Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1547/2014

  • Número de control 14184013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184013-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1547/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 55.3 estableix que qui superi els ensenyaments d’Art Dramàtic obtindrà el títol Superior d’Art Dramàtic que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 630/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

Resolc:

 

-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre, de Barcelona, amb codi 08038399.

-2 Deixar sense efecte la Resolució ENS/1784/2011, de 12 de juliol, (DOGC núm. 5926, de 22.7.2011) per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre.

 

1. Especialitats i itineraris.

 

Ensenyament

Especialitats

Itineraris

Ensenyaments Superiors d’Art Dramàtic

 

 

 

Direcció Escènica i Dramatúrgia

Direcció Escènica

Dramatúrgia

Escenografia

 

Interpretació

 

 

Text

Musical

Físic

Visual

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

18

Obligatòria d’especialitat

140

Obligatòria d’itinerari

36

Optativa

30

Pràctiques externes

8

Treball final

8

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’Escenografia

  

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

18

Obligatòria d’especialitat

178

Optativa

30

Pràctiques externes

6

Treball final

8

Crèdits totals

240

  

Especialitat d’Interpretació

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

18

Obligatòria d’especialitat

128

Obligatòria d’itinerari

80

Optativa

6

Treball final

8

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia

 

Itinerari de Direcció Escènica

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l’espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Escenificació

OB

Introducció a l'Escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la Dramatúrgia

6

OB

Aspectes de retòrica i elocució

4

Pràctiques d’escenificació i d’escriptura dramàtica

OB

Pràctica comuna 1

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 1

4

Pràctiques d’escriptura dramàtica

OB

Pràctiques d’escriptura 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 1: l’actor i el text

9

Direcció d’actors

OB

Direcció d’actors 1

6

Música i espai sonor

OB

Música

6

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Escenificació

OB

Escenificació 1

4

Dramatúrgia

OB

Adaptació dramàtica

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 2

6

Pràctiques d’escriptura dramàtica

OB

Pràctiques d’escriptura 2

6

OB

Pràctica comuna 2

6

Sistemes d’Interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 2: l’actor i el moviment

6

Direcció d’actors

OB

Direcció d’actors 2

6

Escenografia: espai escènic, il·luminació i disseny del personatge

OB

Espai escènic

6

Teories de l’espectacle i la comunicació

OB

Antropologia teatral

4

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

4

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Escenificació

OB

Escenificació 2

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctica comuna 3

6

Escenografia: espai escènic, il·luminació i disseny del personatge

OB

Il·luminació escènica

4

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 4

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

8

Escenografia: espai escènic, il·luminació i disseny del personatge

OI

Disseny del personatge

4

Direcció d’actors

OI

Direcció d’actors 3

6

Pràctiques d’escenificació

OI

Pràctiques d’escenificació 3

8

Optatives

OP

Optatives

12

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

Tecnologia i espectacle

6

Estètica

OB

Estètica

6

Pràctiques d’escenificació

OI

Pràctiques d’escenificació 4

12

OI

Pràctica de teatre visual

6

Optatives

OP

Optatives

18

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

  

Itinerari de Dramatúrgia

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l’espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Escenificació

OB

Introducció a l’escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la dramatúrgia

6

OB

Aspectes de retòrica i elocució

4

Pràctiques d’escenificació i d’escriptura dramàtica

OB

Pràctica comuna 1

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 1

4

Pràctiques d’escriptura dramàtica

OB

Pràctiques d’escriptura 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d'Interpretació 1: l’actor i el text

9

Direcció d’actors

OB

Direcció d’actors 1

6

Música i espai sonor

OB

Música

6

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Escenificació

OB

Escenificació 1

4

Dramatúrgia

OB

Adaptació dramàtica

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 2

6

Pràctiques d’escriptura dramàtica

OB

Pràctiques d’escriptura 2

6

 

OB

Pràctica comuna 2

6

Sistemes d’Interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 2: l’actor i el moviment

6

Direcció d’actors

OB

Direcció d’actors 2

6

Escenografia: espai escènic, il·luminació i disseny del personatge

OB

Espai escènic

6

Teories de l’espectacle i la comunicació

OB

Antropologia teatral

4

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

4

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Escenificació

OB

Escenificació 2

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctica comuna 3

6

Escenografia: espai escènic, il·luminació i disseny del personatge

OB

Il·luminació escènica

4

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 4

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

8

Dramatúrgia

OI

Gèneres dramàtics

6

OI

Estructures i procediments del drama contemporani

4

Pràctiques d’escriptura

OI

Pràctiques d’escriptura 3

8

Optatives

OP

Optatives

12

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

Tecnologia i espectacle

6

Estètica

OB

Estètica

6

Dramatúrgia

OI

Guió audiovisual

6

Pràctiques d’escriptura

OI

Pràctiques d’escriptura 4

12

Optatives

OP

Optatives

18

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

 

