Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2013

  • Número del document ENS/1432/2013

  • Número de control 13182032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13182032-2013

Dades del DOGC
  • Número 6409

  • Data 03/07/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu article 55, estableix que es poden impartir en la modalitat d’educació no presencial els ensenyaments postobligatoris i, excepcionalment, ensenyaments obligatoris que, en determinades circumstàncies, estableixi el Departament d’Ensenyament.

L’article 84 de la mateixa llei determina que el Departament ha d’afavorir especialment la recerca i els projectes d’innovació amb relació a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement.

Per la seva banda, el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, en l’article 10.5 determina que quan l’oferta de matèries de modalitat d’un centre educatiu quedi limitada per raons organitzatives, el Departament d’Ensenyament ha de facilitar que l’alumnat pugui cursar alguna matèria mitjançant la modalitat d’educació a distància.

En els darrers cursos, mitjançant els documents per a l’organització i el funcionament dels centres educatius, el Departament d’Ensenyament ha facilitat indicacions en relació amb les matèries de modalitat o optatives de segon curs de batxillerat que els alumnes matriculats en centres ordinaris poden cursar en la modalitat a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). L’experiència acumulada ha permès constatar l’increment d’alumnes que cursen alguna matèria en aquesta modalitat no presencial.

A partir d’aquesta experiència positiva, i amb l’objectiu d’ampliar la seva aplicació i promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels alumnes matriculats en centres educatius, la possibilitat de cursar algunes matèries a través de l’educació a distància, tot ampliant l’oferta existent fins ara, a matèries de modalitat o optatives del primer curs de batxillerat, així com a les matèries optatives de quart curs d’educació secundària obligatòria, de segona llengua estrangera i d’informàtica.

D’acord amb això,

 

Resolc:

 

-1 Quan per raons organitzatives no es puguin oferir determinades matèries optatives o de modalitat de manera presencial, els centres educatius ordinaris d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat poden fer oferta d’aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Resolució.

 

-2 Els centres poden fer aquesta oferta:

En el quart curs de l’ESO per a les matèries optatives específiques d’informàtica i/o de segona llengua estrangera.

En els ensenyaments de batxillerat per a les matèries de modalitat i optatives que es detallen a l’annex, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs.

 

-3 Els continguts i objectius de les matèries cursades a distància són els establerts en la normativa d’ordenació dels ensenyaments d’ESO i de batxillerat.

 

-4 El centre ha d’informar l’alumnat i les famílies de les característiques d’aquesta formació i dels compromisos que comporta per al centre i per a l’alumnat.

 

-5 Per acollir-se a aquesta oferta formativa l’alumne, o els seus pares o tutors legals en el cas de ser menor d’edat, han de presentar una sol·licitud a la direcció del centre, normalment en el moment de formalitzar la matrícula al curs corresponent, fent servir el model que es pot trobar a l’apartat catàleg de models del portal de centre.

Així mateix, sempre que l’Institut Obert de Catalunya disposi de places suficients per cursar a distància la matèria sol·licitada es poden acceptar sol·licituds amb posterioritat al moment de la matrícula.

 

-6 La direcció del centre ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre l’evolució de l’alumne en cursos anteriors i de les matèries de modalitat o optatives que s’ofereixen en el centre, la conveniència que l’alumne cursi la matèria o matèries sol·licitades a través de l’educació a distància.

En el cas de disconformitat amb la petició rebuda, la direcció ha de donar resposta motivada a l’alumne i la seva família, amb indicació de les matèries optatives que ha de cursar de manera presencial en el centre.

 

-7 En el cas de conformitat amb la petició rebuda, la direcció del centre ha tramitar les sol·licituds a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) durant la primera quinzena de juliol, en funció del calendari de matriculació de cada curs.

Així mateix, no més tard del 15 de setembre de cada curs, el centre ha de confirmar les dades definitives a l’IOC.

En aquest darrer període es poden incorporar noves sol·licituds a l’IOC d’acord amb el que estableix l’apartat 5.

 

-8 En l’educació secundària obligatòria la inscripció d’un alumne en una matèria a distància sempre té caràcter gratuït.

En el batxillerat, quan aquests ensenyaments no estiguin sostinguts amb fons públics, el centre ordinari on estigui matriculat l’alumne haurà d’abonar el preu públic que el Departament d’Ensenyament determini a l’efecte.

 

-9 L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera periòdica, informació referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que l’alumne cursa a distància, per tal que el centre ordinari pugui incorporar-la als documents oficials d’avaluació.

El centre ordinari, a través del coordinador d’ESO, de batxillerat o de la persona de l’equip directiu que es designi, és el responsable de la gestió de les proves de les matèries de l’IOC que han d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per a la seva correcció.

Així mateix correspon al centre:

a) Assignar un professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat que cursi alguna matèria a distància. Aquest professor s’ha de coordinar periòdicament amb el professorat de l’IOC.

b) Posar a disposició de l’alumnat un espai del centre amb les condicions d’horari i equipament adequats perquè pugui cursar la matèria a distància.

c) Informar l’IOC si durant el curs es produeix un trasllat d’expedient de l’alumne per canvi a un altre centre ordinari, una baixa acadèmica o qualsevol altra circumstància que alteri la seva escolarització.

d) Informar l’IOC si un alumne de batxillerat, en el primer mes del curs, canvia una de les matèries de modalitat o optativa a distància per una de presencial.


-10 Seguiment

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha de fer el seguiment, amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació en exercici de les seves funcions, de l’aplicació d’aquesta Resolució i dels resultats assolits per l’alumnat que cursi matèries a través de l’educació a distància.


Barcelona, 27 de juny de 2013


Joan Mateo Andrés

Secretari de Polítiques EducativesAnnex

Matèries de modalitat i optatives de primer o segon curs de batxillerat que es poden cursar a través de l’Institut Obert de Catalunya


Matèries de modalitat - 1r batxillerat


Economia de l’empresa I

Anual

Grec I

Anual

Llatí I

Anual

Economia

Quadrimestral

Història del món contemporani

Quadrimestral

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Anual

Història de la música i de la dansa *

Anual

Literatura castellana *

Anual

Literatura catalana *

Anual

Literatura universal *

Quadrimestral

Biologia I

Anual

Ciències de la Terra i del medi ambient I

Anual

Dibuix tècnic I

Anual

Electrotècnia *

Anual

Física I

Anual

Matemàtiques I

Anual

Química I

Anual

Tecnologia industrial I

Anual

Dibuix artístic I

Anual

Cultura audiovisual *

Anual

Disseny *

Anual

Tècniques d'expressió graficoplàstica

Quadrimestral

Volum

Quadrimestral

Anàlisi musical I

Anual


*Aquestes matèries es poden cursar a primer o segon de batxillerat

Matèries de modalitat – 2n batxillerat


Economia de l’empresa II

Anual

Grec II

Anual

Llatí II

Anual

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Anual

Geografia

Anual

Història de l’art

Anual

Biologia II

Anual

Ciències de la Terra i del medi ambient II

Anual

Dibuix tècnic II

Anual

Física II

Anual

Matemàtiques II

Anual

Química II

Anual

Tecnologia industrial II

Anual

Dibuix artístic II

Anual

Anàlisi musical II

Anual


Matèries optatives


Segon idioma francès

Quadrimestral

Segon idioma alemany

Quadrimestral

Segon idioma italià

Quadrimestral

Segon idioma anglès

Quadrimestral

Psicologia i sociologia

Quadrimestral


* Les matèries optatives es poden cursar a primer o segon de batxillerat


Amunt