Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 26/03/2015

  • Número del document ENS/0059/2015

  • Número de control 15090025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15090025-2015

Dades del DOGC
  • Número 6844

  • Data 02/04/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.


Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2015-2016, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

 

Ordeno:

 

Article 1

Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre s’aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d’Educació i al seu gerent.

 

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament, les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny. Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent. La presa de possessió dels funcionaris de carrera amb destinació provisional, així com dels funcionaris interins nomenats amb anterioritat al 31 d’agost, tindrà efectes de l’1 de setembre de 2015. Els centres han de prendre les mesures necessàries per garantir l’inici de les activitats lectives els dies 14, 21 o 28 de setembre, segons la data prevista d’inici de les classes dels diferents ensenyaments, d’acord amb el que disposa l’article 3.

2.2 Des del dia 2 de setembre el professorat dels centres i aules de formació d’adults ha de dur a terme les activitats derivades dels processos de preinscripció i matrícula dels diversos ensenyaments segons correspongui. Un cop acabades les activitats docents, durant el mes de juny, s’han de dur a terme les activitats d’avaluació final, matrícula d’alumnat propi, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l’oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d’informació, d’acolliment i orientació, d’entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s’han d’ajustar, per als docents dels centres de formació d’adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

 

Article 3

Calendari

3.1 En el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, les classes començaran el dia 14 de setembre. En els ensenyaments dels cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes, i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults, tret de la formació instrumental, català i castellà, les classes començaran no més tard del 21 de setembre. Als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes i als ensenyaments de formació instrumental, català i castellà de centres i aules de formació d’adults, les classes començaran no més tard del 28 de setembre.

En tots els ensenyaments la preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’ha d’haver efectuat en els dies anteriors a la data d’inici de les classes.

3.2 Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

3.3 Amb l’autorització prèvia del director o de la directora dels serveis territorials, els centres podran programar, per a l’alumnat que inicia el segon cicle d’educació infantil, un inici de les classes gradual que, començant el dia 14 de setembre, no vagi més enllà del 18 de setembre.

3.4 Els directors i les directores dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d’organització d’un centre, poden autoritzar l’endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l’inici del curs d’aquests ensenyaments no superi la data límit de 21 de setembre.

3.5 Els centres de formació professional inicial que disposen d’autorització per aplicar mesures flexibilitzadores de l’oferta, recollides al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial, han d’ajustar les dates d’inici i d’acabament de les classes al que s’estableix en les corresponents autoritzacions. Així mateix, els directors i les directores dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial.

3.6 Les activitats d’avaluació dels i les alumnes del segon curs de batxillerat i del darrer curs dels cicles formatius de grau superior s’han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d’accés als estudis universitaris.

3.7 Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria, del primer curs de batxillerat i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es realitzaran entre l’1 i el 5 de setembre del 2016. Per als cicles formatius i el segon curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

 

Article 4

Horari a l’educació infantil i primària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, inclòs el d’educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda i s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.

4.2 L’alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, inclòs el d’educació especial, dels centres educatius de Catalunya, públics i privats, farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L’horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s’ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat. En el cas de l’alumnat que rep el suport escolar personalitzat aquest mínim pot ser d’una hora i mitja. Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. Els centres públics d’altres titularitats s’han d’ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d’Ensenyament i la titularitat.

4.3 En els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, s’han de programar, d’acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat, com a mínim dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts pel Departament. En els centres públics que el Departament determini, es complementarà l’horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques.

 

Article 5

Horari a l’educació secundària

5.1 Als centres d’ensenyament secundari l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda. En aquest cas, en l’educació secundària obligatòria, la concreció de l’horari individual i la programació d’activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne o alumna. El batxillerat es pot organitzar en jornada continuada.

5.2 La formació professional inicial s’organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació de l’alumnat en centres de treball i l’accés de les persones treballadores.

5.3 Els ensenyaments de règim especial d’esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o la directora dels serveis territorials corresponents.

 

Article 6

Transport

6.1 En el marc del que disposa aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari del servei de transport escolar s’han d’establir de manera que s’ajustin amb els del transport. En aquest cas, el director o la directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l’audiència prèvia dels consells comarcals, l’horari dels centres educatius amb alumnat usuari del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d’ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència de l’alumnat de les diferents etapes educatives.

6.2 Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l’horari escolar per al curs següent no més tard del 15 de juny del 2015.

