Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/06/2014

  • Número del document ENS/1308/2014

  • Número de control 14157022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14157022-2014

Dades del DOGC
  • Número 6641

  • Data 11/06/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.


L’article 4 del Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància, classifica els crèdits lectius, a efectes d’impartició, en crèdits “A” que es poden impartir tant en forma presencial com a distància, i crèdits “B” que es poden impartir únicament de forma presencial i preveu, també, que s’ha d’especificar el tipus d’impartició “A” o “B” de cada cicle formatiu que s’ofereixi.

El Departament d’Ensenyament ha implantat ensenyaments de formació professional inicial a l’Institut Obert de Catalunya i ha autoritzat aquesta oferta formativa en centres privats, d’acord amb l’Ordre ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.

Així mateix, el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat, entre d’altres, la matrícula semipresencial com una mesura flexibilitzadora de l’oferta dels ensenyaments de formació professional inicial amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació, que s’ha desenvolupat mitjançant la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El desenvolupament dels ensenyaments no presencials està oferint resultats positius als efectes d’estendre la formació per tot el territori, facilitant l’accés a la formació a persones adultes sense limitacions horàries ni de desplaçament fomentant que hi hagi més persones formades i amb major qualificació a fi i efecte d’afavorir la seva inserció, reinserció o progressió laboral i la seva contractació o promoció per part de les empreses, tal com preveia el Decret.

Les possibilitats tecnològiques que progressivament s’han anat introduint en el camp de la formació no presencial faciliten cada cop més una formació personalitzada de qualitat i que permeti la qualificació que demanen els sectors professionals.

D’acord amb tot l’anterior

 

Resolc:

 

-1 Establir els crèdits o mòduls “A”: que es poden impartir tant de forma presencial com a distància, i els crèdits o mòduls “B”: que es poden impartir únicament de forma presencial, que consten a l’annex.

Així mateix, d’entre els mòduls A, s’indiquen també els crèdits i mòduls que inclouen pràctiques presencials dins de la seva durada.

 

-2 Per a la matrícula semipresencial, l’organització de crèdits i mòduls ha d’atendre a la personalització del model formatiu d’acord amb la normativa vigent.

 

-3 La formació en centres de treball s’ha de fer, en tot cas, de forma presencial.

 

-4 El pla docent o programació de cada mòdul, crèdit, unitat formativa o activitat pràctica presencial ha de concretar, com a mínim, els objectius i resultats d’aprenentatge, les activitats d’aprenentatge, metodologia de treball i els recursos i materials que s’utilitzen, les activitats d’avaluació continuada i el sistema d’avaluació i qualificació final.

 

-5 La programació, materials curriculars, recursos multimèdia, activitats d’aprenentatge, activitats d’avaluació continuada i activitats d’avaluació presencial han de garantir que l’alumne pot assolir els objectius dels mòduls, crèdits i unitats formatives aconseguint els resultats d’aprenentatge establerts a la normativa que fixa el currículum.

 

-6 Aquesta resolució és d’aplicació a partir del curs acadèmic 2014-2015.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 de juny de 2014

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

 

Família professional: Activitats físiques i esportives

 

0101 CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

 

Crèdits A:

C01 El medi rural.

C06 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

C08 Primers auxilis.

C10 Dinàmica de grups.

C11 Formació i orientació laboral.

C13 Síntesi.

 

Crèdits A amb pràctiques presencials:

C07 Fonaments de l'activitat física: 10 hores.

C09 Activitats físiques per a persones amb discapacitats: 10 hores.

 

Crèdits B:

C02 Conducció de grups i activitats en el medi natural.

C03 Seguretat i supervivència en muntanya.

C04 Conducció de grups en bicicletes.

C05 Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

 

0151 CFGS Animació d’activitats físiques i esportives

 

Crèdits A:

C05 Fonaments biològics i bases del condicionament físic.

C06 Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

C07 Primers auxilis.

C09 Animació i dinàmica de grups.

C10 Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

C11 Activitats físiques per a persones amb discapacitat.

C12 Formació i orientació laboral.

C14 Síntesi.

