Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/06/2015

  • Número del document JUS/1459/2015

  • Número de control 15181028

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15181028-2015

Dades del DOGC
  • Número 6904

  • Data 02/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1459/2015, de 25 de juny, de foment de l'accés de les entitats religioses que desenvolupin les seves funcions principalment a Catalunya al Llibre de registre d'entitats religioses.


L’article 16 de la Constitució reconeix com un dels drets fonamentals el dret de llibertat religiosa i de culte i, a més, estableix que ha d’haver-hi relacions de cooperació entre els poders públics i les confessions religioses.

Com a dret fonamental, el dret de llibertat religiosa i de culte està regulat per la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

En virtut de l’article 5 d’aquesta norma, es va crear el Registre d’entitats religioses, registre on s’han d’inscriure les esglésies, confessions i comunitats religioses i les seves federacions per tal d’assolir personalitat jurídica i que, d’acord amb el Reial decret 142/1981, de 9 de gener, sobre organització i funcionament del Registre d’entitats religioses, té caràcter de registre general i depèn de la Direcció General d’Assumptes Religiosos (actualment Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions) del Ministeri de Justícia.

Per Resolució d’11 de març de 1994, del conseller de Justícia (DOGC núm. 1877, de 25.3.1994), es va determinar l’obertura d’un Llibre de registre d’entitats religioses a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de caràcter informatiu, al qual tenen accés voluntari les entitats religioses que desenvolupin les seves funcions principalment a Catalunya, que figurin inscrites al Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia, creat per la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, i que comuniquin les dades següents: denominació de l’entitat, domicili, finalitat, règim de funcionament, relació nominal de les persones que tenen la representació legal de l’entitat, i documentació acreditativa conforme l’entitat figura ja inscrita al Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia.

L’article 161 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que duguin a terme la seva activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, la regulació i l’establiment de mecanismes de col·laboració i cooperació per a l’exercici de les seves activitats en l’àmbit de les competències de la Generalitat, així com la competència executiva per a la promoció, el desenvolupament i l’execució dels acords i dels convenis signats amb les esglésies, les confessions i les comunitats religioses inscrites en el registre estatal d’entitats religioses. Així mateix, correspon a la Generalitat la competència executiva relativa a la participació en la gestió del registre estatal d’entitats religioses amb relació a les esglésies, les confessions i les comunitats religioses que acompleixen llur activitat a Catalunya, en els termes que determinin les lleis.

En el marc d’aquestes competències, la Generalitat va signar un Conveni de col·laboració el 22 de desembre de 2010 amb l’Administració general de l’Estat, en matèria d’afers religiosos, del qual es va donar publicitat per Resolució VCP/3751/2010, de 16 de novembre (DOGC núm. 5763, d’11.2.2010). En la clàusula segona 2 de l’esmentat Conveni s’estableix que la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions ha de comunicar a la Direcció General d’Afers Religiosos totes les inscripcions que es practiquin en el Registre esmentat en relació amb les entitats religioses que tinguin el domicili social al territori català.

En l’actualitat, 74 entitats religioses estan anotades en el Llibre de registre d’entitats religioses de la Generalitat de Catalunya, però són al voltant de mil les entitats religioses amb domicili a Catalunya inscrites en el Registre d’entitats religioses adscrit a la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions del Ministeri de Justícia.

Per tot això, i als efectes de potenciar l’accés al Llibre de registre d’entitats religioses de les entitats religioses que duen a terme les seves funcions principalment a Catalunya, i en virtut de les funcions que em corresponen, d’acord amb el que preveu el Decret 194/2013, de 9 de juliol, en la gestió del Llibre de registre d’entitats religioses, i atès que la Resolució del conseller de Justícia d’11 de març de 1994, per la qual es va crear un llibre de registre d’entitats religioses, va autoritzar el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques a adoptar les disposicions convenients per al desenvolupament de la referida Resolució,

 

Resolc:

 

-1 Fomentar l’accés de les entitats religioses, que desenvolupin les seves funcions principalment a Catalunya, al Llibre de registre d’entitats religioses.

 

-2 Proposar a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya que, quan s’aprovin bases reguladores de subvencions en les quals es prevegi les entitats religioses com a beneficiàries de les subvencions, s’hi estableixi com a criteri de valoració que l’entitat estigui anotada en el Llibre de registre d’entitats religioses que gestiona la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

 

-3 Continuar donant publicitat de l’anotació en el Llibre de registre d’entitats religioses a través de la Guia d’entitats de Catalunya que edita el Departament de Justícia, i que és consultable a través de la pàgina web del Departament: http://justicia.gencat.cat.

 

-4 Col·laborar especialment amb la Direcció General d’Afers Religiosos en el desenvolupament d’aquesta Resolució.

 

-5 Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant del conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juny de 2015

 

Santiago Ballester Muñoz

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt