Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/08/2015

  • Número del document EMO/1934/2015

  • Número de control 15237024

  • Organisme emissor Agència Catalana del Consum

    CVE CVE-DOGC-A-15237024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6944

  • Data 27/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/1934/2015, de 17 d'agost, per la qual es fa pública la convocatòria i s'aproven les bases per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya per a l'exercici 2015.


Les organitzacions de persones consumidores són entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims de les persones consumidores, així com la seva informació, formació i educació.

L’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de consum, que inclou, entre altres, el foment de les organitzacions de les persones consumidores i la seva participació en els procediments que les afectin.

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (DOGC núm. 5677, de 23.7.2010), estableix que la Generalitat ha de fomentar les organitzacions per a la defensa i la representació dels interessos de les persones consumidores, com a vehicle idoni per a protegir-les, i els ha de donar suport perquè puguin aconseguir les seves finalitats. A més, de conformitat amb la norma esmentada, les organitzacions de persones consumidores tenen dret a gaudir de subvencions públiques i d'altres mesures de suport i foment.

La Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum (DOGC núm. 4291, de 30.12.2004), li atribueix totes les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i estableix entre les funcions d’aquest organisme la de fomentar el desenvolupament de les organitzacions i les entitats de defensa i protecció de les persones consumidores.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com la resta de normativa aplicable.

Tenint en compte, en tot allò que sigui d’aplicació, l’Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014) i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, de 11.6.2015).

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb el que disposa l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Es fa pública la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya que duen a terme activitats d’informació i defensa de les persones consumidores per a l'exercici 2015.

 

-2 Bases reguladores

S’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’aquestes subvencions, que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

 

-3 Partida pressupostària i import màxim

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import màxim de 200.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària D/6170.482.0027.00/4610 del pressupost de l’Agència Catalana del Consum per a l’any 2015.

 

-4 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

-5 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució i termini per emetre resolució

5.1 L'òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions obert per aquesta convocatòria és la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor.

5.2 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el/la director/a de l'Agència Catalana del Consum. A aquestes efectes es nomena una comissió d'avaluació que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts.

5.3 El termini per emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.4 Contra la resolució del/de la director/a de l'Agència Catalana del Consum, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular del departament competent en matèria de consum en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen l’article 21 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Barcelona, 17 d’agost de 2015

 

Felip Puig i Godes

President de l’Agència Catalana del Consum

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

-1 Objecte de la subvenció

Aquesta línia de subvencions, adreçada a les organitzacions de persones consumidores, té com a objecte el desenvolupament d’actuacions d’informació i defensa, que tot seguit s’indiquen, adreçades a les persones consumidores en el període comprès entre l’1 de novembre de 2014 i el 31 d’octubre de 2015.

 

-2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de la subvenció regulada en aquestes bases les despeses que consten en l'apartat 2.3 derivades del funcionament de les organitzacions de persones consumidores que duguin a terme les actuacions següents:

Atenció a les persones consumidores de forma presencial.

Atenció a les persones consumidores a través d’altres mitjans (telèfon, web, etc.).

Gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum.

2.2 L’oficina o oficines de l’associació han d’estar obertes al públic durant un mínim de 20 hores setmanals.

En el cas d’oficines d’atenció a les persones consumidores posades en funcionament durant l’any objecte de subvenció només és necessari acreditar un mínim de 10 hores setmanals d’obertura de l’oficina.

2.3 Són despeses subvencionables:

2.3.1 Despeses directes:

a) Personal propi assalariat adscrit a l’activitat subvencionada.

b) Personal autònom contractat adscrit a l’activitat subvencionada.

c) Servei d’orientació jurídica adreçat als associats o persones consumidores i usuàries.

d) Actuacions d’informació i formació com xerrades, tallers formatius, edició de díptics i publicacions adreçats a les persones consumidores i usuàries.

El beneficiari de la subvenció podrà subcontractar amb tercers fins un percentatge del 50% de l’import de l’activitat subvencionada, i amb el compliment dels requisits i les limitacions dels articles 29 i 31 de la Llei general de subvencions.

2.3.2 Despeses indirectes (amb un límit del 20% del pressupost subvencionable):

a) Lloguer de local.

b) Despeses de subministraments del local.

c) Personal propi assalariat no adscrit expressament a l’activitat subvencionada

d) Personal autònom contractat no adscrit expressament a l’activitat subvencionada.

e) Altres despeses generals degudament especificades a l’apartat de pressupost de la fitxa descriptiva del projecte.

2.4 No es consideren subvencionables les despeses derivades de:

a) Manteniment del local.

b) Manteniment de mobiliari i equip informàtic.