 

Crèdits B:

C01 Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

C02 Activitats fisicoesportives individuals.

C03 Activitats fisicoesportives d'equip.

C04 Activitats fisicoesportives amb implements.

C08 Salvament aquàtic.

 

Família professional: administració i gestió

 

AG10 CFGM Gestió administrativa

 

Mòduls A:

MP01 Comunicació empresarial i atenció al client.

MP02 Operacions administratives de compravenda.

MP03 Operacions administratives de recursos humans.

MP04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

MP05 Tècnica comptable.

MP06 Tractament de la documentació comptable.

MP07 Tractament informàtic de la informació.

MP08 Operacions administratives de suport.

MP09 Anglès.

MP10 Empresa i administració.

MP11 Empresa a l'aula.

MP12 Formació i orientació laboral.

 

AGB0 CFGS Administració i finances

 

Mòduls A:

MP01 Comunicació i atenció al client.

MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

MP03 Procés integral de l'activitat comercial.

MP04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

MP05 Ofimàtica i procés de la informació.

MP06 Anglès.

MP07 Gestió de recursos humans.

MP08 Gestió financera.

MP09 Comptabilitat i fiscalitat.

MP10 Gestió logística i comercial.

MP11 Simulació empresarial.

MP12 Formació i orientació laboral.

MP13 Projecte d'administració i finances.

 

0251 CFGS Secretariat

 

Crèdits A:

C01 Gestió de la comunicació.

C02 Atenció al públic i protocol.

C03 Organització del servei i treballs de secretariat.

C04 Gestió de dades.

C05 Elaboració i presentació de documents i informació.

C06 Elements de dret.

C07 Llengua estrangera, anglès.

C08 Segona llengua estrangera, francès.

C09 Formació i orientació laboral.

C11 Síntesi.

 

Família professional: comerç i màrqueting

 

0601 CFGM Comerç

 

Crèdits A:

C01 Operacions d’emmagatzematge.

C02 Tècniques de marxandatge.

C04 Tècniques de venda.

C06 Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

C07 Aplicacions informàtiques de propòsit general.

C08 Llengua estrangera.

C09 Formació i orientació laboral.

C11 Síntesi.

 

Crèdits A amb pràctiques presencials:

C03 Aparadorisme i publicitat en el punt de venda: 10 hores.

C05 Activitats de venda: 10 hores.

 

0651 CFGS Gestió comercial i màrqueting

 

Crèdits A:

C01 Investigació comercial.

C02 Polítiques de màrqueting.

C03 Logística comercial.

C04 El marxandatge.

C05 Promoció del punt de venda.

C06 Gestió de la compravenda.

C07 Aplicacions informàtiques de propòsit general.

C08 Llengua estrangera, anglès.

C09 Formació i orientació laboral.

C11 Síntesi.

 

Família professional: electricitat i electrònica

 

EE10 CFGM Instal·lacions elèctriques automàtiques

 

Mòduls A:

MP09 Electrònica.

MP10 Electrotècnia.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Anglès tècnic.

MP14 Síntesi.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

MP01 Automatismes industrials: 20 hores.

MP02 Instal·lacions elèctriques interiors: 20 hores.

MP03 Instal·lacions de distribució: 10 hores.

MP04 Infrastructures comuns de telecomunicació en habitatges i edificis: 10 hores.

MP05 Instal·lacions domòtiques: 10 hores.

MP06 Instal·lacions solars fotovoltaiques: 10 hores.

MP07 Màquines elèctriques: 10 hores.

MP08 Instal·lacions elèctriques: 10 hores.

 

EED0 CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

 

Mòduls A:

MP01 Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.

MP02 Sistemes informàtics i xarxes locals.

MP06 Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.

MP07 Sistemes de telefonia fixa i mòbil.

MP08 Elements de sistemes de telecomunicacions.

MP10 Sistemes integrats i llar digital.

MP11 Fonaments de programació.

MP12 Formació i orientació laboral.

MP13 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP14 Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

M03 Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions: 20 hores.

M04 Sistemes de producció audiovisual: 10 hores

M05 Sistemes de radiocomunicacions: 10 hores.