6.3 Els centres que comparteixin la mateixa línia de transport procuraran posar-se d’acord en l’elecció dels mateixos dies de lliure disposició. En el cas que no s’assoleixi aquest acord, el director o directora dels serveis territorials resoldrà els dies de lliure disposició d’aquests centres, atenent els motius que aportin.

 

Article 7

Horari als centres i aules de formació de persones adultes

7.1 Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s’han d’organitzar en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

7.2 L’activitat de cada grup, dins l’organització setmanal, s’ha de programar en la mateixa franja horària.

 

Article 8

Vacances escolars i dies festius

8.1 Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Curs 2015-2016

Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 19 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos.

8.2 Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent, és a dir, entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

8.3 En el marc d’aquest calendari escolar, els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l’acord previ del consell escolar de centre.

Els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, fixaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

 

Article 9

Modificacions de l’horari per jornada continuada a l’educació secundària obligatòria

Els centres educatius públics que estiguin aplicant a l’educació secundària obligatòria una organització horària singular que comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la pròrroga d’aquest horari, o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que no l’estiguin aplicant i vulguin fer-ho, han de fer una sol·licitud en aquest sentit. En tots els casos, les sol·licituds s’han de trametre a les direccions dels serveis territorials corresponents o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en els termes que el Departament d’Ensenyament estableixi.

 

Article 10

Altres modificacions

10.1 Per a altres modificacions que de forma excepcional es puguin produir, la direcció del centre públic o la titularitat del centre privat ha d’adreçar als serveis territorials una sol·licitud raonada d’autorització de modificació del calendari o de l’horari escolar respecte al que preveu, amb caràcter general, aquesta Ordre. Aquesta sol·licitud ha de tenir el consens del consell escolar, mantenir el còmput total d’hores de la jornada laboral del professorat i de l’horari lectiu de l’alumnat, llevat que es compensi al llarg del curs amb altres activitats la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat, i garantir que l’adaptació del transport escolar no suposi un increment del cost del servei.

10.2 La direcció del centre públic o la titularitat del centre privat podrà adreçar als serveis territorials la sol·licitud per organitzar la jornada continuada, que podrà començar a partir del 6 de juny, sempre que es compleixin els requisits esmentats al punt 10.1.

10.3 La direcció del centre públic ha de comunicar als serveis territorials les decisions que es puguin prendre en relació amb:

- L’organització de la jornada continuada el 22 de desembre de 2015.

- L’organització de la jornada continuada el 21 de juny de 2016.

- L’organització de l’ampliació horària d’acord amb els projectes de centre, sense que suposi increment de dotació de recursos.

En el cas de les ZER, l’organització de les reunions de claustre de professors que ocupin part de l’horari lectiu de tarda per un màxim de dues tardes mensuals.

 

Article 11

Autoritzacions

Per a l’autorització de les modificacions que es recullen als articles 9 i 10 d’aquesta Ordre, el director o la directora dels serveis territorials ha de tenir en compte la situació global del centre i, si escau, dels centres de la zona i, quan escaigui, la coherència per a l’òptima prestació dels serveis escolars de transport i menjador.

 

Article 12

Aprovació i publicitat

12.1 Per aprovar l’horari escolar i les modificacions excepcionals hi ha d’haver el consens del consell escolar o, en el cas de les aules de formació d’adults, del claustre de professors. Si no és possible arribar a aquest consens, caldrà el vot favorable d’un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar o, per a les aules de formació d’adults, del claustre de professors. En cas que no s’assoleixi aquest acord, la direcció del centre ho ha de comunicar al director o directora dels serveis territorials no més tard del 19 de juny de 2015 per tal que pugui resoldre tenint en compte, sempre que sigui possible, l’acord majoritari dels centres del municipi.

12.2 La direcció del centre públic o la titularitat del centre privat ha de comunicar al director o directora dels serveis territorials corresponents, no més tard del dia 19 de juny de 2015, el calendari previst en aquesta disposició amb totes les concrecions autoritzades, així com l’horari marc setmanal (amb distinció de les activitats reglades i les activitats extraescolars i complementàries). En el mateix termini, el calendari s’ha d’exposar en el tauler d’anuncis del centre, on ha de romandre exposat durant tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat el compliment d’aquesta Ordre i correspon a la Inspecció d’Educació la supervisió i el control de la seva aplicació.

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 26 de març de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt