Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/11/2015

  • Número del document GRI/2830/2015

  • Número de control 15341008

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15341008-2015

Dades del DOGC
  • Número 7015

  • Data 10/12/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/2830/2015, de 30 de novembre, de convocatòria del procés selectiu exclusiu de promoció interna per proveir 11 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial (subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 217).


La disposició addicional vuitena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, preveu que durant l’exercici del 2015, el Govern ha de facilitar la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries de promoció interna per als cossos de funcionaris a què fa referència l’article 35 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, en els mateixos termes i condicions.

Aquest article preveu que el Govern ha de facilitar la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries, excepcionals i per una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés, entre d’altres, al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial.

A aquests efectes es publica la convocatòria d’aquest procés selectiu el qual, per primera vegada, inclou l’avaluació de les competències professionals d’un cos d’administració especial, que han estat definides per la Direcció General de Funció Pública amb el suport de responsables dels departaments d’Interior, de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’Empresa i Ocupació, i de Justícia.

La Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, aprova i fa públiques les bases generals que regeixen els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d’errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007);

Vist que raons d’eficàcia i agilitat no permeten la tramitació telemàtica de la presentació de sol·licituds;

Atès el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb les competències que m’atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Convocar el procés selectiu exclusiu de promoció interna per proveir 11 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial (subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 217), de conformitat amb el contingut de les bases específiques que consten en l’annex 1 i següents, i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d’errades al DOGC núm. 4912, de 26.2.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot allò que no s’oposi a les bases específiques.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2015

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex 1

Bases específiques

 

—1 Places, funcions, perfil professional i temari

1.1 Descripció de les places

Es convoca el procés selectiu exclusiu de promoció interna per proveir 11 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial (subgrup A1).

D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades. Si aquesta plaça reservada no es cobreix, s’acumularà a la resta de places.

Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

1.2 Funcions i perfil professional

Les funcions que corresponen al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, són les que estableix l’article 1 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes funcions, així com una descripció orientativa de les tasques que s’han de desenvolupar, consten en l’annex 2.

El perfil de competències professionals del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, és el que consta en l’annex 3.

1.3 Temari

La part general del temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés selectiu és l’aprovat per la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), amb els epígrafs afegits als temes 5 i 15 per la Resolució GRI/288/2015, de 17 de febrer (DOGC núm. 6819, de 26.2.2015).

La part específica del temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés selectiu és l’aprovat per la Resolució GAP/4235/2006, de 14 de desembre (DOGC núm. 4788, de 28.12.2006).

 

—2 Requisits i condicions de les persones participants

A més dels requisits i les condicions de caràcter general que preveuen el punt 2 de les bases generals i la normativa de funció pública d’aplicació general, s’han de complir els requisits següents:

2.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés selectiu han d’estar en possessió del títol universitari oficial d’enginyeria industrial o aquell que habiliti per a l’exercici de la professió reglada d’enginyeria industrial, segons estableixen les directives comunitàries.

En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha d’estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació o convalidació. Aquest requisit no és aplicable a les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional en l’àmbit de les professions reglades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

2.2 Llengua catalana

Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

2.3 Requisits específics

Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu de promoció interna han de complir els requisits següents:

a) Ser funcionàries de carrera del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica industrial.

b) Tenir una antiguitat d’almenys dos anys de servei actiu com a funcionàries de carrera o interines en el cos esmentat.

c) Trobar-se, respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos esmentat en el punt a), en situació administrativa de servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, prestació de serveis en altres administracions o excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Aquests requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionàries de carrera del cos convocat. Pel que fa a les situacions administratives esmentades, s’ha de mantenir entre qualsevol de les assenyalades.

 

—3 Sol·licituds i pagament de la taxa

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC, d’acord amb el que preveu l’annex 4.

Amb la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, així com perquè l’òrgan convocant, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el tribunal qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d’ofici i la persona aspirant no hagi de presentar cap documentació.

Així mateix, amb la sol·licitud, la persona aspirant declara que no està inclosa en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, en el cas que sigui nomenada.

La persona que participi des de la situació d’excedència declara amb la sol·licitud que no està separada del servei de cap Administració pública, ni inhabilitada per ocupar càrrecs i funcions públiques.

