Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/06/2014

  • Número del document ENS/1548/2014

  • Número de control 14184012

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14184012-2014

Dades del DOGC
  • Número 6660

  • Data 09/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1548/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l'Institut del Teatre.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 54.3 estableix que qui superi aquests ensenyaments obtindrà el títol Superior de Dansa que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 632/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors en dansa establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

Resolc:

 

-1 Aprovar el pla d'estudis, que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, de Barcelona, amb codi 08038399.

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/3775/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de juny de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

Pla d’estudis del Títol Superior de Dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.

 

1. Especialitats i itineraris.

 

Ensenyament

Especialitats

Itineraris

Ensenyaments Superiors de Dansa Coreografia i Interpretació

Coreografia

Interpretació

Pedagogia de la dansa

Pedagogia de la dansa clàssica

Pedagogia de la dansa contemporània

Pedagogia de la dansa espanyola

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

 

Especialitat de Coreografia i Interpretació
 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

21

Obligatòria

159

Optativa

36

Pràctiques externes

12

Treball final

12

Crèdits totals

240

 
Especialitat de Pedagogia de la dansa
 
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 21
Obligatòria 162
Optativa 36
Pràctiques externes 12
Treball final 9
Crèdits totals 240

 

 

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

Especialitat de Coreografia i Interpretació

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Història de la dansa

6

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa I

9

OB

Fonaments del moviment

2

Ciències de la salut aplicades a la dansa

OB

Anatomia descriptiva

3

OB

Fisiologia

3

Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i eines de creació

OB

Composició I

6

OB

Interpretació I

6

OB

Improvisació I

5

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Pràctica del repertori I

3

OB

Cultura coreogràfica i musical

5

Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa

OB

Pràctica rítmica i llenguatges sonors I

6

Pràctiques internes

OB

Taller I

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Història de la dansa moderna i contemporània

3

FB

Història de la dansa a Espanya

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa II

9

Ciències de la salut aplicades a la dansa

OB

Dansa i salut

3

OB

Condicionament físic del ballarí-intèrpret

3

Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i de eines creació

OB

Composició II (COR)

6

OB

Interpretació II

3

OB

Improvisació II

3

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Anàlisi i pràctica del repertori

6

OB

Notació del moviment I

3

OB

Taller de repertori I

3

Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa

OB

Anàlisi musical aplicat a la dansa

3

OB

Pràctica rítmica i llenguatges sonors II

3

Escenificació i dramatúrgia

OB

Espai escènic I

3

Pràctiques internes

OB

Taller de creació coreogràfica i d’interpretació

6

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Teoria de l’actuació

3

FB

Història de l’art modern i contemporani

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa III

6

OB

Tècniques de dansa en parella

3

Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i eines de creació

OB

Composició III

6

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Anàlisi del repertori

3

Escenificació i dramatúrgia

OB

Il·luminació I

3

OB

Dramatúrgia de la dansa I

3

Tecnologies aplicades a la dansa

OB

Infografia

3

Organització, gestió i elaboració de projectes artístics

OB

Disseny, producció i gestió de projectes

3

Pràctiques externes

OB

Taller d’escenificació coreogràfica

6

OB

Pràctica del repertori II

3

Optatives

OP

Optatives

15

Total crèdits

60

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Teoria de la dansa

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa IV

6

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Taller de repertori II

3

Escenificació i dramatúrgia

OB

Escenificació coreogràfica

3

Tecnologies aplicades a la dansa

OB

Video-dansa

3

Organització, gestió i elaboració de projectes artístics

OB

Organització i gestió aplicada

6

Treball final

OB

Treball final

12

Pràctiques externes

OB

Ajudantia a la direcció coreogràfica

3

Optatives

OP

Optatives

21

Total crèdits

60

 

Especialitat de Pedagogia de la Dansa

 

Primer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Història de la dansa

6

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa I

9

OB

Fonaments del moviment

2

Ciències de la salut aplicades a la dansa

OB

Anatomia descriptiva

3

OB

Fisiologia

3

Eines de creació

OB

Composició I

6

OB

Interpretació I

6

OB

Improvisació I

5

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Pràctica del repertori I

3

OB

Cultura coreogràfica i musical

5

Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa

OB

Pràctica rítmica i llenguatges sonors I

6

Pràctiques internes

OB

Taller I

6

Total crèdits

60

 

Segon curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Història de la dansa moderna i contemporània

3

FB

Història de la dansa a Espanya

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa II

9

Ciències de la salut aplicades a la dansa

OB

Dansa i salut

3

OB

Educació cinesiològica i entrenament corporal

3

Psicopedagogia de la dansa

OB

Psicologia del desenvolupament

3

OB

La dansa en el sistema educatiu i la seva concreció en els centres

3

Didàctica i metodologies per a l’ensenyament de la dansa

OB

Didàctica general de la dansa

3

OB

Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa

6

Eines de creació

OB

Composició II (PED)

