Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/02/2015

  • Número del document ENS/0280/2015

  • Número de control 15054026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15054026-2015

Dades del DOGC
  • Número 6818

  • Data 25/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió.

El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), estableix el procediment d’admissió d’alumnes als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

De conformitat amb el que disposa la normativa citada i les normes reguladores dels ensenyaments objecte d’aquesta resolució i per tal de regular els processos d’admissió d’alumnes als centres per al curs 2015-2016,

 

Resolc:

 

—1 Àmbit d’aplicació

1.1 Aquesta Resolució s’aplica a l’admissió d’alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional de grau mitjà i de grau superior, de cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior, artístics, esportius, d’idiomes, d’educació d’adults, de programes de formació i inserció i a les llars d’infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d’Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d’acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d’educació, i la disposició addicional 4 del Decret 75/2007, hagin assumit la competència en matèria d’admissió.

L’admissió d’alumnes als ensenyaments de formació professional bàsica per al curs 2015-2016 s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que estableixi el Departament d’Ensenyament.

1.2 La regulació específica de cada ensenyament es recull en els annexos següents:

Annex 1: Ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Annex 2: Ensenyaments integrats d’educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat amb ensenyaments de música o dansa.

Annex 3: Batxillerat.

Annex 4: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 5: Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Annex 6: Ensenyaments artístics professionals de música o dansa.

Annex 7: Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals).

Annex 8: Ensenyaments d’idiomes en escoles oficials d’idiomes.

Annex 9: Ensenyaments esportius.

Annex 10: Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d’adults.

Annex 11: Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

Annex 12: Ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques.

Annex 13: Programes de formació i inserció.

 

—2 Oferta de places escolars

2.1 Amb anterioritat a l’inici del procés de preinscripció, el Departament d’Ensenyament ha d’informar de l’oferta per centre en cada ensenyament objecte d’aquesta Resolució.

Per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny i per als programes de formació i inserció, aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat), als centres educatius, a les oficines municipals d’escolarització i a altres mitjans de difusió que el Departament d’Ensenyament determini. En la resta d’ensenyaments de règim especial i en l’educació d’adults, la informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius que els ofereixen i, si escau, a les seves pàgines web.

2.2 El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs anterior que s’espera que progressin de curs i la reserva corresponent a la previsió d’alumnes del mateix centre que ha de repetir curs. A aquest efecte, es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis.

En el segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, les reserves s’actualitzen d’acord amb la matrícula de nous alumnes del centre al llarg del període comprès entre la publicació de l’oferta inicial i l’assignació de places.

Al primer curs del segon cicle d’educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat de modalitats diferents de la d’arts, no es fa cap reserva per a alumnes que progressen del curs anterior.

Els alumnes que han de romandre un any més en un curs determinat s’escolaritzen al mateix centre si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifestin la seva voluntat en sentit contrari.

2.3 Reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

a) Al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques de les que preveu l’article 18 del Decret 75/2007. A les llars d’infants aquesta reserva és d’un lloc escolar per a cada grup.

b) Al batxillerat i a l’educació d’adults no es fa cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o directora dels serveis territorials es pot establir, en els centres on sigui convenient, una reserva per atendre alumnes amb necessitats educatives específiques.

c) En els ensenyaments artístics, el director o directora dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre alumnes amb necessitats educatives especials que vulguin cursar aquests ensenyaments i compleixin els requisits establerts per fer-ho.

d) En cada grup dels programes de formació i inserció es fa una reserva d’un lloc per a alumnat amb necessitats educatives especials.

2.4 Vigència de les reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Aquestes reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció.

2.5 Modificació de l’oferta i oferta final.

El nombre de grups i places el pot modificar la direcció general competent vistes les dades de preinscripció, les necessitats d’escolarització i escoltats els òrgans de garanties d’admissió.

La reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques es pot modificar per resolució del director o directora dels serveis territorials, d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007 i de l’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’àmbit de la zona educativa.

L’oferta final, que inclou les modificacions, es comunica i es fa pública pels mateixos mitjans que l’oferta inicial. L’assignació de places es fa d’acord amb aquesta oferta final.

 

—3 Procés i calendari

3.1 El procés de preinscripció i matrícula s’inicia amb la publicació de l’oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l’alumne; aquests dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons els calendaris establerts als annexos d’aquesta Resolució.

3.2 Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- Per ser admès o admesa per primera vegada en un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.

- Per accedir al segon cicle d’educació infantil.

- Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s’imparteixin en el mateix centre o aula on s’està matriculat i per accedir al batxillerat si es prové d’una secció d’institut. En aquest darrer cas, si es demana plaça a l’institut al qual està adscrita la secció, les sol·licituds d’aquests alumnes són preferents a l’hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d’arts.

- Per accedir a centres integrats (centres que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i també ensenyaments de música o de dansa).

3.3 La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament, als centres educatius i, en el cas de l’educació infantil i els ensenyaments obligatoris, a les oficines municipals d’escolarització.

En el segon cicle d’educació infantil, els ensenyaments obligatoris, el batxillerat i els cicles formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, la sol·licitud d’admissió també es pot fer mitjançant el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i preferentment al centre demanat en primera opció, de la sol·licitud impresa i signada, junt amb la documentació oportuna.

3.4 El formulari de sol·licitud s’ha de presentar de forma preferent al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament a l’annex corresponent, i ha d’anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

En els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i en els obligatoris, també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on s’ubica el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l’ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines territorials del Departament d’Ensenyament.

Quan l’òrgan receptor de la sol·licitud no sigui el centre demanat en primer lloc, cal que la trameti immediatament a aquest centre.

En tots els casos, l’entitat receptora ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada que n’acrediti la presentació.

3.5 Qualsevol sol·licitud presentada abans de l’inici del període establert de presentació de sol·licituds té la consideració de nul·la. Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de finalitzar el període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional s’admeten però s’hi fa constar que s’han presentat fora de termini. Si es tracta d’una sol·licitud per a un centre d’educació especial, l’òrgan receptor l’ha d’enviar al director o directora dels Serveis Territorials perquè s’escolaritzi l’alumne d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007.

3.6 Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

3.7 En els processos d’admissió d’educació d’adults, de cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius i d’escoles oficials d’idiomes no s’admeten sol·licituds fora de termini. El centre indica a la persona interessada que, finalitzat el procés, si queden places vacants, es pot matricular una vegada ho hagin fet els sol·licitants preinscrits assignats al centre i la llista d’espera.

3.8 La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, llevat dels casos concrets en què aquesta resolució indica que no s’incorre en duplicitat. S’entén que el procediment de preinscripció és el mateix quan ho és el model de formulari de sol·licitud.

3.9 En el cas dels menors d’edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció, pare, mare, o el tutor legal, es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions que s’hi consignen s’han fet amb l’acord de l’altre progenitor, cas que existeixi.

Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

 

—4 Documentació

4.1 Juntament amb la sol·licitud i en el mateix termini de presentació de sol·licituds, per a cada ensenyament, cal presentar la documentació que identifica la persona sol·licitant i la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats que es detallen en els annexos d’aquesta Resolució.

4.2 Qualsevol criteri al·legat però no acreditat dins del termini no es considerarà a l’efecte de barem.

 

—5 Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d’assignació de places

5.1 Per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat que determina la normativa vigent; aquests criteris poden ser específics d’un o més ensenyaments, generals o complementaris.

Per als ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i de batxillerat s’aplica, en primer lloc, el criteri específic de l’adscripció entre centres i ensenyaments. Així, s’agrupen les peticions en preferents i no preferents.

Si entre les peticions ordenades d’una sol·licitud, n’hi ha una d’un centre sense relació d’adscripció amb el centre de procedència, aquesta petició i les següents perden la preferència en l’admissió al centre.

Després, en tots els ensenyaments abans esmentats i en el segon cicle d’educació infantil, s’apliquen els criteris generals de prioritat i, quan pertoca, els criteris complementaris.

En el cas dels ensenyaments de formació professional, els ensenyaments artístics, els ensenyaments esportius, de programes de formació i inserció i de formació d’adults, les sol·licituds s’ordenen atenent els criteris específics de prioritat de cadascun.

La descripció dels criteris específics, els generals i els complementaris, la manera d’acreditar-los i la puntuació que comporta cadascun, s’especifica a l’annex corresponent a cada ensenyament.

5.2 Les peticions d’admissió s’ordenen de la manera següent:

a) Les que són preferents (en el cas dels ensenyaments obligatoris i els de batxillerat).

b) Les que al·leguen i acrediten el compliment del criteri de prioritat específic de l’ensenyament.

c) Segons els punts, d’acord amb el compliment d’un o més criteris de prioritat generals.

d) Segons els punts, d’acord amb el compliment d’un o més criteris de prioritat complementaris.

5.3 Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el sorteig públic previst en el punt 7 d’aquesta Resolució.

5.4 La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau s’acredita amb posterioritat al 30 de setembre del 2015, l’alumne perd el dret a la plaça en finalitzar el curs en què queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar. El Departament d’Ensenyament ha de comunicar a l’autoritat competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.

5.5 En l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o de dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment, tindran prioritat en l’admissió als centres de referència per a aquesta simultaneïtat que consten a l’apartat 9 de l’annex 1.

 

—6 Informació i llistes que es fan públiques al llarg del procés

6.1 D’acord amb l’article 4 del Decret 75/2007, els centres han d’informar sobre els aspectes següents:

a) L’oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l’oferta de llocs escolars vacants.

b) L’àrea d’influència del centre per a cada ensenyament i, si escau, l’adscripció del centre a altres centres educatius per a la continuïtat dels estudis.

c) El projecte educatiu, els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes i, si escau, els criteris específics d’admissió establerts normativament per als ensenyaments postobligatoris que imparteix el centre.

d) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies i l’aportació econòmica que, si escau, comporten.

e) El règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i, si escau, el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats.

f) Els preus públics o les taxes aplicables, quan s’escaigui.

g) Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també imparteix.

h) Els mitjans específics de què disposa el centre per adaptar-se a les exigències que requereixen determinades discapacitats dels alumnes.

