Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/09/2015

  • Número del document ENS/2096/2015

  • Número de control 15265029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15265029-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, recull el compromís de promoure l'esperit emprenedor en el sistema educatiu a partir del Consell Europeu de Lisboa. Aquesta potenciació de la cultura emprenedora es configura com una competència bàsica que l'alumnat ha de desenvolupar al llarg de tota la seva educació, tot arribant, en estadis com el de la formació professional, al desenvolupament de capacitats emprenedores i a la possibilitat real de la creació efectiva de l’empresa.

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial, estableix a l’article 11 la transversalitat del mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora a tots els títols, i a l’article 14 que la formació professional ha de promoure la integració dels continguts i l'adquisició, per part de l'alumnat, de les capacitats clau més significatives establertes en el perfil professional del cicle formatiu corresponent, entenent com a capacitats clau les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen, per la seva freqüència i importància, les d'autonomia, emprenedoria, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal i treball en equip.

La nova formació professional inicial incorpora en tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior, continguts que tenen a veure amb el desenvolupament de competències relacionades amb l’esperit emprenedor. Si ens situem en un entorn europeu, la definició d’esperit emprenedor es relaciona amb l’habilitat de transformar les idees en actes, així com de planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir determinats objectius. Les competències que s’hi relacionen són la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscs i la capacitat de superació, especialment. Caldria desenvolupar aquestes competències de forma transversal per tal que els futurs professionals siguin capaços de gestionar correctament situacions d’innovació amb creativitat i siguin competents en autonomia personal, iniciativa, detecció d’oportunitats de captació de recursos. En aquest sentit, tant es pot ser emprenedor treballant en la pròpia empresa, com treballant per compte aliè (intraemprenedoria). El fet de tenir una actitud emprenedora fa ser més competitiu i, en conseqüència, fer més competitiva l’empresa.

L’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 8 de novembre de 2011 va suposar l’aprovació d’un conjunt de mesures per donar impuls a la formació en valors emprenedors. Sota el nom “Catalunya, escola d’emprenedors”, el Govern aposta per fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat. Les mesures afecten totes les etapes educatives, defineixen les competències emprenedores i fixen els corresponents objectius en les diferents etapes educatives.

Les competències emprenedores són els coneixements, habilitats i actituds que conformen la capacitat per convertir les idees en accions; comprenen, entre d’altres, iniciativa, creativitat, innovació, assumpció de risc, planificació, organització per objectius, treball en equip i construcció de xarxes de suport.

Els objectius específics dels estudis d’ensenyament professional es concreten en la generalització de la formació relacionada amb l'empresa i la iniciativa emprenedora, l’aplicació de manera pràctica dels coneixements obtinguts, fomentant el treball en equip, la comprensió de la realitat social i econòmica que els envolta, estimulant la capacitat crítica i l’anàlisi de les aptituds requerides en el mercat laboral i comparar-les amb els seus interessos i habilitats.

Així doncs, el curs 2012-13 es va endegar el programa d’emprenedoria, que vol impulsar i desenvolupar en l’alumnat d’ensenyaments professionals capacitats emprenedores i la possibilitat de creació efectiva d’empreses, mitjançant la sensibilització per la cultura emprenedora en els centres que imparteixen la formació professional inicial.

Per tot l’exposat,

 

Resolc:

 

-1 Crear el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, d’acord amb el que estableix l’annex 1.

 

-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2015-2016, d’acord amb les bases que conté l’annex 2.

 

-3 Donar publicitat, a l’annex 3, dels centres educatius que actualment formen part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2015

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals.

 

1 Finalitats, objectius específics i estructura organitzativa del Programa

1.1 Finalitat.

Acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

La finalitat en relació amb els 3 grups d’interès que participen activament en el programa es concreta en:

a) Alumnat: capacitar l'alumnat dels ensenyaments professionals en la cultura emprenedora per tal de poder crear la seva pròpia empresa o aplicar-la a l'activitat laboral que realitzi en l'empresa on s'hi insereixi.

b) Professorat: millorar la seva capacitat metodològica per a poder transmetre la cultura emprenedora al seu alumnat.

c) Centres: donar suport als centres perquè l'emprenedoria formi part del seu projecte educatiu i es creïn les condicions necessàries perquè el centre fomenti la cultura emprenedora entre el seu alumnat i l'equip humà, tot esdevenint un centre emprenedor.

1.2 Objectius específics.

Els objectius específics del Programa de foment i suport de l'emprenedoria són els següents:

a) Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de les capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.

b) Establir xarxes de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals que col·laborin, es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències d'emprenedoria.

c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius.

d) Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies en matèria de capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.

e) Implicar equips de professorat i alumnat en el desenvolupament d'estratègies d’emprenedoria.

f) Formar l’equip humà del centre en capacitats i competències emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.

g) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

1.3 Estructura organitzativa.

El programa s’estructura en xarxes de centres agrupades per nivells i àmbits territorials on es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es realitzen intercanvis d’experiències.

