Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/10/2013

  • Número del document SLT/2162/2013

  • Número de control 13291029

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-13291029-2013

Dades del DOGC
  • Número 6485

  • Data 22/10/2013

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2162/2013, de 9 d’octubre, de cessament i nomenament de personal directiu del Servei Català de la Salut.


Atesa la entrada en vigor del Decret 9/2013, de 3 de gener, de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013);

Atès el que estableix la disposició transitòria primera del Decret 9/2013, de 3 de gener, que preveu l’adaptació dels nomenaments o la provisió dels llocs de comandament corresponents d’acord amb la nova estructura;

En compliment del que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l'article 35 de l’esmentat Decret 9/2013, de 3 de gener, de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, i a proposta del director del Servei Català de la Salut,

 

Resolc:

 

Les persones que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució cessen en els seus càrrecs directius actuals del Servei Català de la Salut amb efectes del dia 15 d’octubre i les que figuren a l’annex 2 són nomenades personal directiu de l’estructura central i territorial del Servei Català de la Salut, en els càrrecs que s’hi indiquen, amb efectes del dia 16 d’octubre de 2013.

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2013

 

Boi Ruiz i Garcia

Conseller de Salut

 

 

Annex 1

Cessaments

 

1. El senyor Miquel Argenter i Giralt cessa com a director de l’Àrea de Recursos.

 

2. La senyora Eva Sànchez i Busqués cessa com a directora de l’Àrea de Patrimoni i Inversions.

 

3. El senyor Joan Maria Roig i Grau cessa com a gerent d’Infraestructures de l’Àrea de Patrimoni i Inversions.

 

4. La senyora Marta Àlvarez i Daroca cessa com a gerent de la Gerència Econòmica i Sistemes d’Informació de l’Àrea de Recursos.

 

5. El senyor Antoni Gilabert i Perramon cessa com a gerent d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l’Àrea de Serveis i Qualitat.

 

6. La senyora Maria Jesús Labordena i Barceló cessa com a cap de la Divisió de Sistemes d’Informació de la Gerència Econòmica i de Sistemes d’Informació de l’Àrea de Recursos.

 

 

Annex 2

Nomenaments

 

1. Es nomena el senyor Miquel Argenter Giralt director de l’Àrea de Recursos Econòmics.

 

2. Es nomena la senyora Eva Sànchez i Busqués directora de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans.

 

3. Es nomena el senyor Alejandro Guarga i Rojas director de l’Àrea d’Atenció Sanitària.

 

4. Es nomena el senyor Joan Lluís Piqué i Sànchez gerent d’Atenció Ciutadana.

 

5. Es nomena la senyora Carme Esteve i Orti gerent de l’àmbit Barcelona Metropolitana de la Regió Sanitària Barcelona.

 

6. Es nomena el senyor Antoni Gilabert i Perramon gerent de Farmàcia i del Medicament de l’Àrea d’Atenció Sanitària.

 

7. Es nomena el senyor Joan Maria Roig i Grau gerent d’Entitats Participades de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans.

 

8. Es nomena la senyora Marta Àlvarez i Daroca gerent de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans.

 

9. Es nomena la senyora Maria Jesús Labordena i Barceló gerent de Sistemes d’Informació.

 

Amunt