Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.


La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, ha modificat l’article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, sobre les condicions d’accés a la formació professional a l’efecte d’incorporar el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i creació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, ha inclòs, en els articles 15.c) i 18.b) el curs de formació específic per a l’accés, respectivament, als cicles de grau mitjà i de grau superior.

El Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, preveu en l’article 5 que les mesures, establertes en el Reial decret 1147/2011, del 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, siguin d’aplicació el curs 2014-2015, si bé estableix la possibilitat que les administracions educatives puguin anticipar les que considerin necessàries en els cursos anteriors.

En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i en els ensenyaments esportius de règim especial no s’ha establert el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i als cicles de grau superior, ara bé sí que es pot establir, per a qui superi el curs de formació específic per a l’accés, l’exempció de la part de la prova d’accés que correspongui per accedir als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny o als ensenyaments esportius de règim especial.

Per tant, per afavorir els itineraris de promoció personal i professional de l’alumnat, es considera convenient anticipar la implantació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial al curs 2012-2013 i preveure els efectes d’aquest curs en relació amb les proves d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius de règim especial.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Resolc:

—1 Objecte

1.1 S’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior, a partir del curs acadèmic 2012-2013, d’acord amb el que estableixen, respectivament, els annexos 1 i 2.

1.2 Es dóna publicitat a les dates de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013.

—2 Temaris i criteris d’avaluació

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de fer públics a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament) els temaris i els criteris d’avaluació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

—3 Requisits dels centres

3.1 Poden impartir el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés als cicles de grau superior:

a) Els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament que aquest determini.

b) Els centres d’altres titularitats públiques que ho comuniquin al Departament d’Ensenyament.

c) Els centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments d’educació secundària obligatòria i els centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de batxillerat, que comuniquin al Departament d’Ensenyament que imparteixen el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés de grau superior, respectivament.

3.2 Els centres han de complir els requisits relatius a:

a) Professorat.

El centre disposa o manifesta el compromís de disposar de suficient professorat del centre que compleixi els requisits per impartir les matèries, i durant la totalitat de les hores lectives del curs de formació específic.

b) Capacitat màxima simultània.

L’autorització del curs de formació específic no pot implicar la superació de la capacitat màxima simultània que tingui autoritzada el centre.

—4 Adaptació automàtica

Els centres públics i, també, els centres privats que compleixen els requisits de l’apartat 3.1.c), que imparteixen el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, d’acord amb la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior (DOGC núm. 4660, de 22.6.2006), poden impartir el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Els centres que no depenen del Departament d’Ensenyament han de comunicar als Serveis Territorials corresponents l’inici efectiu de la impartició del curs.

—5 Règim de comunicació

Per impartir el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés als cicles de grau superior, els centres que no depenen del Departament d’Ensenyament s’han de regir pel règim de comunicació reglamentàriament establert.

En compliment del règim de comunicació, els titulars dels centres que vulguin impartir el curs per primer cop, o aquells centres, que imparteixen el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, que vulguin incrementar el nombre de grups en el nou curs de formació específic, han d’adreçar la petició als Serveis Territorials corresponents juntament amb la declaració responsable en què el titular declara que compleix els requisits i disposa de la documentació acreditativa.

—6 Professorat

Les matèries s’han d’impartir per professorat que en tingui atribució docent. La matèria de tutoria i orientació la pot impartir també qualsevol professor o professora del curs.

—7 Ràtio

El nombre màxim d’alumnes per grup és de 35.

—8 Distribució, jornada i horari

En els centres dependents del Departament d’Ensenyament, el curs de formació específic s’ha de desenvolupar d’acord al calendari escolar vigent. Les activitats lectives del curs es duran a terme un mínim de quatre dies a la setmana, compresos entre dilluns i divendres, en horari intensiu, de matí o de tarda. Cada centre determinarà l’horari del curs.

—9 Règim

El curs de formació específic és presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria.

—10 Preinscripció i matrícula

10.1 En els centres dependents del Departament d’Ensenyament, la preinscripció al curs de formació específic ha de contenir, almenys, la informació detallada a l’annex 5 per al grau mitjà i a l’annex 6 per al grau superior.

