Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1554/2014

  • Número de control 14184006

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184006-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1554/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 54.3 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de música que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de música de l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb codi 08053561.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3779/2010, de 18 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música l’Escola Superior de Música de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Música de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

 

1. Especialitats, àmbits, itineraris, mencions i modalitats.

 

Especialitats

Àmbits

Itineraris/Mencions

Modalitats

Composició

 

 

 

Direcció

 

 

Direcció d’orquestra.

Direcció de cor.

Interpretació

Música clàssica i contemporània

 

Acordió, arpa, cant, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè, orgue, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba/bombardí, viola, violí i violoncel.

Jazz i Música moderna

Jazz

Bateria, cant, contrabaix, guitarra, piano, saxòfon, trombó, trompeta i violí.

Música moderna

Bateria, baix elèctric, cant, trompeta, trombó, guitarra elèctrica, percussió, saxòfon i teclats.

Música antiga

 

Arpes històriques, cant històric, clarinet històric, clavicèmbal, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta de bec, flauta travessera històrica, fortepiano, corneta, instruments històrics de corda polsada (llaüt, viola de mà, tiorba), oboè barroc, percussió històrica, sacabutx, trompa natural, trompeta natural, viola de gamba, violí històric, viola històric, violoncel històric.

Música tradicional

Cobla

Flabiol i tamborí, fiscorn, tible i tenora.

Música tradicional catalana

Gralla/dolçaina, cornamusa i acordió diatònic.

Flamenco

Cante flamenco i Guitarra flamenca.

Musicologia

 

Etnomusicologia

 

Musicologia històrica

 

Pedagogia

 

Didàctica de la formació musical bàsica i general

 

Didàctica de la formació instrumental

 

Producció i Gestió

 

 

 

Sonologia

 

 

 

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Especialitat de Composició

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

188

Optativa

12

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Direcció

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

188

Optativa

12

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit Clàssica i contemporània, totes les modalitats excepte les d’Arpa i Cant.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

185

Optativa

15

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit Clàssica i contemporània, modalitat d’Arpa.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

179

Optativa

21

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit Clàssica i contemporània, modalitat de Cant.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

188

Optativa

12

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit Jazz i Música moderna, totes les modalitats.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

185

Optativa

15

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit de la Música Antiga, totes les modalitats.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

188

Optativa

12

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit de la Música Tradicional, instruments de la Cobla i de la música tradicional catalana.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

182

Optativa

18

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat d’ Interpretació, Àmbit de la Música Tradicional, modalitats de Guitarra flamenca i Cante flamenco.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

176

Optativa

24

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Musicologia.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

148

Optativa

46

Pràctiques externes

8

Treball final

8

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Pedagogia.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

132

Optativa

60

Pràctiques externes

8

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Sonologia.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

132

Optativa

60

Pràctiques externes

8

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Producció i gestió.

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

30

Obligatòria

143

Optativa

17

Pràctiques externes

40

Treball final

10

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Composició.

 

Primer curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Composició i instrumentació

OB

Composició principal 1

10

OB

Composició principal 2

10

OB

Instrumentació i orquestració I

3

OB

Seminari de composició 1

2

OB

Seminari de composició 2

2

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 1

3

OB

Instrument secundari 2

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Composició i instrumentació

OB

Composició principal 3

10

OB

Composició principal 4

10

OB

Instrumentació i orquestració II

3

OB

Instrumentació i orquestració III

3

OB

Seminari de composició 3

2

OB

Seminari de composició 4

2

OB

Tècniques compositives I

3

OB

Tècniques compositives II

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

3

OB

Instrument secundari 4

3

Tecnologia musical

OB

Composició electroacústica I

3

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Història de la música del segles XX i XXI

4

OB

Percepció auditiva específica

2

Total crèdits

60

 

Tercer Curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Composició i instrumentació

OB

Composició principal 5

10

OB

Composició principal 6

10

OB

Instrumentació i orquestració IV

3

OB

Seminari de composició 5

2

OB

Seminari de composició 6

2

OB

Tècniques compositives III

3

OB

Instrument secundari 5

3

OB

Instrument secundari 6

3

Tècnica de la direcció

OB

Direcció d’orquestra secundària I

3

Tecnologia musical

OB

Composició assistida per ordinador I

3

OB

Composició per a mitjans audiovisuals I

3

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música del segles XX i XXI

3

OB

Anàlisi de la música II

3

OB

Compositors catalans dels segles XX i XXI

3

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Composició i instrumentació

OB

Composició principal 7

10

OB

Composició principal 8

10

OB

Seminari de composició 7

2

OB

Seminari de composició 8

2

OB

Tècniques de composició del segle XX

3

Tècnica de la direcció

OB

Direcció d’orquestra secundària II

3

Teoria i història

OB

Seminari de teoria i composició

3

OB

Teoria musical del segle XX

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Direcció.