M09 Xarxes telemàtiques: 20 hores.

 

Família professional: hoteleria i turisme

 

HTA0 CFGS Agències de viatge i gestió d’esdeveniments

 

Mòduls A:

MP01 Estructura del mercat turístic.

MP02 Destinacions turístiques.

MP03 Venda de serveis turístics.

MP04 Protocol i relacions públiques.

MP05 Recursos turístics.

MP06 Gestió de productes turístics.

MP07 Direcció d'entitats d'intermediació turística.

MP08 Màrqueting turístic.

MP09 Anglès.

MP10 Segona llengua estrangera.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Projecte d'agències de viatges i gestió d'esdeveniments.

 

Família professional: Imatge personal

 

IP10 CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

 

Mòduls A:

MP03 Cosmètica per a perruqueria.

MP09 Imatge corporal i hàbits saludables.

MP10 Màrqueting i venda en imatge personal.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Anglès tècnic.

MP14 Síntesi.

 

Mòduls B:

MP01 Pentinats i recollits.

MP02 Coloració capil·lar.

MP04 Tècniques de tallada del cabell.

MP05 Canvis de forma permanent del cabell.

MP06 Perruqueria i estilisme masculí.

MP07 Anàlisi capil·lar.

MP08 Estètica de mans i peus.

 

1802 CFGM Estètica personal decorativa

 

Crèdits A:

C03 Neteja, desinfecció i esterilització.

C06 Promoció i venda de productes i serveis en l’àmbit de l’estètica personal.

C07 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

C08 Anatomia i fisiologia humanes bàsiques.

C09 Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa.

C10 Formació i orientació laboral.

C12 Síntesi.

 

Crèdits B:

C01 Depilació mecànica i tècniques complementàries.

C02 Higiene facial i corporal.

C04 Maquillatge.

C05 Escultura d’ungles i estètica de mans i peus.

 

IPA0 CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

 

Mòduls A:

MP02 Disseny d'imatge integral.

MP03 Estilisme en vestuari i complements.

MP05 Protocol i organització d'esdeveniments.

MP06 Usos socials.

MP08 Habilitats comunicatives.

MP09 Imatge corporativa.

MP10 Direcció i comercialització.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

 

Mòduls B

MP01 Assessoria cosmètica.

MP04 Assessoria de perruqueria.

MP07 Assessoria estètica.

 

IPB0 CFGS Estètica integral i benestar

 

Mòduls A:

MP01 Aparatologia estètica.

MP07 Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal.

MP08 Dermoestètica.

MP09 Cosmètica aplicada a estètica i benestar.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Projecte d'estètica integral i benestar.

 

Mòduls B:

MP02 Estètica hidrotermal.

MP03 Depilació avançada.

MP04 Massatge estètic.

MP05 Drenatge estètic i tècniques per pressió.

MP06 Micropigmentació.

MP09 Cosmètica aplicada a estètica i benestar.

MP10 Tractaments estètics integrals.

 

Família professional: informàtica i comunicacions

 

ICD0 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

Mòduls A:

MP01 Muntatge i manteniment d’equips.

MP02 Sistemes operatius monolloc.

MP03 Aplicacions ofimàtiques.

MP04 Sistemes operatius en xarxa.

MP05 Xarxes locals.

MP06 Seguretat informàtica.

MP07 Serveis de xarxa.

MP08 Aplicacions web.

MP09 Formació i orientació laboral.

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11 Anglès.

MP12 Síntesi.

 

ICA0 CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

 

Mòduls A:

MP01 Implantació de sistemes operatius.

MP02 Gestió de bases de dades.

MP03 Programació bàsica.

MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

MP05 Fonaments de maquinari.

MP06 Administració de sistemes operatius.

MP07 Planificació i administració de xarxes.

MP08 Serveis de xarxa i Internet.

MP09 Implantació d’aplicacions web.

MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades.

MP11 Seguretat i alta disponibilitat.

MP12 Formació i orientació laboral.

MP13 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP14 Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

 

ICB0 CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Mòduls A:

MP01 Sistemes informàtics.

