Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.


El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional inicial.

Algunes d’aquestes mesures ja s’havien previst al Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Amb el Decret 284/2011 les mesures flexibilitzadores s’incorporen a la nova ordenació de la formació professional inicial i recullen l’experiència obtinguda mitjançant diverses actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Així mateix, en el moment actual s’ha incrementat l’accés a la formació professional de persones de més de 25 anys, que representen més del 25% de l’alumnat, les quals solen disposar d’experiència laboral o en altres activitats; aquest fet suscita, singularment, la conveniència d’impulsar les tasques d’informació, d’orientació i especialment d’assessorament, per tal de facilitar la consecució d’itineraris de qualificació de forma personalitzada i individualitzada alhora que cal establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits.

D’acord amb el que s’ha esmentat, s’organitzen diverses mesures i actuacions en la formació professional inicial, les quals es configuren de forma que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori,

Per tant,

Resolc:

—1 Organitzar les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial següents:

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu d’acord amb el que preveu l’annex 1.

La matrícula semipresencial d’acord amb el que preveu l’annex 2.

La formació professional en zones de baixa densitat de població d’acord amb el que preveu l’annex 3.

Les ofertes a col·lectius singulars d’acord amb el que preveu l’annex 4.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials d’acord amb el que preveu l’annex 5.

El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats d’acord amb el que preveu l’annex 6.

—2 Deixar sense efecte, a partir del 31 d’agost de 2012, les resolucions següents:

a) La Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 4980, de 3.10.2007).

b) La Resolució EDU/1492/2009, de 21 de maig, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’ensenyaments de formació professional del sistema educatiu en zones de baixa densitat de població, i s’implanta en un centre (DOGC núm. 5391, de 2.6.2009).

—3 Aquesta Resolució té efectes a partir del dia 1 de setembre de 2012.

El règim i la modalitat duts a terme d’acord amb les resolucions que es deixen sense efecte s’han de regir per aquesta Resolució.

—4 La remissió que fa l’article 4.2 de la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, als annexos 2 i 3 de l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, s’ha substituït per la remissió als annexos 5 i 6 d’aquesta Resolució, en virtut de l’Ordre ENS/269/2012, de 23 d’agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i es deroga l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats al programa experimental Qualifica’t.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’agost de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

—1 La informació, l’orientació i l’assessorament

L’acció tutorial es duu a terme pels centres i inclou les funcions d’informació i d’orientació professionals.

L’assessorament, a efectes d’aquesta resolució, és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i el lliurament de l’informe d’assessorament.

—2 Persones destinatàries

2.1 El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades.

2.2 La recepció del servei d’assessorament és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic previst a l’annex 5.

—3 Centres i persones assessores

3.1 La prestació de servei d’assessorament és de lliure opció de cada centre.

3.2 Poden prestar el servei d’assessorament els centres compromesos amb la qualitat, respecte de les famílies professionals que tinguin implantades o autoritzades.

3.3 Les persones assessores han de formar part del professorat amb atribució docent en la família professional objecte de l’assessorament.

—4 Contingut

4.1 L’assessorament ha d’identificar de forma personalitzada:

a) Les capacitats, les expectatives i interessos.

b) Les accions possibles: les ofertes de formació, les modalitats de formació, les possibilitats d’accés, els requisits acadèmics, les possibilitats d’assolir el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral, les possibilitats d’obtenir el reconeixement acadèmic dels seus aprenentatges, i les possibles convalidacions, correspondències o exempcions.

c) L’itinerari o itineraris formatius i professionals factibles, ponderant les capacitats, les expectatives i interessos, amb les accions possibles.

d) L’objectiu professional a assolir.

4.2 L’informe d’assessorament ha de contenir, almenys:

a) La proposta d’itinerari formatiu i professional.

b) Logotip del centre educatiu.

c) Nom i cognoms i DNI o passaport de la persona assessorada.

d) Nom i cognoms de la persona assessora.