 

Especialitat d’Escenografia

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l’espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Escenificació

OB

Introducció a l'Escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la Dramatúrgia

6

Pràctiques d’escenografia

OB

Laboratori 1

6

OB

Pràctica comuna 1

4

Disseny d’escenografia

OB

Projecte escenogràfic 1

10

Tècniques de representació

OB

Dibuix 1

4

OB

Geometria descriptiva

4

OB

Maquetisme

3

Tècniques de realització de materials

OB

Tècniques de realització escènica 1

6

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

Maquinària escènica

3

OB

Il·luminació escènica

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Pràctiques d’escenografia

OB

Laboratori 2

6

OB

Pràctica comuna 2

6

Disseny d’escenografia

OB

Projecte escenogràfic 2

10

Tècniques de representació

OB

Perspectiva escènica 1

3

OB

Dibuix 2

3

Tècniques de realització de materials

OB

Tècniques de realització de la indumentària 1

4

OB

Tècniques de construcció escenogràfica 1

4

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

Tecnologia i disseny d’il·luminació

4

OB

Mecànica

3

Estètica

OB

Estètica

5

Història de l’art

OB

Història de l’art

4

Teoria, literatura i història de l’escenografia

OB

Escenografia i escriptura escènica 1

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Pràctiques d’escenografia

OB

Pràctiques d’espai escènic 1

4

OB

Pràctiques personatge1

4

OB

Pràctiques d’il·luminació 1

4

OB

Pràctica comuna 3

6

Disseny d’escenografia

OB

Projecte escenogràfic 3

8

Tècniques de representació

OB

Perspectiva escènica 2

4

Tècniques de realització de materials

OB

Tècniques de realització de la indumentària 2

3

OB

Tècniques de construcció escenogràfica 2

3

Història de l’art

OB

Art i escena contemporània

4

Teoria, literatura i història de l’escenografia

OB

Escenografia i escriptura dramàtica 2

4

Optatives

OP

Optatives

12

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Pràctiques d’escenografia

OB

Pràctiques d’espai escènic 2

4

OB

Pràctiques de personatge 2

4

OB

Pràctiques d’il·luminació 2

4

Disseny d’escenografia

OB

Projecte escenogràfic 4

8

Teoria, literatura i història de l’escenografia

OB

Escenografia i escriptura escènica 3

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Optatives

OP

Optatives

18

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

  

Especialitat d’Interpretació

 

Itinerari: Text

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l’espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 1

6

OB

Pràctica comuna 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 1

12

Moviment

OB

Moviment 1

10

Veu

OB

Veu 1

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 1

3

OB

Cant 1

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 1

3

Veu

OI

Dicció 1

4

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Text/Musical 1

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 2

6

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 2

6

Moviment

OB

Moviment 2

10

Veu

OB

Veu 2

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 2

3

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 1

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 2

3

Veu

OI

Dicció 2

5

Música i cant

OI

Repertori musical 1 per text

5

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Text/Musical 2

7

OI

Tècniques d’interpretació Text 1

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Escenificació

OB

Introducció a l’escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la dramatúrgia

6

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica comuna 3

6

Moviment

OB

Moviment 3

3

Veu

OB

Veu 3

7

Música i cant

OB

Llenguatge musical 3

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 3

3

Veu

OI

Dicció 3

4

Sistemes d’interpretació

OI

Estudi escenes Text/Musical

6

Pràctiques d’interpretació

OI

Estudi escenes Text amb pràctica

6

OI

Pràctica de Text 1

10

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 3

4

Veu

OB

Veu 4

2

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 2

3

Teoria de l’espectacle i la comunicació

OB

Teoria de l’actuació

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 4

3

Pràctiques d’Interpretació

OI

Pràctica de Text 2

14

OI

Pràctica de Text 3

9

Optatives

OP

Optatives

6

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Itinerari: Musical

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l'espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 1