Per al curs 2012-2013 la preinscripció en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, per al curs de formació específic d’accés als cicles de grau superior, es farà del 9 al 13 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

El Departament ha de convocar anualment el procés de preinscripció i matrícula a aquests cursos.

El calendari i horari del curs de formació específic s’han d’exposar al tauler d’anuncis del centre almenys durant el període de preinscripció.

Pel que fa als centres públics, només es pot fer la preinscripció en un sol centre, i en cas de duplicitat, quedaran sense efectes totes les sol·licituds de preinscripció presentades.

10.2 En els centres dependents del Departament d’Ensenyament s’han d’exposar als seus taulers d’anuncis:

a) Les dates d’inscripció.

b) La llista provisional d’alumnat admès i la seva qualificació, la qual ha d’estar exposada almenys dos dies hàbils i s’hi ha d’indicar que les persones interessades disposen de dos dies hàbils per presentar reclamació davant el centre.

c) La llista definitiva de l’alumnat admès, en la qual es resoldran les reclamacions presentades, i que ha d’estar exposada almenys dos dies hàbils.

d) El període de matriculació, el qual ha de comprendre, almenys, cinc dies hàbils.

10.3 Els centres informaran dels efectes del curs de formació específic a totes les persones interessades abans de la presentació de les sol·licituds de preinscripció.

—11 Admissió

En els centres dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds d’admissió dels alumnes s’ordenen:

a) Per al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà s’han d’ordenar seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria, calculada d’acord amb el que es preveu a les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya per al curs lectiu corresponent. Es podrà determinar una reserva de places, no superior al 20% per a les persones procedents de plans d’estudi anteriors a l’educació secundària obligatòria.

Quan es produeixi empat es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

b) Per al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic i, en cas d’empat, es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.

—12 Certificació

El centre lliurarà a l’alumnat que superi el curs de formació específic la certificació acadèmica en la qual es farà constar la qualificació i l’opció cursada en el cas del grau superior, d’acord amb el model que consta a l’annex 7 per al grau mitjà i a l’annex 8 per al grau superior.

—13 Coordinació del curs de formació específic

El curs de formació específic s’ha de coordinar, segons correspongui, pel cap o la cap d’estudis o, en el cas dels centres dependents del Departament d’Ensenyament, per la persona responsable de la coordinació pedagògica.

Per dur a terme la funció tutorial cada grup tindrà assignat un professor o professora que disposarà d’una hora lectiva setmanal.

—14 Seguiment i avaluació

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb el suport de la Inspecció Educativa, ha de fer el seguiment i avaluació dels cursos, que ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament i propostes de millora del curs.

b) La detecció de millores de les proves d’accés als cicles formatius.

—15 Efectes de la impartició del curs de formació específic

15.1 Als efectes únicament de la inclusió en el règim de l’assegurança escolar, l’alumnat del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i al grau superior, es considerarà com alumnat, respectivament, dels cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional.

15.2 En els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament, el nombre d’alumnes del curs de formació específic preparació computarà als efectes de determinar el nombre total d’alumnat del centre.

—16 Preu públic

En els centres dependents del Departament d’Ensenyament la matrícula podrà requerir l’ingrés del preu públic que s’estableixi.

—17 Institut Obert de Catalunya

L’Institut Obert de Catalunya pot ofertar els cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius regulats en aquesta disposició, amb les adaptacions corresponents al règim d’ensenyaments no presencials.

—18 Matèries opcionals a distància

18.1 Les persones matriculades en els cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius que no puguin dur a terme en el centre, sigui quina sigui la seva titularitat, la formació de les matèries opcionals de la part específica, podran seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l’Institut Obert de Catalunya.

18.2 El director del centre tramitarà, del 13 al 21 de setembre, la inscripció dels seus alumnes en la formació de les matèries opcionals a distància a l’Institut Obert de Catalunya a la qual adjuntarà el certificat d’acord amb el model que consta a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

L’Institut Obert de Catalunya, un cop qualificada la matèria o matèries, trametrà una certificació de la qualificació obtinguda, al centre on l’alumne segueix la resta del curs de formació específic, per tal que la incorpori a l’expedient acadèmic.

—19 Publicitat

El Departament d’Ensenyament ha de fer públics els centres que imparteixen el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

—20 Desplegament

Es faculta les diverses direccions generals competents per establir les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta Resolució.

—21 Regulació de referència

21.1 En tot allò que s’estableix en aquesta Resolució i respongui a la naturalesa d’aquests cursos, s’ha de tenir en compte, com a referent supletori, el document d’orientacions sobre l’organització i funcionament dels centres educatius públics o privats, segons correspongui, d’educació secundària de Catalunya, del curs corresponent.

21.2 A l’alumnat del curs de formació específic li és d’aplicació la normativa vigent sobre drets i deures de l’alumnat i la regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

—22 Règim transitori

Les escoles d’art i els centres privats autoritzats a impartir el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny, el poden continuar impartint.

Els centres privats de formació professional autoritzats a impartir el curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, que no estiguin autoritzats a impartir el batxillerat, el poden continuar impartint.

Barcelona, 13 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

1.1 Destinataris.

Poden accedir les persones que no posseeixen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic.

1.2 Durada.

Té una durada mínima de 600 hores.

1.3 Contingut.

El curs s’estructura en tres àmbits: àmbit de comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE). La distribució de les matèries per àmbits i la seva atribució horària setmanal és:

    Àmbit Hores/setmana
  Matèries obligatòries    

1

Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (1) COM 5

2

Llengua anglesa COM 3

3

Ciències socials i ciutadania SOC 3

4

Tutoria i orientació SOC 1

5

Matemàtiques CTE 3
  Total obligatòries   15
  Matèries opcionals

5

Tecnologia (2) CTE 3

6

Ciències de la naturalesa (2) CTE 3
  Total optatives   3
  Total curs   18

(1) Les matèries de llengua catalana i llengua castellana s’organitzen amb la següent distribució horària:

Llengua catalana 2 hores/setmana

Llengua castellana 2 hores/setmana

Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües 1 hora/setmana. S’avalua conjuntament amb la llengua catalana

(2) El centre tria la matèria opcional a oferir.

1.4 Qualificació.

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit és la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals.

La qualificació de cada àmbit serà numèrica entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

1.5 Efectes.

La superació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà té els efectes següents:

a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part general de la prova d’accés. En tot cas l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Annex 2

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

2.1 Destinataris.

El curs de formació específic s’adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic.

2.2 Durada.

Té una durada mínima de 700 hores.

2.3 Contingut.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.

La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

 
Opcions
  Opcions Hores/setmana CT HS AR EE
  Matèries de la part comuna

1

Llengua catalana 3 X X X X

2

Llengua castellana 3 X X X X

3

Llengua anglesa 5 X X X X
  Total hores de la part comuna 11        
  Matèries de la part específica (l’alumnat en cursarà 2)

4

Matemàtiques (obligatòria) 4 X X X X

5

Física-Tecnologia 4 X   X  

6

Química-Biologia 4 X     X

7

Economia d’empresa 4   X    

8

Psicologia i sociologia 4   X    

9

Expressió gràfica i plàstica 4     X  

10

Ciències de l’esport (1) 4       X
  Total hores de la part específica 8        

11

Tutoria (2) 1 X X X X
  Total hores del curs 20        

(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives

(2) No evaluable

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques.

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques. D’acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.

2.4 Qualificació.

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

2.5 Accés.

Poden accedir les persones que posseeixin el títol de tècnic d’algun dels ensenyaments que s’indiquen a l’annex 5.

2.6 Efectes.

La superació del curs té els efectes següents:

a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, vulgui accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs. Dins d’aquesta reserva, en els centres dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

1r En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.

2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.

3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.

4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

A l’annex 5 es detallen les opcions prioritàries per a cada família professional.