 

—4 Participació per la via de reserva de persones amb discapacitat i adaptacions

Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitat, amb un grau igual o superior al 33%, tenen dret a l’exempció del pagament de la taxa, a participar per la via de reserva i a l’adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableixen el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional i les que s’especifiquen en aquesta base.

Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball, cal disposar d’un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família, o de l’òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades i que informi sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves i sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.

Les persones aspirants que participen per la via de reserva poden autoritzar el tribunal qualificador a sol·licitar, en nom seu, l’emissió d’aquest dictamen. La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família, o l’òrgan competent corresponent, lliurarà una còpia del dictamen al tribunal qualificador i una altra a la persona aspirant, la qual cosa l’eximeix de presentar-lo documentalment.

Quan les dades de l’aspirant no constin en la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família o l’òrgan corresponent, o bé quan la persona aspirant no autoritzi expressament el tribunal qualificador a sol·licitar-les, l’aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar l’original o una fotocòpia compulsada d’aquesta sol·licitud al tribunal qualificador en el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

La manca de dictamen impedeix participar per la via de reserva i obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball.

 

—5 Tribunal qualificador

5.1 Composició

El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu el componen les persones següents:

Presidenta: Montserrat Castejón Palacín

Presidenta suplent: M. Rosa Martí Estrada

Secretària: Joana Cercós Gaya

Secretària suplent: M. Àngels Mor Gras

 

Vocals titulars

1. Joan Frederic Gracia Forcades

2. M. Eugenia Gil Donate

3. Santiago Sanz Aparicio

4. Lluís Dalmau Arbós

5. Rosó Falp Clavaguera, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Vocals suplents

1. Maria Amelia Pérez Cardenal

2. Esteve Aguilar Ramos

3. Xavier Guinart Primé

4. Maria José Pérez Navarro

5. Francesc Romagosa Jou, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Així mateix, formaran part del tribunal com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Josep Estruch Traité

Antònia Fernández Martínez

 

5.2 El tribunal qualificador té la seu, a l’efecte de comunicacions i altres incidències, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, al carrer Girona, 20, 08010 Barcelona. Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i no se’n podrà disposar fora d’aquest àmbit.

La documentació que s’hagi d’adreçar al tribunal qualificador s’ha de presentar preferentment en els registres que preveu el punt 1 de l’annex 4.

5.3 Una vegada finalitzat el procés, el tribunal qualificador haurà d’emetre un informe, en dos exemplars, en relació amb el procés selectiu, on quedin reflectides les observacions i valoracions que s’estimin necessàries per a la millora dels processos selectius. Un exemplar s’adreçarà a la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i un altre a la directora general de Funció Pública.

5.4 El tribunal qualificador podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica, en la realització i el desenvolupament d’una prova o de diverses.

5.5 Les persones que formin part del tribunal tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

5.6 La compensació al personal col·laborador de suport a les proves es farà en dies o temps lliure preferentment, de conformitat amb el que preveu la Instrucció 2/2007 de la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

 

—6 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves

6.1 Calendari

Les proves s’iniciaran a partir del tercer mes a comptar de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 Lloc de celebració de les proves

El lloc de les proves és Barcelona.

La resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc concret, el dia i l’hora que es convoca a la realització de la primera prova.

6.3 Crida a la prova

Els exercicis de la primera prova es realitzaran el mateix dia.

Les persones aspirants seran convocades per a cada prova o exercici en crida única i quedaran excloses de l’oposició les que no hi compareguin.

No obstant això, les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització de la prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir-hi el dia de celebració de la prova acordat, podran sol·licitar al tribunal qualificador l’ajornament de la prova en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han d’adjuntar el justificant mèdic corresponent. El tribunal qualificador fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets dels altres aspirants. En tot cas, la prova s’ha de celebrar abans de la publicació de les qualificacions de la fase d’oposició.