 

Modalitat de Direcció de Cor.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Composició i instrumentació

OB

Instrumentació i orquestració I

3

Formació instrumental complementària

OB

Cant 1

2

OB

Cant 2

2

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Piano 1

2

OB

Piano 2

2

OB

Reducció de partitures I

4

Música de conjunt

OB

Cor 1

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció principal i practiques 1

10

OB

Direcció principal i practiques 2

10

OB

Formació corporal i comunicació I

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Composició i instrumentació

OB

Instrumentació i orquestració II

3

OB

Percepció auditiva específica

2

Formació instrumental complementària

OB

Cant 3

2

OB

Cant 4

2

OB

Fonètica aplicada al cant I

2

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Piano 3

2

OB

Piano 4

2

OB

Reducció de partitures II

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció d’orquestra secundària I

4

OB

Direcció principal i practiques 3

10

OB

Direcció principal i practiques 4

10

OB

Formació corporal i comunicació II

2

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Composició i instrumentació

OB

Instrumentació i orquestració III

3

OB

Percepció auditiva avançada

2

OB

Tècniques compositives I

3

Formació instrumental complementària

OB

Piano 5

2

OB

Piano 6

2

OB

Reducció de partitures III

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 2

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música II

3

Treball final

TF

Metodologies de recerca

2

Formació instrumental complementària

OB

Cant 5

2

OB

Cant 6

2

OB

Fonètica aplicada al cant II

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció d’orquestra secundària II

4

OB

Direcció principal i practiques 5

10

OB

Direcció principal i practiques 6

10

Matèries optatives

OP

assignatura optativa

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Composició i instrumentació

OB

Tècniques compositives II

3

Formació instrumental complementària

OB

Fonètica aplicada al cant III

2

OB

Reducció de partitures IV

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció principal i practiques 7

11

OB

Direcció principal i practiques 8

10

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música del segles XX i XXI

3

OB

Compositors catalans dels segles XX i XXI

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

4

OB

Treball de recerca

4

Total crèdits

60

 

Especialitat de Direcció.

 

Modalitat de Direcció d’orquestra.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Composició i instrumentació

OB

Instrumentació i orquestració I

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument orquestral 1

2

OB

Instrument orquestral 2

2

OB

Piano 1

2

OB

Piano 2

2

OB

Reducció de partitures I

4

Música de conjunt

OB

Cor 1

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció principal i practiques 1

10

OB

Direcció principal i practiques 2

10

OB

Formació corporal i comunicació I

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Composició i instrumentació

OB

Instrumentació i orquestració II

3

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Formació vocal aplicada I

2

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Instrument orquestral 3

2

OB

Instrument orquestral 4

2

OB

Piano 3

2

OB

Piano 4

2

OB

Reducció de partitures II

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció de cor secundària I

4

OB

Direcció principal i practiques 3

10

OB

Direcció principal i practiques 4

10

OB

Formació corporal i comunicació II

2

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Composició i instrumentació

FB

Instrumentació i orquestració III

3

FB

Percepció auditiva avançada

2

FB

Tècniques compositives I

3

Formació instrumental complementària

OB

Piano 5

2

OB

Piano 6

2

OB

Reducció de partitures III

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 2

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música II

3

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Formació instrumental complementària

OB

Instrument orquestral 5

2

OB

Instrument orquestral 6

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció de cor secundària II

4

OB

Direcció principal i practiques 5

10

OB

Direcció principal i practiques 6

12

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Composició i instrumentació

FB

Instrumentació i orquestració IV

3

OB

Tècniques compositives II

3

Formació instrumental complementària

OB

Reducció de partitures IV

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Tècnica de la direcció

OB

Direcció principal i practiques 7

10

OB

Direcció principal i practiques 8

10

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música del segles XX i XXI

3

OB

Compositors catalans dels segles XX i XXI

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

4

Treball final

OB

Treball de recerca

4

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitats d’ instruments orquestrals excepte Arpa i Percussió.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

11

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

OB

Cor 1

2

OB

Grans conjunts 1

2

OB

Pràctica d’orquestra 1

4

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

13

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Grans conjunts 2

2

OB

Grans conjunts 3

2

OB

Pràctica d’orquestra 2

4

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Grans conjunts 4

2

OB

Grans conjunts 5

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

OB

Seminari d’interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 8

2

OB

Cambra 9

2

OB

Cambra 10

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

OB

Grans conjunts 6

2

OB

Grans conjunts 7

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat d’ Arpa.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

OB

Formació corporal i comunicació I

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

11

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

Música de conjunt

OB

Cor 1

2

OB

Grans conjunts 1

2

OB

Pràctica d’orquestra 1

4

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

13

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Grans conjunts 2

2

OB

Grans conjunts 3

2

OB

Pràctica d’orquestra 2

4

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

11

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Grans conjunts 4

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Conjunt instrumental 2

2

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

OB

Seminari d’Interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

13

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 8

2

OB

Cambra 9

2

OB

Grans conjunts 5

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat de Percussió.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

