Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/07/2014

  • Número del document ENS/1585/2014

  • Número de control 14188024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14188024-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius.


La Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny (DOGC núm. 4660, de 22.6.2006), modificada per la Resolució EDU/505/2010, de 25 de febrer (DOGC núm. 5579, de 3.3.2010), va regular amb caràcter experimental el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, i la Resolució ENS/2491/2011, d’11 d’octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), va establir la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.

Ambdues resolucions determinen que la qualificació positiva obtinguda en la respectiva formació, es multiplica pel coeficient 0,40 als efectes de sumar-la a la qualificació obtinguda a la prova d’accés corresponent, tanmateix després de diverses promocions es considera convenient moderar l’actual coeficient multiplicador, fixant-lo en 0,20.

Per això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,


Resolc:


-1 Es modifica el punt 14.2 de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, en el sentit següent:

“14.2 La qualificació del curs de preparació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius.”


-2 Es modifica el punt 11.1 de la Resolució ENS/2491/2011, d’11 d’octubre, en el sentit següent:

“11.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de formació professional d’arts plàstiques i disseny.”


-3 Les modificacions produeixen efectes a partir del curs 2014-2015 i són també d’aplicació, a partir de la convocatòria de les proves d’accés de 2015, a les persones que hagin superat el curs de formació i/o la formació amb anterioritat a aquell curs.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 2 de juliol de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Amunt