 

—7 Desenvolupament del procés selectiu

7.1 Procediment selectiu

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

7.2 Fase d’oposició

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves amb els exercicis que s’indiquen a continuació:

7.2.1 Primera prova

Consta de 3 exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements i situacions pràctiques

De caràcter obligatori i eliminatori

Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes, més cinc de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

Aquest exercici avaluarà els coneixements, i la seva aplicació en situacions pràctiques, dels epígrafs nous dels temes 5 i 15 de la part general del temari i de la part específica del temari que figura en l’apartat 1.3 d’aquestes bases, amb excepció dels temes següents, que s’eximeixen: tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 13, tema 14, tema 44, tema 45, tema 46 i tema 47.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici s’aplica la fórmula següent:

 

(A – E/4) x P

Q =----------------------------------

n

Q = qualificació resultant

A = nombre d’encerts

E = nombre d’errors

P = puntuació màxima de l’exercici

N = nombre de preguntes

En cas que el tribunal qualificador acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per dur a terme aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 22,50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 11,25 punts.

En el supòsit que hi hagi més de 33 persones aspirants (3 per plaça convocada) amb una puntuació igual o superior a 11,25 punts, la puntuació mínima per superar l’exercici, i per tant per ser declarat apte/a, és l’obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en la posició 33. En cas d’empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre de persones aspirants aptes d’aquest exercici podrà ser superior a 33, atès que s’hi inclouen totes les persones aspirants empatades en la puntuació final fixada com a nota de tall.

b) Segon exercici: Preguntes de resposta breu

De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre el contingut del temari previst en el punt a) anterior.

El temps per realitzar aquest exercici és de 60 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 22,50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 11,25 punts.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i aptituds per aplicar-los, així com la capacitat analítica, la capacitat de síntesi, la qualitat de l’expressió i qualitat de la presentació.

c) Tercer exercici: supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i de la part específica del temari que consta en l’apartat 1.3 d’aquestes bases, d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos convocat i d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.

Per dur a terme aquest supòsit pràctic, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal qualificador acordi el contrari.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, així com la capacitat analítica, la capacitat de síntesi, la qualitat de l’expressió i la qualitat de la presentació.

El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts.

d) Superació de la primera prova

Per superar la primera prova cal ser apte/a en els tres exercicis.

El tribunal no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el primer.

El tribunal no avaluarà el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon.

La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en els tres exercicis.

7.2.2 Segona prova: entrevista estructurada

Obligatòria i no eliminatòria

Consisteix en la realització, per part del tribunal qualificador, d’una entrevista estructurada a la persona aspirant, en la qual s’avaluarà el grau d’adequació al perfil de competències professionals del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, que consta en l’annex 3.

El tribunal qualificador, per a la realització i l’avaluació d’aquesta prova, pot comptar amb personal assessor especialista, el qual assistirà el tribunal en la realització de l’entrevista i n’emetrà l’informe tècnic corresponent de cada aspirant un cop finalitzada, amb el vistiplau dels membres del tribunal presents que han de ser un mínim de tres, que es traslladarà al tribunal qualificador perquè l’avaluï i n’aprovi els resultats.

Per a la valoració d’aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte les conductes laborals manifestades durant l’entrevista per a cadascuna de les 8 competències professionals descrites en l’annex 3, la puntuació de les quals serà de fins a un màxim de 1,875 punts per cada competència.

La qualificació de la prova és de 0 a 15 punts.

La durada de l’entrevista per aspirant serà de 45 minuts, aproximadament.

7.2.3 Tercera prova: coneixements de llengua catalana

a) Aquesta prova consisteix a realitzar, davant del tribunal qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S’hi avalua l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquesta prova cal obtenir la puntuació total mínima del 70% i obtenir almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d’expressió escrita i d’expressió oral, que són eliminatòries, de conformitat amb el previst en relació amb el Certificat de nivell de suficiència de català (C1), al Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, en la redacció donada pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) El tribunal qualificador farà pública la llista provisional de persones aspirants que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana, juntament amb les qualificacions del tercer exercici de la primera prova (supòsit pràctic). Aquesta llista s’elabora a partir de les dades sobre les acreditacions de coneixements de llengua catalana que consten, tant en la base de dades de convocatòries de selecció de personal, com en el Registre general de personal.

Les persones aspirants que consten en aquesta llista disposen d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació per esmenar els defectes i/o presentar el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

El tribunal qualificador farà pública la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana al mateix temps que les qualificacions de la segona prova (entrevista).

