Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 07/02/2013

 • Número del document ENS/0254/2013

 • Número de control 13038102

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-13038102-2013

Dades del DOGC
 • Número 6318

 • Data 19/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 9202

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/254/2013, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014.


El procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, iniciat l’any 1999 amb la Declaració de Bolonya, va comportar a partir del curs acadèmic 2010-2011 l’adequació dels actuals plans d’estudi dels ensenyaments artístics superiors.

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés.

La prova específica d’accés es duu a terme amb l’antelació necessària per permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic.

Per aquest motiu, és necessari convocar les proves específiques d’accés d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, i els reials decrets 630, 631, 632, 633 i 635, tots ells de 14 de maig de 2010, pels quals es regulen, respectivament, els continguts bàsics dels ensenyaments artístics superiors en art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals, establerts a l’esmentada Llei d’educació.

D’altra banda, l’article 65.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’ordenació dels ensenyaments artístics ha de fomentar les connexions amb els altres ensenyaments artístics que s’hi relacionen. Per aquest motiu, i atès que les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors disposen de diversos elements comuns, escau establir-ne una regulació i una gestió que aporti coherència i optimitzi l’activitat dels centres i de l’Administració educativa.

En aquest sentit, es fa una única convocatòria que inclou les proves específiques d’accés als diferents ensenyaments artístics superiors, i la prova que han de realitzar les persones que hi volen accedir sense reunir el requisit acadèmic.

Per tot això,

Resolc:

—1 Aprovar les bases generals que regeixen les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny, en els centres de titularitat pública i en els de titularitat privada, que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aprovar les bases específiques que regeixen les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny, en els centres de titularitat pública i en els de titularitat privada, que contenen els objectius, continguts i criteris d’avaluació, i de les quals es dóna publicitat al web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament, als taulers d’anuncis dels seus serveis territorials i al del Consorci d’Educació de Barcelona.

—3 En els mateixos llocs previstos al punt anterior es dóna publicitat dels documents que s’especifiquen a continuació i dels centres examinadors:

Sol·licituds d’inscripció a les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny (informació mínima).

Model de certificat acreditatiu de la superació de la prova per a l’alumnat sense els requisits acadèmics.

Model de certificat acreditatiu de la superació de les proves específiques d’accés.

—4 Convocar les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny, corresponents al curs 2013-2014, d’acord amb les bases aprovades.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Bases generals que regeixen les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors

—1 Objectiu de les proves específiques

L’objectiu de les proves específiques d’accés a cadascun dels ensenyaments artístics superiors és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els ensenyaments corresponents.

—2 Requisits d’accés als ensenyaments artístics superiors

2.1 L’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny, requereix tenir el requisit acadèmic i superar la corresponent prova específica d’accés.

2.2 El requisit acadèmic s’acredita mitjançant:

a) El títol de batxiller, o

b) La superació de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

2.3 Les persones que no compleixin el requisit acadèmic poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova que acrediti que posseeixen la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat, regulada a l’apartat 6 d’aquest annex.

—3 Supervisió

3.1 La Inspecció d’Educació supervisa i assessora el desenvolupament de les proves.

3.2 En el decurs de l’execució de les proves d’accés les persones participants han d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l’original del DNI, passaport o NIE, a sol·licitud de la Inspecció d’Educació o de les persones membres de les comissions avaluadores.

—4 Persones aspirants amb necessitats educatives específiques

4.1 Les persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d’accés.

4.2 L’escrit de sol·licitud, d’acord amb el model que està disponible a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, s’ha de presentar a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa amb una antelació mínima d’1 mes a la data de realització de la prova.

A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pels progenitors o la persona tutora legal, si és menor d’edat, cal adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.

b) Fotocòpia de la sol·licitud d’inscripció a les proves.

c) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: Certificat de reconeixement de discapacitat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família, o informe mèdic que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Ensenyament que, si s’escau, la persona aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

4.3 El Departament d’Ensenyament determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n’informarà la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

—5 Conservació de la documentació i tramesa d’informació

5.1 Els centres on es realitzen les proves han de conservar la documentació generada durant els sis mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones que superin les proves i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

5.2 Cada centre enviarà a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, els nombres d’aspirants inscrits, aprovats, suspesos i no presentats.