—5 Característiques

Cada centre, en definir el seu servei d’assessorament, pot considerar les possibilitats de cooperació amb altres centres i entitats, i especialment amb el departament competent en formació professional per a l’ocupació i amb les administracions locals.

—6 Preu públic

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu dut a terme en els centres dependents del Departament d’Ensenyament pot estar subjecta a l’abonament de preu públic.

—7 Arxiu i custòdia

Els centres han d’arxivar i custodiar els informes d’assessorament que emetin.

—8 Comunicació del servei d’assessorament

Els centres han de comunicar anualment, al servei territorial corresponent o, en el seu cas, al Consorci d’Educació de Barcelona, la família o famílies professionals respecte de les quals presten el servei d’assessorament.

Annex 2

Matrícula semipresencial

—1 Finalitat

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional.

—2 Persones a qui va adreçada

2.1 La matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball, o

b) tenir cura d’altres persones, o

c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

2.2 La documentació acreditativa de les incompatibilitats és la següent.

a) Causa: treball com a assalariat o assalariada.

Documentació acreditativa: informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.

b) Causa: treball autònom.

Documentació acreditativa: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques, i rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

c) Causa: tenir cura d’altres persones.

Documentació acreditativa: del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones.

d) Causa: qualsevol altra circumstància excepcional.

Documentació acreditativa: declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

—3 Abast

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a tots o a part dels mòduls, crèdits o unitats formatives que cursi l’alumne o l’alumna.

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a totes les mesures flexibilitzadores dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

—4 Canvi de matrícula

El canvi de la matrícula semipresencial a la modalitat presencial, o a l’inrevés, l’autoritza el director o la directora del centre.

—5 Característiques

5.1 Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

5.2 Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.

5.3 Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.

5.4 Els centres educatius, per a l’aplicació de la matrícula semipresencial de cada alumne o alumna, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.

b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.

c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.

d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

5.5 El professorat de les unitats formatives o dels crèdits amb alumnat amb matrícula semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

5.6 S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

5.7 El centre educatiu ha de guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

—6 Aplicació

6.1 La matrícula semipresencial es pot dur a terme pels centres educatius tant de titularitat pública com privada.

6.2 L’aplicació de la matrícula semipresencial és de lliure opció dels centres.

6.3 El Departament d’Ensenyament pot implantar la matrícula semipresencial en centres de la seva dependència.

—7 Implantació o autorització

La implantació o l’autorització d’aquesta mesura flexibilitzadora es duu a terme d’acord amb el procediment previst en els articles 44 i 45 del decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Annex 3

Formació professional en zones de baixa densitat de població

—1 Finalitat

L’oferta de cicles en zones de baixa densitat de població té per objecte estalviar a les persones el desplaçament o el canvi de residència per cursar determinats cicles formatius, estenent i acostant l’oferta formativa a l’alumnat de territoris en els quals la baixa demografia no comportaria la implantació ordinària d’un cicle formatiu.

—2 Centres que poden impartir-la

La formació professional en zones de baixa densitat de població es pot dur a terme pels centres educatius tant de titularitat pública com privada.

Es pot implantar en relació amb aquells cicles formatius que s’imparteixen en la modalitat a distància a l’Institut Obert de Catalunya o en un centre privat autoritzat a impartir els cicles formatius a distància, i comporta cursar una part de continguts en la modalitat presencial i l’altra en la modalitat a distància.

—3 Informació a l’alumnat

L’alumnat, amb anterioritat a l’admissió en el cicle formatiu, ha de rebre informació del centre relativa a:

a) La finalitat de la formació professional en zones de baixa densitat de població.

b) L’organització dels ensenyaments.

c) La possibilitat, si és el cas, de cursar mòduls professionals en entorns laborals.

d) El conveni o convenis, si n’hi hagués, signats pel titular del centre amb altres entitats o empreses que col·laborin en el desenvolupament de la experiència.

—4 Conformitat de l’alumnat

L’alumnat, en el moment de l’admissió en el cicle formatiu, ha de signar i lliurar un escrit conforme està assabentat de la distribució dels continguts entre la modalitat presencial i la modalitat a distància.

