Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/01/2016

  • Número del document ENS/0027/2016

  • Número de control 16015021

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16015021-2016

Dades del DOGC
  • Número 7040

  • Data 19/01/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/27/2016, d'11 de gener, de modificació de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors.


La redacció donada a l'apartat 3 de l'annex 5 de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors, (DOGC núm. 6024, de 14.12.2011), ha generat dubtes interpretatius sobre els efectes dels crèdits reconeguts.

Per tant, convé modificar el redactat inicial de l'apartat 3 de l'annex 5 de la resolució esmentada.

Per tot l'exposat,


Resolc:


Es modifica l'apartat 3 de l'annex 5 de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors, el qual queda redactat en els termes següents:

“-3 Efectes

Per a les assignatures objecte de reconeixement de crèdits s'ha de computar la qualificació obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en els quals no hi hagi qualificació no es tindrà en compte als efectes de ponderació.”.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 11 de gener de 2016


Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament


Amunt