Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/03/2014

  • Número del document ECO/0789/2014

  • Número de control 14099016

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-14099016-2014

Dades del DOGC
  • Número 6602

  • Data 11/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/789/2014, de 13 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Economia i Coneixement durant l'exercici 2013.


Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els ens concedents publicaran al DOGC les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat, excepte les subvencions concedides que siguin de quantia inferior a 3.000,00 euros, que es publicaran per altres procediments, d’acord amb les seves característiques, quantia i número, que assegurin la publicitat dels beneficiaris de les mateixes.

En compliment d’aquests preceptes,


Resolc:


Donar publicitat a les subvencions d’import igual o superior a 3.000,00 euros concedides pel Departament d’Economia i Coneixement durant l’any 2013, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 13 de març de 2014


Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i ConeixementAnnex


Beneficiari: Societat Mercantil Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU.

Crèdit pressupostari: EC0201D/441865000/6720/0000.

Import: 533.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament dels costos subvencionables de l’any 2013.

Formalització: Conveni per a la transferència de 20 de novembre de 2013.


Beneficiari: Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA).

Crèdit pressupostari: EC0205D/448000100/5840/0000.

Import: 484.357,37 euros.

Finalitat de la subvenció: finançament de les despeses de funcionament corrents durant l’any 2013.

Formalització: Conveni per a la transferència de 22 d’octubre de 2013.


Beneficiari: Universitat Ramon Llull.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 300.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament del desenvolupament d’accions de foment de la recerca durant l’any 2013.

Formalització: Conveni de 10 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 199.502,73 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC0201D/448001400/6610/0000.

Import: 197.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament de les despeses corrents durant l’any 2013.

Formalització: Conveni per a la transferència d’11 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Ramon Llull.

Crèdit pressupostari: EC1101D/481000100/4220/0000.

Import: 171.510,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançament del màster universitari formació professorat educació secundària.

Formalització: Conveni de 17 de desembre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 133.226,71 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 96.800,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançar les despeses derivades pels costos auxiliars i pel cost de manteniment, conservació i funcionament del telescopi Fabra-ROA-Montsec a l’Observatori Astronòmic del Montsec i les instal·lacions que d’ell en depenen per a l’any 2013.

Formalització: Conveni de 5 de desembre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 88.247,09 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana Estiu (FUCE).

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 87.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançament de l’organització de l’edició anual de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent.

Formalització: Conveni de 19 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Associació Agrupació de Formació Permanent d’Aules per a la Gent Gran de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 81.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançament de l’organització i el manteniment de les aules d’extensió universitària per a la gent gran de Catalunya durant l’any 2013.

Formalització: Conveni de 6 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Privada Institut d’Arquitectura de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC0201D/481000100/6610/0000.

Import: 79.160,86 euros.

Finalitat de la subvenció: aportació extraordinària de la Generalitat a la fundació, durant l’any 2013.

Formalització: Resolució del secretari general de 27 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Institut Joan Lluís Vives.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 67.890,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament de les activitats de l’Institut Joan Lluís Vives durant l’any 2013.

Formalització: Conveni de 19 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 55.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: establir les condicions de finançament de diversos projectes a desenvolupar per l’ACUP durant l’any 2013.

Formalització: Conveni de 29 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Crèdit pressupostari: EC1103D/446708000/5710/0000.

Import: 53.902,84 euros.

Finalitat de la subvenció: finançar els Premis Nacionals de Recerca 2012.

Formalització: Conveni de 17 de desembre de 2013.

 

Beneficiari: Institut d’Estudis Financers.

Crèdit pressupostari: EC0211D/481000100/6710/0000.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: arrendament dels locals vinculats al Projecte d’educació financera a les escoles de Catalunya 2013.

Formalització: Resolució del secretari general de 16 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Privada Creafutur.

Crèdit pressupostari: EC0202D/481000100/6610/0000.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laboració en les despeses de funcionament corrents a l’any 2013.

Formalització: Conveni per a la transferència de 23 de setembre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del projecte “Personatges en joc 2013”.

Formalització: Conveni de 8 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/482000100/5710/0000.

Import: 37.400,00 euros.

Finalitat de la subvenció: fomentar l’activitat d’observació i recerca de l’Observatori Fabra en el camp de la meteorologia, la sismologia i l’astronomia durant l’any 2013.

Formalització: Resolució de 8 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC1101D/449000100/4220/0000.

Import: 30.157,68 euros.

Finalitat de la subvenció: atorgar un ajut a la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) per tal de facilitar el treball interuniversitari en l’àmbit de la formació, l’avaluació i l’acreditació en llengües.

Formalització: Conveni de 28 de juny de 2013.

 

Beneficiari: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1101D/482000100/4220/0000.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançar les despeses del Projecte formatiu de postgrau International Course on Management and Applied Techniques in Cartography.

Formalització: Resolució de 5 de desembre de 2013.

 

Beneficiari: Fundació Bosch i Gimpera.

Crèdit pressupostari: EC1102D/482000100/4220/0000.

Import: 29.050,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament dels programes a desenvolupar per Barcelona Centre Universitari (BCU) durant l’any 2013.

Formalització: Resolució de 29 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 23.209,48 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 22.669,33 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 21.127,06 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Crèdit pressupostari: EC1103D/449000100/5710/0000.

Import: 12.518,82 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 18 d’octubre de 2013.

 

Beneficiari: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC1103D/445857000/5710/0000.

Import: 11.109,87 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 21 de novembre de 2013.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Crèdit pressupostari: EC01D/449000200/1210/0000.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laboració en les despeses derivades de la vint-i-sisena edició del Màster en Hisenda Autonòmica i Local.

Formalització: Resolució del secretari general de 28 de juny de 2013.

 

Beneficiari: Institut d’Estudis Vallencs.

Crèdit pressupostari: EC1102D/482000100/4220/0000.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament de les activitats del Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de Barberà referents a l’organització del XIII Espai de l’Estudiant.

Formalització: Resolució de 13 de novembre de 2013.


Beneficiari: Centre de Visió per Computador.

Crèdit pressupostari: EC1103D/442844000/5710/0000.

Import: 5.995,00 euros.

Finalitat de la subvenció: contribuir al finançament del Programa de contractació d’investigadors Ramon y Cajal durant l’any 2012.

Formalització: Resolució de 21 de novembre de 2013.


Amunt