Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1555/2014

  • Número de control 14184005

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184005-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1555/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny IED.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 57.4 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de Disseny que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny IED, amb codi 08072474.

-2 Deixar sense efecte la Resolució ENS/2378/2011, de 6 d’octubre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny del centre privat autoritzat Escola Superior de Disseny IED.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Disseny de l’Escola Superior de Disseny IED.

 

1. Especialitats i itineraris

 

Especialitats

Itineraris

Disseny Gràfic

Gràfic

Il·lustració i Animació

Publicitat

Motions Graphics and Video

Media

Disseny de Producte

Producte

Transport

Product for Mobility

Disseny d’Interiors

Disseny d’Interiors

Disseny de Moda

Moda

Complements i Accessoris de Moda

Estilisme de Moda

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria i especialitat

 

Títol Superior en Disseny Gràfic

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

64

Obligatòria

68

Optativa

72

Pràctiques externes

6

Treball final

30

Crèdits totals

240

 

Títol Superior en Disseny de Producte

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

64

Obligatòria

68

Optativa

72

Pràctiques externes

6

Treball final

30

Crèdits totals

240

 

Títol Superior en Disseny d’Interiors

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

64

Obligatòria

70

Optativa

70

Pràctiques externes

6

Treball final

30

Crèdits totals

240

 

Títol Superior en Disseny de Moda

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

64

Obligatòria

62

Optativa

78

Pràctiques externes

6

Treball final

30

Crèdits totals

240

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Primer Curs (Comú a totes les especialitats)

Total: 60 crèdits

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Fonaments del disseny

FB

Fonaments del disseny I

6

FB

Fonaments del disseny II

6

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

FB

Color i forma

3

FB

Tècniques de representació I

6

FB

Comunicació de projecte I

4

FB

Dibuix tècnic I

4

FB

Tècniques de representació II

4

FB

Comunicació de projecte II

6

FB

Volum I

3

Ciència aplicada al disseny

FB

Ciència aplicada al disseny

4

Gestió del disseny

FB

Introducció al màrqueting

4

Cultura del disseny

FB

Sociologia

4

Història de les arts i del disseny

FB

Història de les arts i el disseny

6

 

Especialitat Disseny Gràfic

 

Segon curs

Total 60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Semiòtica

4

Tipografia

OB

Tipografia I

6

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

OB

Informàtica de disseny gràfic I

4

OB

Fotografia de disseny gràfic

4

OB

Tècniques gràfiques de disseny gràfic

4

OB

Tècniques d’animació de disseny gràfic

4

OB

Comunicació digital de disseny gràfic I

4

OB

Workshop de disseny gràfic I

4

Història del disseny gràfic

OB

Història de la gràfica

4

Projectes de disseny gràfic

OB

Disseny gràfic audiovisual

6

OB

Projecte interdisciplinari

4

Obligatòries itinerari Gràfic

OP

Tipografia II

4

OP

Informàtica de disseny gràfic II

4

OP

Comunicació digital de disseny gràfic II

4

Obligatòries itinerari Motion Graphics and Video

OP

Guió i Storyboard

4

OP

Producció de vídeo I

4

OP

Post producció I

4

Obligatòries itinerari Il·lustració i Animació

OP

Anatomia

4

OP

Caracterització de personatges

4

OP

Animació I

4

Obligatòries itinerari Publicitat

OP

Tipografia II

4

OP

Informàtica de disseny gràfic II

4

OP

Copywriting

4

Obligatòries itinerari Media

OP

Programació I

4

OP

Comunicació digital de disseny gràfic II

4

OP

Comunicació digital de disseny gràfic III

4

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny Gràfic

 

Tercer curs

Total 60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projectes de disseny gràfic

OB

Projecte identitat corporativa

8

OB

Projecte embalatge

4

OB

Projecte editorial i comunicació interactiva

8

Gestió de disseny gràfic

OB

Estratègia i gestió del disseny gràfic

4

Obligatòries itinerari Gràfic

OP

Comunicació de projecte de disseny gràfic

4

OP

Taller de cal·ligrafia, serigrafia i gravat

8

OP

Projecte I

4

OP

Workshop II

6

OP

Tècniques d’edició

4

OP

Comunicació contemporània

4

OP

Creativitat

4

OP

Workshop multidisciplinari I

2

Obligatòries itinerari Motion Graphics and Video

OP

Comunicació de projecte de disseny gràfic

4

OP

Taller de curtmetratge

8

OP

Projecte I

4

OP

Workshop II

4

OP

So I

4

OP

Comunicació contemporània

6

OP

Post producció II

4

OP

Workshop multidisciplinari I

2

Obligatòries itinerari Il·lustració i animació

OP

Taller d’animació

8

OP

Comunicació de projecte de disseny gràfic

4

OP

Taller guió i storyboard

4

OP

Projecte I

6

OP

Workshop II

4

OP

Comunicació contemporània

4

OP

Multimèdia I

4

OP

Workshop multidisciplinari I

2

Obligatòries itinerari Publicitat

OP

Comunicació de projecte de disseny gràfic

4

OP

Taller de creativitat

8

OP

Comunicació contemporània

4

OP

Workshops II

6

OP

Projecte I

4

OP

Creació fotogràfica

4

OP

Media planning

4

OP

Workshops multidisciplinaris I

2

Obligatòries itinerari Media

OP

Post producció II

4

OP

Estrategia en xarxes socials

8

OP

Comunicació de projecte de disseny gràfic

4

OP

Projecte I

6

OP

Workshops II

4

OP

So I

4

OP

Comunicació contemporània

4

OP

Workshops multidisciplinaris I

2

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny Gràfic

 

Quart curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

30

Pràctiques externes

OB

Pràctiques professionals

6

Obligatòries itinerari Gràfic

OP

Projecte II

4

OP

Workshop III

4

OP

Ecodisseny

4

OP

Comunicació digital de disseny gràfic III

4

OP

Motion graphics

4

OP

Workshop multidisciplinari II

4

Obligatòries itinerari Motion Graphics and Video

OP

Projecte II

4

OP

Workshop III

4

OP

Post producció III

4

OP

Post producció IV

4

OP

So II

4

OP

Workshop multidisciplinari II

4

Obligatòries itinerari Il·lustració i animació

OP

Projecte II

4

OP

Workshop III

4

OP

Multimèdia II

4

OP

Multimèdia III

4

OP

So I

4

OP

Workshop multidisciplinari II

4

Obligatòries itinerari Publicitat

OP

Projecte II

4

OP

Workshop III

4

OP

Art direction

4

OP

New media

4

OP

Propietat intelectual

4

OP

Workshops interdisciplinaris II

4

Obligatòries itinerari Media

OP

Projecte II

4

OP

Workshop II

4

OP

Postproducció III

4

OP

Programació II

4

OP

So II

4

OP

Workshops interdisciplinaris II

4

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny de Moda

 

Segon curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Semiòtica

4

Projectes de moda

OB

Col·lecció punt

4

OB

Projecte de complements de Moda I

4

OB

Tècniques de representació de moda I

6

OB

Projecte de disseny de moda I

6

OB

Projecte interdisciplinari

4

OB

Comunicació de projecte de moda I

4

Materials i tecnologia de moda

OB

Materials i tecnologia de moda I

6

OB

Estampació

4

Història del disseny de moda

OB

Història de la moda

4

Gestió del disseny de moda

OB

Processos de producció

2

Patronatge i confecció

OB

Patronatge i confecció I

8

Obligatòries itinerari Moda

OP

Modelatge I

4

Obligatòries itinerari Estilisme i comunicació de moda

OP

Modelatge I

4

Obligatòries itinerari Accessoris i complements de moda

OP

Modelatge I

4

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny de Moda

 

Tercer curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Gestió del disseny de moda

