Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1551/2014

  • Número de control 14184009

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184009-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1551/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música, Liceu.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 54.3 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de música que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya


Resolc:


-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música, Liceu, amb codi 08038405.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/4000/2010, de 13 de desembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 23 de juny de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’EnsenyamentAnnex


Pla d’estudis del Títol Superior de Música del centre autoritzat d’Ensenyaments Superiors de Música “Liceu”


1. Especialitats, àmbits, itineraris i modalitats


Especialitats

Àmbits

Itineraris

Modalitat

Interpretació

 

Música clàssica i contemporània

Instruments orquestrals

Flauta travessera, Oboè, Clarinet, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, Saxofon, Percussió, Arpa, Violí Viola, Violoncel, Contrabaix

Piano/Orgue

Piano, Orgue

Cant

Cant

Guitarra

Guitarra

Jazz i Música moderna

 

Bateria, Baix elèctric, Guitarra elèctrica, Cant, Contrabaix, Piano, Percussió Saxofon, Trompeta, Trombó, Flauta.

Música tradicional

Flamenc

Guitarra flamenca

Composició  
Direcció
Pedagogia
Producció i Gestió

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria

 

 

Especialitat d’Interpretació
 
Àmbit de la Música clàssica i contemporània
 
Itinerari d’instruments orquestrals
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

195

Optativa

5

Treball final

12

Crèdits totals

240

 
Especialitat d’Interpretació
 
Àmbit de la Música clàssica i contemporània
 
Itinerari: Piano/Orgue
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

194

Optativa

6

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat d’Interpretació
 
Àmbit de la Música clàssica i contemporània
 
Itinerari: Guitarra
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

185

Optativa

15

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat d’Interpretació
 
Àmbit de la Música clàssica i contemporània
 
Itinerari: Cant
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

194

Optativa

6

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat d’Interpretació.
 
Àmbit del Jazz i la Música moderna.
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

189

Optativa

11

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat d'Interpretació
 
Àmbit de la Música tradicional.
 
Itinerari: flamenco
 
Modalitat: Guitarra flamenca
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

187

Optativa

13

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat Composició
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

193

Optativa

7

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat Direcció
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

189

Optativa

11

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat Pedagogia
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

190

Optativa

10

Treball final

12

Crèdits totals

240


Especialitat Producció i Gestió
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

28

Obligatòria

190

Optativa

10

Treball final

12

Crèdits totals

240

 

 

3. Distribució dels crèdits per especialitats, matèries i cursos.

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música clàssica i contemporània.

 

Itinerari: Instruments orquestrals.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda I

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

28

Formació Instrumental Complementaria

OB

Piano complementari

3

Música de conjunt

OB

Orquestra I

5

OB

Música de cambra I

5

OB

Cor

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

28

Formació instrumental complementària

OB

Taller de formació tècnica I

4

OB

Improvisació I

6

OB

Anàlisi II

4

Música de conjunt

OB

Orquestra II

5

OB

Música de cambra II

5

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

28

Formació instrumental complementària

OB

Taller de formació tècnica II

4

OB

Improvisació II

6

OB

Seminari de música contemporània

2

Música de conjunt

OB

Orquestra III

6

OB

Música de cambra III

5

Optatives

OP

5

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

28

Formació instrumental complementària

OB

Taller de formació tècnica III

4

Optatives

OP

5

Música de conjunt

OB

Orquestra IV

6

OB

Música de cambra IV

5

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música clàssica i contemporània.

 

Itinerari: Piano/Orgue.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

28

Formació instrumental complementària

OB

Història del repertori pianístic/organístic I

6

Música de conjunt

OB

Música de cambra I

7

OB

Cor

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

28

Formació instrumental complementària

OB

Història del repertori pianístic/organístic I

6

OB

Acompanyament i improvisació I

7

OB

Anàlisi II

4

Música de conjunt

OB

Música de cambra II

7

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

28

Formació instrumental complementària

OB

Acompanyament i improvisació II

7

OB

Seminari pràctic d’instrument de teclat

6

OB

Seminari de música contemporània

2

Música de conjunt

OB

Música de cambra III

7

Optatives

OP

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

28

Formació instrumental complementària

OB

Acompanyament i improvisació III

7

Música de conjunt

OB

Música de cambra IV

7

Optatives

OP

6

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música clàssica i contemporània.

