Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/02/2016

  • Número del document VEH/0365/2016

  • Número de control 16048037

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16048037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7062

  • Data 19/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/365/2016, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Economia i Coneixement durant l'exercici 2015.


Atès el que disposen l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els ens concedents publicaran al DOGC les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat.

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Economia i Coneixement durant l'any 2015, que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2016

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

 

Annex

 

Secretaria General

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC01 D/449000200/1210/0000.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: col·laborar en les despeses derivades de la vint-i-vuitena edició del Màster en Hisenda Autonòmica i Local.

Formalització: Resolució del secretari general de 20 d'abril de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/448001400/5730/0000.

Import: 235.125,00 euros.

Finalitat: col·laborar en el finançament de les despeses corrents durant l'any 2015.

Formalització: Conveni de 13 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA).

Crèdit pressupostari: EC0101 D/448000400/5840/0000.

Import: 560.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/748002400/5840/0000.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: finançar les despeses de funcionament i les despeses de capital corresponents a l'any 2015.

Formalització: Conveni de 21 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

Crèdit pressupostari: EC0103 D/481000100/6710/0000.

Import: 55.000,00 euros.

Finalitat: finançar la III Edició del Projecte d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya-EFEC 2015.

Formalització: Resolució del secretari general de 31 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Casa Cresques de Barcelona, Israeli-Catalan-Hub.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/448000100/6610/0000.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: finançar les despeses corrents de l'any 2015 de la Fundació.

Formalització: Resolució del secretari general de 31 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Institut Català de Finances.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/440633000/6720/0000.

Import: 1.605.649,33 euros.

Finalitat: regular les relacions jurídiques i econòmiques resultants de línies de préstec gestionades per l'ICF, corresponent a l'anualitat 2015, i la liquidació del fons establert a la clàusula quarta del conveni, corresponent a l'anualitat 2014.

Formalització: 5a addenda al conveni marc de 9 de setembre de 2015.

 

Beneficiari: Societat AVALIS de Catalunya, SGR.

Crèdit pressupostari: DD01 D/770000100/6610/0000.

Import: 743.868,65 euros.

Finalitat: regular el pagament de la subvenció per al 2015 prevista al conveni signat el 19 d'octubre de 2015, regulatori del règim d'aportacions que realitza el Departament al fons de provisions tècniques d'aquesta societat.

Formalització: conveni de col·laboració de 2 de desembre de 2015.


Beneficiari: Túnels de Barcelona i Cadí, CGS, SA.

Crèdit pressupostari: DD01 D/479000100/5210/0000.

Import: 5.087.478,23 euros.

Finalitat: compensar per diferències resultants de l'aplicació dels descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

Formalització: Decret 425/2011, de 27 de desembre, de modificació del Decret 651/2006, de 27 de desembre.


Secretaria d'Universitats i Recerca


Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 37.400,00 euros.

Finalitat: fomentar l'activitat d'observació i recerca de l'Observatori Fabra en el camp de la meteorologia, la sismologia i l'astronomia durant l'any 2015.

Formalització: Resolució de 29 de juny de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 261.823,48 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 130.660,04 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 30.877,14 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 65.544,86 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 36.437,20 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 26.058,22 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 22.015,96 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes-Universitat de Vic.

Crèdit pressupostari: EC1103D/448000100/5710/0000.

Import: 3.161,25 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/445857000/5710/0000.

Import: 19.053,86 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 23 de novembre de 2015.

 

Beneficiari: Centre de Visió per Computador.

Crèdit pressupostari: EC1103D/442844000/5710/0000.

Import: 7.162,37 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del Programa de contractació d'investigadors Ramon y Cajal durant l'any 2014.

Formalització: Resolució de 23 de novembre de 2015.

 

Beneficiari: Institut d'Estudis Catalans.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: finançar les despeses de gestió de l'Academia Europaea Barcelona Knowledge Hub durant l'any 2015.

Formalització: Conveni de 14 de maig de 2015.

 

Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 96.800,00 euros.

Finalitat: finançar el manteniment i funcionament del telescopi FABRA-ROA al Montsec de l'Observatori Astronòmic del Montsec per a l'any 2015.

Formalització: Conveni d'1 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Ramon Llull.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 300.000,00 euros.

Finalitat: finançar el desenvolupament d'accions de foment de la recerca durant l'any 2015.

Formalització: Conveni de 29 de setembre de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat: contribuir al finançament del projecte “Personatges en joc 2015”.

Formalització: Conveni de 30 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron.

Crèdit pressupostari: EC1103D/481000100/5730/0000.

Import: 510.000,00 euros.

Finalitat: finançar les activitats necessàries per a la consecució dels objectius científics estratègics del centre per a l'any 2015.

Formalització: Conveni de 30 de novembre de 2015.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Crèdit pressupostari: EC1103D/448000100/5710/0000.

Import: 1.023.000,00 euros.

Finalitat: finançar les activitats necessàries per a la consecució dels objectius científics estratègics del centre per a l'any 2015.

Formalització: Conveni de 4 de desembre de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: organitzar la primera edició del “Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015”.

Formalització: Resolució de 8 de juny de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: finançar la participació en el Programa MFP de la Fundació EXE, per al curs acadèmic 2015-2016.

Formalització: Resolució de 9 de desembre de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: finançar del desenvolupament de la primera fase del Pla per a la Formació Universitària Dual a Catalunya.

Formalització: Resolució de 9 de desembre de 2015.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: finançar les despeses derivades del projecte SINO-Spanish Campus en la Tongji University, Shanghai, Xina per a l'any 2015, per col·laborar en el manteniment de l'oficina ubicada en el Campus de Jiading, pels treballs de difusió i comunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya i pels viatges de coordinació de les activitats per part del Delegat del Rector al Campus de Tongji.