7.3 Fase de concurs

En la fase de concurs del procés selectiu es valoren els mèrits, que s’indiquen a continuació, amb una puntuació màxima de 49,25 punts, que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit previst de grau personal consolidat i del mèrit de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC), el termini de valoració dels quals és fins la data de publicació de les qualificacions del segon exercici de la primera prova (preguntes de resposta breu).

7.3.1 Mèrits que es valoren

a) Serveis prestats a l’Administració pública

Es valoren els serveis prestats a l’Administració pública del subgrup A2 en cossos d’administració especial o categories laborals homòlogues a raó de 0,083 punts per mes treballat, fins a un màxim de 15,25 punts, en què s’hagin desenvolupat funcions pròpies del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica industrial.

Per a la comptabilització d’aquest mèrit, es considera que un mes comprèn 30 dies naturals.

b) Titulacions

Es valoren les titulacions universitàries oficials que siguin rellevants en relació amb les funcions que s’han de desenvolupar en les places convocades, fins a un màxim de 8 punts, d’acord amb el barem següent:

a) Tenir un doctorat i/o màster universitari oficial es valora amb 3 punts cadascun.

b) Tenir una llicenciatura i/o grau es valora amb 5,5 punts cadascun.

c) Tenir una diplomatura o equivalent es valora amb 3,5 punts cadascuna.

La titulació al·legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es pot valorar com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria.

En cas d’acreditar diverses especialitats d’una mateixa titulació acadèmica, només se’n valorarà una com a mèrit.

No es valoren com a mèrit les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit o requisit, a excepció del doctorat.

c) Grau personal consolidat i reconegut

Per al personal funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya es valora el grau personal consolidat formalitzat i reconegut a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el cos d’origen, mitjançant una resolució de reconeixement de grau de l’òrgan competent, fins a un màxim de 8 punts, d’acord amb el barem següent:

–Graus 16 a 19: 4 punts

–Graus 20 a 23: 6 punts

–Graus 24 a 26: 8 punts

d) Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)

Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació establerts pel Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i equivalents, fins a un màxim de 7 punts, d’acord amb el barem següent:

–Certificat bàsic: 2 punts

–Certificat mitjà: 4 punts

–Certificat avançat: 7 punts

En cas que es disposi de més d’un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

e) Coneixements de català

Per als coneixements de la llengua catalana, s’atorguen fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent:

Certificat de nivell superior de català (C2): 4 punts

Coneixements específics, com ara de llenguatge jurídic, de llenguatge administratiu o de correcció de textos, amb un mínim de 40 hores lectives: 1,5 punt per cadascun

f) Coneixements de llengües estrangeres

Es valora l’acreditació dels coneixements de llengües estrangeres acreditats únicament mitjançant els certificats previstos d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa l’any 2001, fins a un màxim de 6 punts, d’acord amb el barem següent:

B2: 1 punt

C1: 3 punts

C2: 5 punts

En cas que es disposi de més d’un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el nivell més alt.

7.3.2 Valoració i acreditació dels mèrits

El tribunal qualificador valorarà provisionalment els mèrits de les persones aspirants a partir de l’extracció de les dades que constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, així com en la base de dades de convocatòries de processos de selecció, i els farà públics juntament amb les qualificacions de la segona prova (entrevista).

Les persones aspirants, amb caràcter general, poden consultar les dades relatives als seus mèrits, a l’apartat “El meu expedient” del portal de l’empleat/ada públic ATRI.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la valoració provisional per presentar davant el tribunal qualificador les al·legacions i la documentació acreditativa que considerin oportunes.

En qualsevol cas, el tribunal qualificador podrà sol·licitar a l’òrgan competent la informació necessària que, amb aquest efecte, expedirà les certificacions que s’escaiguin.

Un cop analitzades les al·legacions presentades, el tribunal qualificador publicarà la valoració definitiva de mèrits, juntament amb les puntuacions de les fases d’oposició i concurs oposició, i la proposta de nomenament corresponent.

 

—8 Resolució d’empats

En cas d’empat en la puntuació final, per a cada opció, l’ordre s’establirà en favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició.

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

En primer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el tercer exercici de la primera prova (supòsit pràctic).

En segon lloc, es decidirà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el primer exercici de la primera prova (test de coneixements).

En tercer lloc, es decidirà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova (preguntes de resposta breu).