 

Itinerari: Guitarra.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

26

Formació instrumental complementària

OB

Història del repertori guitarrístic

6

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental I

4

OB

Música de cambra I

5

OB

Cor

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

26

Formació instrumental complementària

OB

Repertori flamenco

6

OB

Acompanyament i improvisació I

4

OB

Instrument secundari

3

OB

Anàlisi II

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental II

4

OB

Música de cambra II

5

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

26

Formació instrumental complementària

OB

Acompanyament i improvisació II

4

OB

Seminari de música contemporània

2

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental III

4

OB

Música de cambra III

5

Optatives

OP

15

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

26

Formació instrumental complementària

OB

Acompanyament i improvisació III

4

Optatives

OP

9

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental IV

4

OB

Música de cambra IV

5

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música tradicional.

 

Itinerari: Guitarra flamenca.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

26

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari

3

OB

Flamencologia I

6

OB

Repertori flamenco

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental flamenco I

5

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

26

OB

Acompanyament i improvisació I

8

Formació instrumental complementària

OB

Flamencologia II

6

OB

Història del repertori guitarrístic

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental flamenco II

5

OB

Cor

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

26

Acompanyament i improvisació II

8

Formació instrumental complementària

OB

Estils i anàlisi musical

4

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental flamenco III

5

Optatives

OP

13

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

26

OB

Acompanyament cante i baile

8

Música de conjunt

OB

Conjunt instrumental flamenco IV

5

Optatives

OP

9

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit de la Música clàssica i contemporània

 

Itinerari: Cant.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Cant I

26

Formació instrumental complementària

OB

Idiomes I

2

OB

Repertori I

2

OB

Piano complementari

3

OB

Iniciació a l’escena I

3

Música de conjunt

OB

Música de cambra I

5

OB

Conjunt vocal I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Instrument/veu

OB

Cant II

26

Formació instrumental complementària

OB

Idiomes II

2

OB

Repertori

2

OB

Iniciació a l’escena II

3

OB

Lied I

7

OB

Anàlisi II

4

Música de conjunt

OB

Música de cambra II

5

 

OB

Conjunt vocal II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Cant III

26

Formació instrumental complementària

OB

Idiomes III

2

OB

Repertori III

2

OB

Escena lírica I

3

OB

Seminari de música contemporània

2

OB

Lied II

7

Música de conjunt

OB

Música de cambra III

5

OB

Conjunt vocal III

3

Optatives

OP

6

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Cant IV

26

Formació instrumental complementària

OB

Idiomes IV

2

OB

Repertori IV

2

OB

Escena lírica II

3

Optatives

OP

7

Música de conjunt

OB

Música de cambra IV

5

OB

Conjunt vocal IV

3

Total crèdits

60

 

Especialitat d’Interpretació.

 

Àmbit del Jazz i la Música moderna.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda I

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

27

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari/Tècnica clàssica I

3

OB

Taller d’instrument I

3

OB

Improvisació I

4

Música de conjunt

OB

Combo I

4

OB

Ensembles I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

27

Formació de l’oïda II

4

Formació instrumental complementària

OB

Instrument secundari/Tècnica clàssica II

3

OB

Taller d’instrument II

3

OB

Improvisació II

4

OB

Arranjaments i composició I

4

Música de conjunt

OB

Combo II

4

OB

Ensembles II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

27

Formació instrumental complementària

OB

Taller d’instrument III

3

OB

Improvisació III

4

OB

Arranjaments i composició II

4

Música de conjunt

OB

Combo III

4

OB

Ensembles III

3

Optatives

OP

11

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

27

Formació instrumental complementària

OB

Taller d’instrument IV

3

OB

Improvisació IV

4

Optatives

OP

7

Música de conjunt

OB

Combo IV

4

OB

Ensembles IV

3

Total crèdits

60

 

Especialitat de Composició.

