Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1552/2014

  • Número de control 14184008

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184008-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1552/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre Taller de Músics.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 54.3 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de música que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de música del centre Taller de Músics, amb codi 08070532.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3778/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre Taller de Músics.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Música del centre autoritzat d’Ensenyaments Superiors de Música “Taller de Músics”.

 

1. Especialitats, àmbits, i itineraris.

 

Especialitats

Àmbits

Itineraris

Composició

Interpretació

Jazz i Música moderna

Jazz

Bateria, Baix elèctric, Contrabaix, Guitarra elèctrica, Piano, Saxòfon/Clarinet, Trombó, Trompeta, Veu, Violí

Música moderna

Baix elèctric, Bateria, Guitarra elèctrica, Percussió, Saxòfon, Teclats, Trombó, Trompeta, Veu

Flamenco

Flamenco

Guitarra flamenca i Cante flamenco

Producció i Gestió

 

 

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Especialitat de Composició

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

42

Obligatòria

174

Optativa

12

Treball final

12

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’Interpretació, àmbit del Jazz i de la Música moderna

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

42

Obligatòria

162

Optativa

24

Treball final

12

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’Interpretació, àmbit del Flamenco

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

42

Obligatòria

156

Optativa

30

Treball final

12

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Producció i Gestió

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

42

Obligatòria

144

Optativa

18

Pràctiques externes

24

Treball final

12

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Composició

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Percepció auditiva I

6

FB

Formes i anàlisi

6

Composició

OB

Composició principal I

12

OB

Composició aplicada I

3

OB

Instrumentació i orquestració I

3

Tecnologia musical

OB

Informàtica musical

8

Teoria musical i història específica

OB

Anàlisi de la música del Barroc

3

OB

Anàlisi de la música del Classicisme

3

OB

Història general de la música

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental I

4

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la cultura

6

FB

Llengua estrangera

6

FB

Pensament musical

6

Composició

OB

Composició principal II

12

OB

Composició aplicada II

3

OB

Instrumentació i orquestració II

3

Teoria musical i història específica

OB

Anàlisi de la música del Romanticisme

3

OB

Anàlisi de la música del Post-Romanticisme

3

OB

Història de la música dels segles XX i XXI

8

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument II

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental I

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Llengua i comunicació

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Acústica i organologia

6

Composició

OB

Composició principal III

12

OB

Composició aplicada III

3

OB

Instrumentació i orquestració III

3

OB

Tècniques de composició I

3

OB

Tècniques de composició II

3

Teoria musical i història específica

OB

Història de la música popular del segle XX

3

Tecnologia musical

OB

Composició electroacústica

3

OB

Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals I

3

OB

Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals II

3

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció

3

Tècnica de la direcció

OB

Direcció instrumental i vocal I

3

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument III

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Composició

OB

Composició principal IV

12

OB

Composició aplicada IV

3

OB

Instrumentació i orquestració IV

3

OB

Tècniques de composició III

3

OB

Fonaments hispànics en la composició contemporània

3

OB

Composició per a formacions musicals alternatives

3

Tecnologia musical

OB

Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals III

3

OB

Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IV

3

Tècnica de la direcció

OB

Direcció instrumental i vocal II

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Treball final

12

Total crèdits

60

 

Especialitat interpretació, àmbit del Jazz i de la Música moderna

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la cultura

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Percepció auditiva I

6

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

10

OB

Harmonia

6

Teoria musical i història específica

OB

Història del jazz

8

OB

Història general de la música

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I

6

OB

Improvisació I

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental I

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Pensament musical

6

FB

Llengua estrangera

6

FB

Llengua i comunicació

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Fonaments de composició aplicada

6

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

10

Teoria musical i història específica

OB

Formes i anàlisi

6

OB

Arranjaments I

6

Tecnologia musical

OB

Informàtica musical

8

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental II

6

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

10

OB

Formació corporal

6

OB

Repertori específic

8

OB

Repentització

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument II

6

OB

Improvisació II

6

OB

Transport i acompanyament

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental III

6

Optatives

OP

Assignatures a escollir

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

10

OB

Repertori complementari

8

Formació instrumental complementària

OB

Pedagogia de l’instrument

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental IV

6

Optatives

OP

Assignatures a escollir

18

Treball final

OB

Treball final

12

Total crèdits

60

 

Especialitat interpretació, àmbit del Flamenco

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la cultura

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Percepció auditiva I

6

FB

Harmonia flamenca

6

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

10

Teoria musical i història específica

OB

Història del flamenco

8

OB

Història general de la música

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I

6

OB

Fonaments rítmics del flamenco

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental I

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i Història

FB

Pensament musical

6

FB

Llengua estrangera

6

FB

Llengua i comunicació

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Fonaments de composició aplicada

6

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

10

Teoria musical i història específica

OB

Formes i anàlisi

6

OB

Formes del Flamenco

6

Tecnologia musical

OB

Informàtica musical

8

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental II

6

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

10

OB

Formació corporal

6

OB

Repertori específic

8

OB

Repentització

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument II

6

OB

Transport i acompanyament

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental III

6

Optatives

OP

Assignatures a escollir

12

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

10

OB

Repertori complementari

8

Formació instrumental complementària

OB

Pedagogia de l’instrument

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental IV

6

Optatives

OP

Assignatures a escollir

18

Treball final

OB

Treball final

12

Total crèdits

60

 

Especialitat de Producció i Gestió

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història general de la música

6

Producció

OB

Planificació i disseny de productes culturals

6

OB

Producció d’esdeveniments musicals

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Percepció auditiva I

6

FB

Formes i Anàlisi

6

Comunicació, promoció i representació

OB

Tècniques de management

6

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

3

Legislació

OB

Dret I

3

Gestió econòmica

OB

Economia del sector musical

4

OB

Comptabilitat i finances

4

Formació instrumental complementària

OB

Segon instrument I

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental i cor I

4

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la cultura

6

FB

Pensament musical

6

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Fonaments de composició aplicada

6

Comunicació, promoció i representació

OB

Màrqueting

6

OB

Distribució i comercialització de continguts musicals

4

OB

Llengua i comunicació

6

OB

Sociologia de la música

4

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

3

Legislació

OB

Dret II

3

OB

Dret de la propietat intel·lectual

3

Gestió econòmica

OB

Gestió pressupostària I

3

Formació instrumental complementària

OB

Segon instrument II

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental i cor II

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècniques de la música

FB

Acústica i organologia

6

Producció

OB

Programació musical

4

OB

Gestió de persones i equips

6

Tecnologia musical

OB

Tecnologia en la producció i gestió I

4

Legislació

OB

Dret III

3

Gestió econòmica

OB

Gestió pressupostària II

3

OB

Creació i gestió d’empreses

6

Gestió cultural

OB

Relacions empresarials i institucionals

4

OB

Teoria i pràctica de les arts escèniques

6

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

12

Optatives

OP

Assignatures optatives

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Comunicació, promoció i representació

OB

Tècniques de comunicació

4

Tecnologia musical

OB

Tecnologia en la producció i gestió II

4

OB

Acústica d’espais i recintes

4

Gestió cultural

OB

Gestió de centres educatius

6

OB

Patrimoni musical

6

Pràctiques externes

OB

Pràctiques externes

12

Optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Treball final

12

Total crèdits

60

 

Matèries optatives

 

Comunes a totes les especialitats (tercer i quart curs)

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Desenvolupament del llenguatge i les tècniques de la música

OP

Percepció auditiva II

6

OP

Acústica i organologia

6

OP

Harmonia aplicada

6

OP

Arranjaments II

6

OP

Arranjaments de big band

6

OP

Pedagogia de la música I

6

OP

Pedagogia de la música II

6

OP

Disseny sonor per cinema i vídeo

6

OP

Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals

6

OP

Instrumentació simfònica

6

OP

Introducció a la tecnologia musical

6

OP

Harmonia més enllà dels acords

6

OP

Producció artística

6

OP

Tècniques de composició electroacústica

6

Desenvolupament instrumental

OP

Lectura a vista

6

OP

Transport i acompanyament II

6

OP

Improvisació III

6

OP

Improvisació IV

6

OP

Bateria llatina i flamenca

6

OP

Escombretes

6

OP

Tècnica de caixa

6

OP

Respiració

6

OP

Fonaments de guitarra clàssica i acompanyament

6

OP

Fonaments d’improvisació per a guitarristes flamencos

6

OP

Introducció a la percussió llatina per a no percussionistes

6

OP

Introducció al “cajón” i la percussió flamenca per a no percussionistes

6

OP

Lectura avançada de bateria per a big band

6

OP

Metòdica del piano

6

OP

Musicoteràpia

6

OP

Desenvolupament professional

6

OP

Segon instrument III

6

OP

Segon instrument IV

6

OP

Piano tango

6

OP

Polirítmies i compassos d’amalgama per bateries i percussionistes

6

OP

Repertori específic flamenco II

6

OP

Repertori pianístic

8

OP

Tècniques d’arc en jazz i música moderna

6

OP

Tècnica vocal en el flamenco

6

OP

Tècniques d’assaig per a cantants

6

OP

Tècniques d’assaig per a instrumentistes

6

Desenvolupament de la música de conjunt

OP

Big band

8

OP

Conjunt instrumental no específic

6

OP

Conjunt instrumental compassos d’amalgama

6

OP

Conjunt instrumental ball flamenco avançat

6

OP

Conjunt instrumental flamenco Enrique Morente

6

OP

Conjunt vocal de jazz

6

OP

Mètriques i claus rítmiques complexes

6

Tradicions musicals

OP

Músiques tradicionals del món I

6

OP

Músiques tradicionals del món II

6

OP

Introducció al tango

6

OP

Història de l’òpera

6

OP

Repertori i notació històrics

6

OP

Música espanyola al Renaixement

6

OP

Història de la música popular del segle XX

6

OP

Cançó iberoamericana I

6

OP

Cançó iberoamericana II

6

OP

Teoria musical històrica aplicada I

6

OP

Teoria musical històrica aplicada II

6

Legislació internacional

OP

Dret internacional I

4

OP

Dret internacional II

4

OP

Propietat intel·lectual i drets d’autor a la legislació europea

4

Management i gestió específics

OP

Road manager

3

OP

Tècniques d’autopromoció online

3

OP

Gestió de festivals de jazz i músiques improvisades

6Amunt