Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 14/06/2012

 • Número del document ENS/0169/2012

 • Número de control 12166005

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12166005-2012

Dades del DOGC
 • Número 6155

 • Data 22/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 32237

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.


Mitjançant el Decret 238/1994, de 30 d’agost, es van crear els preus públics per la utilització del servei d’autoaprenentatge i de cursos monogràfics a les escoles oficials d’idiomes, així com del servei de cursos monogràfics a les escoles d’art.

Posteriorment l’Ordre EDU/474/2006, de 9 d’octubre, creà el preu públic per la prestació del servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes a les escoles oficials d’idiomes.

Per últim, per l’Ordre EDU/387/2007, de 19 d’octubre, es creà el preu públic per la prestació del servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes dependents del Departament d’Ensenyament.

Atès que és convenient actualitzar per al curs acadèmic 2012-2013 l’import dels preus públics indicats, d’acord amb el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Import

Establir, a partir del curs acadèmic 2012-2013, els següents imports dels preus públics per la utilització dels serveis que tot seguit s’indiquen, prestats a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art dependents del Departament d’Ensenyament:

Servei d’autoaprenentatge a les escoles oficials d’idiomes: 79,20 euros per quadrimestre.

L’alumnat oficial de les escoles oficials d’idiomes gaudeix d’una bonificació del 50% sobre aquest preu.

Servei de cursos monogràfics a les escoles oficials d’idiomes, impartits en el marc de la formació permanent que preveu la disposició addicional 2 del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació: 49,80 euros per la inscripció al curs, més 5,00 euros per cada hora de durada del curs.

Es consideren cursos monogràfics els cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any, o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

Servei de cursos monogràfics a les escoles d’art: 255,80 euros per curs.

Servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes a les escoles oficials d’idiomes: 50,80 euros per la inscripció al curs, més 3,60 euros per cada hora de durada del curs.

Servei d’estudis de coreà a les escoles oficials d’idiomes: 173,50 euros per curs.

Article 2

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles abans de la prestació del servei.

Article 3

Bonificacions i exempcions

3.1 A l’alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i exempcions següents:

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles.

3.2 La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues bonificacions del 50% comporta l’exempció del preu públic.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Barcelona, 14 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.166.005)

 

Amunt