Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/10/2015

  • Número del document JUS/2321/2015

  • Número de control 15292058

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15292058-2015

Dades del DOGC
  • Número 6984

  • Data 27/10/2015

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2321/2015, de 14 d’octubre, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa pròpia, les associacions que reuneixin els requisits de l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’han instruït els corresponents expedients relatius a les sol·licituds de declaració d’utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes proposta favorables preceptius;

Vistos els informes proposta respectius del Servei de Protectorat i dels Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l’Ebre;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m’atribueix l’article 15.1.e de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública,


Resolc:


Declarar d’utilitat pública les associacions següents, inscrites en el Registre d’associacions del Departament de Justícia:

Associació Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI Catalunya), núm. d’inscripció 5743, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Grup d’Esplai Blanquerna, núm. d’inscripció 177, secció 1a, de la demarcació de les Terres de l’Ebre.


Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.Barcelona, 14 d’octubre de 2015P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)

Jordi Cabré i Trias

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques


Amunt