Els centres han d’enviar aquesta informació abans del 15 d’octubre de 2013.

—6 Prova per a l’alumnat que no té el requisit acadèmic

6.1 Persones destinatàries.

La prova s’adreça a les persones de 19 anys o més, o que compleixin els 19 anys durant l’any 2013, que volen accedir als ensenyaments artístics superiors sense posseir el títol de batxiller ni haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Aquesta prova té l’objectiu de comprovar la maduresa de la persona aspirant en relació amb els objectius del batxillerat.

6.2 Sol·licitud, procediment i calendari.

6.2.1 La presentació de sol·licituds es fa per via telemàtica mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. La inscripció també es pot fer per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció.

6.2.2 El període d’inscripció és de l’11 al 21 de març de 2013.

6.2.3 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer gestió d’ensenyaments artístics i especialitzats, que té per finalitat gestionar la inscripció a les proves d’accés. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan responsable, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

6.2.4 Les llistes de persones admeses i excloses, provisionals i definitives, amb la indicació, si s’escau, de les causes d’exclusió, es poden consultar als taulers d’anuncis dels centres examinadors a partir dels dies 5 i 12 d’abril de 2013, respectivament.

6.3 Comissió avaluadora.

6.3.1 La comissió avaluadora es constitueix en el centre designat per realitzar la prova i és nomenada per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb la funció d’organitzar les proves i desenvolupar-les. Està formada per:

a) Un/a president/a, que serà un/a inspector/a del Departament d’Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) Quatre professors, nomenats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, que actuen com a vocals, tret d’un que n’és el secretari.

6.3.2 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d’Ensenyament està regulada en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

6.3.3 La composició específica de la comissió avaluadora es publica a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i al tauler d’anuncis del centre seu de la prova, amb una antelació mínima de deu dies a la realització, als efectes del que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte de les causes d’abstenció i recusació.

6.4 Contingut i qualificació.

6.4.1 La prova, elaborada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, té les parts i la puntuació següents:

a) Llengua catalana i llengua castellana: 20 punts (10 per a cada llengua).

b) Llengua estrangera: alemany, anglès o francès: 10 punts.

c) Comentari de text: 10 punts.

6.4.2 La prova es qualifica en l’escala de 0 a 10, sense decimals, i per superar-la cal obtenir la qualificació mínima de 5 en cadascuna de les parts.

6.4.3 La correspondència entre la puntuació de la prova i la qualificació final és:

De 37 a 40 punts: 10.

De 33 a 36 punts: 9.

De 29 a 32 punts: 8.

De 25 a 28 punts: 7.

De 21 a 24 punts: 6.

De 17 a 20 punts: 5.

De 13 a 16 punts: 4.

De 9 a 12 punts: 3.

De 5 a 8 punts: 2.

D’1 a 4 punts: 1.

0 punts: 0.

6.4.4 La informació respecte dels criteris d’avaluació i les mostres de les proves es poden consultar al web del Departament d’Ensenyament.

6.5 Calendari, horari i lloc de realització de la prova.

El centre seu de realització de la prova és l’institut Joan Boscà, de Barcelona.

La prova es realitza el 8 de maig de 2013 i comença a les 16.00 hores. Cal ser-hi present 30 minuts abans. El temps de realització és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts:

a) Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana.

b) Segon bloc: llengua estrangera i comentari de text.

A l’inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves, que ha de fer i lliurar al final del bloc corresponent.

6.6 Publicació de resultats i certificació.

6.6.1 Les qualificacions provisionals es publiquen el 17 de maig de 2013 al tauler d’anuncis del centre seu de la prova. Es pot presentar reclamació contra la qualificació obtinguda durant els dies 20 i 21 de maig de 2013 davant la comissió avaluadora.

6.6.2 Les qualificacions definitives es publiquen el 23 de maig de 2013 al tauler d’anuncis del centre on es realitza la prova.

6.6.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’escrit d’interposició es pot presentar al registre del centre, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. El centre hi adjunta una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’envia als seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. La Inspecció n’emet l’informe corresponent i el tramet a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n’informa la persona interessada.

6.6.4 El resultat de la prova se certifica d’acord amb el model que es fa públic als llocs previstos al punt 3 d’aquesta Resolució.

6.7 Convocatòria d’incidències.

Les persones inscrites a les proves que justifiquin davant la direcció del centre la impossibilitat d’assistir a la prova el dia establert, per causa de força major, poden presentar-se a la convocatòria d’incidències, que es realitzarà el 16 de maig de 2013 al centre esmentat a l’apartat 6.5.

6.8 Efectes.

La superació de la prova té validesa permanent als efectes d’accés als ensenyaments artístics superiors en centres de Catalunya de titularitat pública i privada, però en cap cas equival a la possessió d’una titulació acadèmica ni a la superació de cap matèria de batxillerat.

—7 Proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors

7.1 Persones destinatàries i límit de convocatòries.

7.1.1 Poden inscriure-s’hi les persones que posseeixen el requisit acadèmic d’accés, o que aporten el certificat acreditatiu d’haver superat la prova per a l’alumnat que no té el requisit acadèmic.

7.1.2 Les persones que vulguin accedir als estudis o vulguin millorar la qualificació obtinguda disposen d’un màxim de tres convocatòries al mateix centre i titulació o especialitat.

7.2 Procediment d’inscripció.

7.2.1 La inscripció i l’execució de les proves específiques d’accés es duen a terme en el centre al qual vol accedir la persona interessada, d’entre els que s’especifiquen al punt 3 d’aquesta Resolució, i mitjançant els models de sol·licitud que s’hi preveuen, als quals s’ha d’adjuntar la documentació que estableix el mateix model de sol·licitud en funció dels ensenyaments de què es tracti.

Els aspirants que en el moment de la inscripció a les proves cursin el sisè curs de grau professional de música o dansa i/o el batxillerat, o bé estiguin tramitant-ne l’homologació, o estiguin cursant un cicle formatiu superior d’arts plàstiques i disseny, i per tant no disposin dels documents acreditatius d’haver-los superat, els han d’aportar abans de la publicació de la puntuació definitiva.

7.2.2 Si bé només es pot obtenir una plaça per centre, les persones es poden inscriure a les proves en més d’una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, tenint en compte les especificitats que per a cada ensenyament s’indiquen a continuació:

a) Música: cada persona aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats, si bé només es pot matricular en una plaça del mateix centre en cas que les puntuacions obtingudes permetin l’accés a més d’una opció. En aquest cas, se li assigna la plaça d’acord amb l’ordre de preferència que hagi indicat a la sol·licitud d’inscripció.

b) Dansa: cada persona aspirant es pot presentar a una de les dues especialitats o a totes dues, si bé només es pot matricular en una plaça del mateix centre en cas que les puntuacions obtingudes permetin l’accés a més d’una especialitat. En aquest cas, se li assigna la plaça d’acord amb l’ordre de preferència que hagi indicat a la sol·licitud d’inscripció a les proves.

c) Art dramàtic: cada persona aspirant es pot presentar a una de les tres especialitats i, en el cas de l’especialitat d’interpretació, a un o dos itineraris, en el cas que s’ofereixin. En aquest cas, els aspirants han d’especificar en el moment de la inscripció quina és la seva preferència en relació amb els dos itineraris.

d) Conservació i restauració de béns culturals: la inscripció és única per a totes les especialitats. Als efectes de gestió de l’admissió, han de presentar la sol·licitud d’inscripció a les proves específiques d’accés tant les persones aspirants que poden accedir-hi directament (d’acord amb el que estableix la Resolució que aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2013-2014), com les que han de realitzar la prova específica d’accés.

e) Disseny: als efectes de gestió de l’admissió, han de presentar la sol·licitud d’inscripció a les proves específiques d’accés tant les persones aspirants que poden accedir-hi directament (d’acord amb el que estableix la Resolució que aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2013-2014), com les que han de realitzar la prova específica d’accés.

Pel que fa a la inscripció a l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, cada persona ha de formalitzar la inscripció indicant la seu en la qual vol cursar els estudis i l’especialitat que desitja cursar. La persona interessada pot indicar-ne més d’una, marcant l’ordre de preferència.

La sol·licitud s’ha de presentar a la seu triada com a primera opció.

7.2.3 Les dates d’inscripció les determina cada centre examinador i en tot cas han d’estar compreses entre el 8 d’abril i el 3 de juny de 2013. En qualsevol cas, el període d’inscripció ha de tenir una durada mínima de 10 dies hàbils.

7.3 Comissions avaluadores.

7.3.1 A cada centre on es duen a terme les proves, el director o directora nomena una comissió avaluadora constituïda per membres del seu professorat. Les comissions tenen les funcions d’elaborar, executar i avaluar les proves específiques, d’acord amb el que preveu aquesta Resolució i amb l’estricta subjecció als objectius, continguts i criteris d’avaluació aprovats al punt 2 d’aquesta Resolució i fets públics als llocs que s’hi preveuen. Les comissions avaluadores poden ser assessorades per experts del centre.

7.3.2 La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena els membres de la comissió avaluadora de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques. La comissió està formada per:

a) Un/a president/a, que ha de ser un/a inspector/a del Departament.

b) Nou professors/res, nomenats a proposta del centre, que actuaran com a vocals, tret d’un que en serà el/la secretari/ària. D’aquests, el/la secretari/ària i quatre dels vocals han de ser membres de l’equip directiu.

7.3.3 La relació dels membres de cada comissió avaluadora es fa pública al tauler d’anuncis del centre corresponent, com a mínim 10 dies abans de l’inici de la prova.

7.3.4 Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4 Característiques de les proves específiques d’accés.

7.4.1 Són diferenciades per a cada ensenyament artístic superior. Han de tenir un caràcter diagnòstic, de manera que la persona aspirant que no les superi pugui rebre la informació i orientació adequades sobre les seves possibilitats de seguiment dels itineraris formatius que es proposa emprendre, incidint en els coneixements, habilitats i capacitats respecte dels quals s’hagin apreciat dèficits que calgui superar. Els continguts de les proves específiques d’accés poden ser de caràcter teòric, pràctic o mixt.

7.4.2 Els centres docents, prèviament a l’execució de les proves, han de fer públic en el seu tauler d’anuncis i a la seva pàgina web:

a) Els recursos necessaris per fer les proves.

b) Si s’escauen, les orientacions relatives a les proves i els criteris de ponderació de les qualificacions.

c) Les places convocades de cada especialitat o cada àmbit, modalitat i/o itinerari.

7.4.3 La prova té dues parts, A i B, que se subdivideixen, si s’escau, en diversos exercicis, que es poden agrupar en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments corresponents.

La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

7.4.4 La qualificació final, expressada en l’escala del 0 al 10 amb tres xifres decimals, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova. La qualificació de cada una de les parts es calcula segons la ponderació establerta per a cada ensenyament, i que es pot consultar als llocs indicats al punt 3 d’aquesta Resolució. La prova d’accés es considera superada si s’ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts.

7.4.5 En els ensenyaments de música i dansa, les persones que no posseeixen el títol de grau mitjà o professional corresponent han de realitzar a més un exercici específic. Per a aquests ensenyaments, la qualificació final es determina:

Per a les persones que posseeixen el títol de grau mitjà/professional i han superat les dues parts de la prova: es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 punts.

Per a les persones que no posseeixen el títol de grau mitjà/professional i han superat les dues parts de la prova: es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de l’exercici per a les persones que no posseeixen el títol de grau mitjà/professional ponderat al 5%.