Aquesta informació s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d’informació pública que aquest disposi.

6.2 Les oficines municipals d’escolarització informen les famílies i els alumnes de tota l’oferta educativa d’educació infantil i d’educació obligatòria dels centres del seu àmbit municipal, amb especificació dels nivells educatius impartits i del corresponent nombre de places totals i vacants, així com de les àrees d’influència per a cada ensenyament i les adscripcions entre els centres educatius. També informen de la resta d’informació que els centres educatius fan pública segons el punt anterior, d’acord amb la informació facilitada per aquests tal com estableix l’article 4.5 del Decret 75/20007.

6.3 En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva.

Llistes d’alumnes admesos al centre: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre de primera petició.

En el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria aquestes llistes també les fan públiques les oficines municipals d’escolarització.

6.4 La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional obre un termini per presentar, si escau, reclamacions davant el centre. Finalitzat aquest termini, l’òrgan corresponent del centre les resol. La llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva incorpora la resolució de les reclamacions que s’hagin produït.

6.5 Si en algun nivell de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria, el centre no ha pogut admetre tots els alumnes que l’havien demanat en primera opció, es publica una llista d’espera on consten, ordenades d’acord amb la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol·licituds que no s’han pogut atendre, junt amb les llistes d’alumnes assignats.

Per a la resta d’ensenyaments, a l’annex corresponent, es determina l’actuació en el cas que es generin vacants un cop efectuada la matrícula de les sol·licituds admeses.

6.6 Aquestes llistes, i qualsevol altra que contingui dades personals, no es poden publicar per mitjans electrònics.

6.7 En els ensenyaments en què la preinscripció es pot sol·licitar amb el formulari en suport informàtic, la informació de les llistes esmentades també es pot consultar de forma individual al web del Departament, en les dates indicades a l’annex corresponent a cada ensenyament.

 

—7 Sorteig públic

7.1 En tots els ensenyaments, llevat dels que s’esmenten en el punt 7.2 per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En els dies, els llocs i les hores indicades als annexos, s’efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds corresponents en cas d’empat.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que inclou l’assignació de número aleatori i el sorteig, sigui raonablement equiprobable, s’utilitza el procediment següent.

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es fa en sentit ascendent.

7.2 En els ensenyaments següents, el sorteig, i l’assignació de número de desempat en cas que n’hi hagi, segueix el procés que es detalla a l’annex corresponent:

Llars d’infants

Ensenyaments integrats de primària, de secundària obligatòria i de batxillerat amb música i dansa

Ensenyaments professionals de música

Ensenyaments professionals de dansa

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

Ensenyaments esportius

Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior

Ensenyaments d’idiomes

 

—8 Matrícula

8.1 La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix l’annex corresponent a cada ensenyament.

8.2 Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s’han presentat amb anterioritat. Si en formalitzar la matrícula de l’alumne es modifica el domicili familiar respecte l’al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.

8.3 Als alumnes que en el moment de la matrícula compleixen els requisits acadèmics d’accés però que, per causes justificades, no poden aportar la documentació que ho acredita, se’ls matricula condicionalment.

8.4 La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no es presenta la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre i existeixin vacants.

8.5 Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert a l’annex corresponent a cada ensenyament es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

8.6 Quan un alumne o alumna no s’incorpora al centre, o deixa d’assistir-hi durant el termini de dos mesos, sense una causa justificada i un cop exhaurides les vies de comunicació amb ell o ella o amb la família, se’l dóna de baixa d’ofici, sens perjudici, si escau, d’haver comunicat als serveis socials de l’ajuntament el possible incompliment de l’escolarització obligatòria i de garantir l’escolarització d’acord amb les previsions del punt 9 si l’alumne torna a presentar-se. En els ensenyaments postobligatoris, quan un alumne no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant 15 dies, sense una causa justificada, se’l dóna de baixa d’ofici.

8.7 Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats, o la persona en qui deleguin, han de mantenir una entrevista amb els pares, les mares, els tutors o guardadors dels alumnes menors d’edat que es matriculen per primera vegada al centre per tal d’informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d’atendre les consultes que els formulin.

D’acord amb els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que els seus fills o filles hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Les peticions que rebin els centres s’han de comunicar als serveis territorials corresponents.

 

—9 Admissió al llarg del curs en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i els ensenyaments obligatoris

En el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, les sol·licituds d’admissió rebudes a partir de l’inici de les classes, en el marc de les places vacants existents, només s’atenen si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si deriven de canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors o guardadors, o si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

A partir de la fase d’assignació de sol·licituds del procés de preinscripció, es considera que un centre té places vacants si en té per al curs actual i es preveu que també en tindrà per al curs següent.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. En el cas que l’alumne o alumna tingui necessitats educatives especials, l’admissió és condicional, a l’espera de l’informe de l’EAP i de la resolució d’escolarització de la direcció dels serveis territorials corresponents que es preveu al punt 11 d’aquesta Resolució.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent. En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s’ha de fer la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

 

—10 Continuïtat dels alumnes al centre, comunicació de les dades de preinscripció i matrícula i custòdia de la documentació

10.1 Els centres educatius, en els ensenyaments objecte d’aquesta resolució, d’acord amb el procediment i els terminis que es detallen als annexos corresponents, han de fer el tràmit per determinar la continuïtat dels alumnes propis i la matrícula corresponent.

També han de facilitar a l’Administració educativa les dades relatives a la preinscripció d’acord amb el procediment informàtic establert pel Departament d’Ensenyament. En el cas dels ensenyaments sense suport informàtic per al procés de preinscripció cal que els centres facin arribar les dades als serveis territorials corresponents mitjançant un certificat. Els centres d’educació especial envien tota la documentació al director o directora dels Serveis Territorials perquè s’escolaritzi els alumnes d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret 75/2007.

10.2 Acabats els processos de matrícula dels diferents ensenyaments, tant dels alumnes propis (de continuïtat) com dels alumnes provinents de la preinscripció, el director o directora o la persona titular del centre ha de comunicar al Departament d’Ensenyament, en les dates i pel procediment indicat a l’annex de l’ensenyament corresponent, les dades d’escolarització. Si en finalitzar aquest termini no s’han rebut aquestes dades, s’entén que el centre no té alumnes en l’ensenyament i el curs corresponents.

10.3 Els centres escolars han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. En el cas que els alumnes s’escolaritzin en un centre diferent del que van demanar en primera petició en la preinscripció, els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de primera petició. Si el centre d’escolarització ho demana, el centre de primera petició li pot enviar còpia de la documentació corresponent.

 

—11 Escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques

11.1 Els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus de la conducta o amb malalties degeneratives greus, s’escolaritza, si es considera adequat, en centres educatius ordinaris. L’escolarització en centres d’educació especial es duu a terme quan, un cop avaluades les necessitats educatives de l’alumne o alumna i atenent els criteris que estableix l’article 19.6 del Decret 75/2007, es considera la resposta educativa més adequada.

El procediment d’escolarització d’aquests alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics es duu a terme d’acord amb el que disposa el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives especials, i el Decret 75/2007.

Quan aquests alumnes s’escolaritzen de manera compartida entre un centre ordinari i un centre d’educació especial, es matricula al centre on, d’acord amb la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials, tingui més permanència. Aquesta escolarització no pot comportar el trasllat dels alumnes entre els dos centres durant l’horari lectiu.

Prèviament a la preinscripció, correspon als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del sector on l’alumne o alumna té la residència habitual, informar i orientar la família sobre els centres de la seva àrea d’influència o de l’àmbit dels serveis territorials on els poden atendre adequadament, i emetre un dictamen d’escolarització de caràcter personal al respecte, del qual s’ha d’informar els pares o tutors legals.

Quan, excepcionalment i per la singularitat de les necessitats de l’alumne o alumna, s’hagi d’escolaritzar en un centre educatiu dependent d’un altre servei territorial del Departament d’Ensenyament, l’escolarització es realitzarà amb resolució del director o directora dels serveis territorials del centre receptor, a proposta motivada del director o directora dels serveis territorials del domicili habitual de l’alumne o alumna.

Quan, per canvi de domicili, hi hagi dues zones implicades, l’EAP de la zona d’origen, si coneix l’alumne o l’alumna, ha d’aportar l’avaluació psicopedagògica i l’EAP de la zona receptora, la proposta d’escolarització.

Si hi ha coincidència entre l’opció dels pares, tutors o guardadors de l’alumne o alumna i la proposta d’escolarització, i aquesta no requereix recursos addicionals, s’inicien els tràmits d’admissió, sense esperar la corresponent resolució del director o directora dels serveis territorials, llevat del cas que la proposta comporti l’escolarització en un centre de l’àmbit d’uns serveis territorials diferents als del domicili habitual.

Si no hi ha coincidència entre la proposta d’escolarització i l’opció de la família, s’ha de fer constar per escrit en el dictamen. En aquest cas i també quan la proposta d’escolarització requereix recursos addicionals que no es poden proporcionar en el centre a l’inici del curs, la Inspecció d’Educació, vistos el dictamen de l’EAP i els recursos existents als centres, un cop escoltats els pares, mares o tutors legals, eleva la proposta d’escolarització al director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament per tal que n’emeti resolució.

La resolució del director o directora dels serveis territorials ha de ser anterior a la publicació de la relació d’alumnes admesos, la qual ha d’incloure’ls.

En el supòsit que els tutors legals optin per la matrícula en un centre diferent al que proposin inicialment els serveis territorials del Departament d’Ensenyament, cal informar-los, abans d’emetre resolució, de l’existència o no del suport i serveis de transport i menjador i, si escau, de les condicions que en deriven.

El president o presidenta de la comissió de garanties d’admissió, segons el tipus de necessitats educatives especials al·legades a la sol·licitud, pot instar l’elaboració del dictamen que es preveu. Cal que l’EAP l’elabori i el lliuri dins el termini que la comissió assenyali.