OB

Business Plan

4

Estilisme

OB

Projecte d’estilisme de moda

6

Obligatòries itinerari Moda

OP

Modelatge II

4

OP

Materials i tecnologia de moda

6

OP

Tècniques de representació de moda II

6

OP

Últimes tendències de moda

4

OP

Projecte de disseny de moda II

6

OP

Comunicació de projecte de moda II

6

OP

Projecte de disseny de moda III

6

OP

Patronatge i confecció II

8

OP

Sostenibilitat i moda

4

Obligatòries itinerari
Estilisme i comunicació de moda

OP

Projecte d’estilisme de moda II

6

OP

Materials i tecnologia de moda II

6

OP

Comunicació de projecte d’estilisme I

6

OP

Últimes tendències de moda

4

OP

Edició de moda I

6

OP

Antropologia i sociologia de la moda

4

OP

Projecte d’estilisme de moda III

6

OP

Història dels complements de moda

4

OP

Assessoria d’imatge

4

OP

Sostenibilitat i moda

4

Obligatòries itinerari
Accessoris i complements de moda

OP

Tecnologia i complements de moda

8

OP

Tècniques de representació de complements de moda

6

OP

Últimes tendències de moda

4

OP

Història dels complements de moda

4

OP

Projecte de complements de moda II

6

OP

Sostenibilitat i moda

4

OP

Projecte de complements de moda III

6

OP

Taller de marroquineria

6

OP

Comunicació de projecte de complements de moda I

6

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny de Moda

 

Quart curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes

OB

Pràctiques professionals

6

Treball final

OB

Treball final

30

Obligatòries itinerari Moda

OP

Comunicació de projecte de moda III

6

OP

Investigació i comunicació de moda

4

OP

Patronatge i confecció III

4

OP

Modelatge III

4

OP

Workshops multidisciplinars

6

Obligatòries itinerari Estilisme i comunicació de moda

OP

Comunicació de projecte de d’estilisme II

6

OP

Investigació i comunicació de moda

4

OP

Edició de moda II

4

OP

Estratègia de marca

4

OP

Workshops multidisciplinars

6

Obligatòries itinerari Accessoris i complements de moda

OP

Comunicació de projecte de complements de moda II

6

OP

Investigació i comunicació de moda

4

OP

Edició de moda II

4

OP

Estratègia de marca

4

OP

Workshops multidisciplinars

6

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny d’Interiors

 

Segon curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Semiòtica

4

Projectes de disseny d’interiors

OB

Volum de disseny d’interiors

4

OB

Projecte vivenda

6

OB

Projecte interdisciplinari

4

OB

Projecte espai de treball

6

Materials i tecnologia de disseny d’interiors

OB

Informàtica de disseny d’interiors I

4

OB

Dibuix tècnic de disseny d’interiors

4

OB

Comunicació de projecte de disseny d’interiors I

4

OB

Tècniques de representació de disseny d’interiors

4

OB

Informàtica de disseny d’interiors II

4

OB

Tecnologia de disseny d’interiors I

6

Història del disseny d’interiors

OB

Història del disseny d’interiors

4

Obligatòries itinerari Disseny d’interiors

OP

Projecte PDP

4

OP

Workshop multidisciplinari I

2

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny d’Interiors

 

Tercer curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projectes de disseny d’interiors

OB

Projecte tècnic

6

OB

Projecte rehabilitació habitatge

4

Materials i tecnologia

OB

Tecnologia de disseny d’interiors II

6

Gestió del disseny d’interiors

OB

Gestió d’obra

4

Obligatòries itinerari Disseny d’interiors

OP

Tendències

4

OP

Taller de dibuix informàtic I

4

OP

Projecte il·luminació

4

OP

Projecte espais comercials

6

OP

Projecte materials-urbans

4

OP

Projecte ergonomia-mobiliarii

4

OP

Comunicació de projecte de dissent d’interiors II

4

OP

Workshop multidisciplinari II

2

OP

Taller de disseny d’interiors I

8

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny d’Interiors

 

