Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/02/2014

  • Número del document ENS/0075/2014

  • Número de control 14080020

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14080020-2014

Dades del DOGC
  • Número 6589

  • Data 25/03/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu.


Mitjançant el Decret 169/2002, d’11 de juny, es va establir l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport.

D’altra banda, el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s’aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, ha modificat l’estructura dels ensenyaments esportius de grau mitjà, en el sentit que els organitza en dos nivells, el cicle inicial i el cicle final, i cada nivell l’estructura en dos blocs, el comú i l’específic. El bloc específic inclou la formació en centres de treball.

Si bé aquesta nova estructura dels ensenyaments esportius es recull en els títols aprovats amb posterioritat al Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, tanmateix, els títols vigents aprovats en desplegament de l’anterior Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els conduents a l’obtenció de titulacions de tècnics esportius, s’aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, en mantenen l’organització en quatre blocs: el comú, l’específic, el complementari i el de formació pràctica.

Per tant coexisteixen diversos preus públics que graven les titulacions oficials de tècnic esportiu, en funció de la seva diferent organització, atenent a si han estat aprovats en desplegament del Reial decret de l’any 1997 o del més recent del 2007.

Per això, atès que és necessari crear nous preus públics tenint en compte la diversitat d’especialitats esportives, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,


Ordeno:


Article 1

Creació

Es creen els preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d’Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l’empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, que tot seguit s’indiquen:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc comú del cicle final de totes les especialitats esportives.

b) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, següents:

Instal·lacions aquàtiques i materials.

Metodologia de salvament i socorrisme.

Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme.

Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques.

c) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, següents:

Escola de salvament i socorrisme.

Preparació física del socorrista.

Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme.

Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme.

Espais aquàtics i materials.

Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals.


Article 2

Import

Es fixen, a partir del curs 2013-2014, els següents imports per als preus públics creats:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc comú del cicle final de totes les especialitats esportives: 17,00 euros.

b) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, següents:

Instal·lacions aquàtiques i materials; 23,00 euros.

Metodologia de salvament i socorrisme; 23,00 euros.

Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme; 23,00 euros.

Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques; 23,00 euros.

c) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, següents:

Escola de salvament i socorrisme; 18,00 euros.

Preparació física del socorrista; 18,00 euros.

Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme; 18,00 euros.

Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme; 18,00 euros.

Espais aquàtics i materials; 18,00 euros.

Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals; 18,00 euros.

 

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics que crea aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

 

Article 4

Bonificacions i exempcions

A l’alumnat que es matriculi en aquests ensenyaments se li apliquen, amb la justificació documental prèvia, les bonificacions i exempcions següents:

4.1 Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 % del preu públic.

4.2 Exempcions

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Article 5

Preus dels mòduls del bloc comú del cicle inicial i del mòdul de formació pràctica

Els preus dels mòduls del bloc comú del cicle inicial i del mòdul de formació pràctica de totes les especialitats esportives són els que estableix l’Ordre ENS/307/2012, de 3 d’octubre, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu.Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.


Barcelona, 27 de febrer de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Amunt