Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 25/06/2015

 • Número del document ENS/1477/2015

 • Número de control 15182038

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-15182038-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6905

 • Data 03/07/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.


El Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües (MECR), segons les recomanacions del Consell d’Europa, estableix uns descriptors comuns per a l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació dels coneixements de llengües. La base comuna que proporciona permet comparar proves de llengua elaborades per diferents organismes i establir correspondències entre els certificats de coneixement de llengua i els nivells de competència lingüística que estableix el Marc.

D’acord amb aquesta premissa, els diferents organismes oficials i les associacions europees d’avaluadors de llengües estableixen els certificats i diplomes que consideren equivalents entre si com a acreditatius d’una determinada competència lingüística.

En conseqüència, per facilitar i simplificar l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament escau donar publicitat dels títols, diplomes i certificats, expedits per institucions i universitats competents, que acrediten la competència lingüística d’acord amb el MECR.

En virtut d’això,

 

Resolc:

Els títols, els diplomes i els certificats que consten en l’annex 1 acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Qualsevol altra acreditació s’ha de valorar de forma individualitzada.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juny de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa

 

Institució/Organisme

B1

B2

C1

C2

ANGLÈS

Departament d’Ensenyament. Escoles Oficials d’Idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

CLUC B1

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles – Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

IDP IELTS Australia

University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

PET – Pass or Pass with Merit

BEC Preliminary (Business English Certificate)

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English Certificate)

CAE (Certificate in Advanced English)

BEC Higher (Business English Certificate)

CPE
(Certificate of Proficiency in English)

 

 

IELTS de 4 a 5 punts
(International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts
(International English Language Testing System)

IELTS de 7 a 8 punts
(International English Language Testing System)
IELTS de 8,5 a 9 punts
(International English Language Testing System)

 

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Trinity College London

ISE I (Integrated Skills in English Certificate)

ISE II (Integrated Skills in English Certificate) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

Educational Testing Service

(ETS)

TOEFL iBT de 57 a 86 punts
(Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 87 a 109 punts
(Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 110 a 120 punts
(Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

 

 

TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)

 

British Council

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C1

 

Pearson Test of English(PTE)

PTE General Level 2

PTE Academic 43 a 58

PTE General Level 3

PTE Academic 59 a 75

PTE General Level 4

PTE Academic 76 a 84

PTE General Level 5

PTE Academic >85

Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc)

telc English B1

telc English B2

telc English C1

telc English C2

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59
(Business Language Testing Service)

 

BULATS 60-74
(Business Language Testing Service)

BULATS 75-89
(Business Language Testing Service)

BULATS 90-100
(Business Language Testing Service)

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

 

FRANCÈS

 

Departament d’Ensenyament. Escoles Oficials d’Idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles – Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

CIEP

(Centre International d’Études Pédagogiques)

DELF B1
(Diplôme d’Études en Langue Française)

DELF B2
(Diplôme d’Études en Langue Française)

DALF C1
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
DALF C2
(Diplôme Approfondi de Langue Française)

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

DFP B1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP B2
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C2
(Diplôme de Français Professionnel)

DU

(Diplôme Universitaire)

DUEF B1
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

DUEF B2
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

CPLF B2
(Certificat Pratique de Langue Française)

DEF B2
(Diplôme d’Études Françaises)

DUEF C1
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

CPLF C1
(Certificat Pratique de Langue Française)

DAEF C1
(Diplôme Approfondi d’Études Françaises)

DSEF
(Diplôme Supérieur d’Études Françaises)

DUEF C2
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

Alliance Française

CEFP 2
(Certificat d’Études en Français Practique 2)

DLF
(Diplôme de Langue Française)

DS
(Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes)

DHEF
(Diplôme de Hautes Études Françaises) –

 

Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc)

telc Français B1

telc Français B2

 

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59  (Business Language Testing Service)

BULATS 60-74 (Business Language Testing Service)

BULATS 75-89 (Business Language Testing Service)

BULATS 90-100  (Business Language Testing Service)

 

ALEMANY

Departament d’Ensenyament. Escoles Oficials d’Idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

 

Universitats de Catalunya

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles – Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Goethe-Institut

 Goethe-Zertifikat B1

 Zertifikat Deutsch

 

Goethe-Zertifikat B2

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

Zertifikat Deutsch Plus

Goethe-Zertifikat C1

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)

 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

GDS (Großes Deutsches

Sprachdiplom)

TestDaF-Institut

TDN 3 (TestDaf nivell 3)

TDN 4 (TestDaf nivell 4)

TDN 5 (TestDaf nivell 5)

 

Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc)

telc Deutsch B1

telc Deutsch B2

 

telc Deutsch C1

 

telc Deutsch C2

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

 

Österreichisches Sprachdiplom B1 (B1 ZD/ZDÖ/ZB1)

MD (Mittelstufe Deutsch)

OD (Oberstufe Deutsch)

WD (Wirtschaftssprache Deutsch)

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59
(Business Language Testing Service)

BULATS 60-74
(Business Language Testing Service)

BULATS 75-89
(Business Language Testing Service)

BULATS 90-100
(Business Language Testing Service)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

 

DSH-1

DSH-2

DSH-3

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)

DSD I

 

DSD II

 

 

ITALIÀ

Institució/Organisme

B1

B2

C1

C2

Departament d’Ensenyament. Escoles Oficials d’Idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

 

Universitats de Catalunya

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles –Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Università per Stranieri di Perugia

CELI 2
(Certificato di  Conoscenza della  Lingua Italiana )

CELI 3
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 4
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) CIC Avanzato C1 (Certificato di Italiano Commerciale)
CELI 5
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

Università per Stranieri di Siena

CILS Uno-B1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Due-B2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Tre-C1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Quattro – C2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Università degli Studi di Roma Tre

ele.IT
(Certificato di  Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)
int.IT
(Certificato di  Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

 

IT
(Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

Società Dante Alighieri

PLIDA B1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA B2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA ommerciale C1
PLIDA C2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Certificats europeus d’idiomes (telc)

telc Italiano B1

telc Italiano B2

 

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI-B1
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)

DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello intermedio I)

DILI-B2
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)

DALI-C1
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato)

DALI-C2
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)

 

 

Amunt