 

2 Òrgan gestor

El Programa es gestiona per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

3 Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

a) Impartir ensenyaments professionals.

b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

4 Selecció dels centres educatius

4.1 La selecció dels centres que estiguin interessats a ser inclosos en el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, es fa mitjançant convocatòria pública del centre gestor publicada al DOGC.

4.2 La participació dels centres educatius en la convocatòria requereix la sol·licitud dels directors en el cas dels centres educatius públics, i dels titulars en el cas dels privats.

4.3 Les convocatòries han de contenir les següents proporcions:

a) Un 75% de les places, per a centres de titularitat pública.

b) Un 25% de les places, per a centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics.

Es pot seleccionar un nombre de centres superior al convocat per tal de cobrir les eventuals baixes de centres, mantenint, en tot cas, les proporcions indicades en el seu conjunt.

4.4 Els criteris de selecció han de ser els següents:

a) Experiència: es valora l’experiència prèvia en projectes d’emprenedoria.

-Evidències: memòria de cada projecte que s’al·legui, d’una extensió màxima d’un full per projecte. Cadascun dels projectes ha d’especificar la finalitat, les entitats que hi han participat, els resultats assolits i la família o les famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 2 punts per projecte, amb un màxim de 6 punts.

b) Cartera de serveis: es valora la diversitat de serveis que el centre ofereix al seu entorn productiu.

-Evidències: nombre i característiques dels serveis oferts d’entre els que conté el llistat següent:

Servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Servei d’innovació i transferència de coneixement a les empreses o entitats.

Servei de formació per a empreses i entitats o per a col·lectius singulars.

Servei d’assessorament en la formació professional inicial per a persones o empreses.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant experiència laboral o en activitats socials.

Formació professional en alternança.

Projectes de mobilitat i cooperació amb empreses d’altres països.

Altres serveis vinculats amb l’entorn productiu.

Per a cada servei cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: breu descripció del servei, relació d’empreses implicades, entitats o col·lectius participants, resultats més rellevants assolits i la família o les famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 0,5 punts per servei, amb un màxim de 2 punts.

c) Vinculació a l’empresa: participació del centre en acords o convenis de col·laboració amb empreses o entitats dels seu entorn d’influència.

-Evidències: nombre i característiques dels convenis o acords en els quals participa el centre, diferents dels subscrits en el marc de la formació en centres de treball i alternança.

Per a cada conveni o acord cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: finalitat, relació d’empreses o entitats participants, resultats més importants assolits i família o famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 1 punt per conveni o acord, amb un màxim de 3 punts.

d) Volum: nombre de famílies professionals que el centre vincula al programa.

-Evidències: relació de famílies professionals que s’hi vinculen al programa.

-Puntuació: 0,25 per família professional amb un màxim de 1,5 punts.

e) Qualitat: temps de durada de la certificació de qualitat emesa per una entitat externa acreditada.

-Evidències: fotocòpia de les dues darreres certificacions.

-Puntuació: 0,1 per any de durada, amb un màxim de 0,5 punts.

4.5 Les evidències han de correspondre als cinc darrers cursos acadèmics.

4.6 Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb la següent composició:

a) El subdirector general de Programes, Formació i Innovació, que la presideix.

b) El subdirector general de la Inspecció d’Educació, o persona en qui delegui.

c) El Subdirector General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, o persona en qui delegui.

d) El cap de Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

e) Dos tècnics del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, un dels quals actuarà de secretari.

 

5 Obligacions dels centres

5.1 La selecció del centre suposa l’acceptació dels compromisos següents:

a) Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies de les capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació, i garantir el seu desplegament en el desenvolupament curricular dels cicles formatius.

b) Facilitar l’assistència del professorat a les sessions de treball, segons el programa de reunions: com a mínim un dels assistents ha d’impartir la formació i orientació laboral i un altre ha d’impartir continguts de família professional.

c) Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.

d) Contribuir a la posada en marxa en els centres de les accions que es proposin al si de cada xarxa.

e) Desplegar programes de formació interna de centre per tal de garantir la capacitació del professorat i la implantació progressiva en tots els ensenyaments professionals del centre.

f) Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al Programa.

g) Trametre, anualment, una memòria del desplegament de l’emprenedoria en el centre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

h) La direcció del centre s’ha d’implicar en l’impuls, la implantació i el desplegament en l’àmbit dels ensenyaments professionals que imparteix, dels objectius i les estratègies d’emprenedoria establerts en el Programa.

i) Participar activament en les convocatòries de promoció de l’emprenedoria que impulsi la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

j) Designar una persona com a coordinadora del programa en el centre i un membre de l’equip directiu per a fer el seguiment del Programa.

En el cas dels centres públics, les persones coordinadora i participants en la xarxa de centres del Programa, han de ser designades, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en qualsevol cas, l'assignació s'ha de fer amb la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

5.2 L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

6 Recursos

6.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de dotar els centres seleccionats amb els següents recursos:

a) Assessorament per al desenvolupament de les activitats en capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.

b) Formació, a través de les xarxes d’emprenedoria del Programa adreçada als participants del projecte d’emprenedoria i, eventualment, a altres membres de l'equip de direcció i coordinació.

c) Documentació adient pel desplegament del Programa.

d) Recursos didàctics.

