Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1556/2014

  • Número de control 14184004

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184004-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1556/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic del centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic Eòlia.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 55.3 estableix que qui superi els ensenyaments d’Art Dramàtic obtindrà el títol Superior d’Art Dramàtic que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 630/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior d'art dramàtic del centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic Eòlia, amb codi 08068549.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 23 de juny de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’EnsenyamentAnnex

Pla d’estudis del Títol Superior d’Art Dramàtic del, centre autoritzat d’Ensenyaments Superiors d’Art Dramàtic “Eòlia”.


1. Especialitats i mencions.


Especialitats

Mencions

Direcció Escènica i Dramatúrgia

 

Interpretació

Musical

Cinema i televisió

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

22

Obligatòria

185

Optativa

12

Pràctiques externes

6

Treball final

15

Crèdits totals

240

 

 

Especialitat d’ Interpretació.
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

22

Obligatòria

170

Optativa

33

Treball final

15

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia.

 

Primer curs
 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història de les arts de l’espectacle 1

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 1

4

OB

Pràctiques d’escenificació 2

4

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

Monòleg i diàleg 1

3

OB

Monòleg i diàleg 2

6

Escenificació

OB

Escenificació i direcció escènica 1

6

OB

Escenificació i direcció escènica 2

7

Dramatúrgia

OB

Tema, estructura formal i recopilació de materials

3

OB

Llengua parlada vs. Llengua escrita

3

OB

Personatge i estructura de personatges

3

OB

Anàlisi comunicativa del fet escènic

3

OB

Espai. Significació de l’espai

4

Música i espai sonor

OB

Llenguatge musical 1

4

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

3

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

3

Total crèdits

60

 

Segon curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

3

FB

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

3

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història de les arts de l’espectacle 2

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 3

3

OB

Pràctiques d’escenificació 4

3

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

Desenvolupament d’una peça teatral 1

6

OB

Desenvolupament d’una peça teatral 2

6

OB

Invenció de l’argument

4

Dramatúrgia

OB

Temps. Distribució dels materials en el continu temporal

4

Sistemes d’interpretació

OB

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1

3

OB

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2

3

Direcció d’actors

OB

Direcció d’actors 1

6

OB

Direcció d’actors 2

6

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

3

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció teatral 1

4

Pràctiques d’escenificació

OB

Pràctiques d’escenificació 5

3

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

Pràctiques d’escenificació 6

3

OB

Desenvolupament d’una peça teatral 3

6

OB

Desenvolupament d’una peça teatral 4

6

Escenificació

OB

Posada en escena 1

6

OB

Posada en escena 2

6

Dramatúrgia

OB

Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare

3

OB

Anàlisi dramatúrgica: Beckett

3

Sistemes d’interpretació

OB

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3

3

OB

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4

3

Escenografia, espai escènic, il·luminació

i disseny de personatge

OB

Escenografia i Vestuari

4

OB

Il·luminació d’espais escènics

4

Estètica

OB

Estètica

3

OB

Últimes tendències

3

Total crèdits

60

 

Quart curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pedagogia

FB

Pedagogia del teatre 1

4

Dramatúrgia

OB

Dramatúrgia en l’assaig 1

5

 

OB

Dramatúrgia en l’assaig 2

10

Música i espai sonor

OB

Disseny de so

2

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1

3

OB

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2

3

Optatives

OP

Assignatures a escollir

18

Treball final

OB

Treball final

15

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Primer curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història de les arts de l’espectacle 1

4

Pràctiques d’interpretació

OB

Practiques d’interpretació 1

4,5

OB

Pràctiques d’interpretació 2

4,5

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 1

6

OB

Sistemes d’interpretació 2

6

Moviment

OB

Tècniques del coneixement corporal

6

Veu

OB

Expressió oral i dicció 1

3

OB

Expressió oral i dicció 2

3

Música i cant

OB

Llenguatge musical 1

6

OB

Tècnica vocal 1

5

OB

Laboratori de cant 1

4

OB

Cant individual 1

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

3

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

3

Total crèdits

60

 

