Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 15/10/2014

  • Número del document ECO/0319/2014

  • Número de control 14302021

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-14302021-2014

Dades del DOGC
  • Número 6740

  • Data 31/10/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ECO/319/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat.


L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya es va crear mitjançant la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com una entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita al departament competent en matèria de seguretat pública, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, per al compliment de les seves finalitats.

La Programació universitària de Catalunya per al curs 2014-2015, aprovada mitjançant la Resolució de 23 d’abril de 2014, inclou la implantació de l’estudi oficial de grau en seguretat, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la Universitat de Barcelona, i a proposta del director general d’Universitats,


Ordeno:


Article 1

S’aprova l’adscripció a la Universitat de Barcelona de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb seu a la ctra. C-17 Barcelona - Ripoll, km 13,5, de Mollet del Vallès.


Article 2

S’implanta l’estudi oficial de grau en seguretat, amb les mencions següents: menció en seguretat internacional i menció en seguretat corporativa, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Facultat de Dret d’aquesta Universitat.


Article 3

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat de Barcelona, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat de Barcelona i el centre indicat.Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial del títol, el rector o la rectora de la Universitat sol·licitarà a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats l’autorització d’inici d’activitats d’aquests estudis, a l’empara de la normativa vigent.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 15 d’octubre de 2014


Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement


Amunt