Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 23/06/2014

 • Número del document ENS/1553/2014

 • Número de control 14184007

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-14184007-2014

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6660

 • Data 09/07/2014

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1553/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 57.4 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de Disseny que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce, amb codi 08058398.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3780/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Disseny del centre autoritzat “Escola Superior de Disseny Felicidad Duce”.

 

1. Especialitats i itineraris.

 

Especialitats

Itineraris

Disseny Gràfic

Mitjans Audiovisuals

Editorial/Edició gràfica

Publicitat gràfica

Disseny de Moda

Disseny

Patronatge

Comunicació

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria

 

Especialitats de Disseny Gràfic i Disseny de Moda
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

66

Obligatòria

103

Optativa

45

Pràctiques externes

6

Treball final

20

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Disseny Gràfic

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Color aplicat al disseny

4

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Creativitat i tècniques d’expressió de la forma

8

FB

Representacions gràfiques i estilització

7

FB

Sistemes de representació en el disseny

7

FB

Tècniques de presentació digital

3

Història de les arts i el disseny

FB

Història i teoria de les arts i el disseny

6

Tipografia

OB

Sistemes tipogràfics I

5

Projectes de comunicació I

6

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Tecnologia digital I

4

Història del disseny gràfic

OB

Història del disseny gràfic

4

Cultura del disseny

FB

Sociologia del disseny I

3

Projectes de disseny gràfic

OB

Projectes de disseny gràfic

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Percepció visual

4

FB

Llenguatge visual

5

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Investigació gràfica per mitjans informàtics i audiovisuals

5

FB

Dibuix tècnic i descriptiu en pla

3

Cultura del disseny

FB

Sociologia del disseny II

3

Ciència aplicada al disseny

FB

Materials ecològics

4

Gestió del disseny

OB

Gestió d’empresa

4

Tipografia

OB

Sistemes tipogràfics II

5

OB

Projectes de comunicació II

5

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Projectes fotogràfics I

3

OB

Tecnologia digital II

3

OB

Tècniques audiovisuals I

4

OB

Tecnologia digital III

4

Projectes de disseny gràfic

OB

Projectes de disseny gràfic II

4

OB

Disseny corporatiu I

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Projectes fotogràfics II

3

OB

Tecnologia digital IV

3

OB

Tècniques audiovisuals II

4

OB

Disseny web i multimèdia I

3

OB

Tècniques d’animació

4

Projectes de disseny gràfic

OB

Disseny corporatiu II

5

OB

Projectes de disseny gràfic III

4

OB

Disseny editorial

3

OB

Disseny publicitari

3

OB

Disseny audiovisual

3

Gestió del disseny gràfic

OB

Màrqueting del disseny gràfic

4

Pràcticum

OB

Pràcticum

6

Optatives

OP

Optatives

15

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Disseny web i multimèdia II

10

Optatives

OP

Optatives

30

Treball final

OB

Treball final

20

Total crèdits

60

 

Optatives especialitat de Disseny Gràfic

 

Itinerari: Mitjans Audiovisuals

 

Tercer i quart curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Multimèdia

OP

El grafisme a TV

5

OP

El grafisme al cinema

5

OP

El grafisme en els videojocs

5

OP

El grafisme digital

5

Motion graphics

OP

Creació d’efectes especials per animació

5

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Motion graphics

OP

Storyboard i animació

5

Producció i post producció

OP

Sistemes, processos i tècniques d’edició d’imatge i so

5

OP

Edició i producció de pàgines web

5

OP

Edició i postproducció digital de vídeo

5

 

Itinerari: Editorial/Edició gràfica

 

Tercer i quart curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Procediments gràfics

OP

Il·lustració

5

Comunicació gràfica

OP

Periodisme i comunicació

5

OP

Product manager creatiu/artístic

5

OP

Anglès específic

5

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Disseny editorial

OP

Tècniques de maquetació

5

OP

Tècniques d’enquadernació i acabats

5

OP

Disseny de material didàctic

5

Procediments gràfics

OP

Infografia

5

OP

Tècniques de gravat

5

 

Itinerari: Publicitat gràfica

 

Tercer i quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Creació gràfica/publicitària

OP

Sinestèsia. Capacitats sensitives gràfiques

5

OP

Direcció d’art en publicitat

5

OP

Il·lustració

5

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Disseny gràfic publicitari

OP

Disseny de catàlegs publicitaris

5

OP

Disseny de fulletons/flyers publicitaris

5

OP

Disseny de pòsters i cartells publicitaris

5

OP

Disseny de publicitat exterior

5

OP

Disseny d’imatge corporativa

5

OP

Disseny ambiental

5

 

