Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 12/01/2015

  • Número del document ENS/0010/2015

  • Número de control 15022030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15022030-2015

Dades del DOGC
  • Número 6796

  • Data 26/01/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/10/2015, de 12 de gener, de creació del preu públic per la inscripció i drets d'examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d'Ensenyament.


La disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009), disposa que les escoles oficials d'idiomes poden organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes.

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, ha organitzat els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès, i estableix les EOI que els imparteixen, així com les proves específiques de certificació corresponents (DOGC núm. 6168, d’11.7.2012). En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament considera convenient avançar en l’extensió del nivell C-1 i convocar proves per als alumnes de règim lliure per a la certificació d’aquest nivell.

Per això, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es crea el preu públic per la inscripció i drets d’examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d’Ensenyament.

 

Article 2

Import

A partir del curs 2014-2015, es fixa en 100,00 euros l’import del preu públic creat a l’article 1.

 

Article 3

Exigibilitat

El preu públic és exigible abans de la prestació del servei.

 

Article 4

Bonificacions i exempcions

A l’alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i exempcions següents:

4.1 Bonificacions

Tenen dret a una bonificació del 10% de l'import del preu públic les persones que facin la inscripció emprant el formulari telemàtic disponible a Internet.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l’import del preu públic els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental.

4.2 Exempcions

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

 

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’ingressaran al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades pel centre, en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 12 de gener de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt