Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 21/09/2015

  • Número del document ENS/0303/2015

  • Número de control 15271040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15271040-2015

Dades del DOGC
  • Número 6966

  • Data 30/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.


D’acord amb el Preàmbul de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, constitueix un dels seus objectius facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu a Catalunya. Així mateix, l’article 84 estableix que cal afavorir que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació, i l’article 85 insta a la consolidació de bones pràctiques i a l’establiment del marc reglamentari per al reconeixement de centres de referència educativa.

En aquest context normatiu, el Departament d’Ensenyament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, socials i professionals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i organitzativa dels centres i el desenvolupament del seu projecte educatiu. Així mateix, i especialment, ha d’afavorir els projectes d’innovació en relació amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement, i en relació amb la formació dels alumnes en el plurilingüisme.

Actualment al Departament hi ha diferents unitats que promouen i certifiquen accions d’innovació pedagògica per a la millora del sistema educatiu. Aquestes unitats col·laboren amb els centres i els donen suport en la dinamització dels seus projectes d’innovació pedagògica, en la seva concreció en el projecte educatiu i en l’intercanvi d’experiències. Tanmateix el reconeixement de la innovació manca d’un marc comú que estableixi i descrigui unes modalitats, uns requisits, un procediment i uns criteris de valoració.

En aquest sentit, aquesta ordre pretén coordinar i impulsar les actuacions que el Departament d’Ensenyament promogui en matèria d’innovació pedagògica, a partir de l’establiment d’un procediment comú i transversal, i de la definició consensuada de les seves modalitats. S’entén com a innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

Per tot això, a iniciativa de la Direcció General de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

 

Article 2

Modalitats d’innovació pedagògica

Amb la finalitat d’identificar bones pràctiques educatives, s’estableixen les modalitats d’innovació pedagògica següents:

Pràctiques educatives de referència, que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

Projectes d’innovació pedagògica, que consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.

Programes d’innovació, que consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.

 

Article 3

Comissió d'innovació pedagògica

3.1 Es crea la comissió d’innovació pedagògica amb la finalitat de coordinar i impulsar les actuacions en matèria d’innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament.

3.2 Són funcions de la comissió d’innovació pedagògica:

a) Aprovar les línies prioritàries d’innovació pedagògica que es preveu fomentar mitjançant convocatòries públiques de reconeixement de les diverses modalitats d’innovació pedagògica.

b) Establir els requisits, els criteris i els indicadors d’avaluació per al reconeixement de les modalitats d’innovació pedagògica, que es faran públics a les respectives convocatòries.

c) Proposar els membres que han de formar part de les comissions de valoració de les convocatòries públiques de reconeixement de les diverses modalitats d’innovació pedagògica.

d) Garantir la correcta aplicació del que estableix aquesta Ordre.

3.3 La comissió d’innovació pedagògica està integrada per persones de totes les unitats del Departament amb funcions relacionades amb la innovació pedagògica.

3.4 La Comissió d’innovació pedagògica es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 4

Convocatòries de reconeixement d’innovació pedagògica

4.1 El Departament d’Ensenyament fomenta les línies prioritàries d’innovació pedagògica mitjançant l’obertura de convocatòries públiques periòdiques de reconeixement de les pràctiques educatives de referència, dels projectes d’innovació pedagògica i dels programes d’innovació.

4.2 Les bases reguladores de les convocatòries han de concretar el contingut mínim següent:

Les modalitats d’innovació objecte de la convocatòria.

Les unitats del Departament responsables.

Els centres educatius i el professorat a qui s’adreça la convocatòria.

Els requisits generals i específics de participació.

La composició de la comissió de valoració.

Els criteris de valoració.

Els compromisos del professorat i dels centres.

4.3 Correspon a les unitats responsables concretar les actuacions necessàries per al desenvolupament de la convocatòria, com el procediment de seguiment de la participació dels centres i del professorat i la validació dels programes d’innovació, d’acord amb els requisits, els criteris de valoració i els indicadors d’avaluació establerts per la comissió d’innovació pedagògica.

4.4 Els centres que obtinguin el reconeixement d’innovació pedagògica podran ser considerats centres de referència d’acord amb el desplegament reglamentari que se’n faci.

 

Article 5

Actuació de la Inspecció d’Educació

La Inspecció d’Educació supervisa i avalua l’aplicació de les modalitats d’innovació pedagògica, i determina la contribució d’aquestes modalitats a la millora dels resultats dels centres.

 

Article 6

Custòdia i registre dels certificats d’innovació

La certificació dels participants en les modalitats d’innovació pedagògica es fa mitjançant l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI)

La informació dels centres amb programes i projectes d’innovació pedagògica consta a les bases de dades associades a l’AGAI.

 

Article 7

Difusió de la innovació

El Departament d’Ensenyament pot difondre els resultats de la innovació pedagògica, a través dels seus mitjans habituals de comunicació, d’acord amb la normativa en matèria de propietat intel·lectual.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt