Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/05/2013

  • Número del document ENS/0080/2013

  • Número de control 13129033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13129033-2013

Dades del DOGC
  • Número 6374

  • Data 13/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior.


Els articles 54 a 58 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regulen els ensenyaments artístics superiors.

Els ensenyaments artístics superiors es poden impartir tant en centres de titularitat pública com en centres de titularitat privada i, en conseqüència, és necessari crear els preus públics corresponents.

Atès que el títol superior és equivalent al títol universitari de grau, l’import del preu pel concepte de matrícula s’incrementarà progressivament al llarg dels quatre cursos acadèmics següents per tal d’assolir l’analogia amb els preus universitaris. En el cas del màster l’analogia s’assolirà en el període de dos cursos.

L'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels que es refereixen a l'ensenyament universitari, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller/a competent per raó de la matèria.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Coneixement, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Crear els preus públics dels serveis docents del Departament d'Ensenyament que tot seguit s'indiquen, corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior:

1. Per la matrícula:

1.1 Per crèdit en els ensenyaments conduents al títol superior.

1.2 Per crèdit en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics.

2. Per la inscripció a la prova d'accés als ensenyaments.

3. Per diversos serveis de secretaria:

3.1 Per expedient acadèmic, per certificació acadèmica o per trasllat d'expedient acadèmic.

3.2 Per suplement europeu al títol.

3.3 Per modificacions i ampliacions parcials.

3.4 Per estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació de plans d'estudis.

3.5 Per estudis d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster en ensenyaments artístics o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster en ensenyaments artístics sense títol homologat.

 

Article 2

Es fixa el preu públic, a partir del curs acadèmic 2013-2014, en l'import que tot seguit s'indica per a cada servei docent:

1. Per la matrícula:

1.1 Per crèdit en els ensenyaments conduents al títol superior: 21,73 euros.

1.2 Per crèdit en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics: 35,00 euros.

2. Per la inscripció a la prova d'accés als ensenyaments: 65,10 euros.

3. Per diversos serveis de secretaria:

3.1 Per expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 23,50 euros.

3.2 Per suplement europeu al títol: 35,20 euros.

3.3 Per modificacions i ampliacions parcials: 29,30 euros.

3.4 Per estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació de plans d'estudis: 58,65 euros.

3.5 Per estudis d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster en ensenyaments artístics o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster en ensenyaments artístics sense títol homologat: 234,60 euros.

 

Article 3

Convalidació, reconeixement i validació de crèdits

1. Per a l’obtenció de la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre educatiu, els estudiants han d'abonar el 25% dels imports establerts als apartats 1.1 i 1.2 de l'article 2 d'aquesta Ordre.

2. No està subjecta a pagament la convalidació o el reconeixement de crèdits d'ensenyaments que s'extingeixen i se substitueixin pel nou pla d'estudis.

3. En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, ha d'abonar l'import íntegre sempre que el centre educatiu ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que el centre educatiu no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona el 25% del preu.

 

Article 4

Segones i successives matrícules de crèdits

Per a l'estudiant que es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,5 al preu inicial del crèdit.

Per la matrícula en el mateix crèdit per tercera vegada i següents, l'import del crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,8 al preu inicial del crèdit.

 

Article 5

Segons i successius ensenyaments artístics superiors

1. Per als estudiants que tinguin un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents, i vulguin iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors, l'import dels crèdits s'obté aplicant un coeficient d'1,4 als preus inicials dels crèdits.

2. Resten exempts del recàrrec previst a l'apartat anterior els estudiants que hagin superat els estudis conduents al títol superior i vulguin continuar els seus estudis en el màster en ensenyaments artístics.

 

Article 6

Matrícules d'honor i premi extraordinari

1. Els estudiants es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que, si s'escau, hagin estat qualificats amb matrícula d'honor en el curs acadèmic immediatament anterior.

2. Els estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.

3. Els estudiants amb matrícula d'honor en els cicles formatius de grau superior de la formació professional inicial, dels ensenyaments d'arts plàstiques i dels ensenyaments esportius, es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.

 

Article 7

Exempcions i bonificacions generals

1. Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

2. Exempcions

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

 

Article 8

Abast de les exempcions i bonificacions

1. Les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en els preus públics s'han de complir abans de la prestació del servei.

2. En cap cas no es poden aplicar als estudiants exempcions o bonificacions al pagament dels preus públics que es fixen en aquesta Ordre, tret de les que s'hi recullen expressament, així com qualsevol altra establerta a la normativa que els sigui aplicable.

3. En tots els casos s'ha de presentar la documentació oficial que ho acrediti.

 

Article 9

Exigibilitat i pagament

1. Els preus públics creats en aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

2. El preu públic en concepte de matrícula en tots els crèdits que integren un curs acadèmic complet es pot fraccionar a sol·licitud de l'alumne, en dos pagaments del 60 i del 40% de l’import. La segona fracció, corresponent al 40%, s’ha d’ingressar abans del 31 de desembre de l’any en què s’iniciï el curs corresponent.

3. El no-pagament del preu públic en concepte de matrícula o algun dels seus fraccionaments, en els terminis establerts pels centres, pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'alumne/a i, si escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

 

Disposició transitòria

Als ensenyaments artístics superiors de disseny, regulats pel Decret 227/2002, de 27 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments superiors de disseny i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 3719, de 13.9.2002), els és aplicable, fins a la seva extinció, l'Ordre EDU/262/2008, de 21 de maig, per la qual es crea el preu públic de diversos serveis docents del Departament d'Educació conduents a l'obtenció del títol de disseny de l'especialitat corresponent als ensenyaments de disseny (DOGC núm. 5142, de 30.5.2008).

 

Disposicions derogatòries

 

Primera

El dia 31 d’agost de 2013 quedarà derogada l’Ordre ENS/108/2011, de 30 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors de grau i de màster d'arts plàstiques i disseny adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior.

 

Segona

El dia 31 d'agost de 2016 quedarà derogada l'Ordre EDU/262/2008, de 21 de maig, per la qual es crea el preu públic de diversos serveis docents del Departament d'Educació conduents a l'obtenció del títol de disseny de l'especialitat corresponent als ensenyaments de disseny (DOGC núm. 5142, de 30.5.2008).


Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 2 de maig de 2013


Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament


Amunt