Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 25/08/2015

  • Número del document ENS/0273/2015

  • Número de control 15246013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15246013-2015

Dades del DOGC
  • Número 6951

  • Data 07/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.


D’acord amb l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desplega aquest model educatiu i reconeix les necessitats i específiques que presenta l’escolarització de l’alumnat de les zones rurals.

També la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, estableix que les Administracions Educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l’escola rural per tal de proporcionar-li els sistemes organitzatius necessaris per atendre a les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d’oportunitats.

En municipis amb baixa densitat de població, amb un nombre d’infants d’1-3 anys molt reduït, no resulta econòmicament sostenible la creació d’una llar d’infants. Aquesta realitat comporta la impossibilitat d’escolarització d’aquests infants o la seva escolarització inicial en poblacions properes, on hi segueixen escolaritzats en ensenyaments posteriors. La conseqüència és la pèrdua d’alumnat en aquestes petites poblacions, contribuint a l’empobriment de la vida comunitària i fins i tot a la despoblació.

Moltes de les poblacions afectades disposen d’una escola rural que, en alguns casos, forma part d’una Zona escolar rural (ZER), en conseqüència, per tal d’evitar els efectes negatius que es produeixen en poblacions sense una llar d’infants, s’ha valorat l’oportunitat de dotar l’escola rural d’una organització específica afavorint que es pugui impartir, en alguns d’aquests centres, el primer cicle d’educació infantil.

En conseqüència, escau adoptar, amb caràcter experimental, les mesures necessàries per impartir el primer cicle de l’educació infantil en determinades escoles rurals.

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la implantació d’aquests ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població, formin part d’una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració.

 

Article 2

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre, i serà ampliable a altres Serveis Territorials que en manifestin la necessitat.

 

Article 3

Els ajuntaments dels municipis amb una població que no superi els 3.000 habitants, ateses les necessitats d’escolarització d’infants d’1-3 anys detectades, poden sol·licitar l’aplicació del Pla als Serveis Territorials corresponents, sempre que manifestin el seu compromís de col·laboració per a la implantació del primer cicle d’educació infantil en l’escola rural del seu municipi o d’algun dels seus nuclis de població.

 

Article 4

La direcció general competent en matèria de centres públics, ateses les necessitats d’escolarització d’infants d’1-3 anys detectades en el municipi afectat, pot implantar el primer cicle d’educació infantil en l’escola rural, a proposta dels Serveis Territorials corresponents i amb la conformitat del centre educatiu.

 

Article 5

Amb caràcter general, la implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en cada escola rural inclosa en el Pla comporta l’agrupació dels infants d’1-3 anys en un sol grup.

 

Article 6

Correspon a la direcció general competent en matèria de centres públics, mitjançant la resolució corresponent, determinar els termes en els quals s’implanten els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en cada escola rural inclosa en el Pla.

 

Article 7

La direcció general competent en matèria de centres públics ha de subscriure els corresponents convenis amb els ajuntaments implicats, on s’estableixin els termes de la seva col·laboració per fer possible la implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural del seu municipi. Cada ajuntament ha de col·laborar amb l’adequació dels espais i instal·lacions del centre que sigui necessària i amb l’aportació econòmica per fer front a la despesa que comporti la contractació del personal educador.

 

Article 8

La utilització del servei escolar i del servei de menjador en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural està sotmesa al règim de preus públics dels serveis prestats a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 d’agost de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt