Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/07/2013

  • Número del document JUS/1682/2013

  • Número de control 13211017

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-13211017-2013

Dades del DOGC
  • Número 6430

  • Data 01/08/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1682/2013, d’11 de juliol, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària.


En data 27 de maig de 2013 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

En compliment del que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària, que es transcriu com a annex a aquesta Resolució.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2013

 

Enric Colet

Secretari general

 

 

Annex

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària

 

Reunits

 

D’una banda, el senyor Enric Colet, secretari general del Departament de Justícia, que actua per delegació del conseller de Justícia en virtut de la Resolució JUS/498/2013, de 8 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 6334, de 13.3.2013).

 

I d’una altra, l’Excel·lentíssim Senyor Miquel Sàmper i Rodríguez, president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 

Ambdues parts, en la representació que assumeixen, es reconeixen capacitat legal suficient per atorgar el present Conveni i, amb aquesta finalitat,

 

Manifesten

 

-1 El Servei d’Orientació Jurídica proporciona gratuïtament una primera orientació jurídica als ciutadans que la sol·liciten, per canalitzar les seves pretensions i facilitar-los informació sobre la sol·licitud del reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta, tal com estableixen, de manera general, la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, i l’article 17 del Decret 252/1996, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.

 

-2 En el cas de persones internes en centres penitenciaris, la prestació del servei d’orientació jurídica s’ha d’ajustar a l’especialitat de les consultes quant a les matèries i al lloc de prestació del servei.

 

-3 La progressiva disminució de la població penitenciària que s’està experimentant des de l’any 2010, l’augment de les persones penades en situació de llibertat condicional i la necessitat d’adequar el cost del servei a la disponibilitat pressupostària, fan del tot necessària la revisió del contingut del servei, de les hores de prestació i de la seva distribució entre els diferents centres penitenciaris de Catalunya.

 

-4 La voluntat de les parts és continuar millorant la prestació del servei, amb la introducció dels canvis que s’han estimat necessaris en relació amb les previsions del Conveni signat entre ambdues institucions el 7 de setembre de 2011, prorrogat per l’Acord de 8 de maig de 2012, per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària.

 

De conformitat amb aquestes manifestacions, i amb l’objecte de fer possible la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària, les parts acorden subscriure el present Conveni amb els següents

 

 

Acords

 

Primer

Objecte del present Conveni

Aquest Conveni té per objecte regular el funcionament de la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària (en endavant, el servei), amb la determinació del seu contingut i abast i dels aspectes generals del seu funcionament.

 

Segon

Destinataris del servei

El servei es prestarà a tots els interns dels centres penitenciaris que el sol·licitin, excepte aquells que es troben en situació de règim obert.

 

Tercer

Contingut i abast materials del servei

El servei consistirà a proporcionar un primer consell orientador, no directiu i gratuït, sobre les qüestions de naturalesa jurídica que es plantegin respecte de les matèries que es detallen a continuació, així com informar de la possibilitat de recórrer a altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió. Les matèries objecte d’orientació són les següents:

a) En matèria penitenciària, la redacció d’escrits de queixa i/o recursos en via administrativa en relació amb les resolucions de l’Administració penitenciària. Resta exclosa, en tot cas, la presentació de recursos en via judicial, la qual correspondrà als lletrats que tinguin assignada la defensa en judici de l’interessat, excepte quan es tracti de recursos de reforma davant el jutge de vigilància penitenciària en què no sigui preceptiva la intervenció d’un lletrat.

b) L’orientació en matèria penal únicament per a consultes efectuades per víctimes d’un presumpte delicte que no tinguin advocat designat.

c) Una primera orientació jurídica en les següents matèries generals:

Civil.

Família.

Laboral.

Contenciós administratiu.

Mercantil.

Estrangeria.

d) Informar els interns dels requisits que exigeix la llei per gaudir i obtenir el dret a la justícia gratuïta, si hi tenen dret, amb la redacció de la sol·licitud procedent i la seva presentació al col·legi d’advocats territorialment competent.

No obstant el que disposa l’apartat a) del paràgraf anterior, queda exclosa de l’àmbit d’actuació del servei la tramitació en via administrativa de l’assumpte penitenciari que origini la consulta quan l’interessat tingui assignat un advocat particular, o bé quan tingui designat un advocat del torn d’ofici d’acord amb la normativa general d’assistència jurídica gratuïta, sens perjudici d’aquelles actuacions que, segons les circumstàncies del cas concret, siguin necessàries per evitar que l’interessat pugui patir indefensió. A aquests efectes, el centre penitenciari efectuarà les comprovacions necessàries per verificar l’absència d’advocat d’ofici o particular.

