Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/09/2015

  • Número del document TES/2021/2015

  • Número de control 15257025

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15257025-2015

Dades del DOGC
  • Número 6957

  • Data 16/09/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2021/2015, de 4 de setembre, de nomenament del senyor Josep Rafús Isern com a assessor del conseller per a les relacions amb els governs locals i el territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, annex, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Nomenar el senyor Josep Rafús Isern assessor del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat per a les relacions amb els governs locals i el territori, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec, amb efectes d’1 de setembre de 2015.

 

—2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

a) Assessorar el conseller per al desenvolupament de les relacions entre el Departament i les entitats locals en l’exercici de competències departamentals amb incidència sobre el territori d’aquestes entitats.

b) Actuar com a interlocutor amb els representants dels governs locals per tal de recollir la informació que aquests considerin necessari posar en coneixement del titular del Departament.

c) Fer el seguiment de les actuacions que realitza el Departament per determinar la seva incidència sobre l’àmbit local.

d) Elaborar els informes que li encomani el conseller en matèria de la seva competència.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

 

—3 Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 27.1, jornada i horari de dedicació especial, i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació; o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2015

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

Amunt