Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret llei

  • Data del document 30/12/2014

  • Número del document 009/2014

  • Número de control 14364026

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14364026-2014

Dades del DOGC
  • Número 6780

  • Data 31/12/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET LLEI 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal.


El president de la Generalitat de Catalunya,

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

Atès que el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 no serà aprovat dins de l’exercici pressupostari 2014, cal anticipar de manera urgent algunes mesures ja previstes al projecte de Llei actualment en tramitació parlamentària.

Atesa la decidida voluntat del Govern de restablir les condicions retributives del personal per a l’exercici 2015 afectades per la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, i de conformitat amb el Decret 166/2014, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, mentre no entrin en vigor els del 2015, i s’aprova la regulació de la pròrroga pressupostària, es fa necessària l’aprovació d’aquest Decret llei d’acord amb el que segueix. Aquest Decret llei no implica augment de despesa atesa la reducció equivalent d’altres partides.

La Llei 1/2014, del 27 de gener, estableix als seus articles 28.2 i 33 una mesura general de reducció retributiva i, en la disposició addicional cinquena, la reducció de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí en un 15%.

El fet que, en virtut de la pròrroga pressupostària, hagin de continuar aplicant-se les mesures de reducció retributiva i de reducció de la jornada del personal interí previstes per al 2014 generarien, per al personal interí, el manteniment de la reducció de jornada i horari el mes de gener de 2015 i, per a determinats col·lectius, com el personal al servei de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de l’Administració de Justícia, una incidència directa i immediata en les seves retribucions des del primer de gener de 2015; circumstància que és urgent i necessari corregir, atesa la diferència de tractament que es produiria amb la resta de col·lectius subjectes a les disposicions pressupostàries en matèria de personal. Així mateix, aquestes mesures correctives no permeten la seva implementació mitjançant la normativa reglamentària i requereixen, per tant, l’aprovació d’una norma amb rang de llei.

Concorren motius suficients per justificar la urgència i la necessitat per a l’aprovació amb caràcter immediat de la norma que, per raons no previsibles, requereixen d’una acció normativa immediata que en aquest cas no s’aconsegueix amb la tramitació legislativa normal o per la tramitació d’urgència de les lleis atès que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2015, als efectes de no afectar les nòmines dels empleats i empleades públiques.

Aquest Decret llei es presenta en un article i dues disposicions finals, la segona de les quals permet la seva entrada en vigor amb efectes l’1 de gener de 2015, data en què també entra en vigor el període de pròrroga pressupostària.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

S’habilita el conseller competent en matèria d’economia i finances per autoritzar les modificacions necessàries per al compliment del que s’estableix en aquesta norma.

 

Segona

Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2015.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 30 de desembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern

 

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

 

Amunt