Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 04/08/2015

  • Número del document GOV/0132/2015

  • Número de control 15216085

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15216085-2015

Dades del DOGC
  • Número 6929

  • Data 06/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/132/2015, de 4 d'agost, pel qual es ratifica l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i se n'aprova el text íntegre.


La constitució del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès entre l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va ser autoritzada mitjançant l’Acord del Govern de 2 de maig de 2001. Aquest Acord aprovava també els seus Estatuts, que constaven a l’annex. Els Estatuts aprovats van ser objecte d’una única modificació mitjançant l’Acord del Govern de 25 de setembre de 2001.

La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, va modificar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de caràcter bàsic, per incloure una nova disposició addicional vigèsima que estableix el règim jurídic dels consorcis.

La referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu apartat segon. S’estableix, així mateix, que el règim de pressupostació, de comptabilitat i de control, així com el règim jurídic del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.

Al seu torn, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, disposa que aquells consorcis que ja estiguin creats han d’adaptar els seus estatuts a les previsions d’aquesta Llei en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor. Aquest termini va finalitzar el 31 de desembre de 2014.

D’altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, estableix, també amb caràcter bàsic, la regulació dels procediments de separació, dissolució i liquidació dels consorcis, i preveu també la necessitat d’adaptació dels estatuts dels consorcis que ja estiguessin en funcionament en un termini de sis mesos, que va finalitzar el 18 de març de 2015.

Aquest Acord pretén, per tant, fer efectiva l’adaptació dels Estatuts del Consorci a les previsions d’ambdues lleis, així com introduir algunes modificacions organitzatives i competencials i, en darrer terme, publicar-ne el text íntegre.

El Consell General del Consorci, en sessió de 7 de novembre de 2014, va aprovar la modificació dels Estatuts. Aquest acord va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en sessió de 27 de novembre de 2014, i també pel Consell d’Administració de l’Incasòl en sessió de 30 de desembre de 2014.

De conformitat amb l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions;

D’acord amb el que preveu l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

 

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

 

 

Acorda:

 

—1 Ratificar l’acord de modificació dels articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 dels Estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, adoptat pel seu Consell General en sessió de 7 de novembre de 2014.

 

—2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts del Consorci que resulta de la modificació aprovada al punt anterior, i que consta a l’annex.

 

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d’agost de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Annex

 

Estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

 

 

—1 Disposicions generals

 

Article 1

Denominació, composició, adscripció i participació

L’Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès constitueixen el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

El Consorci queda adscrit a l’Institut Català del Sòl fins a la seva dissolució.

Els drets i obligacions del Consorci seran assumits pels ens consorciats d’acord amb la participació següent:

A l’Incasòl li correspondran el 51% dels drets i obligacions del Consorci.

A l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès li correspondran el 49% dels drets i obligacions del Consorci.

 

Article 2

Objecte, finalitats i àmbits d’actuació

El Consorci té com a objecte actuar com a administració actuant en el desenvolupament urbanístic del Centre Direccional Cerdanyola, en l’àmbit del sector estratègic el Parc de l’Alba inclòs en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i coordinar l’actuació dels ens consorciats en el planejament, gestió, urbanització, prestació de serveis públics i comercialització dels terrenys inclosos en el seu àmbit.

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

a) Formar els instruments de planejament, gestió i urbanització.

b) Actuar com a beneficiari de l’expropiació dels béns i els drets inclosos en el seu àmbit.

c) Executar les obres d’urbanització previstes en el planejament.

d) Prestar els serveis públics de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, fred i calor, telecomunicacions o qualsevol d’altres anàleg, bé directament o bé a través de la participació en societats amb limitació de responsabilitat.

e) Fixar els criteris generals per a l’alienació dels solars propietat del Consorci.

f) Totes les funcions necessàries per facilitar el desenvolupament urbanístic.

 

Article 3

Normativa aplicable

El Consorci és de caràcter voluntari i es regeix per aquests Estatuts. En tot el que aquests Estatuts no prevegin, és d’aplicació l’ordenament jurídic públic vigent.

 

Article 4

Règim jurídic

4.1 El Consorci té naturalesa jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, per al compliment de les seves finalitats. En conseqüència podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena, obligar-se, subscriure contractes, executar accions i excepcions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

4.2 El Consorci pot contractar, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent i, en concret, de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques en els supòsits i en la forma que pugui ser aplicable.

4.3 Els ens consorciats poden delegar en el Consorci les potestats urbanístiques que no tinguin el caràcter d’indelegables i li encomanaran les facultats que no siguin intransferibles i siguin necessàries per a la consecució dels objectius fixats, definits a l’article 2.

4.4 Per a l’adjudicació i alienació de béns propietat del Consorci s’aplicarà la normativa de vendes de l’Institut Català del Sòl.

4.5 La creació o participació en societats amb limitació de responsabilitat que tinguin per objecte dur a terme la prestació de serveis públics dins l’àmbit del Centre Direccional requerirà l’autorització expressa dels ens públics que l’integren, amb les formalitats que la normativa legal que els és aplicable estableix.

 

Article 5

Domicili

El Consorci té la seu social a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. No obstant això, per acord del Consell General se’n pot modificar el domicili.

 

 

—2 Règim orgànic

 

Article 6

Òrgans de govern

El Consorci es regirà pels òrgans següents:

a) El president.

b) El Consell General.

 

Article 7

El Consell General

7.1 El Consell General, que és l’òrgan superior del Consorci, estarà integrat per:

a) 5 vocals en representació de l’Institut Català del Sòl.

b) 5 vocals en representació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

7.2 La presidència recaurà de manera rotatòria i pel termini de sis mesos en un vocal directament nomenat per cada un dels ens consorciats.