11.2 En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats auditives, la proposta d’escolarització es fa prioritàriament als centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d’agrupament d’alumnes sords. A aquest efecte, en aquests centres les places reservades a alumnes amb necessitats educatives especials es destinen preferentment a alumnes amb aquesta discapacitat.

11.3 Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, així com els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, s’escolaritzen, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el conjunt de centres sufragats amb fons públics.

Amb caràcter previ a la preinscripció, els pares, mares, tutors o guardadors poden adreçar-se a la Inspecció d’Educació per sol·licitar l’assessorament dels equips, els serveis i els programes del Departament d’Ensenyament, així com dels serveis socials i les entitats de caràcter social que actuen al municipi, coordinats per la Inspecció d’Educació, amb la finalitat d’afavorir, en cada cas, l’escolarització més adequada.

Cal que la Inspecció d’Educació informi la comissió de garanties d’admissió de les peticions d’assessorament rebudes en relació amb els alumnes que es detalla en aquest punt per tal de coordinar-ne l’escolarització d’acord amb l’article 48 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol.

11.4 Per als alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, el president o presidenta de la comissió de garanties d’admissió pot demanar a l’EAP un informe sobre les necessitats educatives de cadascun. L’informe emès es lliura al president o presidenta de la comissió de garanties d’admissió.

Si de la informació disponible, i d’acord amb els criteris de l’article 18.1 del Decret 75/2007, deriva l’assignació de places de reserva o la necessitat de recursos addicionals, el president o presidenta de la comissió, tenint en compte la voluntat dels pares, mares, tutors o guardadors, fa una proposta d’escolarització al director o directora dels serveis territorials, els quals emeten resolució al respecte i la comuniquen al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió de garanties d’admissió.

 

—12 Composició i funcions de les comissions de garanties d’admissió

12.1 Cada director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions de garanties d’admissió que siguin necessàries. La composició i les funcions de les comissions de garanties d’admissió són les que preveu l’article 46.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

En el marc de l’oferta de places existents, les comissions de garanties d’admissió ofereixen lloc escolar a les sol·licituds per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria que no hagin pogut atendre els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats sufragats amb fons públics.

12.2 Les comissions de garanties d’admissió no finalitzen la seva actuació fins que es constitueix la comissió de garanties d’admissió que correspon al curs següent.

12.3 La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena, quan calgui, les comissions de garanties d’admissió que hagin d’actuar en àrees d’influència que afectin dos o més serveis territorials.

 

—13 Recursos i reclamacions

13.1 Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnes en centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant el director o directora dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

13.2 Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director o directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

13.3 Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de la comissió de garanties d’admissió es pot interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

13.4 Contra les resolucions dels directors dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament relatives a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d’alçada davant de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

13.5 Aquests recursos i reclamacions s’han de resoldre dins un termini que garanteixi l’escolarització adequada de l’alumne o alumna.

 

 

Disposicions addicionals

1. En el cas del municipi de Barcelona, l’assignació de funcions que es fa al Departament d’Ensenyament i als seus serveis territorials, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització i a la direcció dels serveis territorials s’entén feta al Consorci d’Educació de Barcelona i als seus òrgans administratius.

D’acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona i aprovació dels seus Estatuts, el Consorci ha de desenvolupar normativa específica en matèria d’escolarització per tal d’adaptar el procés d’admissió a la realitat i les especificitats de la ciutat de Barcelona.

2. L’admissió als ensenyaments professionals que s’ofereixen a l’empara del capítol 8, Flexibilització de l’oferta de formació professional, del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, o de l’article 42 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, es regeix per la regulació específica de cada oferta.

3. D’acord amb el que preveu el punt 1 d’aquesta Resolució, els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnes del primer cicle d’educació infantil dels centres públics s’han de regir pels criteris que es detallen a l’annex 12 i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per a cada un d’aquells.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 18 de febrer de 2015

 

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO)

 

1. Participants en el procés i requisits d’edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- per accedir al primer curs del segon cicle d’educació infantil,

- per ser admès per primera vegada en un centre determinat per a un curs del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària o d’educació secundària obligatòria.

Primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3): s’hi poden matricular els infants que compleixen els 3 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu.

Primer curs d’educació primària: s’hi poden matricular els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.

Primer curs d’educació secundària obligatòria: s’hi poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini que s’indiqui. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursin simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO o batxillerat diferents als de l’apartat 9. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l’oferta inicial: entre el 4 i el 10 de març de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 16 de març de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional: 27 de març de 2015.

-Termini de reclamació del barem provisional: 7 al 9 d’abril de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 7 d’abril de 2015, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem definitiu: 14 d’abril de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 5 de maig de 2015.

- Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 12 de maig de 2015.

- Període de matrícula per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’educació secundària obligatòria: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.

- Període de matrícula ordinària per a l’alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada a l’educació secundària obligatòria en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.

- Confirmació de la matrícula, per part del centre a l’eina de gestió, per al 2n cicle d’educació infantil i l’educació primària: fins al 23 de juny de 2015.

- Ajustament de la previsió de matrícula per a l’ESO: de l’1 al 6 de juliol de 2015.

- Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre: del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

- Després de l’avaluació de setembre i del període extraordinari de matrícula, els centres confirmaran la matrícula de l’educació secundària obligatòria del 14 al 18 de setembre de 2015 en l’aplicació informàtica corresponent.

 

4. Documentació que cal presentar

4.1 Documentació general que cal presentar en tots els casos

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el CIP de la targeta al CatSalut.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Segons pertoqui, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

 

5. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s’aplica

5.1 Criteris específics.

a) Per accedir al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) no hi ha cap criteri específic.

b) Per accedir a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria s’aplica el criteri específic d’adscripció de centre, d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

- Documentació acreditativa:

L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document.

Als efectes únics i exclusius d’aplicar el criteri d’adscripció en l’accés als ensenyaments d’educació primària o ESO, els alumnes procedents de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell o procedents de l’Escolania de Montserrat que fan sol·licitud de preinscripció tindran les mateixes prioritats d’adscripció que els alumnes del centre on van estudiar immediatament abans d’incorporar-se a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell o a l’Escolania de Montserrat.

c) Per accedir a l’educació secundària obligatòria també s’aplica la prioritat de cursar simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o de seguir programes esportius d’alt rendiment.

Tenen prioritat, encara que no provinguin d’un centre adscrit, per accedir a les places d’educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l’apartat 9 d’aquest annex, els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d’alt rendiment d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 75/2007.

- Documentació acreditativa:

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perdrà l’assignació i se li oferirà plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment s’acredita amb un certificat del Consell Català de l’Esport o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

5.2 Criteris generals.

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

- Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.).

D’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, la puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció. La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

- Documentació acreditativa:

Quan un germà o germana està escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família), o de l’alumne o alumna si és major d’edat:

- Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare o mare o germans.

Quan l’alumne o alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, un germà o germana de l’alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

-Barem: 10 punts.

-Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5.3 Criteris complementaris

a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

- Barem: 15 punts.

- Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

b) Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

c) Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans haguessin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

- Barem: 5 punts.

Es consideren ensenyaments gratuïts i universals el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, els PQPI i els cicles de formació professional de grau mitjà. Els ensenyaments equivalents a aquests en plans d’estudis anteriors són el parvulari, l’EGB o els ensenyaments primaris, el 1r i el 2n curs de BUP o el batxillerat elemental o el batxillerat superior i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

- Documentació acreditativa:

El pare o mare, el tutor o tutora o els germans que han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació.

 

6. Assignació

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds que demanen plaça, l’assignació de places es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell a l’educació infantil o als ensenyaments obligatoris i així ho fan constar a la sol·licitud, els números de desempat que se’ls assignen, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Resolució, són correlatius. Si, per un error detectat després de l’assignació d’aquest número, no ho són, es considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.

L’admissió es fa en un centre. Un cop l’alumne o alumna ha estat admès en el centre, s’adscriu a la llengua estrangera triada.

 

7. Matrícula

a) Alumnes assignats per preinscripció.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex. Si no es formalitza la matrícula durant el termini, cal que el centre al qual s’ha assignat la sol·licitud es posi en contacte amb la família per esbrinar la causa de l’endarreriment o del possible desistiment.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

- el DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no els poden acreditar amb la documentació corresponent, es matriculen condicionalment.

Els alumnes d’educació secundària obligatòria que han participat en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període que es recull en l’apartat 3 d’aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça mentre esperen els resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta l’avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer durant el període extraordinari de matrícula de setembre o perden la plaça assignada.

b) Alumnes propis.

Els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats concertats han de comunicar als alumnes del centre o als seus pares o tutors si són menors d’edat, el nivell que els correspondria cursar i els han de demanar per escrit la confirmació de continuïtat al centre.

Aquesta confirmació s’ha de fer abans que finalitzi el termini de la confirmació de matrícula o de l’ajustament de l’ESO que es determinen en l’apartat 3 d’aquest annex. La confirmació ha d’incloure, com a mínim, les dades que es detallen a l’apartat 10.2 d’aquest annex.

Els alumnes que no confirmin la seva continuïtat en el període establert, es considera que renuncien a continuar escolaritzats en el centre, llevat dels alumnes amb necessitats educatives específiques, que es considera que continuen si no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.

Si la confirmació es fa abans de les avaluacions finals, quan aquestes s’hagin completat, el centre corregirà, si escau i amb la comunicació prèvia als pares o tutors, el nivell que s’ha de cursar.

c) Matrícula fora de termini.

S’admetrà la matrícula fora del termini establert en l’apartat 3 d’aquest annex, però abans que el centre comenci la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió, si la causa del retard és un canvi en l’assignació inicial o una altra causa justificada a criteri del centre.

