Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/06/2015

  • Número del document ENS/1492/2015

  • Número de control 15183025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15183025-2015

Dades del DOGC
  • Número 6906

  • Data 06/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.


L’article 66.4 de la Llei orgànica 2/2006, de de 3 maig, d’educació estableix que les persones adultes poden realitzar els seus aprenentatges tant per mitjà d'activitats d'ensenyament, reglat o no reglat, com a través de l'experiència, laboral o en activitats socials, per la qual cosa s'ha de tendir a establir connexions entre les dues vies i s'han d'adoptar mesures per a la validació dels aprenentatges que s'hagin adquirit així.

Així mateix, l’article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que per a afavorir la inserció laboral i la qualificació professional, s’ha de regular el procediment per al reconeixement i l’acreditació de les competències professionals i que cal facilitar als alumnes que s’acullin a aquestes ofertes formatives la informació i l’orientació professional necessàries.

L’article 36.1 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial preveu que el departament ha d'establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges i els seus efectes pel que fa als aprenentatges adquirits per a les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior.

La Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, estableix el servei d’assessorament, per tal de facilitar la consecució d’itineraris de qualificació de forma personalitzada, i el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per les persones adultes mitjançant l’experiència laboral, o en activitats socials, mitjançant la formació impartida per empreses o entitats als seus col·laboradors. Aquests serveis són de lliure opció de cada centre i els poden prestar els centres compromesos amb la qualitat.

Així mateix, el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, estableix el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, i els requisits per obtenir l’habilitació per actuar com assessor i/o avaluador.

En conseqüència, escau que el professorat que presti el servei de reconeixement acadèmic tingui els mateixos requisits i que cursi els mateixos continguts formatius que es requereixen per a l’avaluació i acreditació de les competències a l’efecte que l’assessorament rebut per les persones tingui efectes tant en el procés d’avaluació i acreditació de les competències establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, com en el procés reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials establert en la resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost. D’altra banda s’estableixen uns compromisos de qualitat que han de complir els centres educatius que prestin el servei d’assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.

En virtut d’això,

 

Resolc:

 

-1 Establir els compromisos de qualitat del servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats social referents als centres, al professorat i a l’assessorament.

 

-2 Per prestar el servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic correspon als centres:

a) Fer publica una carta de compromís de qualitat abans de l’inici del servei.

b) Garantir que la prestació dels serveis no alterarà el funcionament ordinari del centre.

c) Aprovar i implantar un sistema de gestió de la qualitat i la millora contínua tant en els ensenyaments de les famílies professionals objecte dels serveis com en els serveis d’assessorament i de reconeixement.

d) Comunicar al Servei Territorial o, en el seu cas, al Consorci d’Educació de Barcelona, i a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), mitjançant els sistemes d’informació establerts, les dades de previsió de serveis i les dades quantitatives i qualitatives dels serveis fins aleshores prestats.

e) Garantir que el professorat que presta els serveis d’assessorament o de reconeixement acadèmic dels aprenentatges en el centre disposa els requisits d’experiència i formació establerts en aquesta resolució.

 

-3 La carta de compromís de qualitat en la prestació dels serveis ha de preveure, com a mínim, els compromisos següents:

a) Prestar el servei d’acord amb el règim vigent.

b) Donar la informació adient.

c) Atendre i respondre les reclamacions, les propostes i els suggeriments en un termini raonable.

 

-4 El sistema de qualitat i de millora contínua s’ha d’aprovar i implantar en un termini màxim de dos anys des de l’inici de la prestació del servei, per la direcció del centre, i ha de tenir les característiques següents:

a) Han d’estar definits i documentats els serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic i el procés d’ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius de les famílies professionals, i especificades les accions, els criteris de realització i les persones responsables d’impartir-los.

b) Han d’establir-se anualment els objectius i els resultats esperats tant dels serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic, com del procés d’ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius, i els indicadors que s’empraran per mesurar-los.

c) Ha de definir-se i aplicar-se un procediment de registre i arxiu de les actuacions que es duen a terme.

d) Ha de definir-se i aplicar-se un procediment de control dels serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic i del procés d’ensenyament i aprenentatge que possibiliti identificar les funcions o desviacions dels serveis i prendre les mesures correctores o de millora necessàries per mantenir i incrementar-ne la qualitat.

e) Ha de definir-se i posar a disposició de les persones usuàries dels serveis d’assessorament i de reconeixement i de l’alumnat dels cicles formatius un sistema de queixes i suggeriments que permeti identificar oportunitats de millora al centre.

 

-5 El professorat del servei d’assessorament en la formació professional o del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges ha de complir els requisits següents:

a) Tenir atribució docent en la família professional.

b) Tenir una experiència d’almenys quatre anys en la família professional, objecte d’assessorament o de reconeixement.

c) Haver realitzat, amb aprofitament, el curs de formació específica descrit a l'annex 1 organitzat per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals i Ensenyaments de Règim Especial.

 

-6 El professorat que actualment presta els serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges, disposa d’un termini d’un any des de la publicació d’aquesta resolució per adaptar-se als requisits. Passat aquest termini no podrà continuar prestant els serveis sense disposar de la totalitat dels requisits.

 

-7 S’estableix el curs de formació específica per a l’assessorament i el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials estructurat en 4 blocs (1, 2, 3, i 4).

El curs incorpora els continguts per a la formació de l’assessor del procediment d’avaluació de la competència professional establerts a l’annex IV, del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral d’acord amb l’estructura, els continguts i la durada del curs que es detallen a l‘annex 1.

 

-8 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot reconèixer la formació i l'experiència prèvia de què disposa el professorat relacionada amb l’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials i l’assessorament en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació, mitjançant l’exempció d’alguna de les parts de la formació, segons els perfils següents:

a) El professorat format en el marc dels requisits per ser assessors en el procediment d’avaluació i acreditació de competències, establert per Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, pot obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 3, apartat B.

b) El professorat format en els procediments de validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, o que va participar en les actuacions de validació, en el marc del programa experimental Qualifica’t establert en l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, pot obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 3, apartat C.

c) El professorat format en els procediments d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges o que va participar en les actuacions d’assessorament i reconeixement, en el marc de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, pot obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 3, apartat C.

d) El professorat de l’apartat A) que alhora disposa de la formació establerta en algun o ambdós apartats B) i C) pot obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 3, apartat D.

En cas de què hi hagi professorat amb alguna formació relacionada amb l’assessorament o el reconeixement acadèmic dels aprenentatges no prevista en algun dels quatre col·lectius anteriors, haurà de sol·licitar el seu reconeixement a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

La formació prèvia del professorat serà reconeguda directament per la DGFPIERE a partir del registre oficial d’activitats de formació del professorat, i comunicada a les persones interessades. El professorat interessat podrà sol·licitar el reconeixement d’activitats de formació que no constin al registre oficial.

 

-9 Les persones expertes per realitzar el servei d’assessorament designades per les empreses o entitats que hagin signat convenis de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, o amb la titularitat del centre educatiu, han complir els requisits següents:

a) Una experiència mínima de quatre anys en el sector.

b) Haver cursat amb aprofitament la formació organitzada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, que els capaciti per desenvolupar aquestes actuacions, relacionada amb els Blocs 1, 2 i 3 del curs descrit a l'annex 1 i que es concreta, segons el col·lectiu de què es tracti, d’acord amb l’annex 4.

 

-10 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial podrà reconèixer la formació prèvia de què disposin les persones expertes, relacionada amb l’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i l’assessorament en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, mitjançant l’exempció d’alguna de les parts de la formació, a partir dels registres oficials d’activitats de formació, d’acord amb els perfils següents:

a) Les persones expertes, formades com a assessors en el marc dels requisits per ser assessors en el procediment d’avaluació i acreditació de competències, establert per Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, poden obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 4, apartat B.

b) Les persones expertes formades en els procediments de validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials en el marc del programa experimental Qualifica’t, que va ser establert en l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, poden obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 4 apartat C.

c) Les persones expertes que alhora disposen de la formació establerta en un o ambdós dels apartats A) i B) poden obtenir la certificació de capacitació cursant amb aprofitament la formació establerta a l’annex 4, apartat D.