 

-3 Requisits organitzacions beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les organitzacions de persones consumidores actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya.

3.2 D’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no poden tenir la condició de part beneficiària de les subvencions que regula aquesta convocatòria aquelles entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.

d) Que les persones que tinguin la representació legal es trobin en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa i de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament de paradís fiscal.

g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions, o la Llei general tributària.

3.2.1 Cap dels membres directius de l’organització ha d’estar comprès en els supòsits previstos a l’article 13 de la Llei general de subvencions.

3.2.2 No poden obtenir la condició de part beneficiària les organitzacions en les quals concorri alguna de les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

i) Tampoc poden obtenir la condició de part beneficiària les organitzacions respecte de les quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei orgànica reguladora del dret d’associació, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

3.3 En el cas que l’organització sol·licitant disposi d’una plantilla igual o superior a 50 treballadors/ores, ha de donar ocupació, almenys, al 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

3.4 En el cas que l’organització sol·licitant disposi d’una plantilla igual o superior a 25 persones, ha de complir amb l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de gènere i d’intervenir-hi en els seus centres de treball.

3.5 Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

3.6 Han de complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

3.7 No han d’haver estat sancionades, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost o, si han estat sancionades, han d’haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

3.8 Han de complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

3.9 Han d’acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i han de complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de disposar de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

 

-4 Compatibilitat amb altres ajuts

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb d’altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic, sempre que amb el conjunt d’aportacions no se superi la totalitat del cost del projecte o actuació.

 

-5 Presentació de les sol·licituds

5.1 Les entitats interessades han de formalitzar la sol·licitud, en el termini establert a la convocatòria, en un imprès normalitzat que es podrà obtenir al web de la Oficina de Gestió Empresarial (http://tramits.gencat.cat), al web de l’Agència Catalana del Consum (www.consum.cat), al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa) i al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt).

Les entitats interessades han d’adreçar la sol·licitud, adjuntant-hi la documentació complementària, al/a la director/a de l’Agència Catalana del Consum i presentar-la preferentment en qualsevol punt de la xarxa d’oficines de l’OGE, a l’Agència Catalana del Consum, o bé per qualsevol altres mitjans previstos per la normativa de procediment administratiu.

5.2 La sol·licitud ha de tenir informades les dades previstes a l’article 49.1 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Amb la sol·licitud s’ha d'aportar una declaració responsable amb el contingut següent:

Que l’entitat compleix els requisits per ser beneficiària de la subvenció establerts a la base 3.

Que l’entitat no es troba en cap de les circumstàncies de denegació d’accés a la condició de beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Que l’organització porta a terme mesures de prevenció de riscos laborals i compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en matèria laboral.

Que l’entitat compleix els requisits que s’estableixen a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Les subvencions o ajuts relatius als mateixos programes, atorgats o en tràmit, provinents de qualsevol administració o ens públic.

5.3 Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent:

a) Fitxes descriptives dels projectes per als quals es demana subvenció, on s’ha d’incloure un pressupost detallat del projecte. Els models de fitxes es poden obtenir al web de la Oficina de Gestió Empresarial (www.gencat.cat/oge/index.html), al web de l’Agència Catalana del Consum (www.consum.cat), al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa) i al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt).

b) Balanç de la situació econòmica en data 31 de desembre de l’any anterior, així com el compte de resultats, aprovats per l’Assemblea.

5.4 La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització a l’Agència Catalana del Consum per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya així com amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho, les entitats hauran de presentar la documentació acreditativa corresponent.

La presentació de la declaració responsable té els efectes previstos a l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 

-6 Criteris d’avaluació

Les sol·licituds presentades dins de termini i que compleixin amb els requisits es valoraran de la manera següent:

a) Nombre de socis/sòcies i hores d’atenció presencial a les persones consumidores, amb un màxim de 60 punts, d’acord amb els criteris següents:

Menys de 1.000 socis/sòcies i de 10 a 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 10 punts.

Menys de 1.000 socis/sòcies i més de 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 20 punts.

De 1.000 a 2.000 socis/sòcies i de 10 a 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 30 punts.

De 1.000 a 2.000 socis/sòcies i més de 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 40 punts.

Més de 2.000 socis/sòcies i de 10 a 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 50 punts.

Més de 2.000 socis/sòcies i més de 20 hores setmanals d’atenció presencial a les persones consumidores: 60 punts.

b) Nombre de reclamacions gestionades a l’any, amb un màxim de 20 punts:

Menys de 200 reclamacions gestionades: 5 punts.

De 200 fins a 349 reclamacions gestionades: 10 punts.

De 350 fins a 500 reclamacions gestionades: 15 punts.