 

8. Gestió de llista d’espera

Quan un centre té llista d’espera com la que preveu el punt 6.5 d’aquesta Resolució i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, d’ajustament de l’ESO, de confirmació de continuïtat dels alumnes o com a resultat d’una baixa fins al dia 4 de setembre de 2015, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

Les llistes d’espera són operatives, en el cas dels ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària, des que el centre finalitza la confirmació dels alumnes propis fins al dia 4 de setembre de 2015, sense perjudici que la matrícula d’un alumne o alumna assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi ha de formalitzar la baixa al centre on estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

En el cas dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, les llistes d’espera són operatives des que el centre fa l’ajustament de la matrícula prevista per al curs següent, segons el calendari establert en l’apartat 3 d’aquest annex, fins al dia 4 de setembre de 2015, sense perjudici que la matrícula d’un alumne o alumna assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

Les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil i en educació obligatòria que no s’han pogut incloure en el procés de preinscripció s’atenen, després de la confirmació dels alumnes, en el marc de les places vacants existents, tenint en compte prèviament, si escau, la llista d’espera.

 

9. Simultaneïtat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa o per seguir programes d’alt rendiment esportiu

 

a) Centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional

 

Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d’Educació de Barcelona:

Institut Jaume Balmes (08013111) i Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques

Badalona: Institut Isaac Albéniz (08001431).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

Sabadell: Institut del Vallès (08042020).

Sant Cugat del Vallès: Institut Angeleta Ferrer i Sensat (08046670).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Escola del Treball (08017852).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central

Manresa: Institut Lluís de Peguera (08020474).

Vic: Institut Callís (08031034), Institut de Vic (08031022), Institut La Plana (08062870) i Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (08035003).

Igualada: Institut Pere Vives Vich (08019630) i Institut Joan Mercader (08047364).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

Girona: Institut Jaume Vicens Vives (17001723) i Institut Santiago Sobrequés (17004530).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida

Lleida: Institut Samuel Gili i Gaya (25002684) i Institut Lladonosa (25006495).

Cervera: Institut Antoni Torroja (25001311).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona

Tarragona: Institut Pont d’Icart (43003732) i Institut Antoni de Martí i Franquès (43003641).

Vila-seca: Institut Ramon Barbat i Miracle (43005972) i Institut Vila-seca II (43008523).

Reus: Institut Salvador Vilaseca (43002582).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

Tortosa: Institut Joaquim Bau (43004438) i Institut Cristòfol Despuig (43011170).

Amposta: Institut Ramon Berenguer IV (43000329).

 

b) Centres amb horari adaptat als alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment

 

Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d’Educació de Barcelona:

Institut Ferran Tallada (08014115).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Carles Vallbona (08043644).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental

Ripollet: Institut Lluís Companys (08037206).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat: Institut Miquel Martí i Pol (08035143).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent (17000305), Institut Josep Brugulat (17000330) i Institut Pla de l’Estany (17006666).

Blanes: Institut Serrallarga (17005662).

Ribes de Freser: SES Joan Triadú (17006794).

Ripoll: Institut Abat Oliba (17005704).

Puigcerdà: Institut Pere Borrell (17005741).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida

La Seu d’Urgell: Institut Joan Brudieu (25004188).

Lleida: Institut Màrius Torres (25002696).

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona

Salou: Institut Jaume I (43007543)

 

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

Amposta: Institut de Tecnificació (43010888)

 

10. Actuacions dels centres

10.1 Procés informàtic de confirmació.

Per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària els centres han de realitzar aquesta confirmació abans del 23 de juny de 2015, inclusivament. En fer aquest procés s’activarà la funció que permet la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió per a aquests ensenyaments.

Per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, els centres portaran a terme en l’aplicació informàtica un ajustament de la previsió de matrícula per al curs següent de l’1 al 6 de juliol de 2015. Aquest procés activarà la funció que permet la gestió de les llistes d’espera i de les noves sol·licituds d’admissió per a aquests ensenyaments.

10.2 Confirmació de continuïtat al centre.

Dades:

Cognoms i nom

Data de naixement

DNI, cas que en tingui si és menor de 14 anys, o un altre document d’identitat en el cas d’alumnes estrangers

Adreça

Districte

Municipi

Codi postal

Ensenyament

Nivell

El document que demana la confirmació de continuïtat ha d’incloure la clàusula informativa següent:

“D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer ‘Escolarització d’alumnat’ la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d’admissió d’alumnes en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres.

El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.”

El centre, si ho considera oportú, pot demanar més dades que siguin necessàries per a la seva gestió d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. En relació amb aquestes dades, el centre ha d’afegir la clàusula informativa corresponent, d’acord amb els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en la qual s’identifiqui el fitxer de la seva responsabilitat al qual s’integraran i tractaran les dades que es recullin mitjançant el formulari.

 

 

Annex 2

Ensenyaments integrats d’educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat, amb ensenyaments de música o dansa

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció els alumnes que vulguin accedir a centres integrats per cursar ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria o de batxillerat i ensenyaments de música o de dansa.

Per accedir al centre, els alumnes han de ser valorats de manera positiva de les seves aptituds artístiques en l’especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova d’accés específica de l’especialitat.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre integrat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 de l’annex 1.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar al centre integrat. Per demanar altres centres on cursar els ensenyaments de règim general en el cas de no ser admès al centre integrat i no voler o poder continuar els estudis en el centre on està escolaritzat actualment, s’ha de fer una altra sol·licitud de preinscripció, en el mateix període, en la qual es demani plaça a altres centres, exclòs el centre integrat, i presentar-la al centre demanat en primer lloc. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció és el mateix que per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria establert en l’apartat 3 de l’annex 1.

Els centres integrats poden adaptar aquest calendari als requeriments derivats de la realització de la valoració de les aptituds artístiques que preveu l’apartat 1 d’aquest annex. En tot cas han de respectar el període de presentació de sol·licituds i han de fer públic al tauler d’anuncis, abans del dia 6 de març de 2015, el calendari d’actuacions.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

La documentació acreditativa que cal presentar en tots els casos és la mateixa que per als ensenyaments de segon cicle d’educació, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria establerta en l’apartat 4.1 de l’annex 1.

Els criteris de prioritat que s’apliquen són el resultat de la prova que valora les aptituds artístiques i els criteris generals de prioritat dels ensenyaments de segon cicle d’educació, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. En aquest, cas l’àrea d’influència dels centres integrats és tot Catalunya.

 

6. Assignació

L’admissió s’efectua d’acord amb el resultat de la prova que valora les aptituds artístiques, i de manera separada per a música i dansa. Quan el resultat de la prova és numèric s’ordenen de la més alta a la més baixa.

Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

Si es produeix un empat, s’apliquen els criteris generals establerts en l’apartat 5.2 de l’annex 1 i si cal, el sorteig que preveu el punt 7 de la Resolució i es detalla en l’apartat 4 d’aquest annex.

Per a dansa integrada amb ensenyaments d'ESO, si es produeix un empat s’aplica el criteri de procedència de l’itinerari de dansa públic integrat, i si cal, el sorteig que preveu el punt 7 de la Resolució i es detalla en l’apartat 4 d’aquest annex.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

 

Annex 3

Batxillerat

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’educació secundària obligatòria.

Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.

Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.

Per accedir al batxillerat si es prové d’una secció d’institut. En el cas de demanar plaça a l’institut al qual està adscrita la secció les sol·licituds d’aquests alumnes seran preferents a l’hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d’arts.

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Els centres que tenen autoritzats i en funcionament ensenyaments de batxillerat en règim nocturn han d’ajustar les condicions d’inscripció al que preveu la normativa que els regula. Només es poden matricular en règim nocturn persones que tinguin 18 anys o més i les d’edat compresa entre 16 i 18 anys que acreditin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn per motius laborals. L’acreditació d’aquesta circumstància es fa presentant el document d’afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d’estar afiliat, la certificació del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar, si no, altres motius d’admissibilitat. En aquest cas, aquesta circumstància es farà constar, degudament raonada, a l’acta de la sessió corresponent.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins en el termini establert al centre de primera opció.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Per a l’accés a qualsevol modalitat del batxillerat.

- Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 19 de maig de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 18 de maig de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2015.

- Termini per presentar una reclamació: del 28 de maig al 2 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2015.

- Publicació de la relació d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: de l’1 al 8 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

- Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

- Confirmació en l’aplicació informàtica de la matrícula del batxillerat: del 14 al 18 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

3.2 Per a l’accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat.

- Publicació al web del Departament d’Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 10 d’abril de 2015.

- Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 16 d’abril de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds al centre: del 20 al 22 d’abril de 2015.

- Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos: 7 de maig de 2015.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta al CatSalut.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris específics de prioritat

a) Adscripció de centre, d’acord amb el que s’estableix al punt 5 de la Resolució.

- Documentació acreditativa:

L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document.

Als efectes únics i exclusius d’aplicar el criteri d’adscripció en l’accés als ensenyaments de batxillerat, els alumnes procedents de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell o procedents de l’Escolania de Montserrat que fan sol·licitud de preinscripció tindran les mateixes prioritats d’adscripció que els alumnes del centre on van estudiar immediatament abans d’incorporar-se a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell o a l’Escolania de Montserrat.

b) Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música o dansa, o alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment.

Tenen prioritat, encara que no provinguin d’un centre adscrit, per accedir a les places de batxillerat en els centres que figuren en l’apartat 9 de l’annex 1, els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d’alt rendiment d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 75/2007.

- Documentació acreditativa:

S’acredita la simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o dansa amb una declaració juntament amb la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, cal acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perdrà l’assignació i se li oferirà plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas d’alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment, la simultaneïtat l’acrediten amb un certificat del Consell Català de l’Esport o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

4.3 Criteris generals de prioritat.

Són els mateixos que els de l’apartat 5.2 de l’annex 1 i, a més, el criteri de l’expedient acadèmic.

Expedient acadèmic: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne o alumna encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació acreditativa:

- Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. En el cas dels alumnes que hagin completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, si es tracta d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica. Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica en l’apartat 5.1 de l’annex 4. La qualificació mitjana s’ha d’expressar amb dos decimals.

4.4 Criteris complementaris.

Els criteris complementaris que s’apliquen són els mateixos que els de l’apartat 5.3 de l’annex 1.

 

5. Assignació

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l’assignació es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

L’admissió al batxillerat, llevat de la modalitat d’arts, es fa en un centre. Un cop l’alumne o alumna ha estat admès en el centre, s’adscriu a la llengua estrangera triada i a la modalitat de batxillerat elegida, segons les preferències manifestades a la sol·licitud i d’acord amb l’ordre del barem.

Als efectes d’admissió en els ensenyaments en règim nocturn només es tenen en compte les sol·licituds de curs sencer.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació i, la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

- El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d’arts, que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat, tinguin plaça assignada i estiguin pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert en l’apartat 3 d’aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert en l’apartat 3 d’aquest annex o perden la plaça assignada.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d’arts i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula ordinari establert a l’apartat 3 d’aquest annex, no se’ls mantindrà la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

7. Admissió a diferents especialitats dels ensenyaments de batxillerat

7.1 Currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat,

a) Els centres autoritzats a impartir aquest currículum mixt de doble titulació poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes que sol·liciten seguir aquest currículum mixt.

b) Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d’acreditar un determinat nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o superant una prova de nivell en llengua francesa.

c) Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible al web del Departament d’Ensenyament i d’acord amb el calendari detallat a l’apartat 3.2 d’aquest annex. L’admissió d’alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria, o dels tres primers cursos en cas que s’estigui cursant quart d’ESO. El càlcul de la qualificació es farà d’acord amb el que es recull al punt 5 de l’annex 4.

d) El departament d’Ensenyament farà pública la relació de centres que impartiran el currículum mixt abans de l’inici del procés de preinscripció.

7.2 Els centres que tinguin establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos i hagin comunicat el preceptiu projecte organitzatiu a la direcció dels Serveis Territorials corresponents o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, poden reservar un nombre de places en el primer curs de batxillerat per a alumnes que sol·licitin explícitament fer el batxillerat en tres cursos. Aquests alumnes, davant la possibilitat de no ser admesos en aquests centres i en el cas de no voler o poder continuar els estudis en els centres on estan escolaritzats, cal que presentin, en el mateix període, una segona sol·licitud on demanin plaça per cursar el batxillerat en dos anys. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds.

7.3 Els centres que disposen de beques per a programes de mecenatge reconeguts pel Departament d’Ensenyament per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes a qui s’hagi atorgat alguna d’aquestes beques.

7.4 La relació de centres que impartiran el currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat i dels centres que tenen establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos, per al curs 2015-2016, es farà pública abans de l’inici del període de preinscripció del batxillerat i del baccalauréat establert en l’apartat 3 d’aquest annex.

 

 

Annex 4

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits.

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones:

-Que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Per poder cursar cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent, o se n’està exempt, s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, s’ha superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà o s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d’accés cal tenir com a mínim 17 anys l’any de realització de la prova.

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior. Així mateix, a partir de l’any en què es compleixen els 19 anys d’edat, també es pot accedir als cicles formatius de grau superior si s’ha superat la prova d’accés, o se n’està exempt. A partir de l’any que es compleixen els 18 anys, s’hi pot accedir si s’acredita tenir un títol de tècnic o tècnica relacionat, segons la normativa vigent, amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent o se n’està exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o s’ha superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cicles formatius de grau mitjà i una per cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les qualificacions de les proves d’accés als cicles formatius, del curs de formació específic per a l’accés o d’altres opcions que donen dret a l’accés, s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s’estableix en els apartats 3.1 i 3.2 d’aquest annex segons l’ensenyament que correspongui.

Si no es presenta la qualificació dintre d’aquests terminis, la sol·licitud no s’assigna.

Les persones que hagin superat les proves d’accés del maig de 2015, convocades per la Generalitat de Catalunya, no caldrà que aportin la certificació de superació. La qualificació s’obtindrà d’acord amb el que es recull als punts 4.2.1 i 4.2.2 d’aquest annex.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, poden presentar la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de grau superior i, si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten, en el termini establert en l’apartat 3.2 d’aquest annex, la qualificació obtinguda, la seva sol·licitud s’assigna a les places que han quedat vacants després d’assignar les sol·licituds dels aprovats anteriorment.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

- Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 19 de maig de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 18 de maig de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2015.

- Termini per presentar una reclamació: del 28 de maig al 2 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2015.

- Publicació de la relació d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: de l’1 al 8 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

- Confirmació en l’aplicació informàtica de la matrícula: del 9 al 17 de juliol de 2015.

3.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.

- Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 3 de juny de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 2 de juny de 2014.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 11 de juny de 2015.

- Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 12 de juny de 2015, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem definitiu (no inclou les notes dels alumnes aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 19 de juny de 2015.

- Termini per presentar les notes de batxillerat dels alumnes aprovats en la convocatòria extraordinària: fins al 25 de juny de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2015.

- Introducció de notes dels alumnes que han superat la convocatòria extraordinària: fins al 26 de juny de 2015.

- Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: de l’1 al 8 de juliol de 2015 ambdós inclosos.

- Confirmació en l’aplicació informàtica de la matrícula: del 9 al 17 de juliol de 2015.

3.3 Segon període de preinscripció i matrícula per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.

- Difusió dels centres i els cicles amb vacants: 4 de setembre de 2015.

- Presentació de sol·licituds al centre: del 7 al 9 de setembre de 2015.

- Publicació al centre de les sol·licituds admeses dels cicles formatius de grau mitjà: 15 de setembre de 2015.

- Matrícula als cicles de grau mitjà: 15 i 16 de setembre de 2015.

- Publicació al centre de les sol·licituds admeses dels cicles formatius de grau superior: 21 de setembre de 2015.

- Matrícula als cicles de grau superior: 21 i 22 de setembre de 2015.

Els alumnes que han superat la prova d’accés per als cicles de formació professional de grau superior al setembre de 2015 poden aportar el certificat de superació de la prova fins al dia 16 de setembre de 2015, aquest inclòs.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi CIP de la targeta al CatSalut.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

4.2.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés.

Documentació acreditativa:

- Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

En el cas que la prova d’accés s’hagi superat el maig de l’any 2015 a la convocatòria d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya, no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s’estableix en l’apartat 3.1 d’aquest annex.

En el cas dels alumnes que hagin completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica en l’apartat 5.1 d’aquest annex. En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers s’actua d’acord amb l’apartat 5.2 d’aquest annex.

En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis d’acord amb l’establert en la Resolució d’11 d’abril de 2008, de la Secretaria General d’Educació, per la qual s’estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat i cursos d’accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008).

En el cas que s’al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis d’acord amb l’establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l’expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la nota mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d’aquest annex.

En el cas dels alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys en l’any actual, cal presentar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova.

4.2.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.

Qualificació mitjana dels estudis o curs que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents, o a altres estudis o cursos que permeten accedir-hi o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

En el cas que la prova d’accés s’hagi superat el maig de l’any 2015 a la convocatòria d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya, no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s’estableix en l’apartat 3.2 d’aquest annex.

En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb l’apartat 5.2 d’aquest annex.

En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

En el cas que s’al·legui per accedir el curs d’orientació universitària (COU), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis d’acord amb l’establert en la Resolució d’11 d’abril de 2008, de la Secretaria General d’Educació, per la qual s’estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat i cursos d’accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008).

En el cas que s’al·legui un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis d’acord amb l’establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l’expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la nota mitjana és qualitativa, s’aplicarà la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d’aquest annex.

4.3 Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne o alumna, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l’Esport que acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne o alumna, o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

5. Càlcul de la qualificació mitjana per a alumnes que no han finalitzat l’ESO o procedents d’estudis estrangers no universitaris

5.1 El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria es fa seguint la fórmula següent:

 

(q1+q2+q3)/3=Q

 

en què:

q1 = qualificació mitjana del primer curs d’ESO.

q2 = qualificació mitjana del segon curs d’ESO.

q3 = qualificació mitjana del tercer curs d’ESO.

Q es calcula amb dos decimals.

 

Per calcular la qualificació mitjana d’un curs de l’etapa d’ESO:

En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte l’àrea de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a nombre sencer. Els crèdits variables estan avaluats dins l’àrea comuna corresponent. En el cas de recuperacions de matèries pendents, la nota que es té en compte és un 5.

En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu amb arrodoniment científic a un decimal. La nota del global optatiu s’obté calculant la mitjana aritmètica, amb arrodoniment científic a nombre sencer, de la nota del treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives.

En cap dels dos casos no es té en compte la nota de religió per calcular la mitjana.

En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10.

Per als casos d’incorporació tardana al sistema educatiu, d’educació d’adults per a l’obtenció del títol d’educació secundària o altres situacions no estàndards, a la pàgina web http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre hi ha instruccions per al càlcul de la nota mitjana corresponent.

5.2 Qualificació mitjana en estudis estrangers no universitaris

Si a la credencial d’homologació hi consta la qualificació mitjana, es considera aquesta qualificació i s’acredita amb una fotocòpia compulsada de la credencial.

Si a la credencial d’homologació no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

Si la persona interessada té pendent la resolució de l’homologació pot demanar que en fer la resolució també es faci el càlcul de la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

- Terminis per al càlcul de la qualificació mitjana d’estudis estrangers no universitaris

En els casos que es presenta la credencial d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim d’un mes des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet el càlcul.

Si el que es presenta és la sol·licitud d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim de tres mesos des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet l’homologació o convalidació i el càlcul de la qualificació mitjana.

En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d’entrada de les sol·licituds o, si escau, de la documentació complementària en els registres d’entrada del Departament d’Ensenyament.

