Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1549/2014

  • Número de control 14184011

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184011-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 57.4 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de Disseny que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, amb codi 08071573.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3776/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques.

 

1. Especialitats

 

Ensenyament

Especialitats

Ensenyaments Superiors de Disseny

 

Disseny Gràfic

Disseny de Producte

Disseny d’Interiors

Disseny de Moda

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

84

Obligatòria

96

Optativa

26

Pràctiques externes

8

Treball final

26

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Primer curs (comú a totes les especialitats)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Teories de la percepció, el color i la forma

4

FB

Introducció al disseny

8

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Taller bidimensional

4

FB

Dibuix I

3

FB

Geometria plana i descriptiva

3

FB

Tipografia i composició

3

FB

Fotografia i imatge digital

3

FB

Taller tridimensional

4

FB

Dibuix II

3

FB

Geometria descriptiva

3

FB

Dibuix assistit per ordinador

6

FB

Mitjans audiovisuals

2

Ciència aplicada al disseny

FB

Introducció a les ciències dels materials

6

Història de les arts i el disseny

FB

Història de l'art

4

FB

Introducció a la història del disseny

4

Total crèdits

60

 

Especialitat de Disseny Gràfic

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Antropometria i ergonometria

4

Cultura del disseny

FB

Disseny i societat

4

Ciència aplicada al disseny

FB

Ecoeficiència i sostenibilitat

4

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Fotografia i imatge digital II

4

Projectes de disseny gràfic

OB

Projectes de disseny gràfic I

8

OB

Projectes de disseny gràfic II

8

Eines per al disseny gràfic

OB

Teoria de la comunicació gràfica. Semiòtica

6

OB

Eines digitals per al disseny gràfic II

4

OB

Tècniques gràfiques tradicionals

4

OB

Eines digitals per al disseny gràfic I

4

Tipografia

OB

Disseny tipogràfic

6

Història del disseny gràfic

OB

Història del disseny gràfic I

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Disseny i pensament

6

Gestió del disseny I

FB

Entorn professional i econòmic del disseny

6

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Materials i sistemes de reproducció i impressió

6

OB

Tecnologia de les xarxes informàtiques

6

OB

Tecnologia audiovisual i animació I

3

OB

Tecnologia audiovisual i animació II

3

Història del disseny gràfic

OB

Història del disseny gràfic II

4

Projectes de disseny gràfic

OB

Projectes de disseny gràfic III

8

OB

Projectes de disseny gràfic IV

4

OB

Projectes interdisciplinaris I

8

Tallers d’aplicacions tècniques i recursos

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Gestió del disseny gràfic

OB

Organització i processos del disseny gràfic

2

OB

Gestió del disseny gràfic

4

Pràcticum

OB

Pràctiques professional

8

Treball final

OB

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4

OB

Projecte final d’estudis

22

Teoria, crítica i humanitats

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

8

Projectes monogràfics de disseny gràfic

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Projectes monogràfics d'interdisciplinarietat

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Total crèdits

60

 

Especialitat de Disseny de Producte

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Antropometria i ergonometria

4

Ciència aplicada al disseny

FB

Ecoeficiència i sostenibilitat

4

Cultura del disseny

FB

Disseny i societat

4

Materials i tecnologia aplicada al disseny de producte

OB

Materials i tecnologia I

4

OB

Materials i tecnologia II

4

Història del disseny de producte

OB

Història del disseny industrial I

4

Projectes de disseny productes i sistemes

OB

Projectes de disseny industrial I

6

Projectes d’envasos i embalatges

OB

Projectes de disseny industrial II

6

Eines per al disseny de producte

OB

Biònica

3

OB

Ergonomia II

3

OB

Dibuix tècnic industrial

6

OB

Modelat i rendering informàtic I

3

OB

Modelat i rendering informàtic II

3

OB

Maquetes i prototipus I

3

OB

Maquetes i prototipus II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Disseny i pensament

6

Gestió del disseny I

FB

Entorn professional i econòmic del disseny

6

Materials i tecnologia aplicada al disseny de producte

OB

Materials i tecnologia III

10

OB

Resistència de materials i estructures

3

OB

Anàlisi del cicle de vida

3

Història del disseny de producte

OB

Història del disseny industrial II

4

Projectes de disseny productes i sistemes

OB

Projectes de disseny industrial III

10

OB

Projectes de disseny industrial IV

4

OB

Projectes interdisciplinaris I

8

Tallers d'aplicacions tècniques i recursos

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Gestió del disseny de producte

OB

Organització de la producció industrial i control de l’execució de productes

2

OB

Gestió del disseny industrial

4

Pràcticum

OB

Pràctiques professional

8

Treball final

OB

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4

OB

Projecte final d’estudis

22

Teoria, crítica i humanitats

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

8

Projectes monogràfics de disseny gràfic

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Projectes monogràfics d'interdisciplinarietat

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Total crèdits

60

 

Especialitat de Disseny d’Interiors

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Antropometria i ergonometria

4

Ciència aplicada al disseny

FB

Ecoeficiència i sostenibilitat

4

Cultura del disseny

FB

Disseny i societat

4

Materials i tecnologia aplicada al disseny d’interiors

OB

Tecnologia de la construcció I

3

OB

Tecnologia de la construcció II

3

OB

Materials i acabats

6

OB

Condicionament d’espais i introducció a les instal·lacions

6

Història del disseny d’interiors

OB

Història del disseny d’interiors I

4

Projectes de disseny d’interiors

OB

Projectes de disseny d’interiors I

6

OB

Projectes de disseny d’interiors II

6

Eines per al disseny d’interiors

OB

Detalls constructius d’interiorisme

4

OB

Modelat i rendering digital I

3

OB

Modelat i rendering digital II

3

OB

Maquetes

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Disseny i pensament

6

Gestió del disseny I

FB

Entorn professional i econòmic del disseny

6

Materials i tecnologia aplicada al disseny d’interiors

OB

Rehabilitació

4

OB

Instal·lacions

6

OB

Resistència de materials i estructures

3

Història del disseny d’interiors

OB

Història del disseny d’interiors II

4

Projectes de disseny d’interiors

OB

Projectes de disseny d’interiors III

10

OB

Projectes de disseny d’interiors IV

4

OB

Projectes interdisciplinaris I

8

Gestió del disseny d’interiors

OB

Programació d’obres. Pressupostos

3

Tallers d’aplicacions tècniques i recursos

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Gestió del disseny d’interiors

OB

Gestió del disseny d’interiors

4

OB

Organització i control de l’execució d’interiors

2

Pràctium

OB

Pràctiques professional

8

Treball final

OB

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4

OB

Projecte final d’estudis

22

Teoria, crítica i humanitats

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

8

Projectes monogràfics de disseny gràfic

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Projectes monogràfics d'interdisciplinarietat

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Total crèdits

60

 

Especialitat de Disseny de Moda

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Antropometria i ergonometria

4

Ciència aplicada al disseny

FB

Ecoeficiència i sostenibilitat

4

Cultura del disseny

FB

Disseny i societat

4

Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda

OB

Tecnologia tèxtil I

4

OB

Tecnologia tèxtil II

4

Història del disseny de moda

OB

Història del disseny de moda I

4

Projectes de disseny de moda

OB

Projectes d’indumentària I

6

OB

Projectes d’indumentària II

6

Eines per al disseny de moda

OB

Dibuix per al disseny de moda

6

OB

Eines digitals per al disseny de moda

4

Patronatge i confecció

OB

Tecnologia de confecció industrial

4

OB

Patronatge i confecció I

2

OB

Patronatge i confecció II

4

OB

Moulage

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Disseny i pensament

6

Gestió del disseny I

FB

Entorn professional i econòmic del disseny

6

Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda

OB

Tecnologia tèxtil III

3

Història del disseny de moda

OB

Història del disseny de moda II

4

Projectes de disseny de moda

OB

Projectes d’indumentària III

10

OB

Projectes d’indumentària IV

4

OB

Projectes interdisciplinaris I

8

Patronatge i confecció

OB

Patronatge i confecció III

4

OB

Prototipus

3

Estilisme

OB

Estilisme, moda i comunicació

6

Tallers d’aplicacions tècniques i recursos

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Gestió del disseny de moda

OB

Organització i control de l’execució de moda

2

Gestió del disseny de moda

OB

Gestió del disseny de moda

4

Pràcticum

OB

Pràctiques professional

8

Treball final

OB

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4

OB

Projecte final d’estudis

22

Teoria, crítica i humanitats

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

8

Projectes monogràfics de disseny gràfic

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Projectes monogràfics d'interdisciplinarietat

OP

Escollir d'entre les que s'ofereixen

6

Total crèdits

60

 

Optatives de tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Taller d’aplicacions tècniques i recursos

OP

Il·lustració i narrativa gràfica

3

OP

Cal·ligrafia

3

OP

Aplicacions pictòriques

3

OP

Modelat i emmotllat

3

OP

Talla de fusta

3

OP

Tècniques del metall

3

OP

Aplicacions ceràmiques

3

OP

Orfebreria i esmalts

3

OP

Taller d’estampats

3

OP

Tècniques tèxtils aplicades

3

OP

Documental fotogràfic

3

OP

Documental videogràfic

3

OP

Taller experimental de nous materials

3

OP

Aplicacions amb cartó

3

OP

Taller de pedra

3

OP

Institució artística: interacció, creació, intervenció

3

OP

Taller de llum

3

 

Optatives de quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teoria, crítica i humanitats

OP

Teories i critica del disseny

4

OP

Panorama de l’art contemporani

4

OP

Tendències contemporànies en el disseny

4

OP

Economia actual i disseny

4

OP

Difusió del disseny

4

OP

El dissenyador com a agent de canvi social

4

OP

Estratègies per a la creativitat

4

OP

Defensa i argumentació de projectes

4

Projectes monogràfics de disseny gràfic

OP

Disseny multimèdia i interacció

6

OP

Disseny editorial. Publicacions analògiques i digitals

6

OP

Disseny d’espais web i gestió digital

6

OP

Campanyes de comunicació gràfica

6

OP

Tipografia experimental

6

Projectes monogràfics de disseny d’interiors

OP

Disseny d’espais exteriors, jardineria i paisatge

6

OP

Disseny d’interiors d’habitat i moblament

6

OP

Disseny d’espais comercials i aparadorisme

6

OP

Disseny de bars, restaurants i locals d’oci

6

Projectes monogràfics de disseny de moda

OP

Disseny tèxtil, moda i tecnologia

6

OP

Disseny de complements

6

OP

Disseny d’indumentària per a l’esport

6

OP

Comunicació i Moda

6

Projectes monogràfics de disseny de producte

OP

Disseny de mobiliari

6

OP

Disseny d’aparells d’il·luminació

6

OP

Disseny per l’hàbitat

6

OP

Disseny d’interfícies

6

Projectes monogràfics d'interdisciplinarietat

OP

Disseny de muntatges efímers

6

OP

Espai comercial i disseny

6

OP

Disseny i medi ambient

6

OP

Arts escèniques

6

 

 

Amunt