—5 Característiques

Aquest règim es desenvolupa amb les següents característiques:

a) Comprèn tots els mòduls que componen el cicle formatiu.

b) Comporta la coordinació del centre on es cursa de forma presencial amb l’Institut Obert de Catalunya o amb el centre privat a distància.

c) L’expedient acadèmic de l’alumne és al centre on es cursa de forma presencial, i a tal efecte l’Institut Obert de Catalunya o el centre privat a distància ha de trametre, d’ofici, al centre on es cursa de forma presencial, les dades acadèmiques corresponents a la part dels continguts cursats a distància per l’alumnat.

d) La tutoria acadèmica la desenvolupa el personal docent de l’Institut o del centre privat on l’alumnat cursa la formació en la modalitat presencial.

e) El centre que imparteix la formació en la modalitat presencial ha de posar a disposició de l’alumnat un suport a l’estudi per tal de reforçar la formació rebuda en la modalitat a distància.

f) S’ha de disposar d’aules amb connexió telemàtica per tal de facilitar el desenvolupament dels continguts cursats en la modalitat a distància.

—6 Implantació o autorització

La implantació o l’autorització d’aquesta mesura flexibilitzadora es duu a terme d’acord amb el procediment previst en els articles 44 i 45 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Annex 4

Ofertes a col·lectius singulars

—1 Finalitat

La finalitat de les ofertes de cicles formatius a col·lectius singulars és la d’atendre les necessitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional, o les derivades dels alumnes amb més dificultats, amb risc d’exclusió social o amb discapacitats.

—2 Abast

Les ofertes a col·lectius singulars poden correspondre, únicament, als crèdits o mòduls derivats d’unitats de competència incloses en títols de formació professional inicial.

—3 Organització de la formació

3.1 Per als títols derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, la formació s’organitza mitjançant els crèdits que derivin d’unitats de competència.

3.2 Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la formació s’organitza mitjançant les unitats formatives que componen un mòdul professional que derivin d’unitats de competència.

—4 Persones a qui s’adreça

S’adreça a les persones que posseeixin els requisits acadèmics per accedir-hi i a qui no els posseeixi en els termes de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d’autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

—5 Centres i cicles formatius

L’oferta de formació a col·lectius singulars la poden dur a terme els centres que imparteixen ensenyaments de formació professional, en relació amb els cicles formatius que tinguin implantats, sense que es pugui sobrepassar la capacitat màxima simultània del centre.

—6 Grups

L’alumnat procedent de les empreses o entitats pot cursar la formació en el mateix grup que l’alumnat ordinari dels cicles formatius o bé en un grup específic.

—7 Iniciativa

L’oferta específica de formació a col·lectius singulars es pot fer a iniciativa del titular del centre educatiu o a iniciativa externa promoguda per qualsevol altra empresa o entitat interessada en què s’ha d’identificar:

a) El nom, adreça, correu electrònic i telèfon de l’empresa o entitat.

b) El cicle formatiu al qual correspon la formació.

c) El mòdul o mòduls o bé part d’aquests, objecte de la formació.

d) El centre o centres educatius, que proposen.

e) Les característiques del personal destinatari.

La iniciativa externa requereix la signatura prèvia d’un acord o conveni entre el titular del centre educatiu i les empreses o entitats participants. En els acords o convenis que subscrigui el Departament d’Ensenyament mitjançant la direcció general competent en matèria de formació professional inicial s’ha d’incloure la compensació econòmica per part de qui promogui l’oferta específica de formació, o bé l’abonament del preu públic que es pugui establir.

—8 Implantació o autorització

La implantació o l’autorització d’aquesta mesura flexibilitzadora es duu a terme d’acord amb el procediment previst en els articles 44, 45 i 55 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

—9 Funcions del centre educatiu

Al centre educatiu li correspon:

a) Impartir la formació acordada.

b) Obrir l’expedient acadèmic de l’alumnat, i arxivar i custodiar les dades, de forma separada de l’alumnat ordinari. Per a l’alumnat que hi participi sense els requisits acadèmics, per aplicació de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, s’arxivarà còpia de l’autorització prèvia i individualitzada per part de la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial.

c) Emetre els certificats dels crèdits, de les unitats formatives o dels mòduls de formació professional inicial.

