Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/06/2014

  • Número del document ENS/1510/2014

  • Número de control 14181016

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14181016-2014

Dades del DOGC
  • Número 6655

  • Data 02/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1510/2014, d'11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol superior.


L’article 6.2 del Decret 85/2014 de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, disposa que la Direcció General competent del Departament d’Ensenyament, per als centres de titularitat de la Generalitat, ha d’establir els criteris de permanència i els centres han d’establir i fer públiques les instruccions de matrícula i de permanència, el nombre mínim de crèdits a superar durant el curs, tant per a la matrícula a temps complet com per a la matrícula a temps parcial.

Així mateix, l’art. 5.2 d’aquest decret preveu que els ensenyaments artístics superiors es poden cursar a temps complet o a temps parcial.

En conseqüència, escau establir els criteris de permanència en relació amb les diferents modalitats.

 

Resolc:

 

-1 Establir els criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol Superior, que consten a l’annex, per als centres de titularitat de la Generalitat i per a l'Escola Superior de Música de Catalunya.

 

-2 Deixar sense efecte la Resolució EDU/2536/2010, de 20 de juliol, per la qual s’estableixen, amb caràcter transitori, les instruccions relatives a la permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau (DOGC núm. 5680, de 28.7.2010).

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de juny de 2014

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

 

-1 Còmput de crèdits

L’haver acadèmic que representa el compliment dels objectius previstos en els plans d’estudi es mesura en crèdits europeus: Sistema Europeu de Transferència i d’Acumulació de Crèdits (ECTS). També es tenen en compte a efectes de permanència els crèdits obtinguts per reconeixement així com els obtinguts per validació. Els crèdits obtinguts per transferència no computen a efectes de permanència.

 

-2 Modalitats de dedicació

Les modalitats de dedicació són:

a) Modalitat a temps complet.

b) Modalitat a temps parcial.

 

-3 Matrícula

3.1 A la modalitat de dedicació a temps complet, l’estudiant s’ha de matricular:

a) En el primer curs, de la totalitat dels 60 crèdits.

b) En la resta de cursos d’un mínim de 41 crèdits i d’un màxim de 72 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic, dels quals només 60 poden ser d’assignatures de les quals no s’hagi matriculat amb anterioritat.

3.2 A la modalitat a temps parcial, l’estudiant s’ha de matricular:

a) En el primer curs, d’un mínim de 24 crèdits i d’un màxim de 40.

b) En la resta de cursos d’un mínim de 24 crèdits i d’un màxim de 40 entre els dos semestres del curs acadèmic.

3.3 La matrícula s’ha de fer tenint en compte les matèries que s’hagin fixat com a preceptives en cada pla d’estudis.

 

-4 Oferta de places segons modalitat de dedicació

4.1 Els centres poden oferir, fins a un màxim 10 per 100 de les places a temps parcial en el primer curs i fins a un màxim del 20 per 100 en els cursos restants.

4.2 Aquests percentatges corresponen al conjunt de places que s’ofereixen cada curs; els centres distribueixen lliurement aquests percentatges entre els àmbits, especialitats, itineraris o modalitats d’estudis que ofereixen.

El nombre de places es farà públic abans de l’inici del procés de matriculació anual.

 

-5 Canvi de modalitat de dedicació

L’estudiant pot canviar de modalitat de dedicació com a màxim dues vegades al llarg dels estudis.

Per passar d’una modalitat a l’altra, l’estudiant ho ha de sol·licitar, amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici del procés de matriculació anual, mitjançant una instància dirigida al director/directora del centre que autoritza el canvi si ha places vacants o el denega en cas contrari.

Tenen prioritat en el canvi de modalitat de dedicació els estudiants que tinguin una mitjana d’expedient acadèmic més alta; en tot cas la direcció del centre ha de valorar les circumstàncies excepcionals i sobrevingudes que motivin la sol·licitud.

Per al segon canvi de modalitat de dedicació cal que l’estudiant hagi superat com a mínim un 80% dels crèdits matriculats fins al moment de la sol·licitud.

 

-6 Convocatòries

6.1 Els ensenyaments artístics conduents a títol Superior tenen una única convocatòria per a cada període de tancament d’avaluacions continuades. En casos excepcionals la direcció del centre pot autoritzar una segona convocatòria en el mateix semestre en el qual s’ha fet el tancament de l’avaluació.

6.2 Els estudiants disposen, en general, d’un màxim de quatre convocatòries per a superar cada assignatura. L’esgotament de les quatre convocatòries sense superar l’assignatura comporta la impossibilitat de continuar els estudis en el mateix centre. Per a la darrera convocatòria, l’estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal nomenat pel director/directora del centre. Als estudiants que hagin fet un trasllat de centre, no se’ls compten les convocatòries no superades en el centre d’origen.

6.3 El director/directora del centre pot autoritzar, a petició de l’estudiant, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l’estudiant), una convocatòria extraordinària.

6.4 A efectes d’establir els crèdits necessaris per escollir la modalitat de matrícula de l’alumnat, les assignatures consten com a matriculades i pendents de qualificació fins que hagi finalitzat la primera convocatòria i, si és el cas, fins que hagi finalitzat la segona convocatòria a què es refereix l’apartat 6.1.

6.5 El treball de fi de grau s’avalua dins del termini previst amb caràcter general. En cas que el treball de fi de grau s’avaluï fora del termini previst amb caràcter general, s’ha d’incloure en l’acta immediatament següent.

 

-7 Anul·lació de convocatòria

7.1 L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria d’assignatura dintre del termini establert pel centre i, en qualsevol cas, abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la impartició de l’assignatura. La secretaria acadèmica del centre la concedeix sempre que la sol·licitud s’hagi presentat en el termini establert.

