Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 24/07/2013

 • Número del document ENS/0184/2013

 • Número de control 13214023

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-13214023-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6433

 • Data 06/08/2013

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/184/2013, de 24 de juliol, per la qual es fixa l’import del preu públic per la utilització del servei d’allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona a partir del curs escolar 2013-2014.


El Complex Educatiu de Tarragona acull cada curs escolar en règim de residència l’alumnat matriculat que resideix habitualment allunyat del Complex.

Mitjançant l’Ordre ENS/217/2012, de 16 de juliol, es va crear el preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona, i se'n va fixar l'import per al curs escolar 2012-2013.

Atès que és necessari actualitzar l’import del preu públic esmentat, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Centres Públics,


Ordeno:


Article 1

Import

L’import del preu públic a partir del curs escolar 2013-2014, per la utilització del servei d’allotjament prestat a la Residència del Complex Educatiu de Tarragona, s’estableix com s’indica segons les diverses modalitats d’allotjament:

Allotjament en pensió completa de dilluns a diumenge durant tot el curs acadèmic: 4.187,40 euros/curs.

Allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic: 3.223,50 euros/curs.

Allotjament en pensió completa d’ús esporàdic: 28,77 euros/dia.

Suplement per habitació individual: 315 euros/curs.


Article 2

Exigibilitat

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei.

Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

El pagament fraccionat es du a terme de la manera que s’hi indica, en funció de cada modalitat d’allotjament:

Allotjament en pensió completa de dilluns a diumenge durant tot el curs acadèmic:

16% de l’import en el moment de la formalització del contracte.

42% de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic.

42% de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic.

Allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic:

22% de l’import en el moment de la formalització del contracte.

39% de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic.

39% de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic.

Suplement per habitació individual:

35% de l’import durant el mes de setembre del curs acadèmic.

35% de l’import durant el mes d’octubre del curs acadèmic.

30% de l’import durant el mes de novembre del curs acadèmic.

Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d’estar al corrent de cadascun dels pagaments.


Article 3

Exempcions i bonificacions

3.1 Supòsits d’exempcions

Poden optar a les exempcions:

Persones membres de família nombrosa de categoria especial.

Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

3.2 Supòsits de bonificacions

Les persones membres de família nombrosa de categoria general, i les persones membres de família monoparental tenen una bonificació del 50%.

Les persones que es trobin entre els llindars de renda familiar que tot seguit s’indiquen, tenen una bonificació del 50% o del 33% del preu públic, d’acord amb el que s’hi estableix;

Nivell de renda familiar inferior a 5.500,00 euros, la bonificació és del 50%.

Nivell de renda familiar entre 5.500,00 i 8.000,00 euros, la bonificació és del 33%.

Als efectes d’aquestes bonificacions, es calcula la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici econòmic anterior al curs acadèmic, de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol tipus, i es divideix pel nombre de persones que la integren.

Són membres computables el pare i la mare, si escau el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior al curs acadèmic o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el/la cònjuge o, en el seu cas, la persona a la qual es trobi unida per anàloga relació. Així com els /les fills/filles, si escau.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant això, té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En els casos en què el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permetin l’esmentada independència. En cas contrari, s’entendrà no provada la independència.

3.3 Beneficiaris

3.3.1 Pot sol·licitar les exempcions i les bonificacions l’alumnat que compleixi tots els requisits següents:

Ser menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.

Cursar estudis de secundària postobligatòria en el Complex Educatiu de Tarragona o en els centres públics de la demarcació de Tarragona i no disposar al seu municipi de residència o a la seva comarca, de l’oferta dels estudis que sol·licita.

Estar preinscrit per aquell curs en algun dels centres del Complex Educatiu o en un centre públic de la demarcació propera al Complex, per als mateixos estudis que fa constar en la sol·licitud de bonificació de places de residència, d’acord amb les normes i els terminis establerts en la Resolució anual sobre preinscripció i matrícula d’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

No haver estat sancionat amb un expedient disciplinari.

3.3.2 L’alumnat repetidor no pot sol·licitar les exempcions i bonificacions previstes.

3.4 Reconeixement

La proposta de reconeixement de les exempcions i les bonificacions la fa la persona responsable de la Gerència del Complex Educatiu, en el moment en què la persona interessada n’acredita documentalment la situació.

El/la director/a dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Ensenyament, d’acord amb la documentació aportada, resol i notifica la resolució als interessats per mitjà de la persona responsable de la Gerència.


Contra les resolucions del/de la director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona relatives a la concessió o denegació de bonificacions es pot interposar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució esmentada, recurs d'alçada davant del director general de Centres Públics, d'acord amb el que disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Barcelona, 24 de juliol de 2013


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Amunt