7.4.6 En els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals queden exemptes de realitzar l’exercici 1 de la part A de la prova específica d’accés aquelles persones que hagin superat dues o més de les matèries següents a les proves d’accés a la universitat: història, història de l’art, biologia, física o química. En aquest cas, aquest exercici no ponderarà en la qualificació final de la prova.

7.4.7 Les bases específiques que regeixen les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors, que contenen els objectius, continguts i criteris d’avaluació dels exercicis, es poden consultar als llocs indicats al punt 2 d’aquesta Resolució.

7.5 Calendari, horari i lloc de realització de les proves.

7.5.1 Les proves es duen a terme en els centres que s’han fet públics als llocs previstos al punt 3 d’aquesta Resolució, i han de finalitzar abans del 15 de juliol de 2013.

7.5.2 Cada centre publica els anuncis de totes les actuacions relatives a les proves, indicant la data, lloc, hora, durada i elements de la seva execució. En el cas de les convocatòries de realització de cada una de les parts de la prova, la informació es publica amb una antelació mínima de 48 hores respecte del seu inici.

Els centres donen publicitat de la informació esmentada en els seus taulers d’anuncis i a les seves pàgines web.

7.6 Llistes d’admesos i exclosos, publicació de resultats i certificació.

7.6.1 Cada centre dóna publicitat al seu tauler d’anuncis de:

a) La llista provisional de persones admeses i excloses a les proves, amb la indicació, si s’escau, del motiu d’exclusió i del termini per esmenar els defectes en la documentació presentada, que és de dos dies hàbils.

b) La llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves.

c) La llista de qualificacions provisionals de cada part de la prova, amb indicació de la qualificació de cada part i de cada apartat, i del termini per presentar reclamacions per escrit davant de la comissió avaluadora, que és de dos dies hàbils.

d) La llista de qualificacions definitives de la prova, amb la indicació del termini per presentar recurs d’alçada o reclamació.

7.6.2 La presentació de la reclamació contra la qualificació definitiva d’una part de la prova permet a la persona interessada dur a terme, de forma condicional, l’altra part de la prova.

7.6.3 Contra les qualificacions definitives dels centres públics, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra les qualificacions definitives dels centres privats, les persones interessades poden presentar una segona reclamació davant la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.

L’escrit d’interposició es pot presentar al registre del centre, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. El centre hi adjuntarà una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’enviarà als seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. La Inspecció n’emetrà l’informe corresponent, i la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, resoldrà el recurs i n’informarà la persona interessada.

7.6.4 El resultat de les proves se certifica d’acord amb el model fet públic als llocs previstos al punt 3 d’aquesta Resolució.

7.7 Efectes.

La superació de les proves específiques d’accés, juntament amb la possessió del requisit acadèmic d’accés, permet participar en el procediment d’admissió en l’ensenyament per al qual s’ha superat la prova, únicament per al curs acadèmic 2013-2014.

La superació de les proves específiques d’accés a un ensenyament artístic superior tan sols faculta per matricular-s’hi. En cap cas equival a la possessió d’una titulació acadèmica ni a la superació de cap matèria de batxillerat.

Els i les aspirants que hagin superat la prova però no hagin obtingut plaça en aquesta convocatòria i continuïn estant interessats a accedir als ensenyaments, hauran de repetir la prova en la seva totalitat, sense perjudici d’obtenir directament una plaça en el mateix centre en el qual s’han presentat, en el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària el mateix any.

7.8 Convocatòria extraordinària de setembre.

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació, si resten places vacants, cada centre pot fer la segona convocatòria de proves específiques obrint un nou període d’inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb l’autorització prèvia de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.

A la convocatòria extraordinària es poden oferir tant places vacants de la convocatòria ordinària com places no ofertes fins al moment.

—8 Publicitat de les dades

A les publicacions que es facin, previstes en aquesta convocatòria, que continguin dades de les persones participants, hi constaran com a màxim les inicials de les persones participants i el DNI, amb la numeració parcial.

(13.038.102)

 

Amunt