Instrument/veu

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument complementari 1

2

OB

Instrument complementari 2

2

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

11

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

OB

Cor 1

2

OB

Grans conjunts 1

2

OB

Pràctica d’orquestra per a percussió 1

4

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament II

2

Instrument/veu

OB

Instrument complementari 3

2

OB

Instrument complementari 4

2

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

13

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Grans conjunts 2

2

OB

Grans conjunts 3

2

OB

Pràctica d’orquestra per a percussió 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument complementari 5

2

OB

Instrument complementari 6

2

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

11

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Grans conjunts 4

2

OB

Grans conjunts 5

2

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i historia

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

OB

Seminari d’interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

OB

Cambra 8

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

OB

Grans conjunts 6

2

Música de conjunt

OB

Grans conjunts 7

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat d’Acordió

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Transcripció per a acordió

4

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Cor 2

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

3

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Taller d’anàlisi I

2

OB

Tècniques compositives I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

Teoria i història

OB

Història de la música dels segles XX i XXI

4

OB

Taller d’anàlisi II

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i historia

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

OB

Seminari d’interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

OB

Cambra 8

2

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

15

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat de Cant.

 

Primer curs.

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Fonètica aplicada al cant I

2

OB

Foniatria

3

OB

Piano 1

2

OB

Piano 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cor per a cantants 1

2

OB

Seminari de música vocal 1

2

Música de conjunt

OB

Seminari de música vocal 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Tècniques actorals I

2

OB

Tècniques actorals II

3

OB

Fonètica aplicada al cant II

2

OB

Piano 3

2

OB

Piano 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

11

Música de conjunt

OB

Cor per a cantants 2

2

OB

Lied 1

2

OB

Lied 2

2

OB

Seminari de música vocal 3

2

OB

Seminari de música vocal 4

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Història de l’òpera

4

OB

Percepció auditiva específica

2

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Escena lírica I

3

OB

Fonètica aplicada al cant III

2

OB

Improvisació i ornamentació II

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

OB

Repertori específic del cant

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Lied 3

2

OB

Lied 4

2

OB

Seminari de música vocal 5

2

OB

Seminari de música vocal 6

2

Teoria i història

OB

Taller d’anàlisi I

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Fonètica aplicada al cant IV

2

OB

Escena lírica II

3

OB

Escena lírica III

3

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Lied 5

2

OB

Lied 6

2

OB

Seminari de música vocal 7

2

OB

Seminari de música vocal 8

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball fi de grau

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat de Guitarra.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Transcripció per a guitarra

4

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Cor 2

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

3

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Taller d’anàlisi I

2

OB

Tècniques compositives I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

Teoria i història

OB

Història de la música dels segles XX i XXI

4

OB

Taller d’anàlisi II

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i historia

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

OB

Seminari d’interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

OB

Cambra 8

2

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

15

Treball fi de grau

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat d’Orgue.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

14

OB

Instrument principal 2

14

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Baix continu I

2

OB

Improvisació i acompanyament II

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

14

OB

Instrument principal 4

14

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Cor 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música antiga

3

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Tècniques compositives I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Baix continu II

2

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Improvisació i acompanyament III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

14

OB

Instrument principal 6

14

Música de conjunt

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

Teoria i història

OB

Taller d’anàlisi I

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament IV

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

14

OB

Instrument principal 8

14

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Història de la música del segle XVIII

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’ Interpretació.

 

Àmbit de la Música Clàssica i Contemporània.

 

Modalitat de Piano.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament per a pianistes I

3

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

14

OB

Instrument principal 2

14

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cambra 2

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament per a pianistes II

3

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

14

OB

Instrument principal 4

14

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Música de conjunt

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Lied 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Taller d’anàlisi I

2

OB

Percepció auditiva específica

2

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Formació instrumental complementària

OB

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

OB

Improvisació i acompanyament per a pianistes III

3

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori i tècniques de la música contemporània

2

OB

Repertori instrumental específic

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

14

OB

Instrument principal 6

14

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

OB

Lied 2

2

Teoria i història

OB

Taller d’anàlisi II

2

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament per a pianistes IV

3

OB

Seminari d’interpretació

2

OB

Instrument principal 7

14

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

Teoria i història

OB

Història de la música del segle XIX

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit del Jazz i de la Música moderna.