7.3 Es nomenarà una persona per exercir la vicepresidència, que serà sempre un vocal designat per l’ens que no tingui a càrrec seu la presidència.

7.4 El Consell General nomenarà un secretari, que podrà no ser membre del Consell.

 

Article 8

Competències del Consell General

Correspon al Consell General les competències necessàries per al bon funcionament de les actuacions urbanístiques que constitueixin l’objecte del Consorci.

En especial seran de la seva competència les actuacions següents:

a) Aprovar, si s’escau, el reglament i les normes de funcionament del Consorci.

b) Nomenar el secretari.

c) Acordar la creació de comissions de treball per a temes específics i la fixació de les normes de funcionament d’aquestes comissions.

d) Formar, tramitar i aprovar, si s’escau, els instruments de planejament, de gestió i d’urbanització que calgui.

e) Redactar el projecte de taxació conjunta dels béns i els drets afectats.

f) Fixar les bases generals per l’alienació de patrimoni del Consorci, informar sobre les propostes d’alienació i sobre les normes de qualitat ambiental i disseny que s’hagin d’aplicar a les construccions.

g) Aprovar el pressupost del Consorci i ordenar els pagaments.

h) Vigilar i fiscalitzar els comptes.

i) Aprovar els comptes de l’exercici anterior, vetllar per l’administració del patrimoni i decidir sobre l’aplicació dels recursos que es generin.

j) Aprovar la memòria de la gestió i els estats econòmics.

k) Acordar els actes de disposició del patrimoni del Consorci.

l) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

m) Exercir les altres actuacions no assignades expressament a altres òrgans per aquests Estatuts.

n) Ser l’òrgan de contractació del Consorci. A la Mesa de Contractació, quan sigui necessària, hi seran representats de forma paritària els membres de l’Institut Català del Sòl i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que s’escaigui.

 

Article 9

Competències del president del Consorci

9.1 Correspon al president del Consorci l’exercici de les funcions següents:

a) Representar el Consorci.

b) Fixar l’ordre del dia del Consell General.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.

d) Representar judicialment i administrativament el Consorci.

e) Visar les actes i els certificats dels acords del Consell General.

f) Assegurar el compliment de les lleis.

g) Acordar l’exercici d’accions judicials i donar-ne compte posteriorment al Consell General.

9.2 El president pot delegar les seves funcions en el vicepresident, llevat de les que per llei siguin indelegables.

9.3 En els casos de vacant, absència o malaltia, el president és substituït pel vicepresident.

 

 

—3 Funcionament

 

Article 10

Sessions

10.1 El Consell General celebra sessions com a mínim quatre vegades l’any. També es reuneix tantes vegades com sigui convocat pel president o quan ho proposi qualsevol dels membres.

10.2 De cada sessió, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.

10.3 Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, i s’han de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, que s’han de fer amb un termini mínim de 48 hores.

 

Article 11

Acords

11.1 El nombre de vots del conjunt de representants de l’Institut Català del Sòl representarà el 51% dels vots totals computables, i així mateix, el nombre de vots del conjunt de representants de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès representarà el 49% del conjunt de vots totals computables.

Els membres que no hi assisteixin podran delegar el seu vot en un altre membre, per a aquella sessió determinada, fent-ho constar a la secretaria del Consorci amb antelació a la celebració del Consell General.

Els acords del Consell s’han d’adoptar per majoria simple del vot ponderat dels assistents, comptant les possibles delegacions que s’hagin comunicat, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent.

11.2 No s’aplicarà el vot ponderat i caldrà la majoria de set dels deu membres del Consell General del Consorci perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Aprovació dels instruments de planejament.

c) Dissolució i liquidació del Consorci.

 

 

—4 Règim financer

 

Article 12

Comptabilitat i fiscalització

12.1 El règim de comptabilitat, control financer i aprovació de comptes serà el de comptabilitat pública. Els comptes del Consorci estaran subjectes a auditoria externa.

12.2 Dins del primer trimestre de cada any, s’ha de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General la memòria de la gestió i l’inventari i els balanços de l’exercici precedent.

12.3 Per al control financer, el Consorci s’ha d’atenir al que disposa la normativa vigent, tenint en compte l’adscripció del Consorci.

 

Article 13

Règim econòmic

13.1 Per dur a terme els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Les subvencions i les aportacions de les entitats consorciades.

b) Els béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni.

c) Els rendiments de les activitats del Consorci.

d) Els productes del seu patrimoni.

e) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui afavorit.

f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.

13.2 Com a administració actuant, recaptarà les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió del sector.

13.3 Els ens públics consorciats podran efectuar les seves aportacions a través d’ens de gestió propis dels mateixos ens.

 

 

—5 Vigència i dissolució

 

Article 14

Vigència, dissolució i liquidació

14.1 La vigència del Consorci es preveu mentre les parts consorciades duguin a terme els objectius per als quals s’ha constituït, tot i que es pot dissoldre anticipadament per alguna de les causes següents:

a) Acord dels ens consorciats.

b) Impossibilitat legal o material de continuar-ne el funcionament.

c) Retirada d’un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació que es farà efectiu de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, o disposicions legals vigents que siguin d’aplicació en cada moment.

d) Incompliment de l’objecte.

e) Transformació del Consorci en un altre ens.

14.2 L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en la forma que preveu l’article 11.2 d’aquests Estatuts, i la normativa legal vigent en cada moment.

14.3 L’acord de dissolució ha de determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns, els drets i les obligacions del Consorci, i com s’ha de fer la reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d’acord amb la normativa específica aplicable en cada cas.

 

Amunt