Annex 5

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

—1 Finalitat

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

—2 Abast

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials pot correspondre, únicament, als continguts (crèdits, mòduls, o unitats formatives) que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

—3 Aprenentatges reconeixibles

3.1 Per als títols derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, es poden reconèixer els crèdits que derivin d’unitats de competència. Se certifica cada crèdit reconegut.

3.2 Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es poden reconèixer les unitats formatives que componen un mòdul professional que derivi d’una unitat de competència. Se certifica cada unitat formativa superada i, si les unitats formatives superades completen un mòdul, aquest també se certifica.

—4 Persones destinatàries

4.1 Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar, en relació al cicle formatiu, una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

4.2 Per participar-hi, les persones han d’acreditar que han rebut el servei d’assessorament previ, previst a l’annex 1, per al mateix cicle formatiu.

4.3 També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, a tal efecte presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

—5 Centres docents i cicles formatius

5.1 El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials es pot dur a terme pels centres compromesos amb la qualitat que imparteixen ensenyaments de formació professional, en relació amb els cicles formatius implantats.

5.2 Els centres educatius gestionen, amb els seus recursos i en el marc de la seva autonomia, les funcions corresponents al reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

5.3 El desenvolupament del reconeixement acadèmic no pot alterar el funcionament ordinari del centre.

—6 Organització del reconeixement acadèmic dels aprenentatges

6.1 El reconeixement acadèmic dels aprenentatges s’organitza en dues modalitats, el reconeixement d’oferta i el reconeixement de demanda.

6.2 El reconeixement acadèmic d’oferta és obert a totes les persones que compleixen els requisits previstos a l’apartat 4.

6.3 El reconeixement acadèmic de demanda es concreta per l’acord o conveni subscrit entre el titular del centre educatiu, i l’empresa o entitat interessada, i s’adreça a les persones previstes en l’acord o conveni que compleixen els requisits previstos a l’apartat 4.

—7 Preus

7.1 La inscripció en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges es pot condicionar als preus que es puguin establir pel titular del centre educatiu.

7.2 En el reconeixement acadèmic d’oferta el preu és exigible a la persona destinatària.

7.3 En el reconeixement acadèmic de demanda el preu és exigible a l’empresa o entitat que signi l’acord o el conveni corresponent.

—8 Organització del reconeixement acadèmic d’oferta

8.1 Els centres educatius organitzaran el reconeixement acadèmic d’oferta al llarg del curs acadèmic.

8.2 Els centres educatius han de fer públic, anualment, almenys al seu tauler d‘anuncis:

a) El calendari general de les actuacions del reconeixement acadèmic d’oferta que desenvoluparan en el curs acadèmic (informació general, requisits, preus, inscripció, desenvolupament, reclamacions i recursos).

b) Els cicles formatius amb el nombre màxim de places per dur a terme el reconeixement d’oferta.

8.3 La inscripció, que ha de tenir un període mínim de dues setmanes, s’ha de dur a terme en els mesos d’octubre i de febrer, si bé es podrà ampliar si resten places vacants.

8.4 El nombre màxim de places es determina per cada centre.

—9 Admissió en el reconeixement acadèmic d’oferta

9.1 Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

9.2 Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà reassignar a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

9.3 En els centres privats el seu titular pot establir els criteris de prioritat en l’admissió que consideri oportuns.

—10 Organització del reconeixement acadèmic de demanda

10.1 L’organització del reconeixement acadèmic de demanda es concreta en l’acord o conveni subscrit entre el titular del centre educatiu, i l’empresa o entitat interessada.