 

Modalitats instrumentals.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Combo 1

2

OB

Combo 2

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de jazz/música moderna  I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Perfeccionament rítmic

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Big Band 1 o Conjunt instrumental 2, segons modalitat

2

OB

Combo 3

2

OB

Combo 4

2

OB

Combo 5

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de jazz/música moderna II

3

OB

Arranjaments del jazz/música moderna I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Big Band 2 o Big Band 1, segons modalitat

2

OB

Combo 6

2

OB

Combo 7

2

OB

Conjunt instrumental 2 o Conjunt instrumental 3, segons modalitat

2

Teoria i història

OB

Arranjaments de jazz/música moderna II

3

OB

Composició de jazz/música moderna I

3

OB

Història del jazz

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna IV

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Combo 8

2

OB

Combo 9

2

OB

Combo 10

2

OB

Conjunt instrumental 3 o Conjunt instrumental 4, segons modalitat

2

Teoria i història

OB

Composició de jazz/música moderna II

3

OB

Història de la música popular

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit del Jazz i de la Música moderna.

 

Modalitat de Cant.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

OB

Tècniques actorals I

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Combo 1

2

OB

Combo 2

2

OB

Cor 1

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de jazz/música moderna I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Tècniques actorals II

3

OB

Foniatria

3

OB

Improvisació i acompanyament del jazz/música moderna II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Perfeccionament rítmic

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Combo 3

2

OB

Combo 4

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de jazz/música moderna II

3

OB

Arranjaments del jazz/música moderna I

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del jazz/música moderna III

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Big Band 1

2

OB

Combo 5

2

OB

Combo 6

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Arranjaments de jazz/música moderna II

3

OB

Composició de jazz/música moderna I

3

OB

Història del jazz

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna IV

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Combo 7

2

OB

Combo 8

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Composició de jazz/música moderna II

3

OB

Història de la música popular

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música antiga.

 

Modalitats instrumentals.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i ornamentació I / Baix continu I, segons la modalitat

2

OB

Improvisació i ornamentació II / Baix continu II, segons la modalitat

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cor 1

2

OB

Grans conjunts 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Afinacions històriques / Afinacions del teclat, segons la modalitat

3

OB

Cant pla

4

OB

Improvisació i ornamentació III / Baix continu III, segons la modalitat

2

OB

Improvisació i ornamentació IV / Baix continu IV, segons la modalitat

2

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

OB

Repertori de la música antiga

3

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Grans conjunts 2

2

OB

Grans conjunts 3

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música antiga

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Pràctica de baix continu/Improvisació i ornamentació, segons la modalitat

2

OB

Instrument secundari 5

2

 

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

11

Música de conjunt

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Grans conjunts 4

2

OB

Grans conjunts 5

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Fonts històriques de la interpretació de la música antiga/Fonaments de la pràctica interpretativa, segons la modalitat

3

OB

Notació i edició II

4

OB

Taller d’anàlisi de la música antiga

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Grans conjunts 6

2

OB

Grans conjunts 7

2

Teoria i història

OB

Història de la música del segle XVII

4

OB

Metodologies d’investigació musical I

4

OB

Organologia

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música antiga.

 

Modalitats de Cant històric.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Fonètica aplicada al cant I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

OB

Tècniques actorals I

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cor per a cantants 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Cant pla

4

OB

Tècniques actorals II

3

OB

Fonètica aplicada al cant II

2

OB

Improvisació i ornamentació I

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

OB

Repertori vocal de la música antiga

3

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Cor per a cantants 2

2

OB

Grans conjunts 1

2

Teoria i història

OB

Anàlisi de la música antiga I

3

OB

Percepció auditiva específica

2

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Afinacions històriques

3

OB

Fonètica aplicada al cant III

2

OB

Improvisació i ornamentació II

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

11

Música de conjunt

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Cor per a cantants 3

2

OB

Grans conjunts 2

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Fonts històriques de la interpretació de la MA

3

OB

Notació i edició II

4

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i ornamentació III

2

OB

Improvisació i ornamentació IV

2

OB

Seminari específic d’interpretació

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

10

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Cor per a cantants 4

2

OB

Grans conjunts 3

2

Teoria i història

OB

Història de la música del segle XVII

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música tradicional.

 

Instruments de la Cobla.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 1

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 2

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 3

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 4

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Arranjaments de la música tradicional I

3

OB

Músiques tradicionals del món I

4

OB

Música tradicional catalana

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional III

2

OB

Repertori de la música de cobla

3

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 5

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 6

2

Teoria i història

OB

Arranjaments de cobla

3

OB

Història de la música catalana dels segle XIX i XX

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional IV

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

13

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 7

2

OB

Cobla/Conjunt de la música tradicional 8

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música tradicional.