6

OB

Pràctica comuna 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 1

12

Moviment

OB

Moviment 1

10

Veu

OB

Veu 1

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 1

3

OB

Cant 1

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 1

3

Veu

OI

Dicció 1

4

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Text/Musical 1

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 2

6

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 2

6

Moviment

OB

Moviment 2

10

Veu

OB

Veu 2

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 2

3

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 1

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 2

3

Veu

OI

Dicció 2

5

Música i cant

OI

Repertori musical 1 per musical

5

OI

Música i cant 1

4

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Text/Musical 2

7

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Escenificació

OB

Introducció a l’escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la dramatúrgia

6

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica comuna 3

6

Moviment

OB

Moviment 3

3

Veu

OB

Veu 3

7

Música i cant

OB

Llenguatge musical 3

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 3

3

Música i cant

OI

Música i cant 2

4

Sistemes d’interpretació

OI

Estudi escenes text/musical

6

Pràctiques d’interpretació

OI

Estudi escenes musical amb pràctica

6

OI

Pràctica de Musical 1

10

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 3

4

Veu

OB

Veu 4

2

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 2

3

Teoria de l’espectacle i la comunicació

OB

Teoria de l’actuació

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 4

3

Pràctiques d’Interpretació

OI

Pràctica de musical 2

14

OI

Pràctica de musical 3

9

Optatives

OP

Optatives

6

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Itinerari: Físic

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l'espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l'espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 1

6

OB

Pràctica comuna 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 1

12

Moviment

OB

Moviment 1

10

Veu

OB

Veu 1

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 1

3

OB

Cant 1

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 1

3

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 1

4

OI

Tècniques d’interpretació Físic 1

3

OI

Tècniques d’interpretació Visual 1

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 2

6

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 2

6

Moviment

OB

Moviment 2

10

Veu

OB

Veu 2

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 2

3

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 1

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 2

3

Moviment

OI

Acrobàcia 1

4

OI

Moviment físic/visual

5

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 2

8

OI

Tècniques d’interpretació Físic 2

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Escenificació

OB

Introducció a l’escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la dramatúrgia

6

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica comuna 3

6

Moviment

OB

Moviment 3

3

Veu

OB

Veu 3

7

Música i cant

OB

Llenguatge musical 3

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 3

3

Moviment

OI

Moviment físic

4

Pràctiques d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 3 amb pràctica

6

OI

Tècniques d’interpretació Físic 3 amb pràctica

6

OI

Pràctica de Físic 1

10

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 3

4

Veu

OB

Veu 4

2

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 2

3

Teoria de l’espectacle i la comunicació

OB

Teoria de l’actuació

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 4

3

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 4

3

Pràctiques d’interpretació

OI

Pràctica de Físic 2

11

OI

Pràctica de Físic 3

9

Optatives

OP

Optatives

6

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Itinerari: Visual

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teories de l’espectacle i la comunicació

FB

Introducció a les teories de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 1

6

OB

Pràctica comuna 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 1

12

Moviment

OB

Moviment 1

10

Veu

OB

Veu 1

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 1

3

OB

Cant 1

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 1

3

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 1

4

OI

Tècniques d’interpretació Físic 1

3

OI

Tècniques d’interpretació Visual 1

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història general de les arts de l’espectacle

5

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica actoral 2

6

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 2

6

Moviment

OB

Moviment 2

10

Veu

OB

Veu 2

4

Música i cant

OB

Llenguatge musical 2

3

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 1

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 2

3

Moviment

OI

Acrobàcia 1

4

OI

Moviment Físic/Visual

5

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 2

8

OI

Tècniques d’interpretació Visual 2

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Escenificació

OB

Introducció a l’escenificació

6

Dramatúrgia

OB

Introducció a la dramatúrgia

6

Pràctiques d’interpretació

OB

Pràctica comuna 3

6

Moviment

OB

Moviment 3

3

Veu

OB

Veu 3

7

Música i cant

OB

Llenguatge musical 3

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 3

3

Disseny del personatge

OI

Construcció 1

4

Pràctiques d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 3 amb pràctica

6

OI

Tècniques d’interpretació Visual 3 amb pràctica

6

OI

Pràctica de Visual 1

10

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció i gestió

4

Pedagogia

FB

Pedagogia

4

Sistemes d’interpretació

OB

Interpretació 3

4

Veu

OB

Veu 4

2

Disseny del personatge

OB

Disseny del personatge 2

3

Teoria de l’espectacle i la comunicació

OB

Teoria de l’actuació

3

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Literatura i teoria dramàtica 4

3

Sistemes d’interpretació

OI

Tècniques d’interpretació Físic/Visual 4

3

Pràctiques d’interpretació

OI

Pràctica de Visual 2

11

OI

Pràctica de Visual 3

9

Optatives

OP

Optatives

6

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

 

Amunt