En quart lloc, es resoldrà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut, pel mateix ordre, la puntuació més alta en els mèrits de l’apartat 7.3.1 de les bases.

Finalment, si encara persisteix l’empat, el tribunal realitzarà a les persones afectades una prova sobre les funcions i tasques que desenvolupen les persones funcionàries del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, per determinar-ne el desempat.

 

—9 Acreditació de requisits

Les persones aspirants, en el termini de 20 dies naturals a comptar de la data de publicació de la proposta de nomenament, han de presentar la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada de la titulació al·legada com a requisit, si no consta en el Registre general de personal. Juntament amb la proposta de nomenament, es farà pública la relació de persones de les quals no consta la titulació al·legada i que cal que la presentin.

b) Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat/ada, i que no l’hagin presentat amb anterioritat, el dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes que preveu el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional i les que s’especifiquen en aquesta base. Juntament amb la proposta de nomenament, es farà pública la relació de persones de les quals no consta aquest dictamen i que cal que el presentin.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades funcionàries, i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

 

—10 Assignació de llocs de treball i nomenament de persones funcionàries

10.1 Aspectes generals

La directora general de Funció Pública convocarà les persones que han estat proposades per al nomenament a l’acte públic d’adjudicació de places, i farà pública la relació de places que s’ofereixen per tal que l’assignació de llocs de treball s’efectuï segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció i es respecti l’ordre de prioritats establert.

Amb aquest efecte, té preferència la persona que, amb la condició legal de discapacitada, s’hagi acollit a la plaça reservada.

L’assignació de les places té caràcter definitiu.

Un cop assignades les places vacants, la directora general de Funció Pública les nomenarà funcionàries del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial (subgrup A1), mitjançant una resolució que es publicarà en el DOGC.

Les persones nomenades faran el jurament o la promesa i prendran possessió davant el secretari/ària general del departament corresponent en el termini d’un mes a partir de la publicació de la resolució de nomenament en el DOGC, per tal d’adquirir la condició de funcionàries de carrera del cos.

10.2 Efectes derivats de la incorporació dels nous funcionaris procedents del procés selectiu

La presa de possessió en el lloc de treball del nou funcionari/ària del cos convocat comporta automàticament el cessament de la persona que ocupa aquest lloc de treball interinament o deixar sense efectes les ocupacions d’aquest lloc de treball amb caràcter provisional.

La presa de possessió d’un nou lloc de treball del cos convocat per part de personal amb condició prèvia d’interí/ina comporta automàticament el cessament en aquesta darrera condició. La manca de presa de possessió suposarà que no obtindrà la condició de funcionari/ària del cos esmentat i perdrà tots els drets respecte del procés selectiu corresponent.

Durant el període possessori no es podran declarar excedències per incompatibilitat respecte de la condició de funcionari/ària de carrera per passar a ocupar un altre lloc de treball amb nomenament d’interí/ina a la Generalitat de Catalunya.

 

—11 Publicacions i informació del desenvolupament del procés de selecció

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria que no s’hagin de publicar en el DOGC es realitzen a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1

Aquestes publicacions, així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència aquestes bases es poden consultar a les pàgines web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya www.gencat.cat/eapc/conv/217 i de la Secretaria d’Administració i Funció Pública http://governacio.gencat.cat/convocatories

El tribunal qualificador ha de fer difusió del contingut de les proves un cop realitzades.

 

 

Annex 2

Funcions i tasques

 

Amb caràcter general, les funcions que desenvolupa aquest cos són les de l’estudi, la proposta, el control, l’execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de la titulació acadèmica requerida per accedir-hi.

En particular, i a títol orientatiu, al cos convocat li corresponen les tasques professionals següents:

–Elaborar els informes preceptius en diferents matèries de la seva especialitat i en els procediments que té encarregats, que poden ser d’obtenció d’autoritzacions, de llicències, d’inclusió en registres, etc.

–Redactar els projectes de llicència corresponents a les matèries de la seva competència tècnica, i revisar projectes tècnics externs.

–Avaluar les propostes o condicions d’implantació necessàries per a la resolució dels expedients de permisos i llicències.

–Elaborar informes i propostes sobre el sector en el qual actua, en base al coneixement obtingut a partir de les inspeccions, seguiments i avaluació de les actuacions que té encarregades.