 

Instruments de la Música tradicional catalana.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Conjunt de la música tradicional 1

2

OB

Conjunt de la música tradicional 2

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Conjunt de la música tradicional 3

2

OB

Conjunt de la música tradicional 4

2

OB

Conjunt instrumental 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Teoria i història

OB

Arranjaments de la música tradicional I

3

OB

Músiques tradicionals del món I

4

OB

Música tradicional catalana

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional III

2

OB

Repertori de la música tradicional catalana

3

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 4

2

OB

Cambra 5

2

OB

Conjunt de la música tradicional 5

2

OB

Conjunt de la música tradicional 6

2

Teoria i història

OB

Arranjaments de la música tradicional II

3

OB

Història de la música catalana dels segle XIX i XX

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació de la música tradicional IV

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

13

OB

Instrument principal 8

12

Música de conjunt

OB

Cambra 6

2

OB

Cambra 7

2

OB

Conjunt de la música tradicional 7

2

OB

Conjunt de la música tradicional 8

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música tradicional.

 

Guitarra flamenca.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco I

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco II

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Conjunt flamenco 1

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco III

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco IV

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

13

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Conjunt flamenco 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Teoria i història

OB

Anàlisi del flamenco

3

OB

Història del flamenco

4

OB

Teoria del flamenco

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco V

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco VI

2

OB

Repertori del flamenco

3

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

12

OB

Instrument principal 6

11

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

OB

Conjunt flamenco 3

2

Teoria i història

OB

Arranjaments del flamenco

3

OB

Tècniques de composició del flamenc

3

Tecnologia musical

OB

Transcripció per a guitarra flamenca

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

OB

Cambra 8

2

OB

Conjunt flamenco 4

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

18

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música tradicional.

 

Cante flamenco.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco I

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco II

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

12

OB

Instrument principal 2

12

Música de conjunt

OB

Cambra 1

2

OB

Conjunt flamenco 1

2

OB

Cor 1

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Foniatria

3

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco III

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco IV

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

12

OB

Instrument principal 4

12

Música de conjunt

OB

Cambra 2

2

OB

Cambra 3

2

OB

Cambra 4

2

OB

Conjunt flamenco 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Teoria i història

OB

Anàlisi del flamenco

3

OB

Història del flamenco

4

OB

Teoria del flamenco

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco V

2

OB

Improvisació i acompanyament del flamenco oVI

2

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

OB

Repertori del flamenco

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 5

13

OB

Instrument principal 6

12

Música de conjunt

OB

Cambra 5

2

OB

Cambra 6

2

OB

Conjunt flamenco 3

2

Teoria i història

OB

Arranjaments del flamenc

3

OB

Tècniques de composició del flamenco

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Instrument/veu

OB

Instrument principal 7

12

OB

Instrument principal 8

11

Música de conjunt

OB

Cambra 7

2

OB

Cambra 8

2

OB

Conjunt flamenco 4

2

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

18

Treball final

OB

Concert final

6

OB

Treball de recerca

2

Total crèdits

60

 

Especialitat de Musicologia.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 1

3

OB

Instrument secundari 2

3

Història

OB

Història de la música dels segles XX i XXI

4

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Etnomusicologia I

6

OB

Metodologies d’investigació musical I

4

OB

Metodologies d’investigació musical II

4

OB

Musicologia històrica I

6

OB

Sociologia de la música

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

3

OB

Instrument secundari 4

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 2

2

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Etnomusicologia II

6

OB

Musicologia històrica II

6

OB

Musicologia històrica III

6

Notació, transcripció i interpretació de documents musicals

OB

Anàlisi de la música I

3

OB

Introducció a la Codicologia

4

OB

Notació de documents sonors

4

OB

Percepció auditiva específica

2

OB

Taller d’escriptura per a la musicologia

8

Història

OB

Història de la música de l’edat mitjana

4

OB

Música tradicional catalana

4

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Total crèdits

60

 

Especialitat de Musicologia.

 

Menció Etnomusicologia

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

3

OB

Instrument secundari 6

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Etnomusicologia III

6

OB

Seminari de Musicologia I

4

Notació, transcripció i interpretació de documents musicals

OB

Notació i edició I

4

Tecnologia musical

OB

Organologia

3

OB

Tecnologies per a la recerca musical

3

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de musicologia I

4

Ampliació d’Història

OP

Història de la música popular

4

OP

Història del jazz

4

Ampliació Etnomusicologia

OP

Músiques tradicionals del món I

4

OP

Tècniques d’execució de la música tradicional

4

OP

Models d’organització sonora de les músiques tradicionals

4

Matèries optatives

OP

Assignatura optatives

4

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Seminari de Musicologia II

4

OB

Teoria crítica del coneixement

6

Notació, transcripció i interpretació de documents musicals

OB

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

3

OB

Taller d’anàlisi per a la musicologia

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de musicologia II

4

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Ampliació d’Història

OP

Història de la música per a les arts visuals

4

OP

Història del flamenco

4

Ampliació Etnomusicologia

OP

Músiques tradicionals del món II

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

14

Treball final

OB

Treball fi de grau

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Musicologia.

