Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/08/2015

  • Número del document ENS/1955/2015

  • Número de control 15239015

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15239015-2015

Dades del DOGC
  • Número 6946

  • Data 31/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1955/2015, de 4 d'agost, d'actualització dels efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior superades.


Les proves d'accés als cicles formatius de grau superior consten d’una part comuna i d’una part específica. A la part específica els participants han de triar dues matèries, les quals determinen els cicles formatius als quals podran accedir.

L’ordenació de la part específica de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius de règim especial han anat variant d’acord amb l'evolució d'aquests ensenyaments, de manera que la combinació de les matèries triades en la part específica ha generat, al llarg del temps, una diversitat d’accessos als cicles formatius de grau superior. Això ha comportat que en aquests moments hi hagi persones que van superar les proves d’accés amb una determinada combinació de matèries de la part específica i van obtenir unes determinades opcions d’accés a un conjunt de cicles formatius, tanmateix, amb l’ordenació actualment vigent les possibilitats d’accés comprendrien altres cicles formatius de grau superior.

Així mateix, per al cas d’aquelles persones que un cop superades les proves d’accés han cursat un cicle formatiu de grau superior i l’han superat, el seu dret d’accés s’ha estès a la resta de cicles formatius de grau superior, però per al cas de les que no l’han cursat o bé no l’han superat, el seu dret d’accés continua limitat al conjunt de cicles determinat per les matèries triades a la part específica de les proves d’accés.

Als efectes d’evitar repetir unes proves respecte de les mateixes matèries per a les quals els aspirants ja han demostrat capacitat suficient, es considera convenient actualitzar els efectes de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior superades, en el sentit d’ampliar les opcions d’accés a la resta de cicles formatius de grau superior als quals és possible accedir-hi d’acord amb l’ordenació vigent, amb la mateixa combinació de matèries de la part específica superada.

Per això,


Resolc:


-1 Les persones que hagin superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i que per qualsevol motiu no hagin cursat els cicles formatius als quals tenien l’opció d’accedir, o bé els hagin cursat però no els hagin superat, poden accedir a qualsevol dels cicles formatius que consten al certificat obtingut per la superació de les proves d’accés, i també poden sol·licitar la seva actualització, amb l’ampliació de les opcions d’accés a la resta de cicles formatius de grau superior als quals es podria accedir en el moment de la sol·licitud d’ampliació havent superat les proves d’accés amb les mateixes matèries de la part específica, d’acord amb l’ordenació vigent.


-2 Les persones interessades han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial la sol·licitud d’actualització dels efectes de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior superades anteriorment. Juntament amb la sol·licitud, els interessats han de presentar una còpia compulsada del certificat original obtingut per la superació de les proves d'accés.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 4 d’agost de 2015


Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial


Amunt