Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/05/2014

  • Número del document ENS/1138/2014

  • Número de control 14143025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14143025-2014

Dades del DOGC
  • Número 6631

  • Data 27/05/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional.


D’acord amb l’Ordre ENS/105/2014, de 27 de març, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus + i de la convocatòria corresponent a l'any 2014, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus + a Catalunya, per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament, el desenvolupament de mesures de suport a la internacionalització, l’emprenedoria, la competitivitat i l’èxit escolar als centres educatius de Catalunya, és una prioritat pel Departament d’Ensenyament.

La mobilitat de l’alumnat, especialment en l’àmbit de la Unió Europea, comporta la cooperació acadèmica entre centres de diversos sistemes educatius que imparteixen ensenyaments equivalents.

El desenvolupament i la cada cop major durada de les accions de mobilitat i d'estades de l'alumnat en altres països, així com les recomanacions contingudes en els textos del nou programa europeu Erasmus+, aconsellen establir un procediment de reconeixement del contingut curricular cursat per l’alumnat durant aquestes estades, i establir-ne els efectes corresponents, facilitant així una pauta d’actuació per als centres i unes garanties per a l’alumnat.

El sistema ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) té per objectiu facilitar la transferència i el reconeixement de resultats d’aprenentatge que un alumne de formació professional hagi adquirit amb l’objectiu d’obtenir una titulació.

L’article 17.3 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, preveu que el Departament d’Ensenyament ha de fomentar la realització d'intercanvis i d'estades de l'alumnat en altres països i ha d'establir el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l'estranger en relació amb els cicles formatius.

El 18 de desembre de 2008 el Parlament Europeu va aprovar la recomanació de la implantació progressiva del sistema ECVET.

El 18 de juny de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Recomanació del parlament Europeu i del Consell relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET).

El reglament núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, en el seu apartat 26, recomana fer ús de les eines europees per a la transparència de les qualificacions i competències, entre elles el Sistema Europeu de Crèdit per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET).

Per tot l’exposat,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Establir el procediment de reconeixement acadèmic d’unitats de resultats d’aprenentatge, cursades i superades per alumnat dels centres públics i els centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny, i d’esports, en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional, organitzats o coordinats pel Departament d’Ensenyament, altres administracions o entitats, o pels propis centres educatius públics o privats.

 

-2 Centres i alumnat participant

2.1 La participació en programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica és d’oferta opcional per al centre educatiu i optativa per a l’alumnat.

2.2 Els centres que vulguin participar ho han de comunicar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb una antelació mínima d’un mes abans d’iniciar la formació objecte de reconeixement, i mitjançant el model que es publica a la web dels portals de centres.

2.3 L’alumnat participant ha d’estar matriculat en algun dels ensenyaments de formació professional, arts plàstiques i disseny o esportius en un centre d’origen de Catalunya i ha de cursar resultats d’aprenentatge en un centre o entitat d’acolliment estranger que imparteixi la formació per obtenir les unitats de resultats d’aprenentatge previstos, i que avalua els resultats obtinguts

 

-3 Definicions

A efectes d’aquesta resolució s’entén per:

a) Resultat d’aprenentatge: descriptor que expressa allò que l’alumne sap, compren i es capaç de fer en finalitzar el procés d’aprenentatge en el centre d’acolliment.

b) Unitat de resultats d’aprenentatge: agrupament de diversos resultats d’aprenentatge avaluable i certificable pel centre d’acolliment.

c) Reconeixement: trasllat a l’expedient de l’alumne dels resultats de l’avaluació efectuada al centre d’acolliment amb conversió, si cal, a l’escala 1 a 10.

 

-4 Criteris

4.1 La unitat de resultats d’aprenentatge susceptible de reconeixement ha d’incloure les especificacions següents:

a) Denominació de la unitat.

b) Durada horària de la unitat.

c) Denominació dels ensenyaments on es troba ubicada.

d) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació continguts en la unitat.

e) Metodologia pedagògica prevista o, si és el cas, metodologia en formació dual.

f) Activitats i instruments d’avaluació dels resultats d’aprenentatge.

g) Qualificació del resultat de l’avaluació de la unitat de resultats d’aprenentatge i conversió a l’escala 1 a 10.

4.2 La unitat de resultats d’aprenentatge cursada i superada en el centre d’acolliment s’ha de poder reconèixer preferiblement per tota una unitat de certificació mínima dels ensenyaments del centre d’origen. Aquestes són: la unitat formativa o el crèdit en els cicles formatius de formació professional, en els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny o en els cicles dels ensenyaments esportius.

També és possible el reconeixement d’una part d’una unitat de certificació mínima dels ensenyaments del centre d’origen.

4.3 Per al seu reconeixement les unitats de resultats d’aprenentatge han de complir simultàniament les tres condicions següents:

a) La durada en hores al centre d’acolliment ha de ser igual o superior al 70% de la durada horària de la formació equivalent en el centre d’origen.

b) Els resultats d’aprenentatge al centre d’acolliment han de ser similars a nivell competencial i els seus continguts han de cobrir com a mínim un 70%, dels establerts en la unitat formativa, o crèdit dels ensenyaments del centre d’origen.

c) Han de ser avaluats positivament pel centre d’acolliment.

4.4 En el cas d’avaluació positiva de resultats d’aprenentatge adquirits que no cobreixin el mínim un 70% però que es corresponguin a una part de la unitat de certificació mínima del centre d’origen, aquest ha d’establir els criteris de ponderació de la qualificació obtinguda per l’alumne al centre d’acolliment en relació amb la qualificació de la resta dels aprenentatges assolits en la unitat formativa o el crèdit, segons correspongui.

4.5 El centre d’origen, en el marc de l’autonomia pedagògica per completar el currículum i d’acord amb la normativa vigent, podrà crear o ampliar unitats formatives o crèdits per poder ser reconegudes a partir d’unitats de resultats d’aprenentatge cursades i superades en el centre d’acolliment.

 

-5 Marc de col·laboració

5.1 El centre d’origen i el centre d’acolliment han d’analitzar el grau de coincidència dels resultats d’aprenentatge i els continguts susceptibles de ser reconeguts.

En el cas que s’identifiquin unitats de resultats d’aprenentatge que compleixin els requisits establerts en els apartats 4.3 i 4.4, les persones titulars dels centres d’origen i d’acolliment han d’establir un Programa de col·laboració on s’ha d’especificar l’objecte de la cooperació acadèmica així com el Pla de formació, entre l’alumne, el centre d’origen de l’alumne, i el centre d’acolliment.

Pels centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, el Programa de col·laboració l’ha de signar el director o directora.

5.2 El centre ha de fer arribar a la Direcció General competent la proposta de Programa de col·laboració per a la seva revisió tècnica i posterior registre, un cop signat.

5.3 La Direcció General competent ha de donar suport i posar a disposició dels centres públics i privats models de referència de Programes de col·laboració i de Plans de formació.

a) El Programa de col·laboració ha de contenir, entre altres, els següents aspectes:

- Denominació i raó social dels centres d’origen i d’acolliment.

- Identificació completa de les persones signatàries del Programa, amb especificació de les atribucions per fer-ho.

- Menció a l’acceptació mútua de les garanties de qualitat respectives i de les metodologies generals del procés formatiu i d’avaluació.

- Acceptació mútua de les condicions de funcionament de l’associació.

- Denominació dels ensenyaments on s’ubica la o les unitats de resultats d’aprenentatge que seran objecte de la mobilitat, tant al centre d’acolliment com al d’origen.

- Denominació de les unitats de resultats d’aprenentatge que poden ser objecte de mobilitat.

- Característiques generals dels acords de formació a establir amb l’alumnat concret que participi en el procediment de reconeixement.

- Si és el cas, identificació d’altres actors o organismes competents que puguin participar en el procés de reconeixement, així com les seves funcions.

- Vigència del Programa, que mai no podrà ser indefinida, mecanismes de revisió, seguiment i renúncia.

- Aquelles altres que siguin valorades pel centre d’origen i acolliment.

b) El Pla de formació ha de contenir, com a mínim:

- Denominació i raó social dels centres d’acolliment i d’origen.

- Identificació completa de l’alumne.

- Identificació i dades de contacte de les persones tutores de referència del centre d’acolliment, del centre d’origen i, si fos el cas, de l’empresa on es dugui a terme la formació.