 

Menció Musicologia històrica

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

3

OB

Instrument secundari 6

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Etnomusicologia III

6

OB

Seminari de Musicologia I

4

Notació, transcripció i interpretació de documents musicals

OB

Notació i edició I

4

Tecnologia musical

OB

Organologia

3

OB

Tecnologies per a la recerca musical

3

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de musicologia I

4

Ampliació d’Història

OP

Història de la música dels segles XV i XVI

4

OP

Història de la música del segle XVII

4

Ampliació Musicologia històrica

OP

Història de la teoria i el pensament musical I

4

OP

Cant pla

4

OP

Notació i edició II

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

4

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Mètodes i fonts per a la investigació

OB

Seminari de Musicologia II

4

OB

Teoria crítica del coneixement

6

Notació, transcripció i interpretació de documents musicals

OB

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

3

OB

Taller d’anàlisi per a la musicologia

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de musicologia II

4

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Ampliació d’Història

OP

Història de la música del segle XVIII

4

OP

Història de la música del segle XIX

4

Ampliació Musicologia històrica

OP

Història de la teoria i el pensament musical II

4

OP

Taller de cant litúrgic

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Treball fi de grau

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Pedagogia

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Fonaments de la pedagogia

OB

Pedagogia sistemàtica de la música I

4

Formació instrumental complementària

OB

Formació vocal aplicada I

2

OB

Improvisació i acompanyament I

2

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació I

2

OB

Instrument principal 1

9

OB

Instrument principal 2

9

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Cor 1

2

OB

Cor 2

2

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Didàctica de l’educació musical

OB

Composició aplicada a l’ensenyament

3

OB

Didàctica del llenguatge i l’expressió musical I

4

OB

Didàctica general

6

Fonaments de la pedagogia

OB

Pedagogia sistemàtica de la música II

4

Formació instrumental complementària

OB

Formació vocal aplicada II

2

OB

Improvisació i acompanyament II

2

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Instrument/veu

OB

Formació corporal i comunicació II

2

OB

Instrument principal 3

9

OB

Instrument principal 4

9

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 2

2

Organització educativa

OB

Relació docent

4

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques bàsiques de direcció

2

Tecnologia musical

OB

Tecnologies per a l’educació musical

4

Total crèdits

60

 

Especialitat de Pedagogia.

 

Menció de Didàctica de la formació musical bàsica i general

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica de l'instrument I

3

Fonaments de la pedagogia

OB

Psicopedagogia

6

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Organització educativa

OB

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de pedagogia I

4

Tècnica de la direcció

OB

Direcció de cor secundària I

4

Ampliació Didàctica i Pedagogia

OP

Didàctica de la música i el moviment I

2

OP

Didàctica del llenguatge i l’expressió musical II

4

OP

Didàctica del conjunt coral

3

OP

Foniatria

3

OP

Musica i comunitat

4

Ampliació instrumental

OP

Conjunt instrumental 4

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

9

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Didàctica de l’educació musical

OB

Seminari de didàctica

4

Fonaments de la pedagogia

OB

Seminari d’investigació en educació musical

4

Organització educativa

OB

Organització i contextos educatius

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de pedagogia II

4

Ampliació Didàctica i Pedagogia

OP

Didàctica de la música i el moviment II

2

OP

Didàctica del conjunt instrumental

3

OP

Fonaments de musicoteràpia

3

OP

Música i dansa

2

Ampliació instrumental

OP

Instruments polifònics a l’aula

4

OP

Conjunt instrumental 5

2

OP

Instrument secundari 7

2

OP

Instrument secundari 8

2

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

13

Treball final

TG

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Pedagogia.

 

Menció de Didàctica de la formació instrumental

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica de l’instrument I

3

Fonaments de la pedagogia

OB

Psicopedagogia

6

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Organització educativa

OB

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de pedagogia I

4

Tècnica de la direcció

OB

Direcció de cor secundària I

4

Ampliació Didàctica i Pedagogia

OP

Eines didàctiques de consciència corporal

2

Ampliació instrumental

OP

Conjunt instrumental 4

2

OP

Conjunt instrumental 5

2

OP

Instrument principal 5

9

OP

Instrument principal 6

9

Matèries optatives

OP

assignatura optativa

3

Treball fi de grau

TG

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Didàctica de l’educació musical

OB

Seminari de didàctica

4

Fonaments de la pedagogia

OB

Seminari d’investigació en educació musical

4

Organització educativa

OB

Organització i contextos educatius

4

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de pedagogia II

4

Ampliació Didàctica i Pedagogia

OP

Didàctica del conjunt instrumental

3

OP

Didàctica de l'instrument II

4

Ampliació instrumental

OP

Conjunt instrumental 6

2

OP

Instrument principal 7

9

OP

Instrument principal 8

9

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

Treball final

TG

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Producció i gestió.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la música

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Comunicació, promoció i representació