MP02 Bases de dades.

MP03 Programació.

MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.

MP05 Entorns de desenvolupament.

MP06 Accés a dades.

MP07 Desenvolupament d'interfícies.

MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils.

MP09 Programació de serveis i processos.

MP10 Sistemes de gestió empresarial.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

 

ICC0 CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

 

Mòduls A:

MP01: Sistemes informàtics.

MP02: Bases de dades.

MP03: Programació.

MP04: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.

MP05: Entorns de desenvolupament.

MP06: Desenvolupament web en entorn client.

MP07: Desenvolupament web en entorn servidor

MP08: Desplegament d’aplicacions web.

MP09: Disseny d’interfícies web.

MP10: Formació i orientació laboral.

MP11: Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web.

 

Família professional: instal·lació i manteniment

 

1954 CFGS Prevenció de riscos professionals

 

Crèdits A:

C01Gestió de la prevenció.

C02 Riscos derivats de les condicions de seguretat.

C03 Riscos físics ambientals.

C05 Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.

C06 Emergències.

C07 Relacions en l’àmbit de treball.

C08 Formació i orientació laboral.

C10 Síntesi.

 

Crèdits A amb pràctiques presencials

C04 Riscos químics i biològics ambientals: 5 hores.

 

Família professional: sanitat

 

1601 CFGM Cures auxiliars d'infermeria

 

Crèdits A:

C01 Operacions administratives i documentació sanitària.

C02 L'ésser humà davant la malaltia.

C05 Primers auxilis.

C06 Higiene del medi hospitalari i neteja de material.

C07 Recolzament psicològic al pacient/client.

C08 Educació per a la salut.

C10 Relacions en l’equip de treball.

C11 Formació i orientació laboral.

C13 Síntesi.

 

Crèdits A amb pràctiques presencials:

C03 Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment: 6 hores.

C04 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà: 25 hores.

C09 Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica: 12 hores.

 

SA30 CFGM Emergències sanitàries

 

Mòduls A:

MP02 Logística sanitària en emergències.

MP07 Suport psicològic en situació d'emergències.

MP08 Plans d'emergències i dispositius de risc.

MP09 Teleemegències.

MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsica.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Anglès tècnic.

MP14 Síntesi.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

MP1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle: 10 hores.

MP3 Dotació sanitària en emergències: 20 hores.

MP5 Atenció sanitària especial en situacions d'emergències: 20 hores.

 

Mòduls B:

MP4 Atenció sanitària inicial en situació d'emergències.

MP6 Evacuació i trasllat de pacients.

 

SA20 CFGM Farmàcia i parafarmàcia

 

Mòduls A:

MP06 Disposició i venda de productes.

MP08 Primers auxilis.

MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

MP10 Formació i orientació laboral.

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12 Anglès tècnic.

MP 13 Síntesi.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

MP01 Oficina de farmàcia: 10 hores

MP02 Dispensació de productes farmacèutics: 15 hores.

MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics: 15 hores.

MP05 Promoció de la salut: 10 hores.

 

Mòduls B:

MP04 Formulació magistral.

MP07 Operacions bàsiques de laboratori.

 

1651 CFGS Dietètica

 

Crèdits A:

C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.

C02 Alimentació equilibrada.

C03 Dietoteràpia.

C06 Educació sanitària i promoció de la salut.

C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

C08 Relacions en l'àmbit de treball.

C09 Formació i orientació laboral.

C11 Síntesi.

 

Crèdits B:

C04 Control alimentari

C05 Microbiologia i higiene alimentària

 

1658 CFGS Documentació sanitària

 

Crèdits A:

C01 Organització d'arxius clínics.

C02 Definició i tractament de documentació clínica.

C03 Codificació de dades clíniques i no clíniques.

C04 Validació i explotació de les bases de dades sanitàries.

C05 Aplicacions informàtiques generals.

C06 Anatomofisiologia i patologia bàsica.

C07 Relacions en l'àmbit de treball.

C08 Formació i orientació laboral.

C10 Síntesi.

