Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1550/2014

  • Número de control 14184010

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184010-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 56.2 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de conservació i restauració de béns culturals que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’art. 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 635/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, amb codi 08044961.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 23 de juny de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’EnsenyamentAnnex


Pla d’estudis del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.


1. Especialitats.


Ensenyament

Especialitats

Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Conservació i Restauració de Béns Arqueològics

Conservació i Restauració de Document Gràfic

Conservació i Restauració d’Escultura

Conservació i Restauració de Pintura

Conservació i Restauració de Mobiliari

Conservació i Restauració de Tèxtils

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

 

(Totes les especialitats)
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

151

Obligatòria

71

Optativa

6

Pràctiques externes

6

Treball final

6

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Primer curs (comú a totes les especialitats)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits.

Principis tècnics i metodològics de conservació-restauració

FB

Principis teòrics i pràctics de la conservació i restauració de béns culturals I

13

Història dels béns culturals

FB

Història de l’art I

4

FB

Iconografia clàssica

3

FB

Història de les arts decoratives I

4

Procediments i tècniques artístiques

FB

Dibuix

7

FB

Volum

6

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Fonaments de la biologia i les ciències de la terra I

3

FB

Fonaments de la química i la física I

3

Tècniques d’obtenció i tractament d’imatges

FB

Fotografia I

5

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Teoria i historia de la conservació i restauració

4

Tecnologia i propietats dels materials

FB

Materials I

4

Recursos informàtics aplicats a la conservació-restauració

FB

Recursos informàtics I

4

Total crèdits

60

 

Segon curs (comú a totes les especialitats)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Principis tècnics i metodològics de conservació-restauració

FB

Principis teòrics i pràctics de la conservació i restauració de béns culturals II

19

Conservació preventiva: béns in situ, dipòsit, exposicions i trasllats

FB

Conservació preventiva

6

Història dels béns culturals

FB

Història de les arts decoratives II

4

FB

Història de l’art II

4

Procediments i tècniques artístiques

FB

Volum i tècniques d’emmotllats i reproduccions

4

FB

Dibuix i color

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Fonaments de la biologia i les ciències de la terra II

3

FB

Fonaments de la química i la física II

2

Tècniques d’obtenció i tractament d’imatges

FB

Fotografia II

4

Recursos informàtics aplicats a la conservació-restauració

FB

Recursos informàtics II

2

Metodologia de la investigació i de la documentació

FB

Tècniques de documentació

2

FB

Metodologia de la investigació

2

Tecnologia i propietats dels materials

FB

Materials II

4

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns arqueològics I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Arqueologia I

6

OB

Epigrafia i numismàtica

3

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Mètodes de reproducció arqueològica

3

OB

Materials i procediments dels béns arqueològics

5

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns arqueològics II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Arqueologia II

6

OB

Tècniques de recuperació de materials arqueològics

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Procediments i tècniques del dibuix arqueològic

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració de Document Gràfic

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració del document gràfic I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història del llibre i del document gràfic I

9

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Tècniques d’enquadernació

5

OB

Materials i procediments del document gràfic I

3

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs     

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració del document gràfic II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història del llibre i del document gràfic II

6

 

OB

Arxivística i biblioteconomia

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments del document gràfic II

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració d’Escultura

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòrics I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de l’escultura I

9

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Mètodes de reproducció escultòrica

3

OB

Materials i procediments dels béns escultòrics I

5

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòrics II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de l’escultura II

9

Tècniques del bé cultural de l’ especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments dels béns escultòrics II

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració de Pintura

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns pictòrics I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de la pintura I

9

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Forma i color

3

OB

Materials i procediments dels béns pictòrics I

5

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns pictòrics II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de la pintura II

9

Tècniques del bé cultural de

 

 

 

l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments dels béns pictòrics II

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració de Mobiliari

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de mobiliari I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història del moble I

9

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Procediments i tècniques del dibuix del mobiliari

3

OB

Materials i procediments del mobiliari I

5

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de mobiliari II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història del moble II

9

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments del mobiliari II

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Conservació i Restauració de Tèxtils

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de tèxtils I

23

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història dels teixits i de la indumentària I

9

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Dibuix i color aplicats al tèxtil

3

OB

Materials i procediments dels béns tèxtils I

5

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària I

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de tèxtils II

18

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història dels teixits i de la indumentària II

9

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments dels béns tèxtils II

4

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

6

Treball final

OB

Treball final

6

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

Formació complementària

OP

Formació pràctica complementària II

3

Total crèdits

60

 

Amunt