Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/01/2016

  • Número del document ENS/0062/2016

  • Número de control 16019018

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16019018-2016

Dades del DOGC
  • Número 7042

  • Data 21/01/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.


La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, a l'article 211, en el seu apartat 1 va establir que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en els articles 54 apartat 3; 55 apartat 3; 56 apartat 2, i 57 apartats 3 i 4, que el títol Superior queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior i serà equivalent al títol universitari de Grau.

El Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, preveu a l'article 11 que els plans d'estudi poden preveure l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement de llengua estrangera com a requisit per a l'expedició del títol.

Atesa l'equivalència entre el títol Superior i el títol universitari de Grau, i d'acord amb el marc normatiu vigent, escau establir en els ensenyaments artístics superiors, l'acreditació del nivell de coneixement de llengua estrangera com a requisit per a l'expedició del títol, donant prou marge temporal per a facilitar-ne l'assoliment.

Per tant,


Resolc:


-1 Com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2016-2017 i posteriors, els plans d'estudi han de preveure que a la data de sol·licitud del Títol Superior i del títol superior propi de la Generalitat l'alumne acrediti almenys el nivell B-2 del MECR, d'alguna de les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes regulades pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 

-2 Els títols, els diplomes i els certificats que consten en l'annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament, acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Qualsevol altra acreditació s'ha de valorar de forma individualitzada, prèvia sol·licitud adreçada al director del centre.

En qualsevol cas l'acreditació de l'escolarització prèvia en un sistema educatiu en una de les llengües estrangeres que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes ha de comprendre, almenys, els cursos acadèmics equivalents als ensenyaments batxillerat del sistema educatiu de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 15 de gener de 2016


Meritxell Ruiz i Isern

Consellera d'Ensenyament


Amunt