10.2 L’acord o conveni ha de contenir:

a) El calendari general de les actuacions d’execució del reconeixement acadèmic que caldrà concloure abans del 31 de juliol (informació general, requisits, preus, inscripció, desenvolupament, reclamacions, recursos i revisió social).

b) Els cicles formatius amb el nombre de places per dur a terme la validació d’oferta.

c) Si es preveu o no fer la revisió social de reconeixement acadèmic.

—11 Revisió social del reconeixement acadèmic de demanda

11.1 Amb la finalitat de facilitar la participació i la implicació positiva dels agents socials en els processos de reconeixement acadèmic de demanda es pot fer una revisió social si així s’ha previst a l’acord o conveni esmentat a l’apartat precedent.

En el conveni s’han de determinar els representants empresarials i s’indicarà la representació dels treballadors i treballadores constituïda en el centre de treball o empresa. Així mateix s’indicarà el compromís de l’empresa de comunicar a la representació dels treballadors i treballadores l’execució del reconeixement acadèmic dels aprenentatges a fi que puguin designar els seus representants per dur a terme la revisió social.

La participació en la revisió social és gratuïta i, per tant, no genera el dret a rebre cap dieta, indemnització o retribució.

11.2 Les característiques de la revisió social són:

a) Ser una revisió global i qualitativa del procés dut a terme pel conjunt de les persones participants, en cap cas pot ser una revisió dels resultats individuals obtinguts per les persones participants.

b) La confidencialitat de totes les dades que coneguin.

11.3 L’execució de la revisió social es duu a terme:

a) Mitjançant la consulta, en el centre docent i en els espais que aquest disposi, de la documentació acadèmica generada en el procés de reconeixement acadèmic. En cap cas es pot traure del centre docent cap documentació ni tampoc obtenir-ne cap còpia.

b) Per tal de facilitar la col·laboració en la revisió social, el centre designarà almenys un professor o professora dels qui hagin intervingut en el procés, per tal d’acompanyar els representants empresarials i dels treballadors i treballadores en l’anàlisi de la documentació.

c) De forma simultània i conjunta per un nombre paritari de representants empresarials i dels treballadors i treballadores.

d) Durant el mes de setembre següent a la finalització del procés de reconeixement acadèmic.

e) Els representants empresarials i dels treballadors i treballadores poden emetre, abans del 15 d’octubre, un informe sobre el desplegament general del procés de reconeixement acadèmic, i fer les propostes de millora que considerin oportunes sense que en cap cas sigui procedent fer cap observació respecte dels resultats individuals obtinguts per les persones participants. L’informe pot recollir el parer unànime o bé posicions parcials. L’informe es remet a la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial i es lliura una còpia a la direcció del centre docent.

—12 Efectes del reconeixement acadèmic dels aprenentatges

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges, quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de "convalidat" en l’expedient acadèmic.

—13 Reclamació

Contra els resultats finals del reconeixement acadèmic dels aprenentatges les persones interessades poden reclamar davant el centre docent en el termini de cinc dies des de l’endemà de la publicació dels resultats.

—14 Recurs

Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 107.1 i 114.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Un cop presentat el recurs, la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial, un cop emès per la inspecció d’educació l’informe relatiu al recurs, el resoldrà.

—15 Suport i assessorament

La Direcció General competent en matèria de formació professional inicial farà el suport i l’assessorament als centres que duguin a terme el reconeixement acadèmic.

—16 Instruccions

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials es durà a terme d’acord amb les instruccions que dicti la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial.

—17 Comunicació

17.1 Entre l’1 i el 31 de setembre de cada any els centres educatius que ofereixin el reconeixement acadèmic dels aprenentatges en el corresponent curs acadèmic ho han de comunicar al servei territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona, amb la indicació del cicle o cicles formatius objecte del reconeixement acadèmic.

17.2 El servei territorial i el Consorci d’Educació de Barcelona remetran les comunicacions rebudes a la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial, a l’adreça: programesiprojectes.ensenyament@gencat.cat

—18 Arxiu i custòdia de la documentació

Els centres docents han d’arxivar i custodiar la documentació acadèmica generada pel reconeixement acadèmic.

—19 Tramesa d’informació

Abans del 31 de juliol de cada any els centres educatius trametran al servei territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona un informe sobre el desenvolupament del reconeixement acadèmic dels aprenentatges en el curs acadèmic precedent, el qual contindrà almenys:

a) Del reconeixement acadèmic d’oferta: de cada cicle formatiu nombre de persones inscrites, i nombre de persones que han obtingut el reconeixement, amb la indicació del nombre d’unitats reconegudes.

b) Del reconeixement acadèmic de demanda: nombre de convenis subscrits. De cada conveni, i separadament per a cada cicle formatiu, el nombre de persones inscrites, i el nombre de persones que han obtingut el reconeixement, amb la indicació del nombre d’unitats reconegudes.

—20 Referències normatives

Article 36 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011).

Article 69.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Article 66.4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Annex 6

Reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats

—1 Finalitat

El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats al seu personal permet establir vincles entre la formació professional inicial i altres formacions impartides per empreses i entitats que possibilita gaudir, a qui les supera, dels efectes propis de la formació del sistema educatiu.

—2 Abast

El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats pot correspondre, únicament, als continguts (crèdits, mòduls o unitats formatives) derivats d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

—3 Organització de la formació

3.1 Per als títols derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, la formació s’organitza per crèdits els quals són continguts corresponents a una part d’un crèdit que derivi d’una unitat de competència.

3.2 Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la formació s’organitza per les unitats formatives que componen un mòdul professional que derivi d’una unitat de competència.

—4 Persones destinatàries

El reconeixement acadèmic de la formació impartida es pot aplicar a:

a) En el cas d’empreses, als seus treballadors o becaris.

b) En el cas d’entitats sense ànim de lucre, als seu associats, afiliats, treballadors, becaris o voluntaris.

—5 Requisits de les persones destinatàries

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han de posseir els requisits acadèmics per accedir a la formació professional inicial.

També és aplicable, si s’escau, la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d’autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

—6 Impartició de la formació

La formació a reconèixer s’imparteix en els espais i instal·lacions de què disposin les empreses o entitats.

—7 Centres docents i cicles formatius

7.1 El reconeixement acadèmic de la formació impartida per empreses o entitats es pot dur a terme en els centres que imparteixen ensenyaments de formació professional, en relació amb els cicles formatius autoritzats o implantats que imparteixin.

7.2 Els centres educatius gestionen, amb els seus recursos i en el marc de la seva autonomia, les funcions corresponents al reconeixement acadèmic de la formació impartida per empreses o entitats.

7.3 El desenvolupament del reconeixement acadèmic no pot alterar el funcionament ordinari del centre.

—8 Acord o conveni

L’execució del reconeixement acadèmic de la formació impartida per empreses o entitats requereix prèviament:

a) La tramesa d’una sol·licitud de l’empresa o entitat al titular del centre educatiu.

b) La signatura d’un conveni o d’un acord entre el titular del centre educatiu i l’empresa o entitat. Pel que fa als instituts dependents del Departament d’Ensenyament la signatura correspon, per delegació, al director general competent en matèria de formació professional inicial.

—9 Contingut de la sol·licitud

9.1 La sol·licitud ha d’indicar:

a) El nom, adreça, correu electrònic i telèfon de les empreses o entitats.

b) La superfície i la identificació dels espais i equipaments destinats a la formació.

c) El cicle o cicles formatius a què correspon la formació.

d) Les unitats formatives amb la indicació del crèdit o del mòdul professional a què correspon la formació a reconèixer.

e) La formació que es proposa impartir (programació, càrrega horària i metodologia didàctica), la qual ha de ser equivalent, en objectius, continguts i durada, a la formació amb què es vol reconèixer.

f) Els criteris d’avaluació.

g) Nombre, tipus de vincle (laboral, beca o voluntariat), i característiques de les persones destinatàries.

h) Les característiques del personal formador (titulacions i experiència).