Més de 500 reclamacions gestionades: 20 punts.

c) Nombre d’activitats de difusió i formació en la defensa dels drets de les persones consumidores (com xerrades sobre temes de consum, tallers educatius, foment de l’adhesió al sistema arbitral de consum) realitzades a l’any, amb un màxim de 20 punts:

Menys de 20 activitats realitzades: 5 punts.

De 20 a 40 activitats realitzades: 10 punts.

Més de 40 activitats realitzades: 20 punts.

En cas que l’import total de les subvencions sol·licitades per les entitats sigui superior al pressupost de la convocatòria, en el moment de fer el repartiment del crèdit disponible es prioritzaran les sol·licituds d’acord amb la classificació següent:

Associació més representativa de Catalunya d’acord amb els requisits establerts pel Decret 23/1998, de 4 de febrer, i que té 2 o més oficines.

Associació més representativa de Catalunya.

Associació d’àmbit d’actuació general: a tot el territori i sobre tots els temes de consum.

Associació d’àmbit d’actuació sectorial: especialitzada en un tema concret de consum.

Associació d’àmbit d’actuació local: dóna servei només a una part del territori.

Cooperatives de consumidors.

 

-7 Reduccions

En relació amb l’avaluació dels programes i activitats es tindrà en compte la gestió dels projectes subvencionats i l’adequació del pressupost a la justificació de l’exercici anterior. S’aplicaran reduccions en l’import de la subvenció en funció de l’import justificat l’any anterior segons el barem següent:

Fins al 85% justificat: cap reducció.

Entre el 85% i el 70% justificat: 10% de reducció sobre la quantitat subvencionable.

Entre el 70% i el 50% justificat: 25% de reducció sobre la quantitat subvencionable.

Menys del 50% justificat: 50% de reducció sobre la quantitat subvencionable.

 

-8 Tramitació

8.1 El procediment de concessió de la subvenció es fa en règim de concurrència competitiva.

8.2 En el procediment es formula una proposta de concessió per una Comissió d’avaluació, constituïda a aquest efecte, integrada pel/per la subdirector/a general de Disciplina de Mercat –que exercirà la presidència de l’òrgan–, el/la cap del Servei d’Informació i Formació, el/la cap del Servei de Mediació i Arbitratge, el/la cap del Servei d’Estudis i Comunicació, el/la cap del Servei d’Inspecció i Control de Mercat, el/la cap del Servei d’Administració i una persona designada de la Subdirecció General d’Atenció al Consumidor que actuarà com a secretari/ària de la Comissió. La Comissió es regeix en el seu funcionament per les disposicions aplicables als òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

8.3 Quan les sol·licituds qualificades de subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió d'avaluació determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris de valoració establerts en l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores.

8.4 L’òrgan instructor ha de formular una proposta de resolució provisional que serà publicada al web de l’Agència Catalana del Consum, al del departament d’adscripció i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat, en substitució de les notificacions individuals, perquè en el termini de deu dies hàbils les organitzacions interessades en puguin fer les observacions i/o aportar els documents que considerin oportuns en defensa del seus interessos.

La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament quan l’organització beneficiària no presenta cap al·legació ni comuniqui cap desistiment en el termini esmentat a l’apartat immediat anterior. Transcorregut aquest termini es redactarà una proposta de resolució definitiva.

 

-9 Resolució

9.1 D'acord amb la documentació presentada, incloent-hi les al·legacions i la documentació aportades amb motiu de la proposta de resolució provisional, i d’acord amb l'informe final de la Comissió d'avaluació, l'òrgan instructor redacta la proposta de resolució definitiva que ha d’elevar al/a la director/a de l'Agència Catalana del Consum, perquè emeti la resolució escaient.

9.2 Abans que no es dicti la resolució definitiva es podrà reduir de forma parcial o total la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9.3 La resolució de concessió o denegació de la subvenció, que serà degudament motivada i concretarà d’acord amb el projecte presentat les despeses específiques que s’hauran de justificar, s'ha de notificar electrònicament mitjançant el tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al web de l’Agència Catalana del Consum i al del departament d’adscripció, sens perjudici de la notificació individual per correu certificat quan així ho sol·licitin expressament les entitats sol·licitants.

9.4 El/la director/a de l’Agència Catalana del Consum pot revisar el finançament atorgat i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres subvencions.