–Fer el seguiment i informar sobre la legislació marc de referència, i sobre els treballs tècnics que es desenvolupen a Europa per a la definició i establiment de criteris i documents de referència.

–Tramitar i fer les actuacions corresponents per la resolució de les denúncies del seu àmbit d’actuació.

–Donar assistència tècnica i assessorament a les entitats, empreses i/o particulars que ho sol·licitin i atendre consultes i sol·licituds d’informació, en les matèries de la seva especialitat tècnica.

–Desenvolupar guies tècniques i altre material especialitzat per formar, informar, o facilitar la tramitació a les persones usuàries.

–Dissenyar informes i fulls de seguiment per obtenir la informació dels sistemes de gestió d'expedients.

–Elaborar propostes de funcionament per millorar els procediments i els sistemes de gestió d'expedients.

–Portar el manteniment i la millora dels processos dels sistemes de gestió de la qualitat.

–Coordinar-se amb les altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, expedients, plans o programes.

–Elaborar informes tècnics, realitzar propostes de resolució i resolucions, participar en la redacció de propostes de disposicions legals i en la redacció de plans i programes, en matèries de la seva competència: mediambiental, energètica, seguretat en diverses matèries, protecció civil, emergència, etc.

–Planificar, impulsar, realitzar la gestió i fer el seguiment dels processos, expedients, plans i programes de la seva competència, ja sigui d’autorització d’activitats, instal·lacions, transport, distribució d’energia, expropiació, així com d'altres matèries i actuacions del sector mediambiental, energètic, de protecció civil, etc.

–Elaborar informes tècnics sobre plans d'emergència municipal i d'autoprotecció, en l'àmbit de la protecció civil.

–Assessorar els ens en matèria de planificació i implantació de plans de protecció civil i actuacions mediambientals.

–Fer el seguiment i aportar dades per a l’actualització del mapa de protecció civil i d’altres sistemes d’informació.

–Col·laborar amb altres unitats o entitats en la implantació, disseny, organització i execució d'exercicis i simulacres dels plans de protecció civil.

–Participar, en algun cas, en el sistema de guàrdies de protecció civil com a tècnic/a de guàrdia presencial i localitzable.

–Efectuar visites tècniques, d’inspecció i auditories de qualitat dels edificis, equipaments, instal·lacions, unitats mòbils ferroviàries, etc., que té al seu càrrec o que estan inclosos en l’àmbit de la normativa aplicable i de l’àrea d’actuació encomanada, i realitzar els informes corresponents i les proposta de mesures necessàries.

–Revisar i supervisar el compliment normatiu en matèria de seguretat en cas d’incendi en activitats i establiments, edificis, etc.

–En cas de tenir al seu càrrec instal·lacions i edificis del departament, definir estàndards de manteniment de les instal·lacions, redactar plecs de prescripcions tècniques dels serveis que calgui contractar, i supervisar i fer el seguiment de l’execució d’aquests contractes i la despesa que se’n derivi.

–Revisar els projectes d'instal·lacions i seguretat de les instal·lacions i edificis del departament corresponent i que estan al seu càrrec, i fer el seguiment de l’execució de les obres de construcció i manteniment.

–Fer el seguiment, avaluació, control i resolució d'incidències dels immobles del departament que estan al seu càrrec, així com dels edificis i instal·lacions inspeccionades i de l'adequació de les inspeccions reglamentàries.

–Controlar els aspectes tècnics, econòmics i administratius de les entitats d'inspecció i control reglamentari de seguretat industrial, de vehicles, de productes industrials, d’equips i de màquines, etc.

 

 

Annex 3

Perfil de competències professionals

 

1. Compromís amb l’organització i el servei públic

Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'Administració pública, sentir-se compromès/esa amb els seus principis i valors, i actuar d'acord amb els principis ètics que inspiren la seva actuació.

 

2. Orientació als resultats i a la millora

Tenir capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i procurar la millora contínua.

 

3. Organització i planificació del treball

Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions, i projectes que s’han de desenvolupar, per tal d’assolir els resultats esperats, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.

 

4. Capacitat analítica

Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l’àmbit de la seva especialitat, identificant les causes i predient les conseqüències.

 

5. Presa de decisions tècniques

Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos així com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre directament les decisions com si les ha de proposar.