Especialitat de Disseny de Moda

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Color aplicat al disseny

4

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Creativitat i tècniques d’expressió de la forma

8

FB

Representacions gràfiques i estilització

7

FB

Sistemes de representació en el disseny

7

FB

Tècniques de presentació digital

3

Història de les arts i el disseny

FB

Història i teoria de les arts i el disseny

6

Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda

OB

Tecnologia digital I

3

OB

Estructures i tractaments tèxtils

3

Patronatge i confecció

OB

Patronatge I

6

OB

Taller de tall i muntatge I

6

Història del disseny de moda

OB

Història de la indumentària

4

Cultura del disseny

FB

Sociologia del disseny I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Percepció visual

4

FB

Llenguatge visual

5

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Investigació gràfica per mitjans informàtics i audiovisuals

5

FB

Dibuix tècnic i descriptiu en pla

3

Cultura del disseny

FB

Sociologia del disseny II

3

Ciència aplicada al disseny

FB

Materials ecològics

4

Gestió del disseny

FB

Gestió d’empresa

4

Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda

OB

Tècniques i processos en punt tricotosa

3

OB

Processos i productes tèxtils

3

Patronatge i confecció

OB

Patronatge II

6

OB

Taller de tall i muntatge II

7

Projectes de disseny de moda i indumentària

OB

Projectes de disseny de moda I

7

OB

Projectes digitals

3

OB

Projectes de disseny de moda en punt tricotosa

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Materials i tecnologia aplicada al disseny

OB

Tècniques i processos de l’estampació

3

OB

Tecnologia digital II

3

OB

Tecnologia digital III

3

Patronatge i confecció

OB

Patronatge III

5

OB

Taller de tall i muntatge III

5

Projectes de disseny de moda i indumentària

OB

Projectes de disseny de moda II

4

OB

Projectes interdisciplinaris: Sketchbook

3

OB

Projectes interdisciplinaris: Il·lustració

3

Estilisme

OB

Projectes d’estilisme/creativitat

4

OB

Direcció d’art i estilisme

3

Gestió del disseny de moda

OB

Màrqueting de la moda

3

Pràcticum

OB

Pràcticum

6

Optatives

OP

Optatives

15

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projectes de disseny de moda i indumentària

OB

Aplicació de tècniques digitals de patronatge

7

Gestió del disseny de moda

OB

Comunicació amb proveïdors

3

Optatives

OP

Optatives

30

Treball final

OB

Treball final

20

Total crèdits

60

 

Optatives especialitat de Disseny de Moda

 

Itinerari: Disseny

 

Tercer i quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projecció i elaboració de dissenys

OP

Col·leccions per a gènere de punt

5

OP

Col·leccions per a roba de bany

5

OP

Col·leccions per a roba d’esport

5

OP

Disseny d’estampats manual

5

OP

Disseny d’estampats digital

5

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projecció i elaboració de dissenys

OP

Col·leccions per a roba íntima i homewear

5

OP

Disseny de joieria

5

Investigació

OP

Creativitat en peces d’indumentària

5

Tècniques comunicatives en moda

OP

Crea el teu portfolio

5

 

Itinerari: Patronatge

 

Tercer i quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Moulage

OP

Modelatge de barrets

5

Industrialització de patrons

OP

Patrons específics per a gènere de punt

5

OP

Patrons específics per a roba de bany

5

OP

Patrons específics per a corsé

5

 

Quart curs

 

 

 

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Investigació

OP

Creativitat en peces d’indumentària

5

Moulage

OP

Creació i moulage en peces d’indumentària

5

Industrialització de patrons

OP

Investigació de patrons complexes

5

OP

Patrons específics per a roba íntima i homewear

5

Tècniques artesanals

OP

La costura de sastreria

5

 

Itinerari: Comunicació

 

Tercer i quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Retail i espais comercials

OP

Aparadorisme /Visual Merchandising

5

Tècniques comunicatives en moda

OP

Comunicació i periodisme en moda

5

OP

Audiovisuals per a moda

5

OP

Storyboard i animació

5

OP

Disseny web i multimèdia

5

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècniques comunicatives en moda

OP

Fotografia per a moda

5

OP

Edició i postproducció de vídeo

5

OP

Identitat visual del packaging de moda

5

OP

Crea al teu portfolio

5Amunt