- Durada del període de mobilitat, tot indicant la data prevista d’inici i acabament de l’estada formativa en el centre d’acolliment.

- Horari que l’alumnat haurà de complir a la institució d’acolliment.

- Identificació de la unitat o unitats de resultats d’aprenentatge concretes pertanyents als estudis impartits al centre d’origen.

- Identificació dels ensenyaments professionals on s’ubica la unitat objecte de reconeixement en el centre d’origen.

- Identificació dels ensenyaments del país d’acolliment als quals pertanyen la o les unitats que es cursaran durant la mobilitat.

- El sistema i criteris d’avaluació dels resultats d’aprenentatge cursats per l’alumne en el centre d’acolliment i el criteri de qualificació.

- El model de certificat de notes o altre document oficial expedit pel centre d’acolliment cap a l’alumne on es reflectirà el resultat del procés d’avaluació.

- Escala de conversió de la qualificació obtinguda en el centre d’acolliment a l’escala 1 a 10 del centre d’origen.

- En cas que la unitat de resultats d’aprenentatge no es correspongui amb una unitat de certificació completa del centre d’origen, cal establir el pes relatiu que aquesta tindrà als efectes de la ponderació que s’esmenta en el punt 4.4.

- La metodologia pedagògica o, si és el cas, metodologia en formació dual.

- Condicions amb què realitzarà l’estada l’alumne (assegurança, altres).

- Requeriments del país o el centre d’acolliment per a la realització de l’experiència.

- Condicions, acadèmiques o altres, per a la realització de l’experiència de mobilitat.

 

-6 Compromisos

6.1 El centre d’acolliment:

a) Ha d’impartir la formació necessària, d’acord amb els procediments de garantia de qualitat que tingui establerts per aconseguir els resultats d’aprenentatge continguts en la unitat corresponent.

b) Ha d’avaluar els resultats d’aprenentatge assolits per l’alumne i qualificar la unitat de resultats d’aprenentatge, d’acord amb els seus procediments i criteris de qualitat, i expedir el certificat de notes o altre document oficial.

c) Ha d’informar l’alumnat dels resultats del procés d’avaluació, i tramet el document oficial al centre d’origen.

6.2 El centre d’origen:

a) Fa el seguiment de les activitats dutes a terme al centre d’acolliment i de l’adequació dels resultats.

b) Porta a terme el reconeixement.

El director del centre d’origen, porta a terme el reconeixement dels resultats d’aprenentatge assolits per l’alumne i els trasllada a l’expedient acadèmic, segons correspongui d’acord amb l’escala de conversió de la qualificació obtinguda en el centre d’acolliment, compresa en el Pla de formació i d’acord amb la resta de previsions de l’apartat 5.3 b).

 

-7 Aplicabilitat del reconeixement

El reconeixement és d’aplicació únicament a les unitats de resultats d’aprenentatge superades.

 

-8 Efectes del reconeixement

El reconeixement de les unitats de resultats d’aprenentatge implica que l’alumnat beneficiari no ha de cursar ni ser avaluat de nou dels continguts avaluats positivament pel centre d’acolliment.

 

-9 Altres supòsits

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldre els supòsits no previstos en aquesta resolució. A tal efecte els directors i directores dels centres han de trametre la sol·licitud corresponent.

 

-10 Xarxa de col·laboració

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial crearà una xarxa de col·laboració, formació i suport mutu amb tots els centres participants en els procediments de reconeixement.

 

-11 activitats d’innovació

Les activitats relacionades amb l’establiment de Plans de col·laboració amb entitats estrangeres realitzades en el marc d’aquesta resolució es consideren activitats d’innovació.

Tenen dret a aquesta certificació la persona coordinadora de les activitats i el professorat que realitza el seguiment de l’alumnat a fi i efecte de dur a terme el reconeixement dels aprenentatges.

 

-12 Tramesa d'informació

El director o la directora de cada centre docent d’origen trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el mes de juliol de cada any, i corresponent al curs finalitzat, el nombre dels reconeixements resolts amb la indicació de l’ensenyament i el nombre d’hores reconegudes, així com les dades del professorat que hagi participat en les activitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de maig de 2014

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Amunt