3

OB

Improvisació II

3

OB

Interpretació II

3

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Anàlisi i pràctica del repertori

6

OB

Notació del moviment I

3

Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa

OB

Anàlisi musical aplicat a la dansa

3

OB

Pràctica rítmica i llenguatges sonors II

3

Total crèdits

60

 

Tercer curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Història de l’art modern i contemporani

3

FB

Teoria de l’actuació

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa III

6

Psicopedagogia de la dansa

OB

Psicopedagogia de la dansa

3

OB

Pedagogies del segle XX

3

Didàctica i metodologies per a l’ensenyament de la dansa

OB

Didàctica específica de la dansa   (1)

6

Anàlisi i pràctica de les obres coreogràfiques i del repertori

OB

Anàlisi del repertori

3

Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa

OB

Didàctica del moviment a través de la música I

3

Organització, gestió i elaboració de projectes educatius

OB

Organització, gestió i elaboració de projectes pedagògics

3

OB

Desplegament curricular, planificació i avaluació

3

OB

Fonaments en la metodologia de la investigació educativa

3

Pràctiques externes OB

Assistència pedagògica

3

Pràctica del repertori II

3

Optatives

OP

Optatives

15

Total crèdits

60

 

(1) A escollir entre Didàctica específica de la dansa clàssica, contemporània o espanyola

 

Quart curs

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Història de la dansa i humanitats

FB

Teoria de la dansa

3

Tècniques de dansa i moviment

OB

Tècniques de dansa IV

6

Psicopedagogia de la dansa

OB

Acció tutorial. Models d’interacció i comunicació a l’aula

3

Didàctica i metodologies per a l’ensenyament de la dansa

OB

Didàctica específica de la Dansa II

6

OB

Seminaris temàtics I

3

Organització, gestió i elaboració de projectes educatius

OB

Dansa i educació

3

Treball final

OB

Treball final

9

Pràctiques externes

OB

Pràcticum

6

Optatives

OP

Optatives

21

Total crèdits

60

 

Assignatures optatives

 

Especialitat de Coreografia i Interpretació

 

Itinerari de Coreografia

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Conducció d’assajos

3

OP

Dramatúrgia de la dansa II

3

OP

Espai escènic II

3

OP

Il·luminació II

3

OP

Recursos audiovisuals

3

OP

Tecnologia aplicada a la creació musical

3

 

Itinerari d’interpretació

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Altres tècniques de dansa

3

OP

Interpretació III

3

OP

Pràctica interpretativa I

3

OP

Pràctica interpretativa II

3

OP

Tècnica opcional de dansa A

3

OP

Tècnica opcional de dansa B

3

OP

Veu i text en la interpretació dels ballarins

3

 Especialitat de Pedagogia

 

Itinerari de Docència: Pedagogia de la dansa clàssica

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Didàctica del moviment a través de la música II

3

OP

Pas a dos

3

OP

Seminaris temàtics II

3

OP

Treball de puntes i tècnica per a nois I

3

OP

Treball de puntes i tècnica per a nois II

3

 

Itinerari de Docència: Pedagogia de la dansa contemporània

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Educació en el moviment per a nens I

3

OP

Educació en el moviment per a nens II

3

OP

Metodologies i tècniques per a l’ensenyament de la improvisació i la composició

3

OP

Seminaris temàtics II

3

OP

Treball en parella

3

 

Itinerari de Docència: Pedagogia de la dansa espanyola

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Estils de la dansa espanyola

3

OP

Metodologies de la dansa espanyola

3

OP

Pràctica i tècnica de la dansa espanyola

3

OP

Seminaris temàtics II

3

 

Optatives comunes a tots els itineraris

 

Matèria

Tipus

Assignatures

Crèdits

Optatives

OP

Acrobàcia

3

OP

Body weather

3

OP

Crítica

3

OP

Dansa aplicada

3

OP

Dansa de caràcter

3

OP

Educació musical aplicada al moviment

3

OP

Educació somàtica

3

OP

Estètica

3

OP

Figurinisme

3

OP

Flamenco

3

OP

Improvisació III

3

OP

Laboratori de creació

3

OP

Llengua estrangera I

3

OP

Llengua estrangera II

3

OP

Mirades sobre la dansa

3

OP

Notació del moviment II

3

OP

Opcions coreogràfiques

3

OP

Performance studies

3

OP

Pràctiques externes

3

OP

Sistemes d’investigació

3

OP

Teatre dansa

3

OP

Teatre musical

3

OP

Teatre visual

3

OP

Teoria dramàtica

3

OP

Treball de terra

3

 

 

Amunt