Quart curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes

OB

Pràctiques professionals

6

Treball final

OB

Treball final

30

Obligatòries itinerari Disseny d’interiors

OP

Projecte Design management

4

OP

Projecte d’ interiors de transports

6

OP

Projecte efímer

4

OP

Workshop multidisciplinari III

2

OP

Comunicació de projectede disseny d’interiors III

4

OP

Taller de disseny d’interiors II

4

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny de Producte

 

Segon curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura del disseny

FB

Semiòtica

4

Projecte de productes i embalatges

OB

Projecte packaging

6

Projectes de productes i sistemes

OB

Projecte domèstic

4

OB

Projecte interdisciplinari

4

OB

Projecte ergonomia

3

OB

Projecte tècnic

4

OB

Projecte styling

6

Materials i tecnologia de disseny de producte

OB

Tècniques de representació de disseny de producte

4

OB

Volum de disseny de producte

3

OB

Dibuix tècnic de disseny de producte

4

OB

Tecnologia de disseny de producte I

6

OB

Informàtica de disseny de producte I

6

Història del disseny

OB

Història del disseny de producte

4

Obligatòries itinerari Producte

OP

Workshop multidisciplinari I

2

Obligatòries itinerari Product for Mobility

OP

Workshop multidisciplinari  I

2

Obligatòries itinerari Transport

OP

Workshop multidisciplinari I

2

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat Disseny de Producte

 

Tercer curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Projectes de productes i sistemes

OB

Projecte PDP

4

Materials i tecnologia

OB

Tecnologia de disseny de producte II

6

Gestió del disseny de producte

OB

Marketing de disseny producte

4

Obligatòries itinerari Producte

OP

Tendències

4

OP

Projecte il·luminació

4

OP

Projecte tèxtil mòbil

4

OP

Informàtica de disseny de producte II

4

OP

Taller de disseny de producte I

12

OP

Projecte materials urbans

6

OP

Comunicació de projecte de disseny de producte I

6

OP

Projecte dues rodes

4

OP

Workshop multidisciplinar II

2

Obligatòries itinerari Transport

OP

Tendències

4

OP

Projecte exterior

4

OP

Projecte nàutica

4

OP

Informàtica de disseny de transport

6

OP

producte I

12

OP

Comunicació de projecte de disseny de producte I

6

OP

Comunicació de projecte de disseny de transport I

4

OP

Projecte dues rodes

4

OP

Workshop multidisciplinar II

4

Obligatòries itinerari Product for mobility

OP

Tendències

4

OP

Workshop multidisciplinar II

2

OP

Projecte il·luminació

4

OP

Projecte tèxtil mòbil

4

OP

Informàtica de disseny de producte II

4

OP

Projecte materials urbans

6

OP

Projecte dues rodes

4

OP

Taller de disseny de producte I

12

OP

Comunicació de projecte de disseny de producte I

6

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

Especialitat de Producte

 

Quart curs

60 crèdits (*)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes

OB

Pràctiques professionals

6

Treball final

OB

Treball final

30

Obligatòries itinerari Producte

OP

Projecte Design management

4

OP

Projecte efímer

4

OP

Projecte mobilitat

4

OP

Workshop multidisciplinari III

2

OP

Taller de disseny de producte II

4

OP

Comunicació de projecte de disseny de producte II

6

Obligatòries itinerari Product for mobility

OP

Projecte Design management

4

OP

Projecte interiors de transports

6

OP

Projecte mobilitat

4

OP

Workshop multidisciplinari III

2

OP

Taller de disseny de producte II

4

OP

Comunicació de projecte de disseny de transport II

4

Obligatòries itinerari Transport

OP

Projecte design management

4

OP

Projecte interiors de transports

6

OP

Projecte mobilitat

4

OP

Workshop multidisciplinari III

2

OP

Taller de disseny de producte II

4

OP

Comunicació de projecte de disseny de transport II

4

 

(*) Distribuïts en crèdits comuns de formació bàsica i obligatòria i els optatius de l’itinerari escollit

 

 

Amunt