OB

Música i comunicació en l’entorn global

3

OB

Sociologia de la música

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Gestió econòmica

OB

Dimensió econòmica del sector musical

4

OB

Gestió comptable i financera

6

Legislació

OB

Marc públic i institucional de la música

2

Música de conjunt

OB

Cor 1

2

Producció

OB

Planificació estratègica i disseny de projectes culturals

4

OB

Producció de concerts i esdeveniments musicals

4

Tecnologia musical

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Comunicació, promoció i representació

OB

Distribució i comercialització de continguts musicals

3

OB

Management i intermediació

3

OB

Màrqueting

3

Entorns de la gestió cultural

OB

Gestió de projectes comunitaris

3

OB

L’entorn empresarial

4

OB

Les arts en viu

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Gestió econòmica

OB

Gestió i planificació pressupostària

6

Legislació

OB

Dret I

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

Pràctiques

OB

Pràctiques internes I

4

Producció

OB

Gestió d’equips

3

OB

Producció aplicada a la indústria musical

4

OB

Programació musical

3

Tecnologia musical

OB

Acústica de recintes

4

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Entorns de la gestió cultural

OB

L’entorn municipal

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Gestió econòmica

OB

Patrocini i mecenatge

4

Legislació

OB

Dret II

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 2

2

Pràctiques

OB

Pràcticum de producció i gestió I

20

OB

Pràctiques internes II

4

OB

Gestió de la innovació

3

Tecnologia musical

OB

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

3

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

OP

Història de la música XX-XXI/Història del jazz/Història música popular

4

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Comunicació, promoció i representació

OB

Tècniques de comunicació

3

Entorns de la gestió cultural

OB

Gestió de centres educatius

3

OB

Patrimoni musical

3

Gestió econòmica

OB

Emprenedoria i creació d’empreses

3

Legislació

OB

Drets de propietat intel·lectual

2

Pràctiques

OB

Pràcticum de producció i gestió II

20

OB

Pràctiques internes III

4

Tecnologia musical

OB

Tecnologia aplicada a la producció i difusió II

4

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

6

OP

Història de la música XX-XXI/Història del jazz/Història música popular

4

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Especialitat de Sonologia.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura I

3

FB

Música i cultura II

3

Llenguatges i tècnica de la músic

FB

Fonaments d’acústica

3

FB

Fonaments de la composició

4

FB

Metodologies d’anàlisi musical

4

FB

Percepció auditiva general

3

Acústica

OB

Organologia

3

OB

Psicoacústica

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 1

2

OB

Instrument secundari 2

2

Formació tècnica específica

OB

Física i matemàtiques per a la música I

3

OB

Física i matemàtiques per a la música II

3

OB

Tècniques de programació I

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 1

2

OB

Conjunt instrumental 2

2

OB

Cor 1

2

Tecnologia musical

OB

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

OB

Informàtica musical I

3

OB

Informàtica musical II

3

OB

Introducció a la tecnologia musical

2

Tecnologies aplicades

OB

Electrònica I

3

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Música i cultura III

3

Acústica

OB

Acústica i organologia I

3

OB

Acústica i organologia II

3

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 3

2

OB

Instrument secundari 4

2

Formació tècnica específica

OB

Laboratori de so I

3

OB

Laboratori de so II

3

OB

Tècniques de programació II

3

OB

Tècniques de programació III

3

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 3

2

Percepció crítica

OB

Percepció auditiva específica

2

Producció i gestió

OB

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

3

Tecnologies aplicades

OB

Anàlisi, síntesi i processament del so I

3

OB

Anàlisi, síntesi i processament del so II

3

OB

Electrònica II

3

OB

Electrotècnia

6

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció II

3

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció III

3

Teoria i història

OB

Composició electroacústica I

3

OB

Història de la música dels segles XX i XXI

4

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica

4

Acústica

OB

Acústica de recintes

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari 5

2

OB

Instrument secundari 6

2

Formació tècnica específica

OB

Laboratori de so III

3

OB

Laboratori de so IV

3

OB

Seminari I

2

OB

Seminari II

2

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental 4

2

Percepció crítica

OB

Escolta crítica I

2

Pràctiques externes

OB

Pràctiques internes I

4

Producció i gestió

OB

Producció de concerts i esdeveniments musicals

3

Tecnologies aplicades

OB

Anàlisi, síntesi i processament del so III

4

OB

Disseny de so

4

OB

Sonorització de directes

3

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció IV

4

Teoria i història

OB

Composició per a mitjans audiovisuals I

3

OB

Repertori i tècniques de la música electroacústica

4

Matèries optatives

OP

Assignatura optativa

3

Treball final

OB

Metodologies de recerca

2

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Desenvolupament professional

3

Formació instrumental complementària

OB

Interpretació amb mitjans electrònics I

3

OB

Interpretació amb mitjans electrònics II

3

Formació tècnica específica

OB

Seminari I

2

OB

Seminari III

2

Percepció crítica

OB

Escolta crítica II

2

Pràctiques externes

OB

Pràcticum de sonologia

6

OB

Pràctiques internes II

6

Producció i gestió

OB

Emprenedoria i creació d’empreses

3

OB

Tècniques de comunicació

4

Tecnologies aplicades

OB

Tecnologies per a la recerca musical

3

Teoria i història

OB

Composició assistida per ordinador I

3

Matèries optatives

OP

Assignatures optatives

12

Treball final

OB

Treball final

8

Total crèdits

60

 

Llistat global de matèries i assignatures optatives.