 

6. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

6.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. Per a alumnes que hi accedeixin per la via d’ESO o estudis equivalents, que inclou els PQPI, es fa una reserva de places del 80%. Per a alumnes que hi accedeixen via prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució.

6.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional

Les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Per a alumnes que hi accedeixen per la via del curs específic d’accés hi ha una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.

En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.

En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.

En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució.

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les reserves.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates detallades a l’apartat 3 d’aquest annex. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l’import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d’accés.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant el període de matrícula ordinari establert a l’apartat 3 d’aquest annex, no se’ls manté la plaça assignada.

Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés. Si no hi ha llista d’espera, les comissions de garanties d’admissió corresponents poden establir mecanismes d’orientació i oferta d’aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça.

La gestió d’aquestes vacants i la matrícula que correspongui i la vigència i gestió de la llista d’espera es durà a terme fins al 24 de juliol de 2015.

Per als centres i cicles que, finalitzats els processos anteriors, tinguin places vacants, s’estableix un procés extraordinari de preinscripció i matrícula d’acord amb el calendari de l’apartat 3.3 i el procediment de l’apartat 8 d’aquest annex.

Quan, després d’aquests processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d’un cicle de formació professional restin vacants, el centre ha d’admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d’accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat previstos al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

 

8. Procés extraordinari d’admissió als cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior

En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior, s’estableix un procés extraordinari d’admissió el setembre un cop finalitzat el procés d’admissió i matrícula ordinari.

En les dates establertes en l’apartat 3.3 d’aquest annex es publica la relació de centres i cicles amb vacants.

Podran participar en aquest procés les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça o, en el cas dels cicles mitjans, que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver superat l’avaluació de juny de l’educació secundària obligatòria, i les persones que no van participar en la convocatòria ordinària.

La sol·licitud s’ha de presentar en paper al centre escollit i per al cicles i torns escollits en els terminis establerts en l’apartat 3.3 d’aquest annex. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça en un centre i es pot presentar una sol·licitud per centre demanat.

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta en l’apartat 4 d’aquest annex. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assignarà les places amb l’ordre següent: en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari i, en segon lloc, a les que no hi han participat.

Per als participants en el procés ordinari l’assignació de places es farà:

En el cas dels cicles de grau mitjà, tenint en compte la nota al·legada. En cas d’empat es prioritzaran les sol·licituds de qui complia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no havien aportat la nota global de l’ESO, s’utilitzarà aquesta nota.

En el cas dels cicles de grau superior, tenint en compte, primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al cicle que es demana i, en segon lloc, la nota al·legada en el procés ordinari.

Les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran seguint els mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.

 

9. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L’Institut Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i l’Institut Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per alumnes esportistes becats al Centre d’Alt Rendiment i a la Residència Blume, respectivament.

Per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acreditin els requisits d’accés corresponents, es fa una reserva en l’oferta de places de cicles formatius. En el moment de presentar la documentació de la preinscripció, s’haurà d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent que s’estableix en l’apartat 4.3 d’aquest annex.

 

 

Annex 5

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà o de grau superior.

- Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d’accés, i superar la prova específica d’accés o ser-ne exempt.

Així mateix, s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s’ha superat la prova d’accés o se n’està exempt, a partir de l’any que es compleixen els 17 anys d’edat.

- Per accedir als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d’accés, i superar la prova específica d’accés o ser-ne exempt.

Així mateix, s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s’ha superat la prova d’accés corresponent o se n’està exempt, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys d’edat, o els 18 si s’acredita que es té un títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

Poden accedir a cicles de grau mitjà o de grau superior i sense fer la prova específica d’accés, les persones que poden acreditar que es troben en una de les situacions establertes en l’apartat 7 d’aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i una per cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior; s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció.

Les qualificacions de les proves d’accés a aquests ensenyaments, del curs de formació específic per a l’accés o d’altres opcions que donen dret a l’accés, s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al final del període per presentar una reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s’estableix en els apartats 3.1 i 3.2 d’aquest annex segons l’ensenyament que correspongui.

Si no es presenta la qualificació dintre d’aquests terminis, la sol·licitud no s’assigna.

Les persones que hagin superat les proves d’accés del maig de 2015, convocades per la Generalitat de Catalunya, no caldrà que aportin la certificació de superació. La qualificació s’obtindrà d’acord amb el que es recull al punt 4.2. d’aquest annex.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció a cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior. Si aquests alumnes aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda en el termini establert en l’apartat 3.2 d’aquest annex, s’assignaran a les places que hagin quedat vacants després d’assignar les sol·licituds dels aprovats anteriorment.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà

- Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 19 de maig de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 18 de maig de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2015.

- Termini per presentar una reclamació: del 28 de maig al 2 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2015.

- Publicació de la relació d’alumnes admesos : 30 de juny de 2015.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: de l’1 al 8 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

- Confirmació a l’aplicació informàtica de la matrícula: del 9 al 17 de juliol de 2015.

3.2 Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior

- Publicació de l’oferta inicial: 8 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 3 de juny de 2015, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 2 de juny de 2014.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 11 de juny de 2015.

- Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 12 de juny de 2015, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem definitiu (no inclou les notes dels alumnes aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 19 de juny de 2015.

- Termini per presentar les notes de batxillerat dels alumnes aprovats en la convocatòria extraordinària: fins al 25 de juny de 2015.

- Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2015.

- Introducció de notes dels alumnes que han superat la convocatòria extraordinària: fins al 26 de juny de 2015.

- Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: de l’1 al 8 de juliol de 2015 ambdós inclosos.

- Confirmació a l’aplicació informàtica de la matrícula: del 9 al 17 de juliol de 2015.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta al CatSalut.

Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar, que ha de subscriure l’alumne o alumna.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

Qualificació de la prova d’accés o qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l’accés directe.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de la mitjana dels estudis.

En el cas que la prova d’accés s’hagi superat el maig de l’any 2015 a la convocatòria d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s’estableix en els apartats 3.1 i 3.2 d’aquest annex segons l’ensenyament que correspongui.

En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb l’apartat 5.2 de l’annex 4.

4.3 Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne o alumna (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o certificat del Consell Català de l’Esport on s’acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne o alumna; o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

5. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés, la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic que dóna dret a l’exempció de la prova d’accés, o l’accés directe seguint els criteris exposats en l’apartat 7 d’aquest annex.

Així mateix, es reserva el 20% de les places dels cicles de grau mitjà i el 33% de les places dels cicles de grau superior per a qui accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d’accés.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació dels criteris, s’aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l’altra via.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior, els alumnes en formalitzar la matrícula fan efectiu l’import del preu públic corresponent.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d’accés.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació i, la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant el període de matrícula ordinari establert a l’apartat 3.1 d’aquest annex, no se’ls mantindrà la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants al procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té la consideració de llista d’espera.

Si queden vacants després de l’actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre podrà establir, d’acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d’accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. Les sol·licituds es presentaran en paper al centre on es vulgui accedir i només es podrà demanar plaça en aquest centre. L’assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

Quan, després d’aquests dos processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d’un cicle restin vacants, el centre pot admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d’accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s’aplica el criteri de prioritat específic de l’ensenyament.

 

7. Accés directe

7.1 A cicles de grau mitjà:

a) Tenir el títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic o tècnica de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d’accés, són les de la taula de l’apartat de l’accés directe a grau superior.

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l’apartat de l’accés directe a grau superior.

d) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial obtinguda per acreditar experiència laboral (la qualificació a efectes de barem ha de ser 5).

7.2 A cicles de grau superior:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental o batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.

b) Tenir el títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d’estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés, d’acord amb la taula següent:

Famílies d’arts plàstiques i disseny / famílies de formació professional:

Arts aplicades al llibre / arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària / tèxtil, confecció i pell; imatge personal

Art floral / activitats agràries

Ceràmica artística / vidre i ceràmica

Disseny d’interiors / edificació i obra civil

Disseny gràfic / arts gràfiques; comunicació, imatge i so

Disseny industrial / fabricació mecànica; fusta i moble

Tèxtils artístics / tèxtil, confecció i pell.

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.

f) Tenir el títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial, d’arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d’accés.

g) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Quan la resolució d’exempció s’ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de barem és 5.

 

8. Reserva de plaça per a esportistes d’alt nivell o alt rendiment

Per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acrediten els requisits acadèmics corresponents i superen la prova específica, hi ha una reserva en l’oferta de places de cicles d’arts plàstiques i disseny. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, cal acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l’apartat 4.3 d’aquest annex.

 

 

Annex 6

Ensenyaments artístics professionals de música o dansa

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música o de dansa.

S’accedeix als ensenyaments professionals de música o de dansa mitjançant la superació de la prova específica d’accés.

Es pot accedir a un curs del grau professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d’una prova específica en què l’aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.

 

2. Presentació de sol·licituds

La inscripció a la prova específica d’accés a aquests ensenyaments i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex, en el centre on es vol fer la prova.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 27 de març de 2015, ambdós inclosos. En el cas que es presenti en un centre integrat, s’ha de fer de manera simultània a la sol·licitud d’accés a l’educació secundària obligatòria o al batxillerat.

Un mes abans de la data de la prova d’accés, cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis l’oferta de places per curs i especialitat, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, com a màxim el dia 8 de juny de 2015, la llista d’alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

- Període de matrícula: del 25 de juny al 3 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament i que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació que s’ha de presentar i criteris de prioritat

5.1 Documentació.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

5.2 Criteri específic de prioritat que s’aplica: qualificació de la prova d’accés.

 

6. Assignació

En l’admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d’empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d’instrument de la prova d’accés i, si encara es manté la situació d’empat, s’aplica el sorteig establert en el punt 7 de la Resolució i detallat en l’apartat 4 d’aquest annex.

De segon a sisè curs de grau professional de música, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d’expedient.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex.

 

 

Annex 7

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals.

Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o ensenyaments equivalents o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, i superar una prova específica d’accés. Els majors de 19 anys que no compleixen els requisits acadèmics esmentats podran accedir-hi mitjançant la superació, a més, d’una altra prova en la qual s’ha d’acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

Pot accedir directament als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o de disseny sense haver de fer la prova d’accés qui tingui un títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.

 

2. Presentació de sol·licituds

Amb la sol·licitud per fer la prova específica d’accés a aquests ensenyaments en un centre es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s’inicia l’any en què es fa la prova. En la sol·licitud es fa constar el centre o seu al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d’accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a què es vol accedir per ordre de preferència.

Les persones que tenen accés directe també han de presentar la sol·licitud d’inscripció a les proves a efectes de sol·licitud de preinscripció a aquests ensenyaments.

Aquestes sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, s’han de presentar en el centre on es fa la prova i es demana accés en els terminis establerts.

La preinscripció a l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) es fa de forma telemàtica per mitjà del seu web.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Cada centre que imparteix algun d’aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d’anuncis i al web, l’11 de març de 2015, el calendari d’actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l’oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació que s’ha de presentar i criteris de prioritat

5.1 Documentació.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

5.2 Criteri específic de prioritat que s’aplica: qualificació de la prova d’accés.

5.3 Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne o alumna, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l’Esport on s’acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne o alumna; o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

6. Assignació

6.1 Admissió per a les persones que han superat la prova d’accés.

L’admissió als centres superiors d’ensenyaments artístics per a les persones que han superat la prova d’accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d’accés, amb prioritat per a les persones que l’hagin fet al centre on volen cursar els estudis. En cas d’empat les places s’adjudiquen per sorteig.

En els centres que ofereixin places de primer curs per especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, l’admissió es fa de manera individualitzada per a cada especialitat, àmbit, modalitat i/o itinerari, en funció de la prova realitzada.

Si s’ha superat la prova específica d’accés per a més d’una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només es farà assignació a una plaça per centre d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la sol·licitud de preinscripció.

No obstant això, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han quedat places vacants, el centre pot oferir-les a les persones que hagin realitzat la prova d’un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d’accés, amb prioritat per les que han fet la prova per a àmbits, modalitats o itineraris més afins. En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, ho indicarà al seu web i al seu tauler d’anuncis juntament amb la prelació d’àmbits, modalitats o itineraris, en el moment de publicació de l’oferta de places.

En cas que els centres tinguin diverses seus faran l’admissió a cadascuna de les seus per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i d’acord amb l’ordre de preferència manifestat per l’aspirant.

6.2. Admissió en cas d’accés directe.

En els ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i de disseny es fa una reserva de dues places per grup per a alumnes que tenen el títol de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny o un títol declarat equivalent que, d’acord amb l’article 5.7 del Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o l’article 5.7 del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny.

El criteri per a l’adjudicació de places d’accés directe és la millor qualificació del cicle de formació específica de grau superior cursat, i en cas d’empat es farà per sorteig. En el cas del títol equivalent de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, mitjançant la millor qualificació de revàlida. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, aquestes s’ocupen pels alumnes excedents de l’altra via, si escau.

6.3. Admissió corresponent a la convocatòria extraordinària.

En el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària per a aquests ensenyaments i en el cas de les places vacants de la convocatòria ordinària, aquestes places s’assignaran seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes. En el cas de places no ofertes en la convocatòria ordinària, en primer lloc, s’assigna directament la plaça als alumnes que s’hagin presentat a la convocatòria ordinària del mateix any, l’hagin superat i no hagin obtingut plaça, seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes, i en segon lloc, a la resta d’alumnes, també seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes.

Abans de la convocatòria extraordinària, el centre fa públic l’acreixement de places entre els àmbits, modalitats i/o itineraris que consideri adients per tal de poder redistribuir les possibles vacants un cop feta aquesta convocatòria. Aquestes possibles vacants, una vegada feta la redistribució, s’assignaran seguint els mateixos criteris amb què en la convocatòria extraordinària s’assignen les places no ofertes en la convocatòria ordinària.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que el centre ha fet públic.

 

8. Reserva de plaça per a esportistes d’alt nivell o alt rendiment

Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acreditin els requisits acadèmics corresponents i superin la prova específica, hi ha una reserva en l’oferta de places d’ensenyaments artístics superiors. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, s’haurà d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com s’estableix en l’apartat 5.3 d’aquest annex.

 

 

Annex 8

Ensenyaments d’idiomes en escoles oficials d’idiomes

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar ensenyaments d’idiomes a escoles oficials d’idiomes, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que s’està cursant actualment.

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

 

2. Presentació de sol·licituds

Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions, a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i franja horària.

En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer.

Per accedir a primer curs no s’ha de fer el test de nivell, llevat d’espanyol per a estrangers i català per a no catalanoparlants, on s’ha de fer test de nivell en tots els casos independentment del curs on es vol accedir.

Per accedir a un curs superior al primer hi ha dues opcions:

- Fer la preinscripció al curs demanat sense fer el test de nivell sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, que es podrà consultar al web del Departament d’Ensenyament.

- Fer la preinscripció demanant fer el test de nivell.

En els idiomes i centres on la demanda per fer el test de nivell supera l’oferta de places per fer-lo, es fa un sorteig per assignar plaça per al test de nivell.

Les persones que hagin fet la petició de test de nivell per a un curs superior al primer i no obtinguin plaça per fer-lo queden excloses del procés i no participen en l’assignació de plaça.

La preinscripció, unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, es fa de forma telemàtica.

Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer el test de nivell, quan s’escaigui, com per al sorteig d’assignació de places.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Preinscripció i matrícula de cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

- Publicació de l’oferta dels idiomes i horaris, que es pot consultar als webs dels centres: al començament de juliol de 2015.

- Confirmació de matriculació d’alumnes propis: del 7 al 15 de juliol de 2015.

- Presentació telemàtica de sol·licituds: de l’1 al 4 de setembre de 2015.

- Presentació presencial de sol·licituds: 4 de setembre de 2015.

- Sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell: 7 de setembre de 2015, a les 10 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l’aplicació de la preinscripció.

- Test de nivell: del 8 al 15 de setembre de 2015.

- Sorteig per a l’assignació de places: 17 de setembre de 2015, a les 10 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l’aplicació de la preinscripció.

- Període de matriculació d’alumnes nous: a partir del 18 de setembre de 2015.

3.2 Preinscripció i matrícula de cursos intensius i flexibilitzats, segon període:

Es publicarà al web del Departament d’Ensenyament no més tard del 15 desembre del 2015.

 

4. Informació del procés que fan pública les EOI

Cada escola oficial fa públic al tauler d’anuncis del centre i al seu web el calendari d’actuacions.

El dia del sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell, cada EOI publica, a partir de les 18 h, al seu web, la informació dels dies i les hores en què es faran els tests de nivell per a cada idioma.

El dia del sorteig per a l’assignació de places, cada EOI publica, a partir de les 18 h, al seu web, la llista de sol·licituds admeses, la llista d’espera i els dies i hores en què es formalitzarà la matrícula per a cada idioma i nivell.

 

5. Assignació

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció per a un determinat idioma i curs sigui superior al nombre de vacants ofertes, l’ordre d’admissions s’estableix per sorteig públic d’acord amb el que preveuen els articles 16.1 i 16.2 del Decret 75/2007 i el punt 7 d’aquesta Resolució.

L’assignació es fa, per a cada idioma, a partir del número que ha sortit en el sorteig tenint en compte les places ofertes per a cada idioma i nivell.

 

6. Sorteig

Per al sorteig s’utilitza una aplicació informàtica que, per a cada idioma, genera un número aleatori comprès entre els números més baix i més alt assignats en la preinscripció d’aquell idioma.

 

7. Matrícula

L’elecció de grup i horari es fa en el moment de la matrícula d’acord amb l’ordre d’admissió.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula d’acord amb la informació que publica cada EOI a la seva pàgina web tal com estableix l’apartat 4 d’aquest annex.

Els candidats, tant de la llista d’admesos com els de la llista d’espera, han de presentar-se a formalitzar la matrícula el dia i l’hora establerts per l’escola.

En cas de no poder fer el tràmit personalment, els candidats poden delegar-lo en una altra persona sempre que aporti la documentació necessària.

Les escoles oficials d’idiomes fan pública, al tauler d’anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per a la formalització de la matrícula. En formalitzar la matrícula els alumnes han de fer efectiu l’import de la taxa o preu públic.

En el moment de la matrícula caldrà acreditar la identitat de l’alumne o alumna amb DNI, NIE o passaport vigents o, en el cas dels estrangers comunitaris document d’identitat del país d’origen i, quan pertoqui, la certificació o documentació que permeti l’accés directe a un nivell de competència de l’idioma, i/o la documentació que acredita la bonificació de la taxa o preu públic de la matrícula.

 

8. Reserva de places

Les escoles oficials que imparteixen ensenyaments d’idiomes de nivell avançat poden reservar places en el primer curs d’aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d’escoles oficials d’idiomes que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l’idioma corresponent. La reserva s’estableix segons les instruccions del director o directora dels serveis territorials.

 

 

Annex 9

Ensenyaments esportius

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir als ensenyaments esportius.

Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà cal superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat, en els casos que s’estableixi, i tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs específic d’accés.

En el cas de no complir el requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés. Per accedir al grau mitjà dels cicles d’ensenyaments esportius mitjançant la prova general d’accés cal tenir 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova.

Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i una prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents, en els casos que s’estableixi.

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs específic d’accés i, en els casos que s’estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

En el cas de no complir el requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés. Per accedir al grau superior mitjançant la prova general d’accés cal tenir 19 anys o complir-los l’any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l’any de realització de la prova i tenir un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds. Es podrà presentar més d’una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Primer període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 8 de maig de 2015.

Les dates de presentació de sol·licitud en aquest període seran del 12 al 20 de maig del 2015.