 

1652 CFGS Higiene bucodental

 

Crèdits A:

C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental.

C04 Vigilància epidemiològica bucodental.

C05 Educació sanitària i promoció de la salut.

C06 Anatomofisiologia i patologia bàsica.

C07 Formació i orientació laboral.

C09 Síntesi.

 

Crèdits B:

C02 Exploració bucodental.

C03 Prevenció bucodental.

 

1660 CFGS Imatge per al diagnòstic

 

Crèdits A:

C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'imatge per al diagnòstic.

C02 Física de les radiacions i equips radiològics.

C05 La tomografia computada.

C06 La ressonància magnètica.

C07 Fonaments i tècniques d'exploració en medicina nuclear.

C08 Protecció radiològica.

C09 Anatomia a través de la imatge.

C10 Processament i tractament de la imatge radiològica.

C11 Anatomofisiologia i patologia bàsica.

C12 Formació i orientació laboral.

C14 Síntesi.

 

Crèdits B:

C03 Estudis radiològics convencionals.

C04 L’atenció al pacient/client.

 

1654 CFGS Laboratori de diagnòstic clínic

 

Crèdits A:

C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de laboratori de diagnòstic clínic.

C02 Obtenció, preparació i conservació de mostres biològiques humanes.

C06 Immunologia.

C08 Anatomofisiologia i patologia bàsica.

C09 Formació i orientació laboral.

C11 Síntesi.

 

Crèdits B:

C03 Tècniques instrumentals.

C04 Bioquímica clínica.

C05 Microbiologia.

C07 Fonaments i tècniques d'anàlisis hematològiques i citològiques.

 

SAA0 CFGS Pròtesis dentals

 

Mòduls A:

MP01 Laboratori de pròtesis dentals.

MP02 Disseny funcional de pròtesi.

MP09 Formació i orientació laboral.

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11 Projecte de pròtesis dentals.

 

Mòduls B:

MP03 Pròtesis completes.

MP04 Aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals.

MP05 Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa.

MP06 Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina i mixta.

MP07 Restauracions i recobriments estètics.

MP08 Pròtesi sobre implants.

 

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

 

SC10 CFGM Atenció a les persones en situació de dependència

 

Mòduls A:

MP01 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

MP03 Atenció higiènica.

MP04 Atenció i suport psicosocial.

MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

MP06 Teleassistència.

MP07 Suport domiciliari.

MP08 Suport en la comunicació.

MP09 Destreses socials.

MP10 Primers auxilis.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Anglès tècnic.

MP14 Síntesi.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

MP02 Atenció sanitària: 20 hores.

 

SCB0 CFGS Educació infantil

 

Mòduls A:

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.

MP02 Didàctica de l’educació infantil.

MP03 Autonomia personal i salut infantil.

MP04 El joc infantil i la seva metodologia.

MP05 Expressió i comunicació.

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu.

MP07 Desenvolupament socioafectiu.

MP08 Habilitats socials.

MP09 Primers auxilis.

MP10 Formació i orientació laboral.

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12 Projecte d’atenció a la infància.

 

SCC0 CFGS Integració social

 

Mòduls A:

MP01 Context de la intervenció social.

MP02 Metodologia de la intervenció social.

MP03 Promoció de l'autonomia personal.

MP04 Inserció sociolaboral.

MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

MP06 Atenció a unitats de convivència.

MP07 Suport a la intervenció educativa.

MP08 Mediació comunitària.

MP09 Habilitats socials.

MP10 Primers auxilis.

MP11 Formació i orientació laboral.

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP13 Projecte d’intervenció social.

 

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

 

TM10 CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

 

Mòduls A:

MP09 Formació i orientació laboral.

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11 Anglès tècnic.

MP12 Síntesi.

 

Mòduls B:

MP01 Motors

MP02 Sistemes auxiliars del motor.

MP03 Circuits de fluids, suspensió i direcció.

MP04 Sistemes de transmissió i frenada.

MP05 Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics.

MP06 Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

MP07 Sistemes de seguretat i confortabilitat.

MP08 Mecanitzat bàsic.

 

Amunt