Així mateix, queden excloses de l’àmbit d’actuació del servei, en tot cas, la representació i defensa en judici dels interessos de l’intern, les quals correspondran al lletrat del torn d’ofici designat d’acord amb la normativa general sobre assistència jurídica gratuïta o bé, si escau, a l’advocat designat lliurement per l’intern.

Les funcions que assumeix el servei s’entendran sempre sense perjudici de les assignades per la normativa penitenciària als funcionaris del servei públic penitenciari.

 

Quart

Prestació del servei

El servei es prestarà durant un total de 40 hores setmanals als diversos centres penitenciaris de Catalunya, segons les previsions orientatives de l’annex, en l’horari que s’estableixi conjuntament entre la direcció de cada centre penitenciari i el coordinador designat pel Consell, atenent les necessitats dels interns, la disponibilitat dels advocats i el desenvolupament normal de les activitats de l’establiment penitenciari.

El Consell acordarà amb el Departament de Justícia les variacions o modificacions que s’estimin necessàries respecte a la determinació actual dels centres penitenciaris i el nombre d’hores setmanals de prestació del servei, en funció de la posada en funcionament de nous centres penitenciaris o el tancament d’alguns dels existents, així com en funció de les variacions en el nombre de la població de cada centre i la demanda del servei.

La direcció de l’establiment penitenciari autoritzarà l’entrada dels lletrats del servei, amb l’acreditació prèvia de la seva condició mitjançant un certificat expedit amb l’antelació suficient pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

La direcció del centre penitenciari facilitarà una dependència adequada per a la comunicació reservada de l’intern amb l’advocat del servei.

 

Cinquè

Requisits del personal que presti el servei

Els advocats que prestin el servei hauran d’acreditar el compliment general dels requisits de formació per prestar els serveis d’assistència jurídica gratuïta, així com l’especialització en aquesta matèria demostrada per la inscripció en els corresponents torns especialitzats, quan n’hi hagi en el corresponent col·legi d’advocats; la superació de cursos específics de formació, i l’experiència en la tramitació administrativa i judicial d’assumptes.

Per la seva banda, els lletrats, de conformitat amb el que disposen les seves normes deontològiques i el règim legal de referència, han de mantenir la confidencialitat i han de garantir la seguretat i la integritat de les dades que se’ls cedeixen sobre les persones usuàries del servei.

El Consell ha de garantir que els professionals que prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua que el ciutadà que hi accedeixi esculli d’entre les dues llengües oficials de Catalunya.

 

Sisè

Compromisos que assumeix el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

El servei serà atès pel nombre de lletrats que el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya designi d’entre aquells que s’hi inscriguin voluntàriament, que hauran de reunir els requisits a què es fa referència en l’acord cinquè a fi de garantir l’adequada especialització dels lletrats que hi accedeixin.

El Consell ha d’acordar amb el Departament de Justícia quins lletrats prestaran el servei, com també per quin període de temps. Qualsevol canvi o substitució dels lletrats encarregats de la prestació del servei haurà de ser comunicat amb antelació al Departament de Justícia i no es podrà fer efectiu sense la seva autorització prèvia.

Els lletrats encarregats de dur a terme les actuacions d’orientació jurídica establertes en aquest Conveni actuen per compte i sota la dependència del Consell i/o dels col·legis d’advocats corresponents, i el desenvolupament d’aquestes actuacions no dóna lloc a l’establiment de cap relació de caràcter laboral, administratiu, civil, mercantil ni de cap altra mena entre els lletrats i l’Administració de la Generalitat. Així mateix, aquesta Administració resta plenament exempta de les obligacions i responsabilitats que derivin de les relacions o vincles contractuals que el Consell o els col·legis d’advocats puguin contraure amb els lletrats amb motiu de l’execució de les actuacions previstes en aquest Conveni.

Els col·legis d’advocats i el Consell es comprometen a facilitar la formació específica complementària als lletrats que han de prestar el servei, els quals han de tenir els coneixements i l’experiència que acrediti la qualitat de prestació del servei en aquest àmbit penitenciari.

