Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/11/2013

  • Número del document JUS/2317/2013

  • Número de control 13310035

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-13310035-2013

Dades del DOGC
  • Número 6500

  • Data 13/11/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2317/2013, de 4 de novembre, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya.


Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, incoat arran de la sol·licitud de 14 de febrer de 2012, del qual resulta que en data 30 d’octubre de 2013 es va presentar la documentació prevista a l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació de l’article 5 dels Estatuts aprovada en l’Assemblea General Ordinària de data 25 d’octubre de 2012;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/1375/2011, de 30 de maig (DOGC núm. 5894, de 6.6.2011);

Vist que la modificació de l’article 5 dels Estatuts s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,


Resolc:


-1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’article 5 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 4 de novembre de 2013


P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats JurídiquesAnnex

Modificació de l’article 5 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya


Article 5

Àmbit i domicili

Tal com assenyala la Llei 2/2001, l’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, és Catalunya i la seva seu s’estableix inicialment al carrer Via Laietana, 39, 3a planta, 08003 de Barcelona, sens perjudici de posteriors trasllats per acord en Assemblea General Extraordinària, convocada especialment a tal efecte, o en Assemblea General Ordinària, en cas de trasllat dins la mateixa localitat.


Amunt