Formalització: Resolució de 22 de desembre de 2015.

 

Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs.

Crèdit pressupostari: EC1102D/482000100/4220/0000.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: col·laborar en el finançament de les activitats del Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de Barberà referents a l'organització del XV Espai de l'Estudiant, el Saló de l'ensenyament de les comarques de Tarragona.

Formalització: Resolució de 16 de març de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Bosch i Gimpera.

Crèdit pressupostari: EC1102D/482000100/4220/0000.

Import: 29.050,00 euros.

Finalitat: col·laborar en el finançament dels programes a desenvolupar per Barcelona Centre Universitari durant l'any 2015.

Formalització: Resolució de 31 d'agost de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida, com a universitat coordinadora de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), designada per als anys 2015 i 2016.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: atorgar un ajut a la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya per tal de facilitar el treball interuniversitari en l'àmbit de la formació, l'avaluació i l'acreditació en llengües, així com establir la contribució i les aportacions dineràries de cada una de les universitats que en són membres a fi de potenciar les actuacions previstes per la CIFALC durant l'any 2015.

Formalització: Conveni d'1 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Associació Agrupació de Formació Permanent d'Aules per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA).

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 81.000,00 euros.

Finalitat: finançar l'organització i el manteniment de les aules d'extensió universitària per a la gent gran de Catalunya de l'any 2015.

Formalització: Conveni de 31 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d'Estiu .

Crèdit pressupostari: EC1101D/481000100/4220/0000.

Import: 87.000,00 euros.

Finalitat: finançar la XLVII edició de la Universitat Catalana d'Estiu per a les despeses de funcionament de l'any 2015.

Formalització: Conveni de 29 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Xarxa Vives d'Universitats.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 67.890,00 euros.

Finalitat: col·laborar en el finançament de les activitats dutes a terme per la Xarxa Vives d'Universitats durant l'any 2015.

Formalització: Conveni de 5 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Universitats Públiques.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 85.000,00 euros.

Finalitat: establir les condicions per al finançament de sis projectes a desenvolupar per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant l'any 2015.

Formalització: Conveni de 23 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.

Crèdit pressupostari: EC1101D/448000100/4220/0000.

Import: 147.745,38 euros.

Finalitat: finançar la prova pilot del Pla de millora del doble Grau de Mestres d'Educació Infantil/Mestre d'Educació Primària amb menció de llengua anglesa, organitzat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per al curs 2014-15.

Formalització: Conveni de 30 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Associació Clúster Audiovisual de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: establir les condicions del finançament de les despeses derivades de l'organització de l'edició 2015 del Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, realitzada durant els dies 13, 14, 21 i 22 d'octubre de 2015, a la seu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Formalització: Conveni de 6 de novembre de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Ramon Llull.

Crèdit pressupostari: EC1101D/481000100/4220/0000.

Import: 204.768,00 euros.

Finalitat: establir les condicions per al finançament destinat a compensar a la Fundació Universitat Ramon Llull per la minva d'ingressos que suposa aplicar el preu públic del crèdit corresponent als estudis conduents a l'obtenció del títol de Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes del curs 2015-2016.

Formalització: Conveni de 18 de novembre de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.

Crèdit pressupostari: EC1101D/448000100/4220/0000.

Import: 210.000,00 euros.

Finalitat: finançar el Pla Pilot d'un Programa Universitari de Formació Permanent per al desenvolupament professional de mestres de Catalunya per al curs 2015-16, coordinat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Formalització: Conveni de 17 de desembre de 2015.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Ramon Llull, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU.

Crèdit pressupostari: EC1102D/449000200/4220/0000, EC1102D/449000300/4220/0000, EC1102D/449000400/4220/0000, EC1102D/449000500/4220/0000, EC1102D/481000100/4220/0000, EC1102D/449000700/4220/0000, EC1102D/449000600/4220/0000, EC1102D/449000800/4220/0000, EC1102D/448002500/4220/0000, EC1102D/448003100/4220/0000, EC1102D/481000100/4220/0000.

Import: 1.394.999,99 euros.

Finalitat: determinar la distribució dels recursos econòmics entre les universitats de Catalunya per desenvolupar les polítiques d'orientació i inserció laboral dels seus estudiants i graduats, així com establir les condicions d'aquesta prestació i els mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats.

Formalització: Conveni d'1 d'octubre de 2015.

 

Beneficiari: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/448000100/4220/0000, EC1101D/445000100/4220/0000.

Import: 109.500,00 euros.

Finalitat: establir les condicions mitjançant les quals es regularan les relacions entre la Universitat Oberta de Catalunya, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la Secretaria d'Universitats i Recerca per al desenvolupament del programa MOOC a Catalunya, UCATx.

Formalització: Conveni de 29 de juliol de 2015.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/448002500/4220/0000, EC1101D/748002100/4220/0000.

Import: any 2015: 27.352.044,00 euros, any 2016: 29.753.995,00 euros, any 2017: 29.753.955,00 euros, any 2018: 29.753.995,00 euros, any 2019: 2.401.950,00 euros.

Finalitat: donar continuïtat a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb les directrius que han de guiar les polítiques de la UOC els pròxims anys.

Formalització: Conveni programa de 16 de desembre de 2015.


Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.

Crèdit pressupostari: EC1101D/448003100/4220/0000, EC1101D/748002300/4220/0000.

Import: any 2015: 7.300.000,00 euros, any 2016: 7.850.000,00 euros, any 2017: 7.850.000,00 euros, any 2018: 7.850.000,00 euros.

Finalitat: donar continuïtat a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i Fundació Universitària Balmes, d'acord amb les directrius que han de guiar les polítiques de la UVic-UCC els pròxims anys.

Formalització: Conveni programa de 23 de desembre de 2015.


Amunt