Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 22/06/2012

 • Número del document ENS/0182/2012

 • Número de control 12170024

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12170024-2012

Dades del DOGC
 • Número 6159

 • Data 28/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 33751

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.


L’article 41, apartats 2 i 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en la redacció que en fa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, ha ampliat les vies d’accés tot creant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

El curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior constitueixen noves vies d’accés a la formació professional complementàries a les existents, que justifiquen l’establiment d’una aportació econòmica a càrrec de les persones que utilitzen el servei que es presta als centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

Es creen els següents preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial, impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament:

a) Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.

b) Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Article 2

Import

Es fixen, a partir del curs 2012-2013, els següents imports per als preus públics creats a l’article 1 d’aquesta Ordre:

a) Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà: 190,00 euros.

b) Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior: 240,00 euros.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

Article 4

Bonificacions i exempcions

A les persones que utilitzin aquest servei li són aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

4.1 Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 per 100 del preu públic.

4.2 Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades pel centre en el marc que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.170.024)

 

Amunt