 

-11 La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial emetrà un certificat únic que ha d’incloure tant la formació de la qual s’hagi quedat exempt com de la formació realitzada per completar els requeriments de capacitació:

a) En el cas del professorat del sistema educatiu que cursi amb aprofitament el curs, el certificat s’emetrà d’acord amb el model establert a l’apartat 2.1 de l’annex 2. El certificat capacita per prestar els serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials en els centres educatius que els ofereixin.

b) En el cas de personal expert, designat per una empresa o entitat, a les persones que hagin cursat la formació amb aprofitament, el certificat s’emetrà d’acord amb el model que s’estableix a l’apartat 2.2 de l’annex 2. El certificat capacita per emetre informes d’assessorament en el marc del conveni de col·laboració subscrit amb el Departament d’Ensenyament o amb la titularitat del centre.

 

-12 L’Institut Català de Qualificacions Professionals, per al professorat del sistema educatiu, reconeixerà aquesta formació, com a corresponent a la que es requereix per a l’habilitació d’assessor d’acord amb el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, al professorat que disposi de la certificació de capacitació i dels requisits que s’estableixen a aquesta Resolució.

 

-13 Els informes d’assessorament emesos pel professorat, de conformitat amb els requisits que s’estableixen en aquesta Resolució, possibiliten l’accés directe, si s’escau:

a) al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, i

b) a l’etapa d’avaluació de l’acreditació de competències professionals.

 

-14 Els informes d’assessorament emesos pel personal expert, de conformitat amb els requisits que s’estableixen en aquesta Resolució, possibiliten l’accés directe, si s’escau, al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

-15 Les característiques de l’informe d’assessorament que es lliura a les persones usuàries del servei s’han de correspondre amb el model que estableixi la DGFPIERE i ha de contenir, entre altres, la informació suficient per poder accedir, si s’escau, a l’etapa d’avaluació del procediment d’acreditació de competències professionals o al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Els informes d’assessorament lliurats a les persones usuàries amb anterioritat a l’aplicació d’aquesta resolució no tindran efectes sobre el procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

Els informes emesos, entre la data d’aplicació d’aquesta resolució i la data límit per complir els requisits de formació establerts per al professorat:

a) No tindran efectes sobre el procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. En aquest darrer cas, previ a l’inici del servei d’assessorament, caldrà informar a les persones usuàries del servei i especificar-ho a l’informe d’assessorament, d’acord amb les indicacions de la DGFPIERE.

b) Tindran efectes únicament en el procediment de reconeixement acadèmic.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 de juny de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Curs “Formació del servei d’assessorament i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per experiència laboral o en activitats socials”.

 

1. Objectius generals del curs

Capacitar el professorat i les persones expertes per l’assessorament i el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per experiència laboral o en activitats socials.

 

2. Estructura, continguts i durada del curs de formació específica.

La formació s’estructura en quatre blocs:

 

Bloc 1. Context del Sistema de qualificacions i formació professional.

Bloc 2. Organització del servei d’assessorament i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

Bloc 3. Metodologia de l‘assessorament pel reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals.

Bloc 4. Metodologia del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. (Només per a professorat).

 

Blocs

Continguts

Hores presencials

Hores no presencials (*)

Hores Totals

1

Context del Sistema de qualificacions i formació professional

4 h

2 h

6 h

2

Organització del servei d’assessorament en la formació professional inicial i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges

4 h

-

4 h

3

Metodologia de l‘assessorament per l’acreditació de competències i el reconeixement acadèmic.

13 h

11 h

24 h

4(**)

Metodologia del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

4 h

2 h

6 h

Total:
25 h 15 h 40 h

 

(*) Les hores no presencials, poden esdevenir presencials en els cursos que es determinin

(**) El Bloc 4 s’adreça únicament al professorat dels centres docents del sistema educatiu

 

 

Bloc 1. Context del Sistema de qualificacions i formació professional

 

a) Objectius:

Conèixer el sistema integrat de la formació professional en l’àmbit de la Llei Orgànica d’educació (2006).

Conèixer les formacions incloses en la Família professional corresponent.

Conèixer les qualificacions professionals associades als certificats de professionalitat i als títols inclosos en la Família professional corresponent.

Analitzar els processos de reconeixement: avaluació i acreditació de competències i reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

Descriure les mesures flexibilitzadores per l’organització de la formació professional inicial en els centres educatius.