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda I

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Composició i Instrumentació

OB

Composició I

25

OB

Instrumentació I

5

OB

Seminari de composició I

3

Formació instrumental complementària

OB

Pràctica d’interpretació I

3

OB

Piano

3

Música de conjunt

OB

Música de conjunt I

5

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Composició i Instrumentació

OB

Composició II

25

OB

Instrumentació II

5

OB

Seminari de composició II

3

OB

Anàlisi II

4

Formació instrumental complementària

OB

Pràctica d’interpretació II

3

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical

7

Música de conjunt

OB

Música de conjunt II

5

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Composició i Instrumentació

OB

Composició III

25

OB

Seminari de composició III

3

OB

Música del segle XX

4

Formació instrumental complementària

OB

Pràctica d’interpretació III

3

 

OB

Instrumentació III

5

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques bàsiques de direcció

6

Música de conjunt

OB

Cor

3

Optatives

OP

7

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Composició i Instrumentació

OB

Composició IV

25

OB

Seminari de composició IV

3

Formació instrumental complementària

OB

Pràctica d’interpretació IV

3

Optatives

OP

11

Tecnologia musical

OB

Electroacústica

6

Total crèdits

60

 

Especialitat Direcció

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda I

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música I

4

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques de direcció I

20

Composició i Instrumentació

OB

Instrumentació I

5

Formació instrumental complementaria

OB

Instrument propi I

8

OB

Reducció de partitures I

3

Música de conjunt

OB

Música de conjunt I

5

OB

Cor I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques de direcció II

20

OB

Formació de l’oïda II

4

Composició i Instrumentació

OB

Instrumentació II

5

OB

Anàlisi II

4

Formació instrumental complementaria

OB

Instrument propi II

8

OB

Reducció de partitures II

3

Música de conjunt

OB

Música de conjunt II

5

OB

Cor II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i historia

FB

Estètica de la música

4

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques de direcció III

30

Composició i instrumentació

OB

Música del segle XX

4

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical

6

Música de conjunt

OB

Música de conjunt III

5

Optatives

OP

11

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Optatives

OP

18

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques de direcció IV

30

Total crèdits

60

 

Especialitat Pedagogia

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música I

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal I

24

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical

6

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica de l’educació musical I

6

Música de conjunt

OB

Música de conjunt I

5

OB

Cor I

3

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música II

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal II

24

OB

Acompanyament i improvisació I

4

OB

Anàlisi II

4

Fonaments de pedagogia

OB

Fonaments de pedagogia I

6

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica de l’educació musical II

6

Música de conjunt

OB

Música de conjunt II

5

OB

Cor II

3

Total crèdits

60

 

 

 

 

Tercer curs

 

 

 

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i historia

FB

Estètica de la música

4

Instrument/veu

OB

Instrument principal III

24

OB

Acompanyament i improvisació II

4

Fonaments de pedagogia

OB

Fonaments de pedagogia II

6

Tècnica de la direcció

OB

Tècniques bàsiques de direcció

6

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica de l’educació musical III

6

Optatives

OP

10

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Instrument/veu

OB

Instrument principal IV

24

Fonaments de pedagogia

OB

Fonaments de pedagogia III

6

Optatives

OP

6

Organització educativa

OB

Organització educativa

12

Total crèdits

60

 

Especialitat Producció i Gestió

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició I

4

FB

Anàlisi I

4

FB

Formació de l’oïda

4

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música I

4

Formació instrumental complementaria

OB

Instrument principal I

24

Producció

OB

Producció I

9

Tecnologia musical

OB

Tecnologia I

6

Música de conjunt

OB

Música de conjunt I

5

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Tècniques de composició II

4

Cultura, pensament i història

FB

Historia de la música II

4

Formació instrumental complementaria

OB

Instrument principal II

24

OB

Anàlisi II

4

Producció

OB

Producció II

10

Tecnologia musical

OB

Tecnologia II

6

Música de conjunt

OB

Música de conjunt II

5

OB

Cor

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Estètica de la música

4

Formació instrumental complementaria

OB

Instrument principal III

24

Comunicació, promoció i representació

OB

Comunicació i promoció I

10

Gestió econòmica

OB

Gestió econòmica II

10

Tecnologia musical

OB

Tecnologia III

6

Legislació

OB

Legislació I

6

Total crèdits

60

 

 

 

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Treball final

OB

Treball final

12

Comunicació, promoció i representació

OB

Comunicació i promoció II

10

Gestió econòmica

OB

Gestió econòmica II

10

Legislació

OB

Legislació II

6

Optatives

OP

22

Total crèdits

60Amunt