Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/09/2015

  • Número del document ENS/2049/2015

  • Número de control 15259024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15259024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6959

  • Data 18/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2049/2015, de 10 de setembre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.


L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, aprova el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals que possibilita la implantació d’aquests ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població, formin part d’una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració.

D’acord amb l’Ordre esmentada, aquest pla experimental s’aplica a partir del curs 2015-2016 a l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre.

Ateses les sol·licituds dels ajuntaments i la seva col·laboració per a l’aplicació del Pla experimental, les propostes dels Serveis Territorials a Lleida i de les Terres de l’Ebre i amb la conformitat dels centres educatius implicats que reuneixen els requisits establerts per impartir el primer cicle d’educació infantil.

Atès que d’acord amb l’article 44.4 de la Llei 12/2009, d’educació, correspon al Departament d’Ensenyament determinar periòdicament l’oferta de llocs escolars, i vistes les necessitats d’escolarització d’infants de 1-3 anys detectades en els municipis afectats i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari reestructurar l’oferta educativa pública per tal d’adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

D’acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

—1 Implantar, amb efectes de l’inici del curs escolar 2015-2016, el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals següents:

 

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre:

 

Municipi: Freginals

Denominació: Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès

Codi: 43005388

 

Municipi: Godall

Denominació: Escola Sant Salvador

Codi: 43005418

 

Municipi: Mas de Barberans

Denominació: Escola Teresa Subirats i Mestre

Codi: 43001395

 

Serveis Territorials a Lleida:

 

Municipi: Vinaixa

Denominació: Escola Sant Bonifaci

Codi: 25005107

 

Municipi: Maials

Denominació: Escola Otogesa

Codi: 25003123

 

Municipi: Isona

Denominació: Escola Aeso

Codi: 25001886

 

Municipi: Pallargues

Denominació: Escola Les Pallargues

Codi: 25010231

 

—2 Amb caràcter general, la implantació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil comporta l’agrupació dels infants de 1-3 anys en un sol grup. La ràtio màxima d’aquest grup serà de 10 infants.

Els infants del primer cicle de l’educació infantil es poden integrar amb els alumnes del segon cicle de l’educació infantil, sempre i quan la ràtio màxima dels infants de primer cicle de l’educació infantil no superi els 6 infants.

 

—3 El mestre de segon cicle d’educació infantil de l’escola rural és també tutor dels infants del primer cicle d’educació infantil.

 

—4 Tant si hi ha un grup del primer cicle de l’educació infantil com si aquest grup està integrat amb el segon cicle de l’educació infantil, hi haurà un educador d’educació infantil que també atendrà aquests infants.

 

—5 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de setembre de 2015

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Antoni Llobet Mercadé

Director general de Centres Públics

 

Amunt