El procés s’haurà d’haver completat abans del dia 4 de setembre de 2015.

3.2 Segon període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 4 de setembre de 2015. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 4 de setembre de 2015, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d’un mínim de 15 dies i s’haurà d’haver completat abans del dia 23 d’octubre de 2015.

3.3 Tercer període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 9 de desembre de 2015. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 9 de desembre de 2015, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d’un mínim de 15 dies i s’haurà d’haver completat abans del dia 19 de febrer de 2016.

3.4 El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada període detallarà: l’oferta de places, el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, la data, l’hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini de reclamacions, la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la data de publicació de la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament i que es detalla a l’apartat 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a aquests ensenyaments. En el grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic o tècnica esportiu i la de l’altre requisit acadèmic d’accés al·legat.

Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés. En el cas dels alumnes que han completat l’etapa d’educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, si es tracta d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica en l’apartat 5.1 de l’annex 4. En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb l’apartat 5.2 de l’annex 4.

- Si el domicili de la persona sol·licitant està a l’àrea d’influència del centre: 2 punts.

En el cas dels cicles d’ensenyaments esportius, l’àrea d’influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Si s’ha fet la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya: 1 punt.

Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent o certificat d’acreditació dels requisits esportius en qualsevol de les convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

5.3 Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne o alumna, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l’Esport on s’acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne o alumna, o altra documentació acreditativa que la normativa de la matèria estableixi.

 

6. Assignació

Per assignar les sol·licituds s’ordenen de manera descendent d’acord amb la puntuació obtinguda en sumar a la qualificació mitjana del requisit d’accés la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats.

Si es produeix un empat, s’aplica el sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula, i fer efectiu l’import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula als cicles d’ensenyaments esportius restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés a aquests ensenyaments. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat que estableix l’apartat 5.2 d’aquest annex.

 

8. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Reserva del 5% de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.

Reserva del 10% de les places per a esportistes d’alt rendiment.

Reserva del 10% de les places per a qui accedeix per prova d’accés que substitueix els requisits acadèmics d’accés (títol d’educació secundària obligatòria i títol de batxillerat).

Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l’homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L’Institut Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat pot reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per a alumnes esportistes becats al Centre d’Alt Rendiment.

L’Institut de Tecnificació d’Amposta pot reservar places en els cicles d’ensenyaments esportius per als alumnes esportistes becats al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre.

 

 

Annex 10

Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d’adults

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a centres i aules de formació d’adults.

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que hagin complert 18 anys o bé els compleixin durant l’any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació, si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball, si són esportistes d’alt rendiment, si cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció, si volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.

Per accedir als cursos de formació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior i als cursos de COMPETIC cal participar en el procés d’informació i orientació del centre que es demana en primera opció per cursar aquells ensenyaments, que ha d’evidenciar que la persona té les competències i els coneixements necessaris per cursar aquests ensenyaments amb èxit.

En el cas del curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les persones que tinguin 17 anys en l’any d’inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d’admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d’adults.

L’alumne o alumna que hagi obtingut qualificació positiva en la preparació per a les proves d’accés però no superi la prova i vulgui tornar a fer el curs, no podrà ser considerat antic alumne a efectes de preinscripció i matrícula, però podrà fer novament el curs en el supòsit que el centre o aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Per a tots els ensenyaments:

- Publicació de l’oferta d’ensenyaments: 20 de maig de 2015

- Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat propi: del 10 al 12 de juny de 2015

- Publicació de l’oferta de places: 18 de juny de 2015

- Període preferent d’informació i orientació de l’alumnat nou: durant el mes de juny de 2015

- Matrícula de l’alumnat propi: de l’1 al 15 de juliol de 2015

Per a tots ensenyaments, llevat dels ensenyaments de formació instrumental i els ensenyaments de català i castellà:

- Període de presentació de sol·licituds: del 22 al 29 de juny de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 3 de juliol de 2015.

- Sorteig: 7 de juliol del 2015 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juliol de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 9 de juliol de 2015.

- Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 14 de juliol de 2015

- Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 7 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

- Matrícula de l’alumnat de la llista d’espera: a partir del 8 de setembre de 2015.

Per als ensenyaments de formació instrumental i els ensenyaments de català i castellà:

- Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 7 de setembre de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 10 de setembre de 2015.

- Sorteig: 14 de setembre del 2015 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Termini per presentar una reclamació: 14 i 15 de setembre de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 16 de setembre de 2015.

- Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 21 de setembre de 2015.

- Matrícula dels alumnes admesos: del 21 al 24 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

- Matrícula de l’alumnat de la llista d’espera: a partir del 25 de setembre de 2015.

Els centres podran establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que hauran de fer públiques en el centre abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària, les dades d’identificació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o la documentació alternativa del país d’origen que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris específics.

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

a) Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l’aula.

b) Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, però no hi hagi oferta pública de formació d’adults dels ensenyaments que se sol·liciten.

c) Qui cursi o hagi cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció. S’acredita amb un certificat del centre on s’han cursat o es cursen aquests ensenyaments.

d) Qui participi en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació. S’acredita amb un certificat del Programa.

 

5. Assignació

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l’assignació de places es fa d’acord amb els criteris de prioritat específics esmentats al punt anterior.

 

6. Matrícula

6.1 Matrícula dels alumnes propis: segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula. Aquest calendari no pot començar abans de l’1 de juliol de 2015 ni finalitzar més tard del 15 de juliol de 2015, sens perjudici que el centre que ho consideri necessari pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

6.2 Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex.

6.3 Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a la llista d’espera, respectant l’ordre obtingut. Exhaurida la llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà matricular les persones que ho sol·licitin.

6.4 Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

 

7. Situacions específiques de reserva de places

El centre o aula reservarà plaça per a alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent. Els alumnes només tindran dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament.

 

 

Annex 11

Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

Per accedir al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que no compleixen els requisits d’accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l’any d’inici d’aquest curs.

Per accedir al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex. La presentació de més d’una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 10 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

Abans del 23 de juny de 2015, cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis l’oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula, que haurà de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s’aplica

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

Curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional

- Qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria

- Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana obtinguda dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria, calculada d’acord amb l’apartat 5.1 de l’annex 4.

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

- Qualificació obtinguda en el títol de tècnic o tècnica.

- Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic o tècnica.

 

6. Assignació

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria. Es podrà determinar una reserva de places, no superior al 20% per a les persones procedents de plans d’estudi anteriors a l’educació secundària obligatòria. Quan es produeixi empat es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic o tècnica i, en cas d’empat, es resol per sorteig organitzat pel centre.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres faran públic.

 

8. Cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà impartits en centres i aules de formació d’adults

Aquests cursos segueixen el calendari, els criteris d’admissió i el procediment establerts per als ensenyaments de formació d’adults a l’annex 10.

 

 

Annex 12

Ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques

 

1. Participants en el procés i requisits d’edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas de duplicitat de sol·licituds s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d’infants públiques del mateix municipi. Per a llars d’infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 10 d’abril de 2015. El calendari ha d’estar comprès entre el 20 d’abril i el 17 de juny de 2015.

En cas de no establir cap calendari propi, el calendari és el següent:

- Publicació de l’oferta: entre el 27 i 29 d’abril de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig de 2015 ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2015.

- Termini per presentar una reclamació: 27, 28 i 29 de maig de 2015.

- Sorteig del número de desempat: entre el 27 i el 29 de maig de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 5 de juny de 2015.

- Període de matrícula: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s’utilitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament i que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació que cal presentar

5.1 Documentació general que cal presentar en tots els casos.

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta al CatSalut.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

5.2 Segons pertoqui caldrà presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats.

 

6. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s’aplica

6.1 Criteris generals.

Són els mateixos que en l’apartat 4.2 de l’annex 1.

6.2 Criteris complementaris.

Són els mateixos que en l’apartat 4.3 de l’annex 1.

6.3 Els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnes del primer cicle d’educació infantil dels centres públics s’han de regir pels criteris abans esmentats i per la resta que estableixen en exercici de les seves competències, i poden elaborar el seu propi barem per a cada un.

 

7. Assignació

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l’assignació es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell i així ho fan constar a la sol·licitud, els números de desempat que se’ls assignen, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Resolució, són correlatius. Si per error, detectat després de l’assignació d’aquest número, no ho són, es considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.

8. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l’apartat 3 d’aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

- el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

 

Annex 13

Programes de formació i inserció

 

1. Participació en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

La sol·licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l’oferta inicial: 15 de maig de 2015.

- Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 29 de maig de 2015, ambdós inclosos.

- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d’experiència laboral: del 19 de maig al 8 de juny de 2015, segons convocatòria individual feta pel centre.

- Sorteig del número de desempat: 10 de juny de 2015, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

- Publicació de les relacions baremades: 9 de juny de 2015.

- Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 10 al 12 de juny de 2015.

- Publicació de les relacions baremades definitives: 16 de juny de 2015.

- Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2015.

- Publicació de les relacions d'alumnat admès: 3 de juliol de 2015.

- Període de matrícula: de l’1 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

 

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar.

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família o si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne o l’alumna presenta discapacitat.

4.2 Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d’acord a les àrees d’influència que per a cada un dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i per al Consorci d’Educació de Barcelona determinarà, per resolució, el seu director:

- Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.

- Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents

Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

- L’acreditació de no haver cursat ni programa de qualificació professional inicial, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

c) Anys d’escolarització a l’ESO.

Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

- Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

d) Últim curs realitzat a l’ESO.

Si l’últim curs realitzat és 4rt d’ESO: 20 punts

Si l’últim curs realitzat és 3r d’ESO: 10 punts

Si l’últim curs realitzat és 2n d’ESO: 5 punts

Documentació acreditativa:

- Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

e) Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral:

0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

5. Assignació

Per ordenar les sol·licituds d’admissió als programes de formació i inserció i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat establerts en el punt 4 d’aquest annex.

Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, s’aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d’aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

Amunt