 

6. Treball en equip

Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball, per tal d’assolir els objectius comuns.

 

7. Adaptabilitat

Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous enfocaments i canvis, adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades situacions.

 

8. Actualització professional

Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les habilitats necessaris en relació amb la feina.

 

 

Annex 4

Instruccions sobre la sol·licitud i la taxa

 

1. Termini i presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

La formalització de sol·licituds s’ha de dur a terme en suport paper mitjançant el model de sol·licitud aprovat per la Resolució GAP/1704/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5643, de 4.6.2010).

Les sol·licituds es poden obtenir i s’han de presentar en els llocs que estableix el punt 3 de les bases generals (Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, DOGC núm. 4898, de 6.6.2007), llevat de la referència a l’Oficina de Convocatòries que s’ha d’entendre feta a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Àrea de Processos de Selecció, carrer Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona). També es pot presentar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

 

2. Dades de la sol·licitud

En els apartats corresponents de la sol·licitud s’han de fer constar totes les dades requerides, de conformitat amb les bases generals i específiques, amb les especificacions destacables següents:

a) Dades de la convocatòria: núm. de registre de la convocatòria (217); data de publicació al DOGC de la Resolució de convocatòria, el cos d’accés (titulació superior, enginyeria industrial), i el Departament (Governació i Relacions Institucionals).

b) Òrgan al qual s’adreça la sol·licitud: directora general de Funció Pública

c) Torn de participació: promoció interna.

d) Titulació al·legada com a requisit: enginyeria industrial.

e) Participació per la via de reserva: les persones aspirants que tenen una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que es volen acollir a la via de reserva i/o demanar adaptació de les proves, ho han de fer constar a la sol·licitud tenint en compte el que preveu la base 4.

f) Llengua catalana requerida: cal fer constar, si escau, el nivell de coneixements de llengua catalana i l’organisme emissor del document acreditatiu.

g) Exempcions i bonificacions: cal fer constar si s’està en algun dels supòsits d’exempció o bonificació. En els casos de bonificació, cal fer constar el número del títol de família nombrosa especial o general o monoparental i la data final de validesa. Per tal que l’òrgan convocant faci les comprovacions d’ofici, cal tenir en compte el que disposa l’apartat següent d’aquest annex.

h) Pagament de la taxa: cal completar les dades de pagament amb el número de registre de la convocatòria (217) i l’import de la taxa, segons la situació que correspongui.

i) Signatura: és imprescindible signar la sol·licitud. La manca de signatura comporta l’exclusió de la convocatòria.

 

3. Exempcions i bonificacions de la taxa

Les exempcions i bonificacions a què tenen dret les persones aspirants que participen en aquest procés selectiu són les que estableixen l’article 2.1-3 del capítol I del títol II del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i amb l’abast que determina l’Ordre GRI/99/2015, de 15 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l’any 2015 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

En cas que no es puguin verificar les dades, en el termini d’al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses, les persones aspirants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades en els llocs que estableix el punt 3 de les bases generals, llevat de la referència a l’Oficina de Convocatòries que s’ha d’entendre feta a l’Àrea de Processos de Selecció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (carrer Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona). També es pot presentar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

 

4. Taxa

4.1 Imports de la taxa

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquest procés selectiu són, d’acord amb l’Ordre GRI/99/2015, de 15 d’abril, esmentada en el punt anterior:

a) Ordinari: 66,55 euros

b) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 46,60 euros

c) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 33,30 euros

4.2 Mitjans de pagament

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s’indiquen a continuació:

a) En qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA, aportant l’imprès de sol·licitud. La presentació de la sol·licitud a què fa referència l’apartat 1.b) d’aquest annex s’ha de realitzar amb posterioritat al pagament de la taxa.

b) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament pel mitjà esmentat, es pot fer l’ingrés en el número de compte ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S’ha de fer constar el nom i els cognoms, l’import de la taxa i el número de registre de la convocatòria i s’ha de presentar el resguard corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds en els llocs de presentació de l’apartat 1 d’aquest annex.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació a efectes d’exempció determinarà l’exclusió de l’aspirant en les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos.

En cap cas el pagament a l’entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud en el termini i en la manera escaient.

 

Amunt