 

Matèria: Història i pensament

crèdits

Cant pla

3

Història de la música catalana dels segles XIX i XX

3

Història de la música de la edat mitjana

3

Història de la música del segle XIX

3

Història de la música del segle XV i XVI

3

Història de la música del segle XVII

3

Història de la música del segle XVIII

3

Història de la música dels segles XV i XVI

3

Història de la música dels segles XX i XXI

3

Història de la música per a les arts visuals

3

Història de la música popular

3

Història de l’òpera

3

Història del flamenc

3

Història del jazz

3

Introducció a la codicologia

3

Models d’organització sonora de la música tradicional

3

Música tradicional catalana

3

Músiques tradicionals del món I

3

Músiques tradicionals del món II

3

Notació i edició I

3

Notació i edició II

3

Sociologia de la música

3

Tècniques d’execució de la música tradicional

3

 

Matèria: Anàlisi i composició

crèdits

Afinacions històriques

2

Anàlisi de jazz/música moderna I

3

Anàlisi de jazz/música moderna II

3

Anàlisi de la música antiga

3

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

3

Anàlisi de la música electroacústica

3

Anàlisi de la música I

3

Anàlisi de la música II

3

Anàlisi de la música per a mitjans audiovisuals

3

Anàlisi del jazz i de la música moderna per a altres àmbits

3

Arranjaments de cobla

3

Arranjaments de la música tradicional II

3

Arranjaments del jazz I

3

Composició per a mitjans audiovisuals I

3

Composició per a mitjans audiovisuals II

3

Compositors catalans dels segles XX i XXI

3

Fonaments de la pràctica interpretativa

3

Fonts històriques de la interpretació de la música antiga

3

Instrumentació i orquestració I

3

Instrumentació i orquestració IV

3

Repertori i tècniques de la música electrocacústica

3

Repertori instrumental específic

3

Repertori vocal de la música antiga

3

Taller d'anàlisi I

3

Tècniques bàsiques de direcció

2

Tècniques compositives I

3

Tècniques compositives II

3

Tècniques de composició del flamenc

3

Teoria del flamenc

3

Teoria musical del segle XX

3

 

Matèria: Didàctica i pedagogia

crèdits

Composició aplicada a l’ensenyament

3

Didàctica de l'instrument I

3

Didàctica de l'instrument II

3

Didàctica del conjunt coral

3

Didàctica del conjunt instrumental

3

Didàctica del llenguatge i l’expressió musical I

3

Didàctica general

4

Eines didàctiques de consciència corporal

2

Fonaments de musicoteràpia

3

Foniatria

3

Formació corporal i comunicació I

2

Música i comunitat

3

Música, moviment i rítmica I

2

Música, moviment i rítmica II

2

Relació docent

3

 

Matèria: Ampliació tecnologia musical

crèdits

Anàlisi, síntesi i processament del so I

3

Anàlisi, síntesi i processament del so II

3

Edició de partitures amb mitjans informàtics

2

Física i matemàtiques per a la música I

3

Informàtica musical I

3

Organologia

3

Psicoacústica

3

Tècniques de programació I

3

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

2

Tecnologies per la recerca musical

3

 

Matèria: Improvisació i conjunts

crèdits

Baix continu I

2

Conjunt instrumental OP 1

2

Conjunt instrumental OP 2

2

Cor OP

2

Cor de cantants

2

Escena lírica I

3

Improvisació de jazz/música moderna I

2

Improvisació de la música tradicional I

2

Improvisació del jazz i la música moderna per a altres àmbits

2

Improvisació i acompanyament del flamenco I

2

Improvisació i acompanyament del flamenco per a altres àmbits

2

Improvisació i acompanyament I

2

Improvisació i acompanyament IV (contemporània)

2

Improvisació i acompanyament per a pianistes I

3

Improvisació i ornamentació de la música antiga per a altres àmbits

2

Improvisació i ornamentació I

2

Pràctica d’orquestra I

2

Tècniques actorals I

2

Tècniques actorals II

2

 

Matèria: Gestió musical

crèdits

Dimensió econòmica del sector musical

3

Marc públic i institucional de la música

3

Música i comunicació en l’entorn global

3

Planificació estratègica i disseny de projectes culturals

3

Producció de concerts i esdeveniments musicals

3

Tècniques de comunicació

3

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

3

 

 

 

Amunt