Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/02/2014

  • Número del document ENS/0261/2014

  • Número de control 14043029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14043029-2014

Dades del DOGC
  • Número 6562

  • Data 14/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/261/2014, de 4 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.


Mitjançant la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012, es varen organitzar diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida i possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Per tal d’aprofundir i avançar en les finalitats esmentades és convenient completar l’organització establerta d’acord amb l’experiència obtinguda.

Per tant,


Resolc:


-1 Modificar l’apartat 1 de la part dispositiva de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, al qual s’afegeix un darrer apartat amb el redactat següent:

“L’organització d’aquestes mesures flexibilitzadores i actuacions es concreta en un acord o conveni en els termes previstos en els corresponents annexos. Quan els acords o convenis es formalitzin amb les associacions empresarials, sectorials o professionals, o entitats interessades, els seus efectes són extensius a tots els seus representats o associats, en els termes que s’hi indiquin.”.


-2 Modificar l’annex 1 de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, al qual s’afegeixen els apartats 9 i 10 amb el redactat següent:

“9. Organització de l’assessorament de demanda

9.1 L’organització del servei d’assessorament a demanda es concreta en l’acord o conveni subscrit entre el Departament d’Ensenyament o la titularitat del centre educatiu, i l’empresa, entitat, o administració interessades en assessorar el seu personal.

9.2 Els convenis de col·laboració han d’identificar: les persones o col·lectius destinataris del servei; qui el prestarà i en quines condicions; la forma de gestió del preu del servei d’assessorament; les famílies professionals objecte del servei; i el procediment de sol·licitud del servei.

9.3 El servei d’assessorament es podrà prestar mitjançant les persones expertes designades vinculades a les empreses, entitats o administracions que hagin signat convenis de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament o amb la titularitat del centre educatiu.

Les persones expertes han de reunir els requisits següents:

a) Una experiència mínima de quatre anys en el sector professional.

b) Haver rebut una formació específica prèvia, organitzada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, que les capaciti per desenvolupar aquestes actuacions i que, també, compleixi els requisits per desenvolupar la fase d’assessorament en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.

9.4 En el cas que el servei d’assessorament el presti personal expert de les empreses, entitats o administracions, no serà d’aplicació el preu públic amb què pugui estar gravada aquesta prestació, aplicable als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

9.5 El centre o centres educatius afectats per aquests convenis o acords, són els responsables del servei d’assessorament i han de coordinar les actuacions d’assessorament que es realitzin en col·laboració amb les empreses, entitats, i administracions, per tal d’assegurar la qualitat global del procés. En funció de les característiques i volum del col·lectiu atès i dels calendaris acordats, els convenis poden preveure la compensació als centres educatius corresponents, per les tasques de coordinació del servei d’assessorament, d’acord amb el que s’especifiqui en el conveni.”.

“10 Comunicació

Els centres privats i els centres públics que no depenen del Departament d’Ensenyament, han de fer arribar una còpia del conveni a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, no més tard dels 15 dies posteriors a la signatura del mateix i abans de l’inici de les actuacions.”.


-3 Modificar l’apartat 10.2 de l’annex 5 de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, que queda redactat en els termes següents:

“10.2 L’acord o conveni ha de contenir com a mínim:

a) L’organització general del procés: el calendari general i les actuacions d’execució del reconeixement acadèmic que caldrà concloure abans del 31 de juliol (informació general, requisits, preus, inscripció, desenvolupament, reclamacions, recursos i revisió social).

b) Les persones o col•lectius destinataris del reconeixement acadèmic, i els requisits de participació.

c) La forma de participació de l’entitat signant en el procés i els seus compromisos.

d) Els cicles formatius amb el nombre de places per dur a terme el reconeixement acadèmic.

e) Si es preveu o no fer la revisió social de reconeixement acadèmic.”.


-4 Modificar l’apartat 10 de l’annex 6 de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial, que queda redactat en els següents termes:

“10 Contingut mínim del conveni o de l’acord de reconeixement acadèmic

El conveni o acord de col·laboració entre les empreses o entitats i els titulars dels centres educatius, per dur a terme el reconeixement acadèmic, ha de contenir, almenys, clàusules relatives a:

a) L’organització general del procés.

b) Les persones destinatàries del reconeixement acadèmic i els seus requisits de participació.

c) La responsabilitat de l’empresa o entitat pel que fa a l’adequació dels espais, instal·lacions i del personal formador; la retribució del personal formador i la compensació per les despeses de coordinació; i la tramitació de la informació corresponent a l’expedient acadèmic de cada alumne.

b) La forma de participació de l’empresa o entitat signant en el procés i el seus compromisos, especialment els referents a l’execució del projecte de reconeixement acadèmic d’acord amb la normativa que el regula i a facilitar la supervisió acadèmica per part de la persona coordinadora i, si és el cas, de la Inspecció d’Educació.

d) Les unitats formatives amb la indicació del crèdit o del mòdul professional a què correspon la formació a reconèixer.

e) Els objectius, continguts, durada i metodologia didàctica de la formació que es vol reconèixer.

f) Els criteris d’avaluació aplicables per l’empresa o entitat i els criteris d’execució de la prova de reconeixement aplicables pel centre educatiu.

g) La determinació del centre educatiu responsable de dur a terme el reconeixement acadèmic de la formació, i de l’emissió de la documentació acadèmica corresponent.

h) La compensació econòmica que l’empresa o entitat lliurarà al centre educatiu per les despeses generades per aquest servei.”.


Barcelona, 4 de febrer de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Amunt