Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2014

  • Número del document ENS/1786/2014

  • Número de control 14206022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14206022-2014

Dades del DOGC
  • Número 6674

  • Data 29/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.


La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa ha determinat, a la seva disposició final cinquena, apartat 4, la supressió dels programes de qualificació professional inicial.

Amb la finalitat de facilitar a l’alumnat que els ha cursat sense finalitzar-los, que els pugui completar, cal preveure el procediment corresponent.

L’alumnat dels centres o establiments, tant de titularitat pública com privada pot completar els programes de qualificació professional inicial en el centre o establiment on ha fet la seva darrera matrícula; així mateix es preveuen les mesures adients en cas que l’anterior no fos possible a causa del cessament de l’activitat del centre o de l’establiment o d’una altra causa justificada.

Per tant,

 

Resolc:

 

-1 Finalitat

Establir les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial, a l’efecte de facilitar als alumnes que els ha cursat però no els ha finalitzat, que els pugui completar.

 

-2 Informació a l’alumnat

2.1 Els centres i establiments han d’informar, al seu alumnat de PQPI del curs 2013-14 que no completi el programa de qualificació professional inicial, sobre les activitats de compleció previstes en aquesta resolució.

2.2 Els centres i establiments podran informar, al seu alumnat de cursos anteriors que no hagués completat els programes de qualificació professional inicial, sobre les activitats de compleció previstes en aquesta resolució.

 

-3 Àmbit temporal

Els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial podran completar-se durant el curs acadèmic 2014-2015.

Els mòduls voluntaris es podran completar durant el curs 2015-2016.

 

-4 Centres i establiments

La compleció es duu a terme, en el centre docent o establiment, públic o privat, on l’alumnat va formalitzar la darrera matrícula en el programa de qualificació professional inicial.

 

-5 Procés de compleció

5.1 Per a realitzar la compleció l’alumne s’haurà de matricular en el centre o establiment.

5.2 La compleció es pot fer mitjançant:

a) Les activitats de recuperació i avaluació detallades en l’apartat 7.

b) Les proves d’avaluació detallades en l’apartat 8.

5.3 Per al mateix programa de qualificació professional inicial les dues vies són excloents entre sí, i, en cas que l’alumne pogués utilitzar les dues vies, correspon a l’alumne, triar-ne una o altra.

5.4 La realització de la Formació en centres de treball, es podrà fer durant el curs 2014-2015, per a la qual cosa el centre o l’establiment ha de matricular l’alumnat i ha de fer el seguiment de la seva execució.

 

-6 Incidències

6.1 En cas que la compleció no es pogués dur a terme en el centre o establiment previst a l’apartat 4, per cessament de l’activitat del centre o l’establiment, o per alguna altra causa justificada, l’alumne s’adreçarà al servei territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona, el qual li indicarà el centre públic, en el qual s’haurà de matricular.

6.2 En cas que concorri alguna altra circumstància (com ara la manca de professorat de les especialitats corresponents als programes de qualificació professional inicial objecte de la compleció, o que es doni una concentració excepcionalment elevada d’alumnat en un centre o establiment), el servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, determinarà el centre docent públic en què l’alumne ha de fer la matrícula.

 

-7 Activitats de recuperació i avaluació

7.1 Les activitats de recuperació i d’avaluació dels mòduls les han de realitzar tots els centres i establiments que el curs 2013-14 estan impartint PQPI o que ho han fet en cursos anteriors, tant de titularitat pública com privada sempre que tinguin alumnes que vulguin fer la compleció o el servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, els en assigni.

7.2 Les activitats de recuperació i avaluació es faran durant el curs 2014-2015.

7.3 Els centres i establiments duran a terme les activitats de recuperació i d’avaluació en un horari que faciliti la participació de l’alumnat.

7.4 Alumnat. Podrà assistir a les activitats de recuperació i d’avaluació de mòduls l’alumnat matriculat en el mateix programa de qualificació professional inicial sempre que hagués superat, almenys, un dels mòduls formatius de caràcter general (mòduls B) i un dels mòduls específics (mòduls A) del programa de qualificació professional inicial.

7.5 Professorat per a les activitats de recuperació i avaluació

7.5.1 El professorat del programa de qualificació professional inicial on es trobi matriculat l’alumnat establirà les estratègies de recuperació i avaluació. Les activitats de recuperació podran ser puntuals o continuades.

7.5.2 En tot cas, l’alumnat haurà d’estar informat de les activitats que haurà de dur a terme per recuperar els mòduls pendents, així com del període i les dates en què es faran les avaluacions corresponents.

7.5.3 El responsable del procés de compleció del programa de qualificació professional inicial ha de fer el seguiment d’aquest alumnat i l’ha d’orientar sobre el procés a seguir per garantir el màxim aprofitament de les activitats de recuperació i avaluació.

7.5.4 En finalitzar les activitats de recuperació s’ha de fer una sessió d’avaluació extraordinària per a l’alumnat que tingui mòduls pendents de superar.

 

-8 Proves d’avaluació

8.1 L’alumnat ha de fer la matrícula en el centre o establiment públic on va cursar el programa de qualificació professional inicial.

8.2 La inscripció a les proves d’avaluació es durà a terme:

a) De l’1 al 15 d’octubre de 2014 i de 2015 i permet participar en les convocatòries de novembre i d’abril. L’alumnat haurà de confirmar, amb l’antelació i forma que determini cada centre o establiment, la seva assistència, o bé la seva renúncia, a la segona convocatòria.

b) De l’1 al 15 de març de 2015 i 2016 i permet participar en la convocatòria d’abril.

8.3 Les proves d’avaluació es duran a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l’1 el 30 de novembre de 2014 i de 2015.

b) Per a la convocatòria d’abril, entre l’1 i el 30 d’abril de 2015 i de 2016.

8.4 Organització i elaboració de les proves d’avaluació

Els Departaments didàctics dels centres públics, el professorat designat per la direcció dels centres privats, o el professorat dels establiments han d’elaborar, aplicar i corregir les proves d’avaluació.

8.5 Avaluació de les proves d’avaluació

El professorat del programa de qualificació professional inicial que hagi avaluat les proves es constituirà en junta d’avaluació i prendrà les decisions en relació amb la qualificació obtinguda per l’alumnat.

L’organització de les proves i la presidència de la junta d’avaluació corresponen al cap d’estudis de formació professional, quan n’hi hagi, com també l’elaboració de les actes corresponents.

Els resultats de les avaluacions s’ s’han de reflectir en l’acta d’avaluació, una còpia de la qual s’ha d’adjuntar a l’expedient de l’alumne.

 

-9 Els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, poden establir les mesures adients per a l’aplicació d’aquesta resolució.

 

-10 La Inspecció d’Educació supervisa i assessora les actuacions previstes en aquesta resolució.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2014

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Amunt