9.2 La sol·licitud s’ha de signar pels representants de totes les empreses o entitats participants en el reconeixement acadèmic de la formació.

—10 Contingut mínim del conveni o de l’acord de reconeixement acadèmic

El conveni o acord de col·laboració entre les empreses o entitats i els titulars dels centres educatius, per dur a terme el reconeixement acadèmic, ha de contenir, almenys, clàusules relatives a:

a) La responsabilitat de l’empresa o entitat pel que fa a l’adequació dels espais, instal·lacions i del personal formador; la retribució del personal formador i la compensació per les despeses de coordinació; i la tramitació de la informació corresponent a l’expedient acadèmic de cada alumne.

b) El compromís de l’empresa o entitat per dur a terme el projecte de reconeixement acadèmic d’acord amb la normativa que el regula i, expressament, a facilitar la supervisió acadèmica per part de la persona coordinadora i, si és el cas, de la Inspecció d’Educació.

c) Les unitats formatives amb la indicació del crèdit o del mòdul professional a què correspon la formació a reconèixer.

d) Els objectius, continguts, durada i metodologia didàctica de la formació que es vol reconèixer.

e) Els criteris d’avaluació aplicables per l’empresa o entitat i els criteris d’execució de la prova de reconeixement aplicables pel centre educatiu.

f) La determinació del centre educatiu sostingut amb fons públics responsable de dur a terme el reconeixement acadèmic de la formació, i de l’emissió de la documentació acadèmica corresponent.

g) La compensació econòmica que l’empresa o entitat lliurarà al centre educatiu per les despeses generades per aquest servei.

—11 Informació

Els centres educatius que no depenen del Departament d’Ensenyament han de trametre, dins dels 15 dies següents a la seva signatura, una còpia dels convenis de reconeixement acadèmic de la formació signats a la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial.

—12 Funcions del centre educatiu

Al centre educatiu li correspon:

a) Obrir l’expedient acadèmic de l’alumnat, i arxivar i custodiar les dades, de forma separada de l’alumnat ordinari. Per a l’alumnat que hi participi per aplicació de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, s’arxivarà còpia de l’autorització prèvia i individualitzada per part de la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial.

b) Emetre els certificats com a unitats formatives de formació professional inicial.

c) Fer el reconeixement acadèmic de la formació impartida per les empreses o entitats vinculades, com a unitats formatives de formació professional inicial.

—13 Responsabilitat de l’empresa o entitat

L’empresa o entitat és la responsable de la formació impartida.

—14 Reconeixement i certificació

14.1 El centre educatiu du a terme el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa o entitat mitjançant:

a) El seguiment de la formació impartida, i

b) L’execució de la prova de reconeixement a l’alumnat.

El reconeixement acadèmic de la formació no està subjecte a cap taxa o preu públic.

14.2 La qualificació final de la formació impartida per l’empresa o entitat serà la mitjana resultant de ponderar, la qualificació atorgada per l’empresa o entitat al 40%, i la qualificació obtinguda en la prova de reconeixement al 60%.

14.3 Les persones que obtinguin una qualificació final igual o superior a cinc, sempre que hagin obtingut una qualificació mínima de quatre en la prova de reconeixement, rebran la certificació corresponent per part del centre educatiu. Per a les persones que hi hagin participat per aplicació de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, es farà constar expressament aquesta circumstància en la certificació.

—15 Reclamació

Contra els resultats finals del reconeixement de la formació impartida per empreses o entitats, les persones interessades poden reclamar davant del centre docent en el termini de cinc dies des de l’endemà de la publicació dels resultats.

—16 Recurs

Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 107.1 i 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

La Direcció General competent en matèria de formació professional inicial, un cop emès per la inspecció d’educació l’informe relatiu al recurs, el resoldrà.

—17 Arxiu i custòdia de la documentació

Els centres docents han d’arxivar i custodiar la documentació acadèmica generada pel reconeixement acadèmic.

—18 Referències normatives

Article 36 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011).

Article 44 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.7.2011).

Article 69.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

(12.258.007)

 

Amunt