 

b) Continguts:

1. Sistema integrat de la formació professional.

1.1 A nivell estatal

Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional

Institut Nacional de Qualificacions Professionals (INCUAL)

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

1.2 A nivell de Catalunya

Marc normatiu de la Formació Professional

Sistema integrat de Qualificacions i Formació Professional de Catalunya:

Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya: definició, estructura

Estructura i composició de les qualificacions professionals.

Estructura de les qualificacions professionals (QP), la unitat de competència (UC), la realització professional (RP), i els criteris de realització (CR)

2. Titulacions de la formació professional del sistema educatiu:

2.1 Estructura dels cicles formatius

2.2 Famílies Professionals i títols que les integren

2.3 Requisits d’accés acadèmic als cicles formatius

2.4 Modalitats d’obtenció d’un títol de tècnic i tècnic superior

2.5 Procediment de sol•licitud de convalidació i exempció de mòduls professionals

3. Certificacions de la formació professional del sistema laboral

3.1 Estructura dels certificats de professionalitat

3.2 Requisits d’accés

3.3 Procediment de sol•licitud d’exempció de mòduls formatius

4. Processos de reconeixement acadèmic dels aprenentatges i acreditació de competències.

4.1 Normativa reguladora de l’acreditació de competències. Finalitat, etapes i efectes de l’acreditació.

4.2 Normativa reguladora de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial. Finalitat i utilitat de les mesures. Efectes de l’assessorament i el reconeixement acadèmic.

 

 

Bloc 2. Organització del servei d’assessorament en la formació professional inicial i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges

 

a) Objectius:

Conèixer el funcionament i l’organització del servei d’assessorament i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges

Utilitzar els procediments de gestió dels aplicatius implicats en ambdós serveis.

 

b) Continguts:

1. Finalitat dels serveis:

1.1 Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

1.2 Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

2. Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

2.1 Persones destinatàries

2.2 Organització del servei d’assessorament al centre

2.3 Servei d’assessorament per empreses o entitats

2.4 Documentació

3. Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

3.1 Persones destinatàries

3.2 Organització del servei de reconeixement acadèmic al centre

3.3 Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per empreses o entitats

3.4 Documentació

4. Gestió dels serveis

4.1 Procediment de comunicacions de serveis als Serveis Territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona

4.2 Procediment d’inscripció de persones usuàries

4.3 Procediment de gestió del servei d’assessorament i reconeixement

 

 

Bloc 3. Metodologia de l‘assessorament per l’acreditació de competències i el reconeixement acadèmic.

 

a) Objectius:

Relacionar les estratègies i la documentació d'assessorament amb els processos de acreditació de competències i de reconeixement acadèmic

Aplicar eines metodològiques en el procés d’assessorament

 

b) Continguts:

1. Concepte i finalitat d’assessorament

2. Funcions de l'assessorament: en l'orientació de les persones, en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges i en l'avaluació de les competències professionals

3. Persones destinatàries del procés d’assessorament

4. Referents de l’assessorament (unitats de competència de les qualificacions professionals, formació dels títols de formació professional inicial)

5. Eines metodològiques del procés d’assessorament

5.1 Pautes per a l’assessorament

5.2 Preparació de la persona candidata/aspirant davant el procés d’avaluació de la seva competència professional

5.3. Pautes per a l’entrevista professional amb fins d’assessorament

6. Fases del procés d’assessorament

7. Desenvolupament de les sessions d’assessorament

7.1 Estructura i finalitat de les sessions

7.2 Funcions i actuacions de la persona assessora: en l'assessorament i en la comissió d'avaluació de les competències

7.3 Documentació de suport

8. Organització del servei d’assessorament

8.1 Requisits per l’oferta del servei

8.2 Coordinació del servei

8.3 Sistema de gestió de qualitat i millora contínua.

 

 

Bloc 4. Metodologia del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

a) Objectiu:

Conèixer les metodologies de reconeixement acadèmic per a la seva aplicació

 

b) Continguts:

1. Finalitat

2. Persones destinatàries

3. Sessions a realitzar per la junta de reconeixement

3.1 Objectius

3.2 Fases del procés de reconeixement

4. Tasques de les persones de la junta de reconeixement

5. Documentació

5.1 informe d’assessorament

5.2 dossier d’assessorament i de reconeixement

5.3 protocol de les sessions de reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