L’estudiant pot presentar una sol·licitud d’anul·lació fora del termini establert, només per causes de força major degudament justificades. El director/directora del centre ha de resoldre sobre la concessió d’aquesta anul·lació.

7.2 L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de l’aplicació dels recàrrecs per matrícules successives en la mateixa assignatura.

7.3 L’anul·lació de convocatòria no exclou l’aplicació dels criteris de permanència global en els estudis.

 

-8 Criteris i estructura de permanència

8.1 Els estudiants a temps complet disposen d’un màxim de 6 anys per a completar els estudis superiors, inclòs el treball de fi de grau.

8.2 Els estudiants a temps parcial disposen d’un màxim de 9 anys per a completar els seus estudis superiors, inclòs el treball de fi de grau.

8.3 El nombre màxim d’anys per a completar els estudis superiors dels alumnes que alternin la matrícula a temps complet i la matrícula a temps parcial és:

a) 3 cursos a matrícula completa i 1 a parcial: 7 anys.

b) 2 cursos a matrícula completa i 2 a parcial: 8 anys.

c) 1 curs a matrícula completa i 3 a parcial: 9 anys.

8.4 L’estudiant que per causes greus i excepcionals degudament justificades no aconsegueixi superar els seus estudis de grau en el temps determinat, pot sol·licitar al Departament d’Ensenyament l’autorització per a matricular-se un any més.

8.5 Per regla general, no és una condició necessària haver superat un curs per accedir als cursos superiors. No obstant això, si es creu convenient per a algun ensenyament, en el pla d’estudis es pot fixar un nombre mínim de crèdits superior als que s’estableixen en els apartats següents per a accedir a un curs superior, quan en aquest curs s’iniciï l’especialitat.

 

-9. Crèdits mínims a superar

9.1 Per al primer any

Per a poder continuar els estudis, l’estudiant ha de superar un mínim de 24 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic en la modalitat de temps complet i 12 en la modalitat de temps parcial.

L’estudiant que no superi aquest mínim de crèdits causa baixa i no pot continuar els seus estudis en el mateix centre, llevat que hagin concorregut causes greus i excepcionals degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l’estudiant). En aquest cas, l’alumne podrà sol·licitar per una sola vegada a la direcció del centre la continuació dels seus estudis.

9.2 A partir del primer any

En totes les modalitats cal superar un mínim de 40 crèdits del primer curs per poder-se matricular de crèdits de cursos superiors. En tot cas l’estudiant s’ha de matricular de tots els crèdits no superats el primer any, d’acord amb l’apartat 3.

En acabar el segon any, en la modalitat de temps complet, o del tercer any, en la de temps parcial, l’estudiant ha d’haver superat la totalitat dels 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la titulació. Només en el supòsit que li restin per superar un màxim de 12 crèdits d’aquests 60 crèdits inicials, es pot formalitzar, amb caràcter extraordinari, una matrícula més, sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència. Si no els supera, no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre.

9.3 A la resta de cursos

9.3.1 A la resta de cursos l’estudiant s’ha de continuar matriculant sempre de les assignatures no superades prèviament.

Excepcionalment, una sola vegada per curs i amb la sol·licitud prèvia acceptada per la direcció del centre es pot ajornar un any la matrícula de tan sols una assignatura obligatòria no superada, amb l’obligació de tornar-s’hi a matricular l’any següent.

9.3.2 L’estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. L’estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre.

En casos greus i excepcionals degudament justificats la direcció del centre pot autoritzar, després d’escoltar l’equip directiu i sens prejudici de la capacitat decisòria de la institució titular del centre, que l’estudiant continuï els estudis durant dos semestres més, només en aquells casos en què tingui la possibilitat d’assolir els crèdits corresponents en aquest període addicional, sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència.

9.4 Criteris específics per al treball final.

L’estudiant es pot matricular al treball final de grau si ha superat la resta d’assignatures, o bé si al mateix temps es matricula de la totalitat de les assignatures que li resten per a finalitzar els estudis.

 

-10 Incompatibilitat

L’alumnat matriculat en un curs acadèmic no es pot presentar a la prova d’accés, durant el mateix any, per accedir al mateix ensenyament.

 

-11 Abandonament de l’ensenyament

Un cop transcorregut un any acadèmic sense que l’estudiant s’hagi matriculat en l’ensenyament, s’entén que l’abandona. Per tornar-s’hi a matricular ha de fer la sol·licitud oportuna al centre corresponent, que hi accedirà sempre que hi hagi places disponibles, i sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència.

 

-12 Règim general

12.1 En general, a efectes de permanència, es computen tots els semestres des del moment de la primera matrícula. En cas d’anul·lació per circumstàncies greus i excepcionals, no es computaran, a efectes del règim de permanència, les assignatures d’un sol semestre.

12.2Els crèdits reconeguts i els validats:

a) Són computables pel que fa al mínim de crèdits a superar per curs.

b) Són computables pel que fa al mínim de crèdits necessaris per a matricular-se, però no pel que fa al màxim.

 

-13 Alumnat amb necessitats especials

El Departament d’Ensenyament ha de promoure l’efectiva adequació de la normativa de permanència i matrícula a les necessitats de l’alumnat amb necessitats especials, mitjançant la valoració de cada cas concret i l’adopció de mesures específiques adequades.

 

-14 Situacions no previstes

Correspon al Departament d’Ensenyament resoldre, a sol·licitud del centre, les situacions no previstes en aquestes instruccions.

 

Amunt