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya remetrà trimestralment al Departament de Justícia la relació certificada d’hores de servei setmanals prestades a cada centre, la llista de lletrats que han efectuat el servei, les matèries objecte d’assessorament, el nombre d’assumptes evacuats i el nombre de consultes que han iniciat una sol·licitud de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta.

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya designarà un coordinador que garantirà la correcta prestació del servei per als lletrats, centralitzarà la informació i les dades estadístiques, proposarà, si escau, l’adscripció d’un major nombre de lletrats i impartirà les normes necessàries per homogeneïtzar criteris, així com les que consideri oportunes i idònies per al seu bon funcionament.

 

Setè

Compromisos que assumeix el Departament de Justícia

La direcció del centre penitenciari vetllarà pel desenvolupament correcte del servei a l’interior del centre i facilitarà als lletrats la informació que requereixin, entre d’altres el full de situació penal processal, sempre que sigui necessària per a la seva funció assessora i la legislació penitenciària ho permeti.

El Departament de Justícia subvencionarà la prestació del servei mitjançant la compensació, per a l’any 2013, d’un mòdul de 33,93 euros per hora de servei prestat segons els termes de l’acord quart.

Les despeses de coordinació del servei es compensaran amb l’import equivalent a 7 hores setmanals de prestació del servei, sempre que es justifiquin oportunament.

L’import anual de la subvenció a percebre pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya serà el resultat de multiplicar les 40 hores setmanals de prestació del servei, previstes a l’acord quart, i les 7 hores setmanals previstes per a les tasques de coordinació pel total de 48 setmanes i pel mòdul de 33,93 euros.

L’import màxim de la subvenció previst per a la totalitat de l’exercici pressupostari, en relació amb la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària, ascendeix a la quantitat de 76.546,08 euros, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària adequada i suficient per atendre el crèdit.

D’aquest import, 65.145,60 euros corresponen a la prestació del servei en els centres penitenciaris de Catalunya, i 11.400,48 euros corresponen a la compensació de les despeses de coordinació.

Durant l’any 2013 aquest import es farà efectiu mitjançant lliuraments trimestrals a la bestreta. En cas de pròrroga del Conveni, l’import de la subvenció es lliurarà igualment a través de bestretes trimestrals, amb càrrec a la partida que s’habiliti anualment a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Els imports corresponents a les hores en què no es presti el servei seran regularitzats en el següent lliurament trimestral que s’efectuï.

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya farà constar expressament que el servei d’orientació jurídica penitenciària és un servei subvencionat pel Departament de Justícia, mitjançant l’ús del logotip del Departament o la indicació “servei prestat en col·laboració amb el Departament de Justícia” en tots els impresos que s’utilitzin i en els tríptics informatius de difusió o explicació del servei, com també a la pàgina web del Consell.

 

Vuitè

Seguiment

El seguiment d’aquest Conveni es farà mitjançant la Comissió de seguiment establerta a l’article 34 del Decret 252/1996, de creació de les comissions d’assistència jurídica, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors. Hi participaran també representants designats pel director general de Serveis Penitenciaris i el coordinador designat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

La Comissió farà la valoració conjunta del desenvolupament del Conveni, planificarà i supervisarà les accions que se’n derivin i resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.

Al si d’aquesta Comissió, també s’analitzaran les dades aportades trimestralment pel Consell sobre l’activitat realitzada a cadascun dels centres penitenciaris i les propostes que es considerin per garantir la qualitat de prestació del servei i la seva millora.

 

Novè

Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d’aquest Conveni de col·laboració es resoldran segons el que disposa l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Desè

Termini de vigència

Aquest Conveni tindrà vigència des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2013 i es podrà prorrogar de forma expressa per acord d’ambdues parts. Aquesta pròrroga estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària corresponent.

 

Onzè

Eficàcia

L’eficàcia d’aquest Conveni resta condicionada a l’existència de disponibilitat pressupostària adequada i suficient per atendre les despeses que se’n derivin.

 

Dotzè

Resolució

L’incompliment dels compromisos per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del present Conveni.

 

De conformitat amb el que s’ha disposat, en exercici de les facultats de què són titulars cadascun dels que signen i obligant així les seves respectives institucions, se subscriu aquest Conveni al lloc i la data indicats en aquest document.

 

Barcelona, 27 de maig de 2013

 

Enric Colet

Secretari general del Departament de Justícia

 

Miguel Sàmper i Rodríguez

President del Consell dels Il·lustres Colegis d'Advocats de Catalunya

 

Amunt