6.2 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial posarà a disposició dels centres que no participen en el Programa, mitjançant jornades, butlletins o altres mitjans, els recursos i la informació que se’n generi.

 

7 Certificació de les activitats i reconeixement

7.1 Les assistències a les reunions de xarxa formen part del Programa de formació permanent i, com a tals, són certificables per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, com a activitats de formació per al professorat participant.

7.2 En els centres educatius públics, té la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic, la coordinació del Programa en el centre. També té la consideració d'activitat d'innovació educativa la participació activa del professorat en la coordinació i/o comissió d’emprenedoria en el centre a efectes del reconeixement dels estadis, d’acord amb el previst a l’article 7.1.i) de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

7.3 Als efectes que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora del Projecte i del professorat que hi hagi participat. Respecte del professorat, el director ha de trametre també una memòria justificativa que acrediti la participació.

7.4 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial podrà establir un distintiu de reconeixement per aquells centres que assoleixin elevats nivells d’integració i desplegament de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals.

 

-8 Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, una memòria sobre el desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació.

 

-9 Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals.

 

 

Annex 2

Bases de la convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, durant el curs 2015-2016.

 

1. Nombre de places convocades

La convocatòria per al curs 2015-2016 permet l’accés al Programa de foment i suport de l'emprenedoria de 8 centres, amb la següent distribució: 6 centres públics i 2 centres privats sostinguts amb fons públics.

 

2. Sol·licitud

El director/a de l’Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant sol·licitud escrita adreçada a la subdirecció general de Programes, Formació i Innovació de la direcció general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial:

-per correu postal (Via Augusta 202-226, CP 08021 Barcelona)

-per correu electrònic a promociofp.ensenyament@gencat.cat

 

3. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins al 30 d’octubre de 2015.

 

 

Annex 3

Centres educatius que actualment formen part del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals.

 

Institut Obert de Catalunya

Codi: 08045203

Població: Barcelona

 

Consorci d’Educació de Barcelona

 

Institut Escola del Treball

Codi: 08013275

Població: Barcelona

 

Institut La Guineueta

Codi: 08034205

Població: Barcelona

 

Institut Mare de Déu de la Mercè

Codi: 08014401

Població: Barcelona

 

Institut Poblenou

Codi: 08034138

Població: Barcelona

 

Institut Salvador Seguí

Codi: 08044053

Població: Barcelona

 

Institut Vall d’Hebron

Codi: 08052700

Població: Barcelona

 

Escola Professional Salesiana

Codi: 08014279

Població: Barcelona

 

Monlau

Codi: 08037395

Població: Barcelona

 

Prat

Codi: 08013767

Població: Barcelona

 

Sagrat Cor Sarrià

Codi: 08004717

Barcelona

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques

 

Institut La Pineda

Codi: 08001421

Població: Badalona

 

Institut Provençana

Codi: 08019401

Població: L’Hospitalet de Llobregat

 

Joan XXIII

Codi: 08018871

Població: L’Hospitalet de Llobregat

 

Xaloc

Codi: 08018561

Població: L’Hospitalet de Llobregat

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat

 

Institut Esteve Terradas i Illa

Codi: 08016781

Població: Cornellà de Llobregat

 

Institut Illa dels Banyols

Codi: 08031836

Població: El Prat de Llobregat

 

Institut Ribera Baixa II

Codi: 08074631

Població: El Prat de Llobregat

 

Salesians Sant Vicenç dels Horts

Codi: 08032063

Població: Sant Vicenç dels Horts

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central

 

Institut de Vic

Codi: 08031022

Població: Vic

 

Institut Lacetània

Codi: 08020462

Població: Manresa

 

Joviat

Codi: 08032063

Població: Manresa

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

 

Institut La Garrotxa

Codi: 17002399

Població: Olot

 

Institut Montilivi

Codi: 17001735

Població: Girona

 

Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Codi: 17004499

Població: Girona

 

Institut Serrallarga

Codi: 17005662

Població: Blanes

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida

 

Institut Caparrella

Codi: 25002799

Població: Lleida

 

Institut Escola del Treball

Codi: 25005442

Població: Lleida

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

 

Institut Carles Vallbona

Codi: 08043644

Població: Granollers

 

Institut Thos i Codina

Codi: 08046748

Població: Mataró

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona

 

Institut Pere Martell

Codi: 43006630

Població: Tarragona

 

Institut Comte de Rius

Codi: 43003653

Població: Tarragona

 

Institut Cal·lípolis

Codi: 43009722

Població: Tarragona

 

Institut Jaume Huguet

Codi: 43004611

Població: Valls

 

Institut Baix Camp

Codi: 43002594

Població: Reus

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Les Terres de l’Ebre

 

Institut de l’Ebre

Codi: 43004441

Població: Tortosa

 

Institut Montsià

Codi: 43006101

Població: Amposta

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental

 

Institut Nicolau Copèrnic

Codi: 08034059

Població: Terrassa

 

Amunt