Segon curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

3

FB

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

3

Història de les arts de l’espectacle

FB

Història de les arts de l’espectacle 2

4

Pràctiques d’interpretació

OB

Practiques d’interpretació 3

3

OB

Pràctiques d’interpretació 4

3

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 3

6

OB

Sistemes d’interpretació 4

6

Moviment

OB

Entrenament corporal 1

3

OB

Entrenament corporal 2

3

Veu

OB

Expressió oral i dicció 3

3

OB

Expressió oral i dicció 4

3

Música i cant

OB

Cant individual 2

2

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

3

OB

Història i teoria de la literatura dramàtica 4

3

Optatives

OP

Assignatures a escollir

12

Total crèdits

60

 

 

Tercer curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Producció i gestió

FB

Producció teatral 1

4

Pràctiques d’interpretació

OB

Practiques d’interpretació 5

3,5

OB

Pràctiques d’interpretació 6

3,5

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 5

6

OB

Sistemes d’interpretació 6

6

Dramatúrgia

OB

Anàlisi dramatúrgia: Shakespeare

3

OB

Anàlisi dramatúrgia: Beckett

3

Moviment

OB

Entrenament corporal 3

3

OB

Entrenament corporal 4

3

Veu

OB

Expressió oral i dicció 5

3

OB

Expressió oral i dicció 6

3

Estètica

OB

Estètica

3

OB

Últimes tendències

3

Optatives

OP

Assignatures a escollir

13

Total crèdits

60

 

Quart curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Pedagogia

FB

Pedagogia del teatre 1

4

Sistemes d’interpretació

OB

Sistemes d’interpretació 7

8

Escenificació

OB

Escenificació i direcció escènica

6

Dramatúrgia

OB

Dramatúrgia aplicada

4

Moviment

OB

Teatre físic

3

OB

Pràctica de creació lliure

3

Veu

OB

Expressió oral i dicció 7

3

Disseny de personatge

OB

Maquillatge

3

OB

Vestuari

3

Optatives

OP

Assignatures a escollir

8

Treball final

OB

Treball final

15

Total crèdits

60

 

Optatives

 

Segon curs

 

Especialitat d’interpretació: Menció musical

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica de teatre musical

OP

Tècnica vocal 2

3

OP

Interpretació de cançons 1

6

OP

Llenguatge musical 2

3

 

Especialitat d’interpretació: Menció cinema i televisió

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica per al cinema i la televisió

OP

L’actor davant la càmera 1

6

OP

L’actor davant la càmera 2

6

 

Tercer Curs

 

Especialitat d’interpretació: Menció musical

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica de teatre musical

OP

Cant individual 3

2

OP

Tècnica vocal 3

3

OP

Interpretació de cançons 2

5

OP

Llenguatge musical 3

3

 

Especialitat d’interpretació: Menció cinema i televisió

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica per al cinema i la televisió

OP

L’actor davant la càmera 3

5

OP

L’actor davant la càmera 4

5

OP

Pràctica de càmera 1

3

 

Quart curs

 

Especialitat d’interpretació: Menció musical

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica de teatre musical

OP

Interpretació de cançons 3 – Audició

4

 

Especialitat d’interpretació: Menció cinema i televisió

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Tècnica per al cinema i la televisió (optativa menció cinema i televisió)

OP

Pràctica de càmera 2

4

 

Altres optatives

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Promoció artística

OP

Càsting i videobook

4

Guió de cinema i televisió(recomanada especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia)

OP

Introducció al guió de cinema i televisió

4

Psicologia aplicada   (recomanada especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia)

OP

Psicologia aplicada a la gestió de grups

4

Pràctiques de producció (recomanada especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia)

OP

Producció teatral 2

4

Pràctiques externes (recomanada especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia)

OP  Pràctiques escèniques en empresa o companyia d’arts escèniques 6


Nota: Els crèdits optatius que no pertanyen a una menció específica es poden substituir cursant assignatures de qualsevol de les especialitats (d’acord amb els requisits previs de cada assignatura) fins arribar al nombre de crèdits necessari.


Amunt