5.4 certificat de reconeixement dels aprenentatges

 

 

Annex 2

 

2.1 Certificat de capacitació del professorat del sistema educatiu per prestar els serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant experiència laboral en activitats socials

 

Logotip del Departament d’Ensenyament

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Nom i cognoms de la persona interessada

DNI

Especificació d’haver superat el curs amb aprofitament

Denominació de l’activitat: Certificat de capacitació per actuar en l’assessorament de la Formació Professional i en el reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Resolució que ho regula: Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost

 

Lloc i data d’expedició del certificat

Nom i cognoms, càrrec i signatura

 

2.2 Certificat de capacitació de personal expert per a prestar els serveis d’assessorament en la formació professional inicial en el marc de convenis de col·laboració amb la titularitat de centres educatius.

 

Logotip del Departament d’Ensenyament

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Nom i cognoms de la persona interessada amb indicació de l’entitat conveniada amb el Departament d’Ensenyament a la qual pertany

DNI

Especificació d’haver superat el curs amb aprofitament

Denominació de l’activitat: Certificat de capacitació per actuar com a assessor en la Formació Professional

Resolució que ho regula: Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, modificada per la Resolució ENS/261/2014, de 4 de febrer

Especificació dels efectes de la capacitació: el certificat indicarà que la capacitació té efectes en el marc del conveni establert amb el Departament d’Ensenyament o amb la titularitat del centre únicament, en les famílies professionals i cicles formatius objecte del conveni.

 

Lloc i data d’expedició del certificat

Nom i cognoms, càrrec i signatura

 

 

Annex 3

Formació per al professorat

 

HP=Hores presencials; HNP=Hores no presencials; DT=Durada total.

 

 

 

BLOCS

1

2

3

4

TOTAL

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

DT

A) Professorat que vulgui realitzar l’assessorament i el reconeixement acadèmic dels centres que l’ofereixen.

4

2

4

0

13

11

4

2

25

15

40 h

B) Professorat ja habilitat per l’ICQP, que ha de realitzar l’assessorament en el servei d’assessorament.

Punt 4.2

(2 h)
Punt 2 i 3

(2 h)

4

0

Punts 6 i 7 (*)

Punt 8

(2 h)

Punts 6 i 7 (*)

Punt 8

(2 h)

4

2

12

6

18h

C) Professorat format en assessorament i reconeixement acadèmic, però no habilitat per l’ICQP

Punts 1 al 3, (*)

Punt 4.1

(2 h)

Punts 1 al 3, (*)

Punt 4.1

(2 h)

 

 

Punts 4, 5, 6 i 7, (*)

(6 h)
Punts 4, 5, 6 i 7, (*)

(6 h)
   

8

8

16 h

D) Professorat format en assessorament i reconeixement acadèmic i habilitat com assessor per l’ICQP.

 

 

 

 

 

Punts 1 i 2 (*) i 7.3

(4h)

 

 

 

4

4 h

 

(*) Parcialment.

 

 

Annex 4

Formació per a persones expertes del sector empresarial

 

HP=Hores presencials; HNP=Hores no presencials; DT=Durada total.

 

 

 

 

BLOCS

1

2

3

4

TOTAL

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

HP

HNP

DT

A) Persones expertes que vulguin assessorar en la formació professional

Punts 1.2 (1), 2, 3.1 (1), i 4.2 Punts 1.2 (*), 2.3, 2.4, 4.2, i 4.3 Punts 1.1, 2 (*), 4 (*), 5.1 (*), 5.3 (*)

No s’aplica

11

7

18

2

1

2

1

7

5

B) Persones expertes ja habilitades per l’ICQP, que han de realitzar l’assessorament en la formació professional

Punts 2 i 4.2 Punts 1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, i 4.3 Punts 1.1 (*), 5.1, 5.3, 6, 7.1, i 7.3

7

4

11

2

0

2

1

3

3

C) Persones expertes formades en assessorament de la formació professional, però no habilitades per l’ICQP

Punt 1.2 (*) Punt 2.3

Punt 7.3

2

4

6

1

0

1

0

4

D) Persones expertes en assessorament i habilitades com assessores per l’ICQP.

 

 

 

 

 

Punt 7.3

 

4

4

0

0

0

0

4

 

(*) Parcialment.

 

Amunt