Dins de cada bloc de prioritat, les sol·licituds d’admissió dels alumnes s’ordenaran seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, en cas d’empat, es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. En tot cas l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Annex 3

(Matèries específiques a distància)

Certificació de manca d’oferta de les matèries optatives del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

El/la senyor/a (nom, dos cognoms i DNI)

Ha formalitzat la matrícula en aquest centre per seguir el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà/superior (Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés de grau superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012).

Aquest centre no disposa de l’oferta de les matèries optatives següents:

(nom de la matèria o de les dues matèries optatives)

I perquè pugui ser tramitada la inscripció en el curs de formació específic per a l’accés de les matèries optatives esmentades, a l’Institut Obert de Catalunya, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat.

(Per als centres públics):

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la directora/a

(Per als centres privats):

El/la titular

Annex 4

Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d’accés

Ensenyaments
Opcions del curs d’accés
a) Famílies professionals de formació professional CT HS AR EE
Activitats físiques i esportives X X   X
Administració i gestió   X    
Agrària X      
Arts gràfiques X   X  
Arts i artesanies     X  
Comerç i màrqueting   X    
Edificació i obra civil X      
Electricitat i electrònica X      
Energia i aigua X      
Fabricació mecànica X      
Fusta, moble i suro X   X  
Hoteleria i turisme X X    
Imatge i so X X    
Imatge personal X X    
Indústries alimentàries X      
Indústries extractives X      
Informàtica i comunicacions X      
Instal·lació i manteniment X      
Maritimopesquera X      
Química X      
Sanitat X      
Seguretat i medi ambient X X    
Serveis socioculturals i a la comunitat   X    
Tèxtil, confecció i pell X      
Transport i manteniment de vehicles X      
Vidre i ceràmica X      
b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny X   X  
c) Ensenyaments esportius X X   X

CT: Cientificotecnològica

HS: Humanística i social

AR: Artística

EE: Esportiva

Annex 5

Sol·licitud d’inscripció al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Dades d’inscripció al curs

Al centre:

Nom i cognoms, DNI, adreça

Exposo:

Que no posseeixo cap requisit acadèmic que em permeti accedir als cicles de grau mitjà

i

1. El darrer curs de l’educació secundària obligatòria que he cursat és: –.

i adjunto la certificació acadèmica de la qualificació obtinguda en els tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria

o

2. (Si s’han cursat ensenyaments diferents a l’educació secundària obligatòria):

Que he cursat els ensenyaments de (denominació) i adjunto la certificació acadèmica

Demano:

La inscripció en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Lloc i data

Signatura

Annex 6

Sol·licitud d’inscripció al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

Dades d’inscripció al curs

Al centre:

Nom i cognoms, DNI, adreça

Exposo:

1. Que no disposo de cap requisit acadèmic d’accés als cicles de grau superior.

2. He cursat i superat el cicle formatiu de grau mitjà de (nom del cicle).

2. Adjunto la certificació d’estudis complets del cicle formatiu de grau mitjà (certificat acadèmic acreditatiu d’haver cursat i superat el cicle formatiu que inclogui la qualificació final obtinguda en el cicle).

Demano:

La inscripció en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior en l’opció (1)

Lloc i data

Signatura

(1) Opcions:

CT: Cientificotecnològica

HS: Humanística i social

AR: Artística

EE: Esportiva

Annex 7

Model de certificació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Identificació del centre

Certificació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a secretari o secretària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico:

Que l’alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Ha finalitzat i superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà organitzat per la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012).

L’alumne o l’alumna ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del director o de la directora del centro

El secretari o secretària

Vist i plau del director o directora

Segell del centre

Annex 8

Model de certificació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

Identificació del centre

Certificació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a secretari o secretària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico:

Que l’alumne o l’alumna (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Va superar el cicle formatiu de grau mitjà de (nom del cicle).

Ha finalitzat i superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior organitzat per la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012) en l’opció de (indiqueu-la).

L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del director o directora del centre

El secretari o secretària

Vist i plau del director o directora

Segell del centre

(12.167.009)

 

Amunt