 

-10 Obligacions de les organitzacions beneficiàries

Les organitzacions beneficiàries de les subvencions assumeixen les obligacions que estableixen tant els articles 90 bis, 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya com l’article 14 de la Llei general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert a les bases reguladores.

b) Justificar davant de l’Agència Catalana del Consum la realització de les activitats que en són l’objecte, dins del termini atorgat a aquest efecte.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Agència Catalana del Consum i a les de control de l’activitat que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar l’obtenció d’altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres òrgans de l’Administració, altres administracions públiques o dels ens públics que en depenen.

e) Comunicar a l’Agència Catalana del Consum qualsevol alteració en les condicions que van motivar l’atorgament de la subvenció.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable al beneficiari, en cada cas, que garanteixin l’exercici adequat de les facultats d’inspecció i control.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Fer constar, en totes les actuacions de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada, la participació de l’Agència Catalana del Consum en el seu finançament.

i) Complir allò que preveu l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits esmentats a la base 14.

Les organitzacions de persones consumidores queden obligades, en tot cas, a aplicar els mitjans d’ajut i col·laboració que rebin amb aquesta finalitat exclusivament a la informació i defensa de les persones consumidores o a l’obtenció dels mitjans instrumentals i personals per aconseguir les esmentades finalitats.

k) Comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una específica declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, un cop concedida la subvenció, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

l) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

 

-11 Justificació

11.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l’activitat subvencionada i siguin necessàries per al seu desenvolupament.

11.2 La justificació s’ha de dur a terme mitjançant la presentació a la Subdirecció General d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum d’un compte justificatiu amb aportació de justificants d’acord amb l’article 4 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Memòria explicativa del compliment de la finalitat, activitat o projecte subvencionable, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts

b) Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades on consti:

b.1 Una llista classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

b.2 La llista s’ha d’acompanyar de les factures o de documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, i l’acreditació del pagament consistent en l’extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.

Les factures o documents de valor probatori equivalent han de ser els originals o còpia compulsada.

En el cas de justificació de despesa de nòmina caldrà aportar el corresponent justificant de pagament i els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

b.3 Una llista detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència

b.4 Els pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, ha d’haver sol·licitat el beneficiari.

Hi haurà a disposició de les persones interessades uns models de justificació a la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum (www.consum.cat).

11.3 El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció acaba el 15 de novembre de 2015. No obstant això, amb la informació i l’acreditació oportunes, es podran aportar fora d’aquest termini aquells documents l’obtenció dels quals no sigui possible fer-ho dintre d’aquell per raons legals alienes als sol·licitants. Aquests justificants s’han de presentar de forma immediata a la seva emissió i obtenció.

Si la justificació es presenta fora del termini indicat es perdrà el dret al cobrament de l’ajut.

 

-12 Pagament

Per tal de dur a terme la tramitació del pagament les organitzacions beneficiàries estan obligades a realitzar les actuacions objecte dels ajuts i a justificar la despesa subvencionada d'acord amb el que disposa la resolució de concessió en el termini fixat. Excepcionalment, si es produeixen canvis en els pressupostos presentats, degudament motivats, s’han de comunicar a l’òrgan corresponent i l’òrgan concedent de la subvenció haurà de resoldre la sol·licitud.

Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan encarregat d’emetre la proposta, pot comprovar d’ofici si la persona beneficiària és al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiaria implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

 

-13 Revocació, reducció i revisió

13.1 En el supòsit que es constati que s’han alterat les condicions que van donar lloc a l’atorgament de l’ajut, o bé que s’hagin obtingut altres ajuts, l'òrgan concedent podrà revisar els ajuts concedits i, especialment, modificar la resolució de concessió.

13.2 L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquestes bases o que es derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció concedida.

13.3 Es reduirà la subvenció, en proporció al grau d’incompliment, quan l’organització de persones consumidores no acrediti degudament, amb els originals dels justificants presentats, que ha arribat al total de la despesa prevista pels conceptes subvencionats, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.

 

-14 Reintegrament

Es reintegraran les quantitats percebudes quan s’incorri en alguna de les causes que preveuen l'article 92 bis i l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Així mateix, es reintegraran quan s’incompleixin els requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 

-15 Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els és aplicable el règim d’infraccions i sancions establert pels capítols I i II del Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

-16 Règim jurídic

A aquestes subvencions els són aplicables, a més d’aquestes bases, els preceptes del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, en tot allò que sigui aplicable, l’Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol que aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de l’esmentada Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, com també la resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat.

 

-17 Publicitat

Sens perjudici d’allò que s’indica expressament en aquestes bases, els ajuts concedits es faran públics en la web www.consum.cat, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències de l'Agència Catalana del Consum. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

-18 Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’han d’incloure al fitxer amb dades personals de gestió econòmica del qual és responsable l’Agència Catalana del Consum d’acord amb el previst a l’Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit al/a la director/a de l’Agència Catalana del